Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України Том 8, №1, 2020

Повернутися до номеру

Особливості морфологічних змін показників диска зорового нерва залежно від ступеня міопії

Автори: Бездітко П.А., Гуліда А.О.
Харківський національний медичний університет МОЗ України, м. Харків, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. На сьогодні міопічна хвороба посідає провідне місце серед захворювань, що призводять до інвалідизації. За прогнозами, до 2050 року до 52 % населення світу буде короткозорим і 10 % із них — із прогресуючою міопією. Завдяки науково-технічному прогресу стало можливим діагностувати морфологічні зміни у хворих на міопію неінвазивним методом, таким як оптична когерентна томографія. Мета: проаналізувати морфологічні зміни диска зорового нерва у хворих на міопію слабкого, середнього та високого ступеня. Матеріали та методи. У дослідження увійшли 120 осіб (204 ока; групу контролю становили 20 практично здорових волонтерів (38 очей)). Усі пацієнти, які брали участь у дослідженні, були працездатного віку — від 18 до 45 років. Усім пацієнтам було проведено оптичну когерентну томографію диска зорового нерва. Були вивчені 12 показників. Результати. По мірі збільшення ступенів міопії (від слабкого до високого) у пацієнтів спостерігаються прогресуючі морфологічні зміни, які відображені в результатах оптичної когерентної томографії. Найсуттєвіші зміни порівняно з нормою відмічаються у хворих із міопією високого ступеня. Висновки. При міопії спостерігаються зміни в ділянці диска зорового нерва на морфологічному рівні, що доводить необхідність проведення оптичної когерентної томографії як методу своєчасного контролю морфологічних змін при профілактиці та лікуванні прогресування міопії.

Актуальность. На сегодняшний день миопическая болезнь занимает ведущее место среди болезней, приводящих к инвалидизации. По прогнозам, к 2050 году до 52 % населения мира будет близоруким и 10 % из них — с прогрессирующей миопией. Благодаря научно-техническому прогрессу стало возможным диагностировать морфологические изменения у больных миопией неинвазивным методом, таким как оптическая когерентная томография. Цель: проанализировать морфологические изменения в области диска зрительного нерва у пациентов с миопией разной степени. Материалы и методы. В исследование вошли 120 человек (204 глаза; группу контроля составили 20 практически здоровых добровольцев (38 глаз)). Все пациенты, участвовавшие в исследовании, были трудоспособного возраста — от 18 до 45 лет. Всем пациентам была проведена оптическая когерентная томография диска зрительного нерва. Были изучены 12 показателей. Результаты. По мере увеличения степени миопии (от слабой к высокой) у пациентов наблюдаются прогрессирующие морфологические изменения, которые отображены в результатах оптической когерентной томографии. Существенные изменения по сравнению с нормой наблюдаются у больных с миопией высокой степени. Выводы. При миопии наблюдаются изменения в области диска зрительного нерва на морфологическом уровне, что доказывает необходимость проведения оптической когерентной томографии как метода своевременного контроля морфологических изменений при профилактике и лечении прогрессирующей миопии.

Background. About 1.6 billion people worldwide suffer from refractive errors. Progressive myopia can lead to invalidization. Some scientists note that by 2020, 2.5 billion people will suffer from myopia. In this regard, the World Health Organization has chosen as a priority the correction of refractive errors to prevent blindness until 2020. Thus, due to the high prevalence of the disease, the study of the quality of life of patients with myopia is becoming increasingly important. Materials and methods. The study included 120 patients (204 eyes) aged 18–45 years: 64 women and 56 men. All of them underwent optical coherence tomography of the optic disc nerve on the apparatus RTVue-100 Fourier-Domain (Optovue, Inc.). The results are obtained using a standard computer program to calculate the parameters of the optic disc. Twelve indicators of optic disc were determined. Results. As myopia levels increases (from weak to high), changes in the region of the optic nerve disc are observed at the morphological level, which proves necessity of the optical coherence tomography as a method for monitoring morphological changes in the prevention and treatment of progressive myopia. There is an increase in global loss volume of the retinal ganglion cell complex compared to the control group by 4.4 and 2.8 times, respectively (I, II and III groups). All differences between indicators of groups I–IV are significant. Conclusions. The most significant changes compared with the norm are observed in patients with high myopia. There is an increase in focal loss volume and in the global loss volume of the ganglion cell complex compared to the indicators of the control group. When determining the indicators of the average ganglion cell thickness, including superior and inferior ones, a significant decrease was found compared with the controls.


Ключові слова

міопія; диск зорового нерва; оптична когерентна томографія

миопия; диск зрительного нерва; оптическая когерентная томография

myopia; optic nerve disc; optical coherence tomo­graphy

Вступ

Короткозорість є найбільш поширеним очним захворюванням у всьому світі й основною причиною порушення зору в дітей. Захворюваність на неї швидко зростає. У 2010 році близько 1,9 мільярда осіб (27 % населення світу) були короткозорими, і 70 мільйонів із них (2,8 %) страждали від прогресуючої міопії. За прогнозами, до 2050 року ці цифри зростуть до 52 і 10 % [1, 2]. Міопічна хвороба значно впливає на показники здоров’я населення, є причиною зниження працездатності, значно погіршує якість життя [3]. Патогенез виникнення міопії є мультифакторним. Точний механізм осьового подовження ока досі до кінця невідомий [4].
Порушення зору, що пов’язане з короткозорістю, викликає значні економічні збитки і має суттєвий вплив на якість життя стосовно фізичного, емоційного і соціального функціонування пацієнтів [4]. Патологічна міопія (поширеність 0,9–3,1 %) особливо руйнівна [6, 7]. Вона підвищує ризик розвитку катаракти, відшарування сітківки, глаукоми і навіть сліпоти. Повідомляється, що поширеність хоріоїдальної неоваскуляризації в постраждалих пацієнтів становить від 5,2 до 11,3 %, а макулярні розриви можуть виникати в 6–8 % пацієнтів [6]. 
Перипапілярна ділянка змінюється розтягуванням очного яблука в пацієнтів зі збільшеною осьовою довжиною, що може призвести до глаукоми і втрати поля зору [8].
На сьогодні прогресування міопії може бути оцінено за такими параметрами: збільшення передньозадньої вісі ока, прогресування рефракції. 
Природний перебіг і розвиток патологічної міопії до кінця не вивчені. 
До застосування оптичної когерентної томографії (ОКТ) патологічні зміни очей із високим ступенем міопії в людини можна було вивчати тільки в енуклеїрованих очних яблуках, а структури ока вимірювали гістоморфометрично. Та у зв’язку з розвитком науково-технічного прогресу стало можливим вивчення морфологічних змін в ділянці виходу зорового нерва. Технології ОКТ виявляють специфічні внутрішньоочні зміни у хворих із високим ступенем міопії і безпрецедентні патології, які викликають порушення зору [9]. Підходи до лікування та профілактики сьогодні плануються на основі морфологічних та патологоанатомічних змін на підставі результатів ОКТ [10].
Мета: проаналізувати морфологічні зміни диска зорового нерва (ДЗН) у хворих на міопію слабкого, середнього та високого ступеня.

Матеріали та методи

Відповідно до мети та задач дослідження проводилися спостереження й обстеження 120 пацієнтів (204 ока) кафедри офтальмології Харківського національного медичного університету на базі КЗОЗ «ОКЛ-ЦЕМД та МК» та в медичному центрі «Зір».
Дослідження ДЗН проводилось методом ОКТ на апараті RTVue-100 Fourier-Domain Optical Coherence Tomography (OCT) from Optovue Incorporated. Результати отримані завдяки стандартній комп’ютерній програмі для розрахування параметрів диска зорового нерва RTVue optovue version 6.11.
У дослідження увійшли 120 осіб (204 ока), з яких жінок було 64 (53,33 ± 6,44 %) та чоловіків — 56 (46,67 ± 6,44 %). Групу контролю становили 20 практично здорових волонтерів (38 очей), з яких 11 жінок та 9 чоловіків, співставних за статтю та віком. Усі пацієнти, які брали участь у дослідженні, були працездатного віку — від 18 до 45 років. Середній вік пацієнтів становив 31,5 ± 13,5 року. Робота з хворими проводилась із дотриманням загальних вимог та положень щодо біоетики, що схвалені Першим національним конгресом із біоетики (Київ, 2001), а також з узгодження етичного комітету Харківського національного медичного університету.
Залежно від ступеня міопії всі пацієнти були розподілені на 3 групи. До групи І увійшли хворі з міопією високого ступеня — 41 особа (19 жінок — 47,06 ± 12,11 % та 22 чоловіки — 52,94 ± 12,11 %). ІІ групу становили хворі з міопією середнього ступеня — 39 осіб (18 жінок — 46,67 ± 12,88 % та 21 чоловік — 53,33 ± 12,88 %). Хворі з міопією слабкого ступеня увійшли до III групи — 40 осіб, із них було 23 жінки (60,71 ± 9,23 %) та 17 чоловіків (39,29 ± 9,23 %). До контрольної групи (група ІV) увійшли практично здорові донори — 20 осіб (24 ока), із них жінок було 11 (58,33 ± 14,23 %) та 9 — чоловіків (41,67 ± 14,23 %).
Було визначено дванадцять показників ДЗН: площу ДЗН (Optic disc area), площу нейроретинального пояска (Rim area), середню товщину шару нервових волокон сітківки (RNFL Thikness) — всередині (Avg RNFL), у верхньому квадранті (Sup Avg) та нижньому квадранті (Inf Avg), обсяг ДЗН (Nerve Head Vlm), обсяг нейроретинального пояска (Rim Volume), середню товщину комплексу гангліозних клітин сітківки (GCC Thikness Average) — вверху (Sup GCL) та внизу (Inf GCL), фокальну втрату обсягу комплексу гангліозних клітин (FLV), глобальну втрату обсягу комплексу гангліозних клітин сітківки (GLV). 

Результати

Результати показників ДЗН були розподілені за групами та наведені в табл. 1. Проводили порівняння всіх показників між всіма групами.
При аналізі показників ДЗН пацієнтів із міопією різного ступеня та контрольної групи були отримані такі дані. Визначена вірогідна відміна даних середньої товщини шару нервових волокон сітківки всередині (Avg RNFL), у верхньому (Sup Avg) та нижньому квадранті (Inf Avg) між показниками контрольної групи та І й ІІ — зниження показника. Також спостерігається вірогідна відміна між значеннями показника між І, ІІ та ІІІ групами хворих. Найменші значення показника (майже на 20 % нижче даних контрольної групи) спостерігаються в групі І.
Показники обсягу нейроретинального пояска (Rim Volume) більше показників контрольної групи у 2,8–1,6 раза (групи І та ІI відповідно). Відміни вірогідні. Також спостерігаються вірогідні відміни між значеннями показників між групами І–ІІІ.
Спостерігається збільшення глобальної втрати обсягу комплексу гангліозних клітин сітківки (GLV) порівняно з показниками контрольної групи в 4,4, 2,8 та 1,5 раза (відповідно І, ІІ та ІІІ групи). Усі відміни між показниками І–ІV груп вірогідні.
При визначенні показників середньої товщини комплексу гангліозних клітин сітківки (GCC Thikness Average), у тому числі вверху (Sup GCС) та внизу (Inf GCС), відзначається вірогідне зменшення значень груп І, ІІ порівняно з контрольною. Також вірогідні відміни між показниками І–ІІІ груп. Найменші значення спостерігаються в групі І (хворі з міопією високого ступеня). По мірі зросту ступенів міопії в пацієнтів відмічаються зниження даних середньої товщини комплексу гангліозних клітин сітківки порівняно з нормою.
Щодо показників обсягу ДЗН (Nerve Head Vlm) та площі ДЗН (Optic disc area), спостерігаються вірогідні відміни між показниками контрольної групи та груп І–ІІІ, а також між показниками самих груп хворих.
Відзначається вірогідне збільшення показника Nerve Head у 2,5–1,6–1,2 раза відповідно даним І, ІІ та ІІІ груп.
Спостерігаються вірогідні зниження значень Optic disc area порівняно з даними контрольної групи в 1,8–1,4–1,2 раза відповідно даним І, ІІ та ІІІ груп.

Висновки

Таким чином, по мірі зростання ступенів міопії (від слабкого до високого) у пацієнтів спостерігаються зміни всіх показників ДЗН за даними ОКТ: 
— збільшення показника площі нейроретинального пояска (Rim Area) порівняно з даними контрольної групи на близько 40, 20 та 10 % (відповідно І, ІІ та ІІІ групи); 
— вірогідне збільшення показника Nerve Head у 2,5–1,6–1,2 раза відповідно даним І, ІІ та ІІІ груп;
— збільшення фокальної втрати обсягу комплексу гангліозних клітин (FLV) порівняно з показниками контрольної групи в 6,8, 5,3 та 1,7 раза (відповідно І, ІІ та ІІІ групи).
Оптична когерентна томографія забезпечує своєчасний контроль морфологічних змін і профілактику прогресування міопічної хвороби.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів та власної фінансової зацікавленості при підготовці даної статті.

Список літератури

1. Fricke T.R., Jong M., Naidoo K.S. et al. Global prevalence of visual impairment associated with myopic macular degeneration and temporal trends from 2000 through 2050: systematic review, meta-analysis and modelling. Br. J. Ophthalmol. 2018. 102(7). Р. 855-862.

2. Ma Y., Qu X., Zhu X. et al. Age-specific prevalence of visual impairment and refractive error in children aged 3-10 years in Shanghai, China. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2016. 57(14). Р. 6188-6196.

3. Витовская О.П. Стратегия укрепления здоровья в офтальмологии. РМЖ. Клиническая офтальмология. 2013. № 3. С. 88-92.

4. Carr B.J., Stell W.K. The science behind myopia. In: Kolb H., Nelson R., Fernandez E., Jones B., eds. Webvision: The Organization of the Retina and Visual System. University of Utah Health Sciences Center. https://webvision.med.utah.edu/book/part-xvii-refractive-errors/the-science-behind-myopia-by-brittany-j-carr-and-william-k-stell. Accessed June 25, 2019.

5. Wong H.B., Machin D., Tan S.B., Wong T.Y., Saw S.M. Visual impairment and its impact on health-related quality of life in adolescents. Am. J. Ophthalmol. 2009. 147(3). Р. 505-511. e1.

6. Wong T.Y., Ferreira A., Hughes R., Carter G., Mitchell P. Epidemiology and disease burden of pathologic myopia and myopic choroidal neovascularization: an evidence-based systematic review. Am. J. Ophthalmol. 2014. 157(1). Р. 9-25. e12.

7. The impact of myopia and high myopia. Report of the Joint World Health OrganizationBrien Holden Vision Institute Global Scientific Meeting on Myopia. University of New South Wales, Sydney, Australia, March 16–18, 2015. Geneva: World Health Organization, 2017. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. https://www.who.int/blindness/causes/MyopiaReportforWeb.pdf. Accessed June 25, 2019.

8. Ohno-Matsui K., Shimada N., Yasuzumi K. et al. Long-term development of significant visual field defects in highly myopic eyes. Am. J. Ophthalmol. 2011. 152(2). Р. 256-265. e1.

9. Ng D.S., Cheung C.Y., Luk F.O. et al. Advances of optical coherence tomography in myopia and pathologic myopia. Eye (Lond). 2016. 30(7). Р. 901-916. doi: 10.1038/eye.2016.47.

10. Ramesh Venkatesh, Bharathi Bavaharan and Naresh Kumar Yadav (May 11th 2019). OCT Findings in Myopic Traction Maculopathy, A Practical Guide to Clinical Application of OCT in Ophthalmology, Michele Lanza, IntechOpen. DOI: 10.5772/intechopen.83766.


Повернутися до номеру