Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Український журнал хірургії 1-2 (28-29) 2015

Повернутися до номеру

Cамостійна робота студентів як невід’ємний компонент підготовки фахівця з акушерства та гінекології у вищому медичному навчальному закладі

Автори: Ольшевська О.В., Астахов В.М., Ольшевський В.С., Живченко К.А., Гусєв В.М., Птиця Т.А. - Донецький національний медичний університет ім. М. Горького, м. Красний Лиман, Україна

Рубрики: Хірургія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

У роботі висвітлені питання самостійної роботи студентів у вищому медичному навчальному закладі як компонента удосконалення навчального процесу й формування фахівця. Розглянуті основні форми самостійної роботи студентів як пізнавальної діяльності — аудиторна й позааудиторна, а також шляхи їх реалізації.

В работе освещены вопросы самостоятельной работы студентов в медицинском высшем учебном заведении как компонента усовершенствования учебного процесса и формирования специалиста. Рассмотрены основные формы самостоятельной работы студентов как познавательной деятельности — аудиторная и внеаудиторная, а также способы их реализации.

The paper highlights the issues of independent work of students in higher medical schools as a component of improving the educational process and formation of a specialist. The main forms of independent work of students as cognitive activity — classroom-based and out-of-class are considered, as well as ways to implement them.


Ключові слова

самостійна робота, фахівець, акушерство та гінекологія.

самостоятельная работа, специалист, акушерство и гинекология.

independent work, specialist, obstetrics and gyneco­logy.

Статтю опубліковано на с. 108-110

 

Стратегічним напрямком оптимізації освіти в медичному вищому навчальному закладі (ВНЗ) на сучасному етапі розвитку суспільства є інтелектуальний розвиток студентів на підставі залучення їх до самостійної діяльності. Найміцніше людина засвоює необхідні знання, вміння й навички, коли в основі лежить самостійна кропітка навчальна праця, творчий розумовий процес, здобуття істини шляхом долання протиріч між незнанням і знанням, між знанням неповним і більш ґрунтовним, досконалим, апробованим практичною діяльністю, досвідом [1]. Вміння творчо застосовувати знання, розвиток самостійного критичного мислення — це проблема, що вимагає нового погляду на технологію та теорію навчання.

У справі вдосконалення навчального процесу одним із першочергових завдань слід вважати планування й організацію форм самостійної роботи студентів (СРС). Методика організації та проведення СРС має свою специфіку залежно від мети, завдань, спрямування. Провідна роль в організації й забезпеченні СРС залишається за викладачем. Залежно від того, якою мірою спілкуються між собою студент і викладач, виділяють різні форми самостійної роботи. Навчальну роботу у ВНЗ можна поділити на дві категорії — аудиторну й позааудиторну. Одна й друга можуть розглядатися як самостійна робота, тому що, незважаючи на присутність чи відсутність викладача, студент засвоює навчальний матеріал завжди сам. Від нього вимагається здійснити певну цілеспрямовану пізнавальну діяльність, яка б забезпечила цей процес. У такому розумінні самостійна робота виступає як метод засвоєння знань і опанування практичних навичок. Самостійна клінічна робота студентів, що відбувається в аудиторні години під керівництвом викладача, включає роботу в палатах з вагітними, гінекологічними хворими; самостійне відбиття теоретичних знань у практичних навичках з акушерства та гінекології на фантомах — біомеханізм пологів, захист промежини в другому періоді пологів, первинний туалет новонародженого, штучне дихання та непрямий масаж серця (первинна реанімація) новонародженого, огляд шийки матки в дзеркалах, бімануальне обстеження жінки. Важливою складовою формування професійних вмінь є оцінка теоретичних знань на підставі умов, що наближені до професійної діяльності «біля ліжка хворої», «біля ліжка вагітної». Власне, у самостійній роботі з гінекологічними хворими, з вагітними студент набуває вмінь з опитування, перкусії, пальпації, пельвіометрії, виконання прийомів за Леопольдом, аускультації серцебиття плода. За умов роботи «біля ліжка» майбутній спеціаліст може висловити свої міркування з приводу діагностики та лікування. Упродовж практичної роботи з гінекологічною хворою викладачем-фахівцем оцінюються вміння збирати скарги та анамнез, проводити об’єктивне обстеження хворої або вагітної, формувати попередній діагноз, складати план обстеження та лікування. Клінічна дискусія є одним із шляхів набуття клінічного досвіду та професійної впевненості.
Однією з характерних ознак організації навчального процесу в Україні є виділення позааудиторної самостійної роботи студентів. Цей крок є достатньо прогресивним з урахуванням механізмів пізнавальної діяльності людини. Під поняттям самостійної позааудиторної роботи ми розуміємо окремий вид пізнавальної діяльності, так само важливий, як і лекція або практичне заняття. Це обов’язковий компонент навчального процесу, але такий, що здійснюється поза сіткою аудиторних занять, в умовах відсутності педагога. Під час позааудиторної роботи викладач і студент спілкуються між собою лише через наукову й методичну літературу. Позааудиторна робота якраз і є основною формою самостійної роботи в її традиційному розумінні. Саме вона вимагає найбільшої уваги та вдосконалення організаційних форм. Кафедра докладає багато зусиль, щоб полегшити студентам процес опанування матеріалу, зорієнтувати їх самостійну підготовку. Створені відповідні методичні рекомендації, складений перелік практичних навичок. Теми, що виносяться на самостійну позааудиторну роботу, виконуються студентами й захищаються у вигляді рефератів, доповідей на аудиторних заняттях. Студенти беруть активну участь у методичній роботі кафедри з підготовки навчальних стендів, презентацій. Значення цих традиційних форм СРС не втрачається в системі сучасної підготовки фахівця. Ці форми СРС є масовими, загальноохоплюючими. Виділені нами форми самостійної роботи в сукупності покликані забезпечити поступовий перехід студента від пізнавальної діяльності, що здійснюється при безпосередній участі викладача (лекція, практичне заняття, семінар), через діяльність, при якій обмежений контакт студента і викладача (позааудиторна робота), до самоосвіти, спрямованої на самостійне поповнення знань, розширення та стимуляцію розумової діяльності, що сприяє формуванню фахівця нової формації відповідно до вимог часу. Отже, невід’ємним завданням кафедрального колективу є вироблення в студента вміння займатися самоосвітою. Подібної думки дотримуються і викладачі інших кафедр [2–5]. Самостійна робота має, крім освітнього, і виховне значення. Вона формує низку визначальних рис особистості — самостійність, цілеспрямованість, наполегливість. Знання, яких набувають студенти в процесі самостійного навчання, набирають свідомого характеру, стають професійними переконаннями. Вища школа має цілу низку особливостей, які, з одного боку, визначають її лице, а з іншого — становлять відчутні труднощі. Програма ВНЗ вимагає активної участі в навчальному процесі й самостійного планування роботи. Важливо навчитися працювати систематично, щоденно, протягом усього періоду навчання. Тільки рівномірне, послідовне засвоєння навчального матеріалу є запорукою успішного навчання у ВНЗ.
Продуктивність СРС залежить не тільки від форми її проведення, але й від змісту. Мета СРС — не тільки засвоїти певні знання, але й навчитися застосовувати на практиці набуті вміння й навички. Відповідальним моментом у клінічному навчанні студентів акушерства та гінекології є чергування в пологовому та гінекологічному відділеннях, що дозволяє їм вдосконалити й застосувати на практиці свої знання під час проведення фізіологічних та патологічних пологів, пізнати аспекти оперативного акушерства й гінекології.
Велику роль у професійній діяльності людини відіграє її інформаційна культура. За сучасних умов, коли об’єм необхідних для майбутнього фахівця знань різко й неухильно зростає, важливо прищепити студентам вміння самостійно орієнтуватися в нестримному потоці навчальної й наукової інформації. Важливо вміти самостійно працювати з інформацією, аналізувати її, щоб бачити та вирішувати акушерські та гінекологічні проблеми, які виникають. Освіта відбувається шляхом самостійного оволодіння навчальним матеріалом з використанням комп’ютерної техніки. Завдяки Інтернету є можливість постійно бути в курсі медичних новинок, здійснювати науковий пошук і взагалі володіти інформацією — найважливішим у наш високо–технологічний вік.
Кафедра активно впроваджує методи навчання, що стимулюють творчість, вчать шукати й узагальнювати необхідний матеріал, аналізувати його. Підсумовує цю роботу також і участь студентів у міжнародній науково-практичній конференції студентів і молодих вчених, що проводиться навесні щороку. Участь у конференції, безумовно, сприяє підвищенню творчої активності студентів протягом усього навчального року. Усе це збагачує науковий і професійний світогляд майбутнього фахівця. У цій формі СРС беруть участь найактивніші, найсильніші студенти.

Висновки

Пріоритетом освіти повинна бути особистісно-орієнтована педагогіка, у якій головною є самостійна пізнавальна діяльність студента. СРС спрямована на постійне поповнення наукових і клінічних знань і навичок, сприяє розвитку творчого мислення, високого професіоналізму, що є провідними рисами базисного типу сучасного фахівця.
Орієнтація студентів на самоосвіту як на необхідний елемент професійної підготовки фахівця з акушерства та гінекології — провідний напрямок організаційної діяльності кафедри.

Список літератури

1.  Васильєва І.В. Питання методики організації і проведення самостійної роботи студентів із соціальних дисциплін у медичному вищому навчальному закладі / І.В. Васильєва, Ж.В. Пархоменко // Медична освіта. — 2003. — № 2. — С. 80-82.

2.  Марчишин С.М. Організація самостійної роботи при вивченні медичної біології / С.М. Марчишин, Н.А. Кулікова, М.Я. Яковенко // Медична освіта. — 2001. — № 3. — С. 36-37.

3.  Нейко Є.М. Досвід реалізації стандартів вищої медичної освіти в Івано-Франківській державній медичній академії / Є.М. Нейко, Л.В. Глушко, М.І. Мізюк // Буковинський медичний вісник. — 2002. — Т. 6, № 4. — С. 27-29.

4.  Охримович Л. Мета, структура і суть самостійного вивчення фармакотерапії / Л. Охримович, М. Швед, М. Гребеник // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі: Навчально-методична конференція. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — С. 122-129.

5. Савула М.М. Організація самостійної роботи студентів на курсі туберкульозу / М.М. Савула, І.Т. П’ятночка, Є.Й. Бліхар // Нові технології навчання в медичному вищому навчальному закладі: Навчально-методична конференція. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — С. 148-151.


Повернутися до номеру