Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

Ukrainian journal of surgery 4 (35) 2017

Back to issue

Екстракраніальні артеріовенозні мальформації в дітей: особливості клінічного перебігу, діагностики й лікування

Authors: Бензар І.М.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Surgery

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Екстракраніальні артеріовенозні мальформації (АВМ) у дітей зустрічаються зрідка, однак становлять значні труднощі в лікуванні, оскільки мають високий ризик рецидивів. Метою дослідження є аналіз клінічного перебігу та результатів комбінованого лікування артеріовенозних мальформацій у дітей. Матеріали та методи. Екстракраніальні артеріовенозні мальформації діагностовані в 9 серед 328 дітей із судинними аномаліями. Діагноз та оцінка результату лікування базувалися на основі клінічних даних, ультразвукового дослідження, КТ-ангіографії. За локалізацією артеріовенозних мальформацій виділено ділянки голови і шиї (n = 6), кінцівок (n = 3), множинні (n = 2). Тривалість періоду спостереження після лікування становила від 6 до 80 місяців. Результати. Перші клінічні симптоми в пацієнтів з’являлися у віці від 0 до 9 років, вік встановлення діагнозу коливався від 2 до 12 років, у середньому 7,67 ± 3,64 року. Первинно надійшли 5 пацієнтів, у 4 дітей раніше проводилося лікування — операційне видалення (n = 3), прошивання та кріодеструкція вогнища (n = 1), терапія пропранололом (n = 2). У нашому дослідженні всім дітям проведене комбіноване лікування артеріовенозних мальформацій, зокрема емболізація з одномоментним склерозуванням вузла (n = 6), емболізація та консервативне лікування (n = 1), емболізація з наступним склерозуванням та хірургічним видаленням (n = 2). Лікування розпочато у віці від 1 до 14 років, в середньому у 8,11 ± 3,85 року. Позитивного результату досягнуто у 8 (88,89 %) пацієнтів з екстракраніальними АВМ, в одному випадку (11,11 %) результат лікування відсутній. Найкращого результату досягнуто в пацієнтів, у яких використано емболізацію з одночасним склерозуванням вузла. Висновки. Використання комбінованих методів лікування артеріовенозних мальформацій у дітей дозволяє досягнути тривалої ремісії.

Экстракраниальные артериовенозные мальформации (АВМ) у детей встречаются редко, однако представляют значительные трудности в лечении, так как имеют высокий риск рецидивов. Целью исследования является анализ клинического течения и результатов комбинированного лечения артериовенозных мальформаций у детей. Материалы и методы. Экстракраниальные артериовенозные мальформации диагностированы у 9 из 328 детей с сосудистыми аномалиями. Диагноз и оценка результата лечения базировались на основе клинических данных, ультразвукового исследования, КТ-ангиографии. По локализации артериовенозных мальформаций выделены участки головы и шеи (n = 6), конечностей (n = 3), множественные (n = 2). Продолжительность периода наблюдения после лечения составляла от 6 до 80 месяцев. Результаты. Первые клинические симптомы у пациентов появлялись в возрасте от 0 до 9 лет, возраст установления диагноза колебался от 2 до 12 лет, в среднем 7,67 ± 3,64 года. Первоначально поступило 5 пациентов, у 4 детей ранее проводилось лечение — операционное удаление (n = 3), прошивание и криодеструкция очага (n = 1), терапия пропранололом (n = 2). В нашем исследовании всем детям проведено комбинированное лечение артеривенозных мальформаций, в частности эмболизация с одномоментным склерозированием узла (n = 6), эмболизация и консервативное лечение (n = 1), эмболизация с последующим склерозированием и хирургическим удалением (n = 2). Лечение начато в возрасте от 1 до 14 лет, в среднем в 8,11 ± 3,85 года. Положительный результат достигнут у 8 (88,89 %) пациентов с экстракраниальными АВМ, в одном случае (11,11 %) результат лечения отсутствует. Лучшие результаты достигнуты у пациентов, у которых использовали эмболизацию с одновременным склерозированием узла. Выводы. Использование комбинированных методов лечения артериовенозных мальформаций у детей позволяет достичь длительной ремиссии.

Extracranial arteriovenous malformations are uncommon in children, but it remains challenging to accurately diagnose and treat them due to a high risk of recurrence. The purpose of the study is to analyze the clinical course and results of combined treatment of arteriovenous malformations in children. Materials and methods. Extracranial arteriovenous malformations are diagnosed in 9 children among 238 patients with vascular anomalies. Diagnosis and outcomes were based on clinical data, ultrasonography, computed tomography angiography. Arteriovenous malformations were localized in the head and neck region (n = 6), limbs (n = 3), and also there were multiple lesions (n = 2). The follow-up period was from 6 to 80 month. Results. The first clinical symptoms of arteriovenous malformations appeared in patients at the age from 0 to 9 years, the age of diagnosis ranged from 2 to 12 years, on average 7.67 ± 3.64 years. Previous treatment interventions were performed in 4 children, in particular, surgical removal (n = 3), ligation and cryodestruction of the nidus (n = 1), propranolol therapy (n = 2). The combined treatment of arteriovenous malformations was performed in all children in our investigation, in particular, embolization with one-stage sclerotherapy of the nidus — in 6, embolization and conservative treatment — in 1, embolization with subsequent sclerotherapy and surgical resection — in 2 patients. Treatment was started at the age from 1 to 14 years, on average 8.11 ± 3.85 years. Clinical result was achieved in 8 (88.89 %) patients with extracranial arteriovenous malformations, in one case (11.11 %), no treatment result was obtained. The best outcome has been achieved in patients treated by embolization with subsequent sclerotherapy. Conclusions. Combined treatment of arteriovenous malformations in children allowed achieving long-term remission.


Keywords

артеріовенозні мальформації; діти; емболізація; склерозування

артериовенозные мальформации; дети; эмболизация; склерозирование

arteriovenous malformations; children; embolization; sclerotherapy

1. Lee B.B., Antignani P.L., Baraldini V. et al. ISVI-IUA consensus document diagnostic guidelines of vascular anomalies: vascular malformations and hemangiomas // Int. An–giol. — 2015. — Vol. 34(4). — P. 333-74.
2. Greene A.K., Liu A.S., Mulliken J.B., Chalache K., Fishman S.J. Vascular anomalies in 5621 patients: guidelines for referral // J. Pediatr. Surg. — 2011. — Vol. 46(9). — P. 1784-1789. 
3. Puttgen K.B., Pearl M., Tekes A., Mitchell S.E. Update on pediatric extracranial vascular anomalies of the head and neck // Childs Nerv. Syst. — 2010. — Vol. 26(10). — P. 1417-1433. 
4. Mulliken J.B., Glowacki J. Hemangiomas and vascular malformations in infants and children: a classification based on endothelial characteristics // Plast. Reconstr. Surg. — 1982. — Vol. 69(3). — P. 412-422. 
5. Wassef M., Blei F., Adams D. et al. Vascular Anomalies Classification: Recommendations From the International Society for the Study of Vascular Anomalies // Pediatrics. — 2015. — Vol. 136(1). — P. e203-214. 
6. Dasgupta R., Fishman S.J. ISSVA classification // Seminars in Pediatric Surgery. — 2014. — Vol. 23. — P. 158-161.
7. Kollipara R., Odhav A., Rentas K.E., Rivard D.C., Lowe L.H., Dinneen L. Vascular Anomalies in Pediatric Patients Updated Classification, Imaging, and Therapy // Radiol. Clin. North Am. — 2013. — 51(4). — 659-72.
8. Morgan P., Keller R., Patel K. Evidence-Based Ma–nagement of Vascular Malformations // Facial Plast. Surg. — 2016. — Vol. 32(2). — P. 162-76.
9. Uller W., Alomari A., Richter G.T. Arteriovenous malformations // Semin. Pediatr. Surg. — 2014. — Vol. 23(4). — P. 203-207.
10. Lee B.B., Lardeo J., Neville R. Arterio-venous malformation: how much do we know? // Phlebology. — 2009. — Vol. 24. — P. 193-200.
11. Gloviczki P., Duncan A., Kalra M., Oderich G., Ricotta J., Bower T. Vascular malformations: an update // Perspect. Vasc. Surg. Endovasc. Ther. — 2009. — Vol. 21. — P. 133-148.
12. Lee B.B., Baumgartner B., Berlien H.P. et al. Consensus Document of the International Union of Angiology (IUA)-2013. Current concepts on the management of arterio-venous malformations // Int. Angiol. — 2013. — Vol. 32(1). — P. 9-36. 
13. Liu A.S., Mulliken J.B., Zurakowski D., Fishman S. J., Greene A.K. Extracranial Arteriovenous Malformations: Natural Progression and Recurrence after Treatment // Plast. Reconstr. Surg. — 2010. — Vol. 125(4). — P. 1185-94. 
14. Lin N., Smith E.R., Scott R.M., Orbach D.B. Сomplication analysis of 697 consecutive procedures in 394 patients // J. Neurosurg. Pediatr. — 2015. — Vol. 16(4). — P. 432-438. 
15. Jeong H.S., Baek C.H., Son Y.I., Kim T.W., Lee B.B., Byun H.S. Treatment for extracranial arteriovenous malformations of the head and neck // Acta Otolaryngol. — 2006. — Vol. 126(3). — P. 295-300. 
16. Wang D., Su L., Han Y., Wang Z., Zheng L., Fan X. Absolute Ethanol Embolisation of Mandibular Arteriovenous Malformations Following Direct Percutaneous Puncture and Release of Coils via a Microcatheter // Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. — 2017. — Vol. 53(6). — P. 862-869. 
17. Vaišnytė B., Vajauskas D., Palionis D., Misonis N., Kurminas M., Nevidomskytė D., Matačiūnas M., Gutauskas M., Laucevičius A. Diagnostic Methods, Treatment Modalities, and Follow-up of Extracranial Arteriovenous Malformations // Medicina (Kaunas). — 2012. — Vol. 48(8). — P. 388-398.
18. Greene A.K., Orbach D.B. Management of arteriovenous malformations // Clin. Plast. Surg. — 2011. — Vol. 38(1). — P. 95-106.
19. Berwald C., Salazard B., Bardot J., Casanova D., Magalon G. Port wine stains or capillary malformations: surgical treatment // Ann. Chir. Plast. Esthet. — 2006. — Vol. 51. — P. 369-372.
20. Mattassi R., Vaghi M. Vascular bone syndrome — angio-osteodystrophy: current concepts // Phlebology. — 2007. — Vol. 22. — P. 287-290.
21. Alomari A., Dubois J. Interventional management of vascular malformations // Tech. Vasc. Interv. Radiol. — 2011. — Vol. 14. — P. 22-31.
22. Kim J.Y., Kim D.I., Do Y.S., Kim Y.W., Lee B.B. Surgical treatment for congenital arteriovenous malformation: 10 years’ experience // Eur. J. Vasc. Endovasc. Surg. — 2006. — Vol. 32. — P. 101-106.
23. Richter G.T., Suen J.Y. Pediatric extracranial arteriovenous malformations // Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery. — 2011. — Vol. 19. — P. 455-461.
24. Huang Z., Zhang D., Chen Y., Wang Y., Chen W., Huang Z. Treatment of the recanalization of maxillary and mandibular arteriovenous malformations in children // Oral Surg. Oral Med. Oral Pathol. Oral Radiol. — 2016. — Vol. 122(5). — P. 530-536.
25. White R.I. Jr., Pollak J., Persing J., Henderson K.J., Thomson J.G., Burdge C.M. Long-term outcome of embolotherapy and surgery for high-flow extremity arteriovenous malformations // J. Vasc. Interv. Radiol. — 2000. — Vol. 11. — P. 1285-1295.
26. Takemae T., Kobayashi S., Sugita K. Perinidal hypervascular network on immediate postoperative angiogram after removal of large arteriovenous malformation located distant from the arterial circle of Willis // Neurosurgery. — 1993. — Vol. 33. — P. 400-405.
27. Henkes H., Gotwald T.F., Brew S., Kaemmerer F., Miloslavski E., Kuehne D. Pressure measurements in arterial feeders of brain arteriovenous malformations before and after endovascular embolization // Neuroradiology. — 2004. — Vol. 46. — P. 673-677.


Back to issue