Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Kidneys" Том 9, №1, 2020

Back to issue

The prognostic significance of sex and age of the child in the urinary tract infection and the formation of the nature of its course

Authors: Буднік Т.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Nephrology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Вивчення нових та менеджмент доведених факторів ризику інфекції сечової системи (ІСС) у дітей набувають особливої актуальності в сучасних умовах глобалізації суспільства. Мета дослідження — вивчення особливостей поширеності ІСС у дітей залежно від статі та віку пацієнта й оцінка прогностичної значимості цих факторів у реалізації ІСС, впливі на характер її перебігу. Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 2658 дітей із ІСС віком від 1 місяця до 18 років. Обстеження пацієнтів й оцінка отриманих даних проводились за інформованою згодою дітей, їх батьків й відповідно до Гельсінської декларації прав людини. Згідно з дизайном дослідження передбачався розподіл пацієнтів за статтю та віком. Групи за віком були визначені як: < 1 року, 1–3 роки, 4–6 років, 7–12 років та 13–18 років. Статистичний аналіз залежності події ІСС від віку та статі дитини здійснювався шляхом дослідження показників за методом відношення шансів (OR, RR). Результати. Визначено, що відносний ризик (RR) ІСС у хлопців < 1 року у 2,3 раза був більшим, ніж у дівчат (2,318 ± 0,261 (1,395; 3,852) vs 0,433 ± 0,260 (0,260; 0,717), р < 0,05). У підлітковому віці RR ІСС у дівчат та хлопців майже зрівнювався (1,108 ± 0,290 (0,623; 1,970) vs 0,903 ± 0,290 (0,508; 1,605), p > 0,05). Відносний ризик хронічного пієлонефриту в хлопців був вірогідно вищим у 2,4 раза (2,426 ± 0,230 (1,551; 3,795) vs 0,412 ± 0,230 (0,264; 0,645), р < 0,05). У дівчат у 2,2 раза був вищим RR хронічного циститу (2,19 ± 0,43 (0,951; 5,044) vs 0,457 ± 0,430 (0,198; 1,051), p > 0,05) та в 1,7 раза — гострого пієлонефриту (1,744 ± 0,210 (1,163; 2,615) vs 0,573 ± 0,210 (0,382; 0,860), p < 0,05). Загалом дівчата мали в сотні разів вищий RR ІСС (682,382 ± 0,146 (513,003; 907,690) vs 0,001 ± 0,146 (0,001; 0,002), p < 0,05), однак хлопці мали в 1,5 раза вищий RR рекурентного перебігу ІСС (1,526 ± 0,210 (1,018; 2,286) vs 0,655 ± 0,206 (0,437; 0,982), p < 0,05). Висновки. Стать та вік дитини як фактори впливу мали прогностичне значення щодо ймовірності та відносного ризику ІСС, так само як і щодо формування характеру перебігу захворювання.

Актуальность. Изучение новых и менеджмент доказанных факторов риска инфекции мочевой системы (ИМС) у детей приобретает особую актуальность в современных условиях глобализации общества. Цель исследования — изучение особенностей распространенности ИМС у детей в зависимости от пола и возраста пациента и оценка прогностической значимости этих факторов в реализации ИМС, влиянии на характер ее течения. Материалы и методы. В исследовании приняли участие 2658 детей с ИМС в возрасте от 1 месяца до 18 лет. Обследование пациентов и оценка полученных данных проводились с информированным согласием детей, их родителей и в соответствии с Хельсинкской декларацией прав человека. Согласно дизайну исследования предполагалось распределение пациентов по полу и возрасту. Группы по возрасту определены как: < 1 года, 1–3 года, 4–6 лет, 7–12 лет и 13–18 лет. Статистический анализ зависимости события ИМС от возраста и пола ребенка осуществлялся путем исследования показателей по методу отношения шансов (OR, RR). Результаты. Определено, что относительный риск (RR) ИМС у мальчиков < 1 года в 2,3 раза был больше, чем у девочек (2,318 ± 0,261 (1,395; 3,852) vs 0,433 ± 0,26 (0,260; 0,717), р < 0,05). В подростковом возрасте RR ИМС у девушек и парней почти уравнивался (1,108 ± 0,290 (0,623; 1,970) vs 0,903 ± 0,290 (0,508; 1,605), p > 0,05). Относительный риск хронического пиелонефрита у мальчиков был достоверно выше в 2,4 раза (2,426 ± 0,230 (1,551; 3,795) vs 0,412 ± 0,230 (0,264; 0,645), р < 0,05). У девочек в 2,2 раза был выше RR хронического цистита (2,19 ± 0,43 (0,951; 5,044) vs 0,457 ± 0,430 (0,198; 1,051), p > 0,05) и в 1,7 раза — острого пиелонефрита (1,744 ± 0,210 (1,163; 2,615) vs 0,573 ± 0,210 (0,382; 0,860), p < 0,05). В целом девочки имели в сотни раз выше RR ИМС (682,382 ± 0,146 (513,003; 907,69) vs 0,001 ± 0,146 (0,001; 0,002), p < 0,05), однако мальчики имели в 1,5 раза выше RR рекуррентного течения ИМС (1,526 ± 0,210 (1,018; 2,286) vs 0,655 ± 0,206 (0,437; 0,982), p < 0,05). Выводы. Пол и возраст ребенка как факторы влияния имели прогностическое значение для определения вероятности и относительного риска ИМС, а также влияли на формирование характера течения заболевания.

Background. The study of new and management of proven risk factors for urinary tract infection (UTI) in children is of particular relevance in the current conditions of globalization of society. The purpose: to study the features of the prevalence of UTI in children, depending on the gender and age of the patient, and to assess the prognostic significance of these factors in UTI, influence on the nature of its course. Materials and methods. Two thousand six hundred and fifty-eight children with UTI aged 1 month to 18 years participated in the study. Patients’ screening and evaluation of the data were conducted with the informed consent of children, their parents, and by following the Declaration of Human Rights of Helsinki. The study design suggested the distribution of patients by gender and age. The age groups were defined as: < 1 year, 1–3, 4–6, 7–12, and 13–18 years. Statistical analysis of the dependence of the UTI on the age and gender was performed by evaluating indicators using the relative risk (RR). Results. It was found that RR of UTI in boys under 1 year of age was 2.3 times higher than in girls (2.318 ± 0.261 (1.395; 3.852) vs 0.433 ± 0.260 (0.260; 0.717), p < 0.05). In adolescence, RR of UTI in girls and boys was almost equal (1.108 ± 0.290 (0.623; 1.970) vs 0.903 ± 0.290 (0.508; 1.605), p > 0.05). The RR of chronic pyelonephritis in boys was significantly higher — by 2.4 times (2.426 ± 0.230 (1.551; 3.795) vs 0.412 ± 0.230 (0.264; 0.645), p < 0.05). Girls had 2.2 times higher RR of chronic cystitis (2.19 ± 0.43 (0.951; 5.044) vs 0.457 ± 0.430 (0.198; 1.051), p > 0.05) and 1.7 times higher — of acute pyelonephritis (1.744 ± 0.210 (1.163; 2.615) vs 0.573 ± 0.210 (0.382; 0.860), p < 0.05). In general, girls had a hundred-fold higher RR of UTI (682.382 ± 0.146 (513.003; 907.69) vs 0.001 ± 0.146 (0.001; 0.002), p < 0.05), but boys had a 1.5 times higher RR of recurrent UTI (1.526 ± 0.210 (1.018; 2.286) vs 0.655 ± 0.206 (0.437; 0.982), p < 0.05). Conclusions. Gender and age of the child as factors of influence had prognostic significance for the likelihood and relative risk of UTI, as well as for the formation of the nature of the disease.


Keywords

інфекція сечової системи; діти; вік; стать

инфекция мочевой системы; дети; возраст; пол

urinary tract infection; children; age; gender


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Jackson E.C. Urinary tract infections in children: knowledge updates and a salute to the future. Pediatrics in Review. 2015. Vol. 36. doi: 10.1542/pir.36-4-153.

2. Іванов Д.Д. Iмунопрофілактика рецидивуючих інфекцій сечових шляхів. Нирки. 2019. Т. 8. № 1. С. 40-42. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nirku_2019_8_1_9.

3. Фоміна С.П. Інфекція сечової системи у дітей: проект клінічного протоколу. Український журнал нефрології та діалізу. 2017. № 4(56). С. 48-67.

4. Clinical guideline for the management and investigation of urinary tract infection in children. NHS Trust: Royal Comwall Hospital; 2017. 19 p. Режим доступу: www.rcth.nhs.uk.

5. Copp H.L., Schmidt B. Work up of pediatric urinary tract infection. Urol. Clin. North Am. 2015. Vol. 42. P. 519-526. doi: 10.1016/j.ucl.2015.05.011. Epub 2015 Aug 4.

6. Desai D.J., Gilbert B., McBride C.A. Paediatric urinary tract infections: diagnosis and treatment. The Royal Australian College of General Practitioners; 2016. Vol. 45. P. 558-564. PMID: 27610444.

7. Morello W., La Scola C., Alberici I., Montini G. Acute pyelonephritis in children. Pediatr. Nephrol. 2016. Vol. 31. P. 1253-1265. doi: 10.1007/s00467-015-3168-5. Epub 2015, Aug 4.

8. Hewitt I.K., Pennesi M., Morello W. et al. Antibiotic prophylaxis for urinary tract infection–related renal scarring: a systematic review. Pediatrics. 2017. Vol. 139. doi: 10.1542/peds.20163145.

9. Shaikh N., Mattoo T.K., Keren R. et al. Early antibiotic treatment for pediatric febrile urinary tract infection and renal scarring. JAMA Pediatr. 2016. DOI: 10.1001/jamapediatrics.2016.1181.

10. Bland M. An introduction to medical statistics. Oxford University Press, 2015. 4th ed. 464 p. ISBN 978-0-19-958992-0.


Back to issue