Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря


UkraineNeuroGlobal

UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання


Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший
день другий
день третій

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Актуальна інфектологія" Том 5, №4, 2017

Повернутися до номеру

Психовегетативное состояние детей, больных лямблиозом

Автори: Ершова И.Б., Петренко О.В., Заславская А.А.
Луганский государственный медицинский университет
ЧВУЗ «Киевский медицинский университет УАНМ», г. Киев, Украина

Рубрики: Інфекційні захворювання

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Мета — вивчення характеру клінічних проявів психовегетативних порушень при лямбліозі. Матеріали та методи. Обстежено 86 дітей віком 7–18 років із лямбліозом. Для оцінки вегетативних змін застосовувався опитувальник А. Вейна. Вегетативний тонус визначався за допомогою таблиці Гійома — Вейна, вегетативна реактивність — проби Даньїні — Ашнера, вегетативне забезпечення реактивності — кліноортостатичної проби. Проведено психологічне тестування дітей із використанням методики «Діагностика вад особистісного розвитку» З. Карпенко, тесту на самоповагу М. Розенберга, шкали депресії Бека. Результати. 75,6 % дітей мали вірогідні ознаки синдрому вегетативної дисфункції, у 41,9 % виявлено парасимпатичну спрямованість вегетативного тонусу, у 43,0 % — ваготонічний тип вегетативної реактивності. Недостатнє вегетативне забезпечення реактивності мали 39,5 % дітей. Психологічне тестування виявило невпевненість у 55,9 %, тривожність — у 42,6 %, зниження самоповаги — у 41,2 %, депресію — у 38,2 %, замкнутість — у 27,9 % дітей. Висновки. Вегетативні порушення при лямбліозі зустрічаються в 75,6 % випадків. Відзначається схильність до ваготонії. Зміни психофункціонального стану проявляються в підвищенні замкнутості, депресії, тривожності.

Цель — изучение характера клинических проявлений психовегетативных нарушений при лямблиозе. Материалы и методы. Обследованы 86 детей в возрасте 7–18 лет с лямблиозом. Для оценки вегетативных изменений применялся опросник А. Вейна. Вегетативный тонус определялся с помощью таблицы Гийома — Вейна, вегетативная реактивность — пробы Даньини — Ашнера, вегетативное обеспечение реактивности — клиноортостатической пробы. Проведено психологическое тестирование детей с использованием методики «Диагностика недостатков личностного развития» З. Карпенко, теста на самоуважение М. Розенберга, шкалы депрессии Бека. Результаты. 75,6 % детей имели вероятные признаки синдрома вегетативной дисфункции, у 41,9 % выявлена парасимпатическая направленность вегетативного тонуса, у 43,0 % — ваготонический тип вегетативной реактивности. Недостаточное вегетативное обеспечение реактивности имели 39,5 % детей. Психологическое тестирование выявило неуверенность у 55,9 %, тревожность — у 42,6 %, снижение самоуважения — у 41,2 %, депрессию — у 38,2 %, замкнутость — у 27,9 % детей. Выводы. Вегетативные нарушения при лямблиозе встречаются в 75,6 % случаев. Отмечается склонность к ваготонии. Изменения психофункционального состояния проявляются в повышении замкнутости, депрессии, тревожности.

Background. The study of psycho-vegetative disorders in children with Giardia lamblia infection was the objective of the study. Materials and methods. The study involved 86 children with giardiasis aged 7–18 years. To evaluate the autonomic changes, there were applied a questionnaire by A. Wayne. The autonomic tone was determined by the table of Guillaume-Veyn, vegetative reactivity — using Dagnini-Aschner reflex, vegetative supply of reactivity — by means of orthostatic test. Psychological examination of children was conducted using the methodology “Personality disorder diagnosis” by Z. Karpenko, Rosenberg Self-Esteem Scale, Beck Depression Inventory. Results. 75.6 % of сhildren had signs of autonomic dysfunction syndrome, 41.9 % — the parasympathetic autonomic tone, 43.0 % — the vagotonic type of autonomic reactivity. Inadequate maintenance of vegetative reactivity was detected in 39.5 % of patients. Psychological testing showed uncertainty in 55.9 % of child­ren, anxiety — in 42.6 %, decrease in self-esteem — in 41.2 %; depression — in 38.2 %, isolation — in 27.9 %. Conclusions. Vegetative disorders in children with giardiasis occur in 75.6 % of cases. There is a tendency to vagotonia. Changes of psycho-functional status are manifested by increasing isolation, depression, anxiety.


Ключові слова

лямбліоз; діти; психовегетативний стан; ваготонія; депресія

лямблиоз; дети; психовегетативное состояние; ваготония; депрессия

giardiasis; children; psycho-vegetative status; vagotonia; depression

Введение

В современной медицинской практике паразитарным инфекциям уделяется достаточно большое внимание. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, третье место по распространенности среди них занимает лямблиоз. 
Большое внимание к этому паразитарному заболеванию связано не только с его широким распространением (лямблии присутствуют в организме 15–20 % детей земного шара) [2], но и с ущербом, наносимым здоровью детского населения. 
За последние годы были достигнуты значительные успехи в изучении особенностей клинических проявлений лямблиоза, его патоморфологии, однако в литературе отмечаются единичные работы, посвященные особенностям психовегетативного состояния детей с лямблиозной инвазией [4, 6]. 
Автором А.Я. Лысенко с соавторами было замечено, что в клинической картине заболевания наблюдаются проявления астеновегетативного характера: общая слабость, быстрая утомляемость, головная боль, головокружение, плохой сон, угнетенное, депрессивное состояние. Вегетативные изменения с развитием синдрома вегетососудистой дистонии (СВД) [3] влекут за собой расстройство в работе других внутренних органов и систем. 
В связи с этим целью нашего исследования было –изучить характер клинических проявлений психовегетативных нарушений при лямблиозе.

Материалы и методы

Основную группу составили 86 детей в возрасте от 7 до 18 лет с подтвержденной лямблиозной инвазией, которые проходили лечение в разных отделениях детских больниц города Луганска и Луганской области. Группа контроля была сопоставима по возрасту и полу и включала 42 ребенка.
Диагноз лямблиоза был верифицирован с учетом стандарта диагностики данного заболевания и подтверждался обнаружением цист лямблий в кале. 
Для диагностики вегетативных нарушений учитывались жалобы пациентов, данные объективных методов исследования, в том числе функциональных нагрузочных проб. Также применялся «Опросник для выявления признаков вегетативных изменений» А. Вейна.
Вегетативный тонус определялся с помощью таблицы Гийома — Вейна [1], вегетативная реактивность оценивалась с помощью пробы Даньини — Ашнера, исследование вегетативного обеспечения (ВО) реактивности осуществлялось с помощью ортоклиностатической пробы.
Одновременно проводилось психологическое тестирование детей с использованием следующих тестов: диагностика недостатков личностного развития (ДВОР) З. Карпенко, тест на самоуважение М. Розенберга, шкала депрессии Бека.
Цифровой материал был обработан с помощью стандартного пакета программ Statistica v. 6.0. Для обеспечения единства методологии были применены непараметрические методы. Качественные признаки оценивались по критерию χ² Пирсона с поправкой Йейтса; для малых выборок применялся двусторонний точный критерий Фишера. Результаты исследования качественных признаков в группах сравнения представлены в виде абсолютных и относительных (%) величин. Изменения статистически значимы при уровне значимости р < 0,05.

Результаты и обсуждение

Анализ полученных данных показал, что наиболее частые жалобы астеновегетативного характера у детей с лямблиозом были на общую слабость (59 чел. — 68,6 %) и быструю утомляемость (56 чел. — 65,1 %) (табл. 1). 
Повышенная утомляемость приводила к нарушению адаптации, затрудняла учебный процесс у школьников, была причиной более низкой успеваемости. В группе лиц без инвазии жалобы на слабость и утомляемость встречались в 2,6 раза реже — у 11 (26,2 %) и 10 (23,8 %) человек (р < 0,01). 
Подавленное настроение у детей отмечали родители 38 (44,2 %) больных лямблиозом. Частота встречаемости этого признака в 2,3 раза превосходила таковую в группе контроля, где он был выявлен у 8 (19,0 %) человек (р < 0,01). 
Такие характерные признаки вегетативных расстройств, как головная боль и головокружение, проявлялись в 3 раза чаще у детей с лямблиозом (29 чел. — 33,7 % и 26 чел. — 30,2 % соответственно), что по сравнению с контрольной группой (5 чел. — 11,9 % и 4 чел. — 9,5 %) соответствовало установленному уровню достоверности отличий (р < 0,05). 
Четверть пациентов с паразитозом указывали на одышку и приступы сердцебиения при сильном волнении (21 чел. — 25,6 %) (р < 0,05).
При осмотре и пальпации кожных покровов больных детей обращали на себя внимание их бледность (39 чел. — 45,3 %) (р < 0,05), стойкий красный дермо–графизм (36 чел. — 41,9 %) (р < 0,05), влажность ладоней и стоп (41 чел. — 47,7 %) (р < 0,01). В группе контроля эти показатели были достоверно ниже и выявлялись у 10 (23,8 %), 9 (21,4 %) и 8 (19,0 %) человек соответственно.
Измерение частоты сердечных сокращений и артериального давления в группе больных детей показало большую по сравнению с группой здоровых лиц частоту регистрации брадикардии и пониженного давления (42 чел. — 48,8 % и 36 чел. — 41,9 %). Показатель частоты встречаемости этих признаков в 1,9 и 2,9 раза превышал таковой в группе контроля. 
С целью количественной оценки имеющихся признаков и диагностики СВД был проведен анализ вегетативных симптомов по методике А. Вейна. Согласно тесту признаки СВД были выявлены у 65 (75,6 %) детей с лямблиозом (табл. 2). 
В группе без инвазии частота встречаемости этих признаков была достоверно ниже и составила 16 чел. (38,1 %) (р < 0,01).
Сопоставление данных амбулаторных карт и вегетативного опросника А. Вейна в обеих группах показало 66,6 % совпадений с вегетативным тестом. Это может свидетельствовать о необходимости улучшения качества диагностики вегетативных нарушений, являющихся признаками СВД у детей.
При исследовании вегетативного тонуса было установлено, что в основной группе детей парасимпатическая направленность вегетативного тонуса была превалирующей (36 чел. — 41,9 %) и выявлялась достоверно чаще, нежели в группе контроля (р < 0,01). Для детей без инвазии более характерной была нормотония (35 чел. — 83,3 %).
Сравнение данных, полученных при проведении пробы Даньини — Ашнера, показало преобладание в основной группе по сравнению с контрольной детей с ваготонической направленностью вегетативной реактивности (37 чел. — 43,0 %). В контрольной группе этот показатель составил 6 чел. (14,3 %) (р < 0,01). В группе без заболевания у большинства детей была нормальная вегетативная реактивность (34 чел. — 80,9 %) (р < 0,01).
Для определения вегетативного обеспечения нами была проведена клиноортостатическая проба, которая используется для выявления скрытой вегетативной дисфункции. Результаты пробы подтвердили однонаправленность тонуса и вегетативного обеспечения в обеих группах детей. По ее результатам недостаточное ВО преобладало в группе детей с инвазией и отмечалось у 34 (39,5 %) человек. Данный показатель в 2,4 раза превосходит таковой в группе контроля — 7 чел. (16,7 %; р < 0,05). У детей без лямблиоза пре–обладало нормальное ВО (29 чел. — 69,0 %).
В ходе психологического тестирования, проводимого среди детей среднего и старшего школьного возраста (12–18 лет), выявлены существенные различия по частоте встречаемости некоторых показателей психофизиологического состояния в обеих группах детей (табл. 3). 
Нами было отмечено, что дети с инвазией лямблиями более неуверенные в себе (38 чел. — 55,9 %), чем их условно здоровые сверстники (11 чел. — 34,4 %) (р < 0,05). Кроме того, в основной группе в 2,3 раза чаще отмечался повышенный уровень тревожности (29 чел. — 42,6 % против 6 чел. — 18,8 %) (р < 0,05). Состояние тревожности проявлялось у них в нерешительности, нарушении логики действий, беспокойстве за свое здоровье и здоровье своих родных, неуверенности в общении с людьми.
Такие показатели, как замкнутость, недостаточное самоуважение, также в большей мере были присущи детям с инвазией (19 чел. — 27,9 % и 28 чел. — 41,2 %), нежели без нее (3 чел. — 9,3 % и 6 чел. — 18,7 %) (р < 0,05). 
По асоциальности как неприятии принятых в обществе норм морали статистической достоверности различий между группами не наблюдалось.
Характерные признаки экстернальности в ходе тестирования были выявлены у 33 (48,5 %) детей с диагностированным лямблиозом, что в 1,9 раза чаще, чем в группе контроля (8 чел. — 25,0 %) (р < 0,05). Известно, что экстерналы — личности, склонные к зависимому поведению [5], — более подвержены тревожности, депрессии.
Депрессия легкой и средней степени по методике Бека регистрировалась у 26 (38,2 %) детей с лямблиозом, что в 3,1 раза чаще, чем в контрольной группе (4 чел. — 12,5 %) (р < 0,05), где отмечалась депрессия только легкой степени. В большей мере она проявлялась снижением настроения, ограничением контактов с окружающими, наличием чувства одиночества. 

Выводы

На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы:
1. Анализ амбулаторных карт и опросника А. Вейна показал более высокую встречаемость вегетативных нарушений при тестировании по сравнению с данными, полученными из медицинской документации (более чем на 33 %). 
2. Наиболее характерными проявлениями астеновегетативного синдрома при лямблиозе были: общая слабость (68,6 %), повышенная утомляемость (65,1 %), склонность к брадикардии (48,8 %) и пониженному давлению (41,9 %), потливость (47,7 %), стойкий крас–ный дермографизм (41,9 %).
3. Объективные признаки СВД были выявлены у 75,6 % детей с лямблиозом. 
4. Исследование показало парасимпатическую направленность вегетативного тонуса у 41,9 % детей, больных лямблиозом. Результаты нагрузочных проб (Даньини — Ашнера и клиноортостатическая) подтвердили склонность к ваготонии (в 43,0 и 39,5 % случаев соответственно).
5. Психологическое тестирование выявило в группе детей с лямблиозом большую по сравнению с неинвазированными сверстниками частоту встречаемости таких признаков, как замкнутость и депрессия — в 3,1 раза (38,2 и 27,9 %); недостаточное самоуважение — в 2,2 раза (41,2 %); тревожность — в 2,3 раза (42,6 %); экстернальность — в 1,8 раза (48,5 %). 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии какого-либо конфликта интересов при подготовке данной статьи.

Список літератури

1. Veyn AM. Funktsionalnyie issledovaniya vegetativnoy nervnoy sistemyi [Functional research of the autonomic nervous system]. M: Meditsina; 1991. 231 p. (in Russian).
2. Klinicheskaya parazitologiya[Clinical parasitology]. Zheneva: VOZ; 2002. 240 p. (in Russian).
3. Korovina KA. Diagnosis and treatment of giardiasis in children. Rossiyskiy vestnik perinatologii i pediatrii; 2005;50:38-41. (in Russian).
4. Korotaeva ZhE. Clinical features of the course of giardiasis in children in the European North. Byulleten VSNTs SO RAMN. 2007;6 (58):88-91. (in Russian).
5. Kashapova GI, Alishev BS. Features of the locus of control in students with individualistic and collectivistic attitudes. Sotsio-kulturnyie ustanovki, tsennosti i motivyi ucheniya sovremennyih studentov. Sb. nauch. tr. Kazan: Otechestvo, 2009:38-47. (in Russian).
6. Osmalovskaya EA. Possibilities of correction of violations of the vegetative status in preschool children with giardiasis. Vestnik sovremennoy klinicheskoy meditsinyi. 2010;3:135-136. (in Russian).

Повернутися до номеру