Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Вісник асоціації психіатрів України" (01) 2014

Повернутися до номеру

Стан науково-дослідної діяльності в галузі психіатрії у вищих навчальних закладах України за період 2010–2012 рр. та I півріччя 2013 р.

Автори: Пінчук І.Я. – Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України; Богачев Р.М., Осійчук М.С. – Міністерство охорони здоров’я України, м. Київ; Шум С.С., Суховій О.О. – Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України

Рубрики: Психіатрія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

У статті наведений аналіз науково-дослідної діяльності 25 кафедр, що здійснюють педагогічну діяльність у 17 вищих навчальних закладах, підлеглих МОЗ України, за період 2010–2012 р. і І півріччя 2013 р., проведений Українським НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України, що є головною установою у сфері соціальної й судової психіатрії.
За період 2010–2013 р. 25 кафедрами, що здійснюють педагогічну діяльність у сфері психіатрії, виконувалася 41 науково-дослідна робота. Проведено аналіз наукової продукції, випущеної кафедрами за зазначений період у процесі виконання науково-дослідної роботи, а також дисертаційних робіт, захищених і затверджених до захисту на кафедрах.
Розглядаються точки зору кафедр щодо взаємодії з Українським НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України та Проблемною комісією МОЗ України й НАМН України за фахом «психіатрія».

В статье представлен анализ научно-исследовательской деятельности 25 кафедр, которые осуществляют педагогическую деятельность в 17 высших учебных заведениях, подчиненных МЗ Украины, за период 2010–2012 гг. и І полугодие 2013 г., проведенный Украинским НИИ социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины, который является главным учреждением в сфере социальной и судебной психиатрии.
За период 2010–2013 гг. 25 кафедрами, которые осуществляют педагогическую деятельность в сфере психиатрии, выполнялась 41 научно-исследовательская работа. Проведен анализ научной продукции, выпущенной кафедрами за указанный период в процессе выполнения научно-исследовательской работы, а также диссертационных работ, защищенных и утвержденных к защите на кафедрах.
Рассматриваются точки зрения кафедр относительно взаимодействия с Украинским НИИ социальной и судебной психиатрии и наркологии МЗ Украины и Проблемной комиссией МЗ Украины и НАМН Украины по специальности «психиатрия».

The article presents an analysis of the research activities of 25 departments that carry out educational work in 17 higher education institutions subordinate to the Ministry of Healthcare of Ukraine for 2010–2012 and first half of 2013, conducted by Ukrainian Research Institute of Social and Forensic Psychiatry and Narcology of Ministry of Healthcare of Ukraine, which is the principal agency in the field of social and forensic psychiatry.
During 2010–2013, 25 departments that carry out educational activities in the field of psychiatry, carried out 41 research works. The analysis of the scientific production released by the departments for a specified period has been carried out, as well as dissertation works, which were defended and approved for the defense in departments.
There were considered the points of view of departments regarding the interaction with the Ukrainian Research Institute of Social and Forensic Psychiatry and Narcology of Ministry of Healthcare of Ukraine and the Task Group of Ministry of Healthcare of Ukraine and National Academy of Medical Sciences of Ukraine by «psychiatry» speciality.


Ключові слова

психіатрія, наука, науково-дослідна робота, дисертаційна робота, наукова продукція, співпраця, удосконалення.

психиатрия, наука, научно-исследовательская работа, диссертационная работа, научная продукция, сотрудничество, усовершенствование.

psychiatry, science, research work, dissertation work, scientific production, cooperation, improvement.

Статья опубликована на с. 28-39

Розвиток науки є визначальним фактором прогресу суспільства, підвищення добробуту його членів, їх духовного та інтелектуального зростання. Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової діяльності, цілеспрямованої політики у забезпеченні використання досягнень вітчизняної та світової науки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб.

Враховуючи стратегічне значення науки для національної безпеки України, Верховна Рада України прийняла Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (надалі — Закон). Відповідно до ст. 16 Закону, наукова діяльність є невід’ємною складовою частиною навчального процесу вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації [1]. З метою активізації наукової діяльності та поглиблення її взаємодії з навчальним процесом в університетах постановою Кабінету Міністрів України № 1155 від 19 вересня 2007 р. було затверджено Державну цільову науково-технічну та соціальну програму «Наука в університетах» на 2008–2017 роки [2]. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення формування та реалізації державної політики у сферах освіти і науки є Міністерство освіти і науки України [3]. Наказом Міністерства освіти і науки України № 670 від 03.06.2013 р. було затверджено перелік тематик з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, визначених Законом України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», де в напрямах науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань, затверджено «Розробка технологій синтезу, вивчення фізичних властивостей та доклінічні дослідження композитних біонаноматеріалів для ортопедії та стоматології» [4, 5]. Таким чином, наукова психіатрична спільнота зіткнулась із ситуацією, коли, з одного боку, держава декларує розуміння наукової діяльності для досягнення конкурентоспроможності на світовому просторі, пропагуючи розвиток дослідницької діяльності в університетах, а з іншого — на практиці відсутні підтвердження, що держава усвідомлює необхідність та перспективність підтримки державою розвитку науки в галузі психіатрії.

Враховуючи те, що Українському науково-дослідному інституту соціальної і судової психіатрії та наркології надано статус головної установи в галузі соціальної та судової психіатрії, ми проаналізували стан науково-дослідної діяльності в галузі психіатрії у вищих навчальних закладах України за період 2010–2012 рр. та І півріччя 2013 р. у вищезазначених умовах.

До Інституту надійшли матеріали з 25 кафедр, що здійснюють педагогічну діяльність у галузі психіатрії в 17 вищих навчальних закладах, підпорядкованих МОЗ України. У табл. 1 подано теми науково-дослідних робіт, що виконувались на кафедрах у період 2010–2012 рр. та І півріччя 2013 р.

За період 2010–2012 рр. 25 кафедрами, що здійснюють педагогічну діяльність у галузі психіатрії в 17 вищих навчальних закладах, підпорядкованих МОЗ України, виконано 15 НДР, а станом на 01.07.2013 р. виконується 26 НДР.

Встановлено, що на відміну від інших на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Івано-Франківського національного медичного університету науково-дослідні роботи (надалі — НДР) у галузі психіатрії взагалі не виконувались та не виконуються. На кафедрі сімейної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії Запорізької медичної академії післядипломної освіти НДР у галузі психіатрії також не виконувались, тому що на зазначеній кафедрі функціонує лише курс психіатрії. На кафедрі наркології Харківської медичної академії післядипломної освіти виконувалась НДР, що була завершена у 2012 році, у 2013 році виконується пошукова робота для планування наприкінці 2013 року нової НДР на п’ятирічний термін.

Переважна більшість кафедр у 2013 році виконують одну НДР, лише кафедра психіатрії, наркології та медичної психології Української медичної стоматологічної академії виконує три НДР та кафедра психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету виконує дві НДР.

Запланований термін виконання поточних НДР є різноманітним. Найбільш тривалий термін виконання НДР — шість років, робота виконується на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Луганського державного медичного університету, кафедрі загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, кафедрах психіатрії та психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти.

Найбільш поширений термін виконання поточних НДР — п’ять років, виконуватимуться на кафедрі нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка Буковинського державного медичного університету, на кафедрі психіатрії та наркології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, на кафедрі психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології Запорізького державного медичного університету, на кафедрі психіатрії, психотерапії, наркології з курсом загальної та медичної психології Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського, на кафедрі психіатрії, психології та сексології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, на кафедрі неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Української медичної стоматологічної академії (одна з трьох тем), на кафедрі психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, на кафедрі сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти, на кафедрі соціальної допомоги, медичної та загальної психології Одеського національного медичного університету.

Чотири роки виконуватимуться поточні НДР на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Української медичної стоматологічної академії (дві теми), на кафедрі психіатрії, наркології, з курсом медичної психології Одеського національного медичного університету, на кафедрі психіатрії, психотерапії, медпсихології і наркології ФПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького.

Три роки виконуватимуться НДР на кафедрах психіатрії факультету післядипломної освіти та психіатрії, загальної та медичної психології Дніпропетровської медичної академії, на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, на кафедрі психіатрії та наркології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету (одна з тем).

Два роки планують виконувати одну з НДР на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету (рис. 1).

Серед 41 НДР, які виконувались на кафедрах у період 2010–2013 рр., назви 9 тем (22,0 %) сформульовано занадто широко, охоплюючи практично весь спектр психічних та поведінкових розладів. У назвах НДР основна увага акцентується на психічних розладах: на проблемах лікування — 14 тем НДР (34,1 %), реабілітації — 11 (26,8 %), діагностики — 10 (24,4 %), профілактики — 8 (19,5 %) та психокорекції — 8 (19,5 %). У 4 темах НДР (9,8 %) розглядаються питання патоморфозу психічних розладів, у 3 темах (7,3 %) — проблеми залежної поведінки, у 2 (4,9 %) — здоров’я сім’ї. Серед НДР міститься по одній темі (по 2,4 %), що порушують питання якості життя осіб, які хворіють на психічні розлади, дестигматизації, психоосвітніх програм для хворих на психічні розлади, суїцидальної поведінки, паліативної психіатричної допомоги, здоров’я медичних працівників (рис. 2).

Наукова продукція науково-дослідної діяльності за період 2010–2012 рр. наведена в табл. 2.

За результатами НДР у період 2010–2012 рр. 25 кафедрами було опубліковано 28 методичних рекомендацій. Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького підготувала 12 методичних рекомендацій. Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології Луганського державного медичного університету МОЗ України та кафедра сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти підготували по три методичних рекомендації. По дві методичні рекомендації підготували кафедра психотерапії та наркології Харківської медичної академії післядипломної освіти, також кафедра психіатрії, загальної та медичної психології Дніпропетровської медичної академії. По одній методичній рекомендації підготували кафедра психіатрії факультету післядипломної освіти Дніпропетровської медичної академії, кафедра психіатрії, психотерапії, медпсихології і наркології ФПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, кафедра психіатрії, психотерапії, наркології з курсом загальної та медичної психології Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського та кафедра психіатрії, наркології та медичної психології Української медичної стоматологічної академії.

За період 2010–2012 рр. було підготовлено 11 методичних посібників. Кафедрою психіатрії, психотерапії, наркології з курсом загальної та медичної психології Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського було підготовлено 4 методичних посібники. По два методичних посібники — на кафедрах психіатрії, загальної та медичної психології Дніпропетровської медичної академії та психіатрії, наркології та медичної психології Луганського державного медичного університету. По одному методичному посібнику підготовлено кафедрами психіатрії факультету післядипломної освіти Дніпропетровської медичної академії, загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, психіатрії, наркології та медичної психології Української медичної стоматологічної академії.

За результатами НДР у період 2010–2012 рр. було підготовлено 15 інформаційних листів. П’ять — на кафедрі наркології Харківської медичної академії післядипломної освіти, чотири — на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету, два — на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Луганського державного медичного університету та по одному — на кафедрах психіатрії, загальної та медичної психології Дніпропетровської медичної академії, психіатрії та наркології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, кафедрі психіатрії та кафедрі дитячої, соціальної та судової психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

У 2010–2012 рр. було підготовлено 30 нововведень, по дев’ять на кафедрах наркології Харківської медичної академії післядипломної освіти та психіатрії, наркології та медичної психології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького; сім на кафедрі сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти, по дві на кафедрах психіатрії, психотерапії, медпсихології і наркології ФПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького та психіатрії та наркології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Кафедрою психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика було підготовлено одне нововведення.

За даний період кафедрою психіатрії, психотерапії, медпсихології і наркології ФПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького було підготовлено 8 раціоналізаторських пропозицій та 4 — кафедрою психіатрії та наркології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Сім кафедр отримали 33 патенти. Так, кафедра наркології Харківської медичної академії післядипломної освіти отримала 11 патентів; кафедра психіатрії, наркології та медичної психології Луганського державного медичного університету — 8 патентів; кафедра психіатрії, психотерапії, наркології з курсом загальної та медичної психології Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського — 6; кафедра психіатрії, наркології, з курсом медичної психології Одеського національного медичного університету отримала 3 патенти; кафедри психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології Запорізького державного медичного університету та наркології Харківської медичної академії післядипломної освіти отримали по 2 патенти. Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету отримала один патент (рис. 3).

Результати НДР протягом 2010–2012 рр. були впроваджені в 150 закладах. Найбільшу кількість закладів, де впроваджувались засоби наукової інформації (41), показала кафедра сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти. За даними, які були отримані від завідуючих кафедрами, не впроваджувалась у практичних закладах наукова продукція (при її наявності), що видана кафедрою психіатрії та кафедрою дитячої, соціальної та судової психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Відсутня наукова продукція за період 2010–2012 рр. на кафедрі психіатрії, психології та сексології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького; кафедрі нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка Буковинського державного медичного університету, а також на кафедрі неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, при виконанні НДР. Крім того, кафедри, що надали інформацію про відсутність методичних рекомендацій та посібників, патентів, інформаційних листів, нововведень, раціоналізаторських пропозицій, вказали на наявність впроваджень (кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка Буковинського державного медичного університету, неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського).

Наукова продукція науково-дослідної діяльності за І півріччя 2013 р. подана у табл. 3.

За результатами НДР у 2013 році 25 кафедрами було опубліковано 19 методичних рекомендацій. Кафедра психіатрії, наркології та медичної психології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, кафедра соціальної допомоги, медичної та загальної психології Одеського національного медичного університету, кафедра сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти підготували по три методичних рекомендації. По дві методичні рекомендацій підготували кафедра психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету, кафедра психіатрії, наркології та медичної психології Луганського державного медичного університету, кафедра психіатрії, загальної та медичної психології Дніпропетровської медичної академії. По одній методичній рекомендації підготували кафедри психіатрії та наркології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, кафедра психіатрії, наркології, з курсом медичної психології Одеського національного медичного університету. Інші кафедри у 2013 році методичних рекомендацій не розробляли.

У 2013 році було підготовлено всього два методичних посібники: на кафедрах психіатрії, загальної та медичної психології Дніпропетровської медичної академії та загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.

За результатами НДР у 2013 році було підготовлено 20 нововведень, по п’ять на кафедрах сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти і психіатрії, наркології та медичної психології Луганського державного медичного університету; три на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького; по два на кафедрах психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету та психіатрії, психотерапії, медпсихології і наркології ФПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького; по одному нововведенню підготували на кафедрах психіатрії та наркології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова та соціальної допомоги, медичної та загальної психології Одеського національного медичного університету.

У 2013 році було підготовлено 15 інформаційних листів. По чотири — на кафедрах психіатрії, наркології та медичної психології Луганського державного медичного університету та соціальної допомоги, медичної та загальної психології Одеського національного медичного університету; три — на кафедрі психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету; два — на кафедрі неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського; по одному — на кафедрах психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика та психіатрії, наркології, з курсом медичної психології Одеського національного медичного університету.

Лише на кафедрі психіатрії, психотерапії, медпсихології і наркології ФПО Донецького національного медичного університету ім. М. Горького було підготовлено раціоналізаторські пропозиції (4).

П’ятьма кафедрами було отримано 11 патентів. Так, кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Луганського державного медичного університету та соціальної допомоги, медичної та загальної психології Одеського національного медичного університету отримали по три патенти; кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету та психіатрії, наркології, з курсом медичної психології Одеського національного медичного університету отримали по два патенти; кафедра психіатрії, загальної та медичної психології Дніпропетровської медичної академії отримала один патент (рис. 3).

Результати НДР були впроваджені в 66 закладах. Але деякі кафедри, що мають наукову продукцію, її впроваджень не робили (сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти, психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика). У той же час кафедри, що надали інформацію про відсутність методичних рекомендацій та посібників, патентів, інформаційних листів, нововведень, раціоналізаторських пропозицій, вказали на наявність впроваджень (нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка Буковинського державного медичного університету; психіатрії факультету післядипломної освіти Дніпропетровської медичної академії; психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології Запорізького державного медичного університету; психіатрії, психотерапії, наркології з курсом загальної та медичної психології Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського; психіатрії, наркології та медичної психології Української медичної стоматологічної академії). Найбільшу кількість закладів, де впроваджувались засоби наукової інформації (9), показала кафедра соціальної допомоги, медичної та загальної психології Одеського національного медичного університету, найменшу (1) — кафедри психіатрії та наркології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, психіатрії, загальної та медичної психології Дніпропетровської медичної академії, неврології, психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Аналіз дисертаційних робіт, що були виконані на кафедрах у 2010–2012 рр., наведений у табл. 4.

Аналіз дисертаційних робіт, що були виконані на кафедрах у 2010–2012 рр., показав таке. Всього було виконано 76 дисертаційних робіт, з них 61 на здобуття наукового ступеня кандидата наук і 15 на здобуття наукового ступеня доктора наук. За спеціальністю дисертаційні роботи розподілились таким чином: 50 — «психіатрія», 22 — «медична психологія», 4 — «наркологія» (рис. 4, 5).

По одній дисертаційній роботі за спеціальністю «наркологія» були виконані на кафедрах психіатрії, наркології та медичної психології Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, психіатрії, психотерапії, наркології з курсом загальної та медичної психології Кримського державного медичного університету ім. С.І. Георгієвського, наркології, з курсом медичної психології Одеського національного медичного університету, психіатрії, наркології та медичної психології Української медичної стоматологічної академії. Більшість дисертаційних робіт за спеціальністю «медична психологія» (12) були виконані на кафедрі сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти; по дві роботи було виконано на кафедрах психіатрії та наркології Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка Буковинського державного медичного університету, психіатрії Харківської медичної академії післядипломної освіти; по одній роботі — на кафедрах психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології Запорізького державного медичного університету, психіатрії, психології та сексології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького, психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету та дитячої, соціальної та судової психіатрії Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. Більшість дисертаційних робіт за спеціальністю «психіатрія» (11) були виконані на кафедрах психотерапії Харківської медичної академії післядипломної освіти та психіатрії, наркології та медичної психології Харківського національного медичного університету.

Аналіз дисертаційних робіт, що були виконані або заплановані на кафедрах у 2013 р., поданий в табл. 5.

Аналіз дисертаційних робіт, що були виконані або заплановані на кафедрах у 2013 році, показав таке. Всього було виконано або заплановано 50 дисертаційних робіт, з них 41 — на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук і 9 — на здобуття наукового ступеня доктора наук. За спеціальністю дисертаційні роботи розподілились таким чином: 25 — «психіатрія», 23 — «медична психологія», 2 — «наркологія» (рис. 4, 5). По одній дисертаційній роботі за спеціальністю «наркологія» були виконані або заплановані на кафедрах наркології Харківської медичної академії післядипломної освіти та психіатрії, наркології, з курсом медичної психології Одеського національного медичного університету. Більшість дисертаційних робіт за спеціальністю «медична психологія» (16) були виконані або заплановані на кафедрі сексології та медичної психології Харківської медичної академії післядипломної освіти; по дві роботи — на кафедрах загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця та нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка Буковинського державного медичного університету; по одній роботі — на кафедрах психіатрії, психотерапії, загальної та медичної психології, наркології та сексології Запорізького державного медичного університету та психіатрії Харківської медичної академії післядипломної освіти. Виконання дисертаційних робіт за спеціальністю «психіатрія» виявилось більш рівномірним, проте 8 із 25 кафедр у 2013 році не мали виконаних або запланованих робіт.

Повноваження суб’єктів державного регулювання та управління у сфері наукової діяльності передбачені законом. У той же час роль у координації наукових досліджень у галузі психіатрії самої психіатричної спільноти залишається відкритою. Позиція кафедр стосовно даної проблеми є неоднозначною. Десятьма кафедрами взагалі не було зазначено можливості їх взаємодії з Українським науково-дослідним інститутом соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України. Сім кафедр нічого не вказали з приводу можливості їх взаємодії з Проблемною комісією МОЗ України та НАМН України із спеціальності «психіатрія». Значна частина кафедр (9) вказала на їх взаємодію з Проблемною комісією МОЗ України та НАМН України із спеціальності «психіатрія» під час виконання дисертаційних робіт, у той же час лише дві кафедри вказали на взаємодію в даному напрямку з Інститутом. Вісім кафедр вказали на доцільність взаємодії з Інститутом при плануванні та виконанні НДР, дев’ять кафедр — на доцільність взаємодії з Проблемною комісією МОЗ України та НАМН України із спеціальності «психіатрія» у даному напрямку. На окрему увагу заслуговує пропозиція щодо створення Інститутом єдиного інформаційного простору щодо новітніх розробок у галузі психіатрії та наркології.


Список літератури

1. Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 1977–XII від 13.12.1991 р. // Відомості Верховної Ради України: офіційне видання. — 1992, 24 березня. — № 12. — С. 165.

2. Постанова, Програма, заходи «Про затвердження Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008–2017 роки» № 1155 від 19.09.2007 р. // Офіційний вісник України: офіційне видання. — 2007, 5 жовтня. — № 72. — С. 2708. — Код акта 41029/2007. — С. 85.

3. Указ Президента України «Питання Міністерства освіти і науки України» № 240/2013 від 25.04.2013 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/240/2013.

4. Закон України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» // Відомості Верховної Ради. — 2001. — № 48. — Ст. 253.

5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2013 року № 670 «Про виконання завдань Державної цільової науково-технічної та соціальної програми «Наука в університетах» на 2008–2017 роки у 2013–2014 роках» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/ua//activity/science/64/nauka-v-universitetakh.


Повернутися до номеру