Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Газета "Новини медицини та фармації" 18 (431) 2012

Повернутися до номеру

Сучасний стан питання діагностики туберкульозу

11 жовтня в м. Києві відбувся Міжнародний симпозіум «Досконала клінічна практика у сфері педіатричної ко-інфекції ВІЛ/туберкульоз», організований Університетом Браун (США) у рамках програми «Глобальна ініціатива здоров’я» на базі НДСЛ «Охматдит» (м. Київ) за підтримки Фонду Олени Пінчук «АнтиСНІД» та Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Симпозіум став важливою платформою для спілкування провідних світових науковців та дитячих інфекціоністів, фтизіатрів з усіх областей України, громадських та державних діячів у сфері охорони здоров’я. У рамках симпозіуму були вперше оприлюднені загальноукраїнські дані щодо поєднаної педіатричної патології та найефективніші методи боротьби із захворюваннями на ВІЛ-інфекцію та туберкульоз, що успішно застосовуються в інших країнах, зокрема виходячи з досвіду США та Південної Африки.

Однією з основних обговорюваних тем було поширення захворюваності на туберкульоз в усьому світі, а також стрімке зростання частоти виявлення туберкульозу у ВІЛ­інфікованих.

Актуальні питання дитячого туберкульозу в Україні було розглянуто в доповіді завідуючої відділенням дитячої фтизіатрії ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського АМН України», доктора медичних наук, професора, головного позаштатного спеціаліста МОЗ із спеціальності «дитяча фтизіатрія» О.І. Білогорцевої.

Як відомо, туберкульоз у дорослих починається в дитинстві. Ризик інфікування дітей у країнах з високим рівнем захворюваності на туберкульоз значний. Епідеміологічні дослідження з вивчення інфікованості населення, на жаль, складні та трудомісткі. Однак дані свідчать про те, що в умовах епідемії туберкульозу в Україні інфікованість дітей віком 9–10 років становить 49–52 %, тоді як інфікованість мікобактерією туберкульозу (МБТ) серед підлітків та молодих осіб сягає 85 %.

Загалом епідемічна ситуація з туберкульозу в Україні залишається досить складною. На сьогодні зберігається великий резервуар туберкульозної інфекції, насамперед це дорослі хворі з деструктивними процесами в легенях та бактеріовиділенням. А як відомо, діти є найбільш сприйнятливим контингентом населення для туберкульозної інфекції. В усіх країнах показник захворюваності на туберкульоз дитячого населення є індикатором загальної поширеності туберкульозної інфекції, швидкого переходу інфікування МБТ у захворювання і, що не менш важливо, ймовірності створення резервуару туберкульозної інфекції у майбутньому.

Крім того, епідемія туберкульозу в Україні обтяжена зростанням захворюваності на туберкульоз/ВІЛ­інфекцію, а також почастішанням захворюваності на мультирезистентний туберкульоз (MDR) та туберкульоз із розширеною резистентністю (XDR).

Сьогодні методом, що дає змогу ідентифікувати туберкульозну інфекцію та виявити захворювання на ранньому етапі, залишається туберкулінодіагностика. Однак у нашій країні в умовах масової вакцинопрофілактики туберкульозу в дитячому віці виникають труднощі щодо диференціювання поствакцинальної та інфекційної алергії (реакція Манту з 2ТО позитивна в усіх випадках), а серед дорослого населення, більшість з якого вже інфікована МБТ, туберкулінодіагностика не може використовуватися з метою раннього виявлення захворювання.

Останніми роками в Україні все більше починають застосовувати нові методи діагностики туберкульозу. Серед них варто відзначити прискорені мікробіологічні методи діагностики із застосуванням поживних середовищ, рідких поживних середовищ. Також відповідно до Національної програми в Україні будуть широко впроваджуватися методи молекулярної діагностики, прискореної молекулярної діагностики туберкульозу, такі як визначення ІНФ­g у плазмі після інкубації цільної крові з мікобактеріальними антигенами — тест­система QuantiFERON­TB Gold (QFT­G, Австралія) і визначення ІНФ­g­продукуючих Т­клітин (enzyme­linked immunospot — ELISPOT) (тест­система T­SPOT­TB Oxford, Великобританія). В обох тест­системах використовуються антигени, специфічні лише для M.tuberculosis, у них відсутні антигени M.bovis BCG та більшості нетуберкульозних мікобактерій.

До переваг їх застосування слід віднести відсутність уведення в організм будь­яких речовин, що усуває можливість виникнення побічних реакцій на введення препарату та знижує ризик можливої відмови від проведення обстеження. Застосування цих методів молекулярної діагностики туберкульозу не потребує повторних візитів у клініку для обліку результатів, а оцінка тестів завжди об’єктивна. Ще однією перевагою методів є можливість обстеження пацієнтів через будь­які проміжки часу, при цьому boost­ефект відсутній. Однак методи не позбавлені недоліків, оскільки постановка тестів in vitro є технічно складною, дорогою, повинна проводитись в умовах спеціалізованої лабораторії та потребує забору крові з вени та швидкої роботи з кров’ю, оскільки лімфоцити з часом втрачають свою активність (що малоймовірно при скринінгових обстеженнях), отже, вимагає високої кваліфікації персоналу. Крім того, проба дозволяє виявити лише один компонент імунологічної реакції, а саме g­інтерферон, тоді як у кожному тесті в реакції гіперчутливості сповільненого типу задіяні всі клітини та медіатори імунної відповіді.

У всіх міжнародних рекомендаціях внутрішньошкірна проба Манту протягом майже 100 років залишається одним з обов’язкових методів діагностики туберкульозу в дітей та дорослих при масових епідеміологічних й індивідуальних обстеженнях. Реакція Манту має ряд очевидних переваг: насамперед це простота постановки й обліку результатів реакції, а також дешевизна препарату. Однак як будь­який імунологічний тест проба Манту має й низку недоліків: її результати можуть бути невірогідними у хворих з імуносупресією, зокрема у ВІЛ­інфікованих. Оскільки туберкулін являє собою складну суміш антигенів, то під час постановки проби Манту є висока ймовірність виникнення хибно­позитивних результатів, пов’язаних із вакцинацією БЦЖ, сенсибілізацією мікобактеріями навколишнього середовища, супутніми захворюваннями. Із цих причин у всьому світі нині активно ведуться пошуки нових діагностичних інструментів, які б підвищували частоту виявлення активних форм тубер­кульозу.

Одним із напрямів удосконалення діагностики туберкульозу є вивчення клітинних імунних відповідей на специфічні для Mycobacterium tuberculosis білки, зокрема ESAT­6 (early secreted antigenic target) і CFP­10 (culture filtrate protein). Гени, що кодують ці білки, розташовані в регіоні RD1 (region of difference) геному, який відсутній у геномі Mycobacterium bovis BCG (вакцинний штам) і більшості нетуберкульозних мікобактерій.

У Російській Федерації розроблений препарат Діаскінтест® на основі рекомбінантних білків ESAT­6 і CFP­10, які продукуються генетично модифікованою культурою Escherichia coli BL21(DE3)/pCFP­ESAT. При внутрішньошкірному введенні препарат викликає в осіб із туберкульозною інфекцією місцеву запальну реакцію, що свідчить про наявність та вираженість реакції гіперчутливості сповільненого типу саме на специфічні для M.tuberculosis білки.

Отримані результати введення препарату Діаскінтест®, що необхідно оцінювати у сукупності з анамнестичними та клінічними даними, переконливо свідчать про те, що даний діагностичний тест знайде широке застосування в діагностиці туберкульозу в Україні. Проведені в Росії дослідження показали, що кількість пацієнтів, які направляються до фтизіатрів з підозрою на туберкульоз після введення препарату Діаскінтест®, значно менша, ніж після проведення проби Манту. Однак серед цієї меншої кількості пацієнтів буде значно більше хворих із локальними формами туберкульозу порівняно з тими, у кого проба Манту виявилась позитивною, оскільки препарат Діаскінтест® реагує на МБТ, які активно розмножуються, тобто виявляє хворих саме на активний туберкульоз, яких необхідно ретельно обстежувати й лікувати.

Загалом висока чутливість і специфічність препарату Діаскінтест® дає змогу застосовувати його при проведенні комплексного обстеження в умовах спеціалізованого стаціонару у пацієнтів із клініко­рентгенологічними ознаками туберкульозу органів дихання, що сприяє скороченню термінів проведення діагностики та диференціальної діагностики в найбільш складних діагностичних ситуаціях. У пацієнтів з уперше виявленими посттуберкульозними змінами препарат Діаскінтест® із високим ступенем імовірності дозволяє виключити активність туберкульозного процесу.

 

Підготувала Галина Бут

 Повернутися до номеру