Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Архів офтальмології України Том 8, №2, 2020

Повернутися до номеру

Исследование клинической эффективности аналогов простагландинов в фармакотерапии глаукомы

Автори: Макаренко И.А.
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Аналоги простагландинів є препаратами першої лінії в лікуванні первинної відкритокутової глаукоми. Останнім часом більший інтерес становить вивчення очних крапель, що не містять консервантів. У роботі вивчали клінічну ефективність препаратів аналогів простагландинів (латанопрост 0,005%), що містять і не містять консервант. Згідно з дослідженням латанопрост ефективно знижував рівень внутрішньоочного тиску (ВОТ): препарат, що не містить консерванту (Монопрост), знизив ВОТ на 43,51 % від вихідного рівня, латанопрост, який містить консервант, — на 38,99 %, що позитивно впливало на динаміку зорових функцій. Відзначено збільшення сумарного поля зору в пацієнтів, які приймали латанопрост 0,005% без консерванту протягом 3 місяців, на 10–30°, у пацієнтів 2-ї групи, які приймали латанопрост 0,005% із консервантом, — на 5–10°. Отримані результати і переваги в пацієнтів у 1-й групі можна пояснити відсутністю токсичної дії консерванту на трабекулу і нейропротекторними властивостями латанопросту. Результати проведених нами досліджень — тесту Ширмера I, профарбування поверхні кон’юнктиви і рогівки, визначення часу розриву слізної плівки, загальна кількість балів OSDI-опитувальника свідчать про переваги застосування латанопросту 0,005% без консерванту в пацієнтів із первинною відкритокутовою глаукомою у зв’язку з відсутністю токсичної дії на очну поверхню, що відкриває великі перспективи його застосування.

Аналоги простагландинов являются препаратами первой линии в лечении первичной открытоугольной глаукомы. В последнее время больший интерес представляет изучение глазных капель, не содержащих консервантов. В работе изучали клиническую эффективность препаратов аналогов простагландинов (латанопрост 0,005%), содержащих и не содержащих консервант. Согласно исследованию латанопрост эффективно снижал уровень внутриглазного давления (ВГД): препарат, не содержащий консерванта (Монопрост), снизил ВГД на 43,51 % от исходного уровня, латанопрост, содержащий консервант, — на 38,99 %, что положительно влияло на динамику зрительных функций. Отмечено увеличение суммарного поля зрения у пациентов, принимавших латанопрост 0,005% без консерванта в течение 3 месяцев, на 10–30°, у пациентов 2-й группы, принимавших латанопрост 0,005% с консервантом, — на 5–10°. Полученные результаты и преимущества у пациентов в 1-й группе можно объяснить отсутствием токсического действия консерванта на трабекулу и нейропротекторными свойствами латанопроста. Результаты проведенных нами исследований — теста Ширмера I, прокрашивания поверхности конъюнктивы и роговицы, определения времени разрыва слезной пленки, общее количество баллов OSDI-опросника свидетельствуют о преимуществах применения латанопроста 0,005% без консерванта у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой в связи с отсутствием токсического действия на глазную поверхность, что открывает большие перспективы его применения.

Prostaglandin analogues are used as the first-line therapy for primary open-angle glaucoma. Recently, the study of preservative-free eye drops has been of greater interest. We studied the clinical efficacy of preparations of prostaglandin analogues (latanoprost 0.005%), with and without a preservative. The study results demonstrated that latanoprost effectively reduced the level of intraocular pressure (IOP): a preservative-free drug (Monoprost) reduced IOP by 43.51 % of the initial level, latanoprost, which contains a preservative, by 38.99%, that had a positive effect on the dynamics of visual functions. There was an increase in the total field of view in patients who took latanoprost 0.005% without preservatives for 3 months by 10–30°, in patients of group 2 (latanoprost 0.005% with a preservative) by 5–10°. The obtained results and advantages in patients in group 1 can be explained by the absence of the toxic effect of preservatives on the trabecula and the neuroprotective properties of latanoprost. The results of our studies — Schirmer’s I test, staining of the conjunctiva and cornea surface, determination of the tear film rupture time, the total number of OSDI scores of the questionnaire indicate the advantages of using latanoprost 0.005% without preservative in patients with primary open-angle glaucomadue to the absence of toxic effects on the ocular surface, which opens up great prospects for its application.


Ключові слова

первинна відкритокутова глаукома; внутрішньоочний тиск; простагландини; латанопрост; Монопрост; консерванти; очна поверхня

первичная открытоугольная глаукома; внутриглазное давление; простагландины; латанопрост; Монопрост; консерванты; глазная поверхность

primary open-angle glaucoma; intraocular pressure; prostaglandins; latanoprost; Monoprost; preservatives; ocular surface

Введение

Первичная открытоугольная глаукома (ПОУГ), являясь хроническим заболеванием, отмечающимся среди населения разных стран и разных возрастных групп, требует рационального длительного лечения и систематического контроля, важный элемент которого — достижение компенсированного внутриглазного давления (ВГД) и, как результат, стабилизация глаукомного процесса [1, 2]. Общее количество больных глаукомой в мире, по данным Всемирной организации здравоохранения, уже превышает 100 млн. Ежегодно регистрируется не менее 600 тыс. новых случаев слепоты из-за глаукомы [3]. Актуальность проблемы лечения глаукомы не вызывает сомнений. Довольно продолжительное время глаукома считалась преимущественно хирургической патологией, а арсенал противоглаукомных препаратов для консервативного лечения до середины ХХ в. был ограничен пилокарпином, адреналином и некоторыми фосфорорганическими соединениями. Во второй половине ХХ в. терапия ПОУГ ассоциировалась в первую очередь с применением глазных капель тимолола малеат, и лишь в 1990-е годы стали появляться многочисленные препараты разных фармакологических групп АТС-классификации, достаточно эффективные и безопасные для того, чтобы сделать медикаментозную гипотензивную терапию основой лечения данной патологии [4]. Во многом такой поворот событий был обусловлен появлением препаратов из группы аналогов простагландинов, которые, согласно мнению большинства экспертных рекомендаций и руководств, играют ведущую роль среди местных гипотензивных препаратов, являясь препаратами первой линии терапии. Это связано с хорошим профилем эффективности и безопасности препаратов данной группы, поскольку хроническая терапия глаукомы требует не только высокого гипотензивного эффекта глазных капель, но и значительной приверженности пациента к назначенному лечению. Это возможно лишь при сочетании эффективности с хорошей переносимостью, минимальными побочными эффектами и удобством однократного закапывания. На сегодняшний день аналоги простагландинов наилучшим образом соответствуют этим требованиям при их применении как в виде монотерапии, так и в комбинации с другими антиглаукомными препаратами. В 1996 г. прорывом в офтальмологии стала регистрация антиглаукомного препарата ксалатан (Pfizer, США) с действующим веществом латанопрост 0,005%, разработанного в Швеции группой ученых университета г. Уппсала, которую возглавляли Johan Stjernschantz, Bahram Resul и Albert Alm [6, 7]. Латанопрост представляет собой пролекарство в форме сложного изопропилового эфира — аналога простагландина F2a, обладающего высокой селективностью по отношению к FP-подтипу простаноидных рецепторов. После попадания в ткань роговицы латанопрост полностью гидролизуется эстеразами (считается, что иными способами препарат в глазу не метаболизируется). Вслед за этим кислота латанопроста поступает в переднюю камеру глаза. Латанопрост не проявляет биологической активности до тех пор, пока не подвергнется гидролизу в роговице и не превратится в свободную гидрофильную кислоту латанопроста. Отмечалось, что латанопрост обладает очень низкой тропностью к простаноидным рецепторам, отвечающим за воспалительные реакции, и высокой тропностью к тем простаноидным рецепторам, которые обеспечивают снижение ВГД [5, 7]. Гипотензивный эффект латанопроста (как и других препаратов этой группы) достигается в основном за счет усиления увеосклерального пути оттока внутриглазной жидкости (существование которого было подтверждено экспериментами на животных, проведенными в 60-е годы прошлого века рядом авторов, и в первую очередь Anders Bill) практически без влияния или при незначительном влиянии на трабекулярный отток [8–12]. Считается, что этот гипотензивный эффект достигается за счет расслабления цилиарной мышцы, деградации внеклеточного матрикса в цилиарной мышце и изменения структурной организации содержащегося в нем коллагена, а также из-за изменения формы клеток цилиарной мышцы, которое оказывает влияние на внеклеточный матрикс [5]. Более поздние исследования, однако, показали, что стимуляция латанопростом EP2- и ЕР4-рецепторов приводит к повышению сократительной способности клеток трабекулярной сети и снижению сократимости клеток внутренней стенки шлеммова канала, что способствует усилению трабекулярного оттока [13]. Кроме того, было показано, что простагландины также оказывают влияние на синтез матриксных металлопротеиназ и подавляют действие эндотелина-1, что, в свою очередь, может усиливать трабекулярный отток за счет ремоделирования межклеточного матрикса [14, 15]. Латанопрост не влияет на продукцию внутриглазной жидкости. Также не выявлено какого-либо воздействия латанопроста на сосуды сетчатки или проницаемость гематоретинального барьера [16]. Выраженность гипотензивного эффекта латанопроста зависит от дозы. Многочисленные исследования, которым был подвергнут первый препарат с новым механизмом действия, позволили определить оптимальную для клинического применения дозу — 50 мкг/мл (0,005%) 1 раз в сутки [5]. Период полувыведения препарата из тканей глаза составляет 3–4 ч. Поступивший в системный кровоток препарат имеет очень короткий период распада в плазме крови (около 17,5 мин) и полностью выделяется из организма, в основном почками. Значимое снижение ВГД отмечается уже через 2 ч после закапывания и сохраняется в течение по меньшей мере 24 ч [17]. Такая большая длительность эффекта может быть объяснена, в частности, высокой липофильностью пролекарства и последующим накоплением в роговице активной деэтерифицированной формы препарата [18–21]. Латанопрост хорошо переносится, хотя иногда может вызывать гиперемию конъюнктивы легкой степени, и его применение не связано с системными побочными эффектами [22]. Многочисленные клинические исследования и метаанализы показали, что латанопрост переносится пациентами лучше, чем биматопрост или травопрост [23–35]; данных о сравнении латанопроста и тафлупроста на сегодняшний день немного, но проведенный в 2014 году метаанализ показал более высокую эффективность латанопроста по сравнению с тафлупростом и меньший процент гиперемии и побочных эффектов [26]. Среди зарегистрированных глазных капель с простагландинами для снижения ВГД три (латанопрост, травопрост и тафлупрост) являются производными изопропилового эфира простагландина F2a и один (биматопрост) — простамидом (содержит амидную группу и стимулирует простамидные рецепторы, многие из которых пока неизвестны). Все они, как это было описано выше в отношении латанопроста, считаются пролекарствами и метаболизируются в тканях глаза до активных свободных кислот, которые и стимулируют соответствующие рецепторы (сейчас считается, что некоторые рецепторы могут активироваться в том числе и провеществами). В 2001 г. на рынке стали доступны препараты траватан (травопрост 0,004%, Alcon, США) и почти сразу же люмиган (биматопрост 0,03%, Allergan, США). Новый препарат тафлупрост (в унидозах, без консервантов) (Santen, Япония) был зарегистрирован в странах Евросоюза в 2008 г., а в 2012 г. получил одобрение FDA. В 2014 году появился Монопрост (Thea, Франция) — первый латанопрост без консервантов, в матриксе Протриаксин®. Использование карбомерно-полимерного комплекса Протриаксин® для растворения и стабилизации молекулы латанопроста позволило отказаться от использования консервантов и при этом сохранять Монопрост в комнатных условиях, в отличие от других препаратов латанопроста, которые требуют хранения в холодильнике.
На сегодняшний день для лечения ПОУГ существуют препараты 6 групп, но у многих из них имеется большое количество побочных эффектов, и их эффективность не всегда достигает желаемого уровня. Требования к идеальному препарату для снижения офтальмотонуса:
— значительное снижение ВГД (в среднем не менее 30 %);
— сохранение гипотензивного действия в течение длительного периода времени (24 ч);
— поддержание низкого уровня ВГД с небольшими колебаниями его значений в течение суток (не более 5 мм рт.ст.); 
— минимум побочных реакций;
— удобный и простой режим дозирования (1–2 раза в сутки).
Следовательно, препараты аналогов простагландинов, соответствующие всем данным требованиям, прочно вошли в рекомендации Европейского глаукомного общества в качестве терапии первого выбора [48].
В последние годы появились данные о том, что глаукома часто сочетается с болезнью сухого глаза (БСГ), которая может быть следствием длительной местной терапии глаукомы препаратами с консервантами на фоне инволюционных изменений и возможной соматической патологии. Если в возрастной группе старше 60 лет в зависимости от пола и наличия факторов риска БСГ отмечается в 15–20 % случаев, то среди больных глаукомой того же возраста распространенность БСГ резко возрастает [38]. C. Erb и соавторы, проведя обследование более 20 тыс. пациентов с ПОУГ из 900 центров Германии, выявили связь между БСГ и глаукомой, полом, системными заболеваниями (артериальная гипертензия, сахарный диабет и др.) и применением лекарственных средств. По их данным, клинически значимая БСГ развивается чаще у женщин с ПОУГ, чем у мужчин с той же патологией (56,9 против 45,7 %); при псевдоэксфолиативной глаукоме, чем при простой и пигментной; при применении трех и более антиглаукомных препаратов у больных с длительным стажем глаукомы [39]. БСГ приводит к ухудшению переносимости препаратов для снижения ВГД, нарушениям режима инстилляций и, соответственно, снижению эффективности контроля ВГД. Согласно рекомендациям European Glaucoma Society (2015), при выборе препарата необходимо учитывать наличие симптомов БСГ и отдавать преимущество препаратам без консервантов [48].
Цель исследования — изучение и сравнение клинической эффективности латанопроста 0,005% с консервантом и Монопроста (латанопрост 0,005% без консерванта, в матриксе Протриаксин®) в фармакотерапии глаукомы.

Материал и методы

Проведено клиническое исследование с участием 42 пациентов (60 глаз) с диагнозом ПОУГ I стадии (классификация первичной глаукомы Нестерова — Бунина (1975 г.)): мужчин было 17, женщин — 25, средний возраст которых составил 68,0 ± 5,4 года. Всем пациентам было проведено клиническое офтальмологическое обследование: визометрия, пневмотонометрия, статическая и кинетическая периметрия, оптическая когерентная томография (модуль для исследования переднего и заднего отрезка глазного яблока), электротонография, биомикроскопия, гониоскопия. Обследование проводили через 14 дней, 1, 2, 3 месяца от начала лечения, длительность наблюдения — 3 месяца, группы cопоставимы в сравнении. Всем пациентам, помимо стандартного офтальмологического обследования, были выполнены дополнительные исследования: тест Ширмера I, проба Норна, оценка степени прокрашивания конъюнктивы и роговицы. Для оценки выраженности проявлений БСГ применялся индекс поражения тканей глазной поверхности (Ocular Surface Diseases Index — OSDI). 
Пациенты были разделены на две группы. В 1-ю группу вошли 24 пациента (30 глаз), которым в качестве медикаментозной терапии назначен латанопрост 0,005%, не содержащий консерванта (Монопрост), по 1 капле 1 раз вечером. Вторая группа состояла из 18 пациентов (30 глаз), которым рекомендован латанопрост 0,005%, содержащий консервант, по 1 капле 1 раз вечером. 
Тест Ширмера применялся для исследования суммарной секреции слезы. Стерильные полоски фильтровальной бумаги помещали в наружную треть нижнего конъюнктивального свода на 5 мин. Смачивание тест-полоски менее чем на 10 мм расценивалось как нарушение суммарной слезопродукции [40]. Проба Норна применялась для оценки времени разрыва слезной пленки (ВРСП). Под последним подразумевается промежуток между морганием и появлением темных сухих пятен различной формы на роговице. Тест выполнялся при помощи диагностических полосок фильтровальной бумаги, импрегнированных флуоресцеином натрия. Оценку теста производили при биомикроскопии с использованием синего кобальтового фильтра. Прокрашивание эпителия глазной поверхности является одним из клинических признаков повреждения глазной поверхности [41]. Оценку показателей производили по балльной системе от 0 до 5, используя The Oxford Grading System [42].
Для оценки выраженности проявления глазных симптомов применяли индекс повреждения глазной поверхности. Пациенты отвечали на 12 вопросов опросника «Индекс поражения глазной поверхности» (OSDI) [43], одобренного Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами (Food and Drug Administration — FDA, США) для применения в клинических исследованиях [44]. Опросник состоит из трех блоков. Первый блок посвящен 5 вопросам о частоте проявления глазных симптомов в течение прошлой недели, 4 вопросам о проблемах со зрением, ограничивающих выполнение ежедневной деятельности в течение прошлой недели, и 3 вопросам о дискомфорте в глазах, вызванном факторами окружающей среды. Каждый из них оценивали по шкале от 0 (никогда) до 4 (всегда). Расчет индекса производился для каждого пациента отдельно по формуле: 
OSDI = количество баллов за ответы × 25/количество заданных вопросов.
Общее количество баллов OSDI-опросника для определения нарушения зрения отображалось по шкале от 0 (нарушение зрения отсутствует) до 100 (полное нарушение зрения). Нарушение зрения классифицировали в диапазоне от «нарушение отсутствует» (общее количество баллов OSDI ≤ 12) до «тяжелое нарушение» (общее количество баллов OSDI ≥ 33) [45, 46]. Полученный индекс отражает оценку пациентами выраженности проявлений глазных симптомов [47]: 0–12 баллов — нет проявлений; 13–22 балла — слабо выраженные; 23–32 балла — умеренной степени; 33–100 баллов — тяжелой степени.
Диагностические обследования проводили в фиксированной последовательности (ВРСП, окрашивание эпителия глазной поверхности, тест Ширмера) с интервалом от 5 до 10 мин между каждым тестом. В случае двусторонней ПОУГ тесты Ширмера и ВРСП выполняли на обоих глазах, причем в расчет принимали худший результат обследования пациента в каждом случае. Ответами на вопросы опросника OSDI оценивали выраженность проявления глазных симптомов у пациентов.
Статистическая обработка данных выполнялась при помощи программы SPSS Statistics v20.0. В качестве основных параметров статистической обработки количественных показателей применялись средние значения (M), среднеквадратические отклонения (SD), медианы, минимальные и максимальные значения. Проверка нормальности выполнялась по критерию Колмогорова — Смирнова. Соотношение количественных переменных в двух независимых группах оценивали при помощи t-теста. При р < 0,05 различия считались статистически значимыми. Статистическую значимость различий между группами по качественным показателям оценивали при помощи таблиц сопряженности и критерия χ2 Пирсона. 

Результаты и обсуждение

Динамика показателей ВГД у пациентов с ПОУГ в зависимости от назначенного препарата представлена с пересчетом на центральную толщину роговицы (табл. 1).
Отмечено, что снижение ВГД в 1-й группе (монотерапия латанопростом 0,005%, не содержащим консерванта), в среднем составило 9,9 мм рт.ст. в 1-й месяц наблюдения (с 26,2 ± 0,7 до 16,3 ± 0,3 мм рт.ст.), а во 2-й группе (монотерапия латанопростом 0,005%, содержащим консервант) — 9,5 мм рт.ст. (с 27,7 ± 0,7 до 18,2 ± 0,5 мм рт.ст.). На 3-й месяц наблюдения динамика снижения ВГД в 1-й группе (монотерапия латанопростом без консерванта) с І стадией ПОУГ составила 11,4 мм рт.ст. (с 26,2 ± 0,7 до 14,8 ± 0,2 мм рт.ст., снижение на 43,51 %), а во 2-й группе (монотерапия латанопростом, содержащим консервант) — 10,8 мм рт.ст. (с 27,7 ± 0,7 до 16,9 ± 0,1 мм рт.ст., снижение на 38,99 %). Снижение ВГД на 43,51 % от исходного уровня на 3-й месяц лечения стало возможным благодаря как действующему веществу латанопрост 0,005%, не содержащему консервант, так и начальным изменениям в трабекулярном аппарате глаз с І стадией ПОУГ.
Исходные данные суммарного поля зрения у пациентов 1-й группы составили 470°, на 2-й месяц исследования — 490°, на 3-й месяц — 500°. У пациентов 2-й группы исходные данные суммарного поля зрения составили 470°, на 2-й и 3-й месяцы — 480°.
Результаты степени прокрашивания конъюнктивы и роговицы в исследуемых группах представлены в табл. 2.
В 1-й группе исходный результат прокрашивания конъюнктивы с 0-й степенью составил 56,7 %, 1-й — 23,3 %, 2-й — 20 %, на 3-й месяц показатели несколько улучшились: с 0-й степенью — 60 %, 1-й — 23,3 % и со 2-й — 16,7 %. Во 2-й группе на терапии латанопростом, содержащим консервант, результат прокрашивания конъюнктивы с 0-й степенью составил 53,3 %, 1-й — 26,7 %, 2-й — 20 %, на 3-й месяц показатели ухудшились — по 36,6 % с 0-й и 1-й степенью, со 2-й — 26,8 %. В 1-й группе при терапии латанопростом, не содержащим консерванта, исходный результат прокрашивания роговицы с 0-й степенью составил 73,3 %, 1-й — 16,7 %, 2-й — 10 %, а на 3-й месяц показатели улучшились: с 0-й степенью — 76,7 %, с 1-й — 16,7 % и со 2-й — 6,6 %. Во 2-й группе при терапии латанопростом, содержащим консервант, показатель прокрашивания роговицы с 0-й степенью на 3-й месяц составил 56,7 %, 1-й — 23,3 %, 2-й — 20 %. Полученные результаты свидетельствуют о токсическом влиянии консерванта на глазную поверхность.
Результаты тестов Ширмера, Норна и опросника OSDI у исследуемой категории пациентов представлены в табл. 3.
В результате исследования выявили, что уровень суммарной секреции слезы в 1-й группе составил 14,8 мм, на 3-й месяц — 15,4 мм. Во 2-й группе исходное среднее значение составило 14,5 мм, на 3-й месяц отметили снижение суммарной слезопродукции до 13,7 мм, что можно объяснить токсическим воздействием консерванта.
Как известно, в норме слезная пленка способна при открытых веках сохранять сферичность в течение 10–15 секунд. В группах исследования время разрыва слезной пленки не выходило за пределы нормы. В 1-й группе исходное среднее значение составило 13,0 с, на 3-й месяц — 14,1 с. Во 2-й группе исходное среднее значение составило 12,7 с, на 3-й месяц отмечено уменьшение ВРСП до 11,3 с, что также объясняется токсичностью консерванта, входящего в состав глазных капель.
Оценка пациентами выраженности проявления глазных симптомов на основании ответов на 12 вопросов опросника показала, что исходный индекс OSDI подшкалы глазных симптомов в 1-й группе составил 13,2 балла (что соответствует слабо выраженным проявлениям), на 3-й месяц — 10,4 балла (что соответствует отсутствию проявлений); исходный индекс OSDI подшкалы глазных симптомов во 2-й группе составил 14,6 балла (что соответствует слабо выраженным проявлениям), на 3-й месяц — 14,1 балла (что соответствует слабо выраженным проявлениям). Исходный индекс OSDI подшкалы зрительных функций в 1-й группе составил 21,6 балла (что соответствует слабо выраженным проявлениям), на 3-й месяц — 18,6 балла (что соответствует слабо выраженным проявлениям); исходный индекс OSDI подшкалы зрительных функций во 2-й группе составил 21,4 балла (что соответствует слабо выраженным проявлениям), на 3-й месяц — 25,4 балла (что соответствует умеренной степени выраженности проявлений). Исходный индекс OSDI подшкалы инициирующих факторов окружающей среды в 1-й группе составил 10,1 балла (что соответствует отсутствию проявлений), на 3-й месяц — 6,5 балла (что соответствует отсутствию проявлений); исходный индекс OSDI подшкалы инициирующих факторов окружающей среды во 2-й группе составил 10,2 балла (что соответствует отсутствию проявлений), на 3-й месяц —12,4 балла (что соответствует слабо выраженным проявлениям). Исходное общее количество баллов OSDI-опросника в 1-й группе составило 15,0 балла (что соответствует слабо выраженным проявлениям), на 3-й месяц — 11,8 балла (что соответствует отсутствию проявлений); исходное общее количество баллов OSDI-опросника во 2-й группе составило 16,2 балла (что соответствует слабо выраженным проявлениям), на 3-й месяц — 17,8 балла (что соответствует слабо выраженным проявлениям). Полученные результаты свидетельствуют о необходимости использовать простагландины без консерванта в качестве терапии первого выбора у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой.

Выводы

1. Аналог простагландина латанопрост эффективно снижает уровень ВГД. У пациентов с І стадией ПОУГ латанопрост, содержащий консервант, снизил ВГД с 27,7 ± 0,7 до 16,9 ± 0,1 мм рт.ст. в течение периода наблюдения (снижение на 38,99 % от исходного ВГД). У пациентов с І стадией ПОУГ при применении латанопроста, не содержащего консерванта (Монопрост), ВГД снизилось с 26,2 ± 0,7 до 14,8 ± 0,2 мм рт.ст. в течение периода наблюдения (снижение ВГД на 43,51 % от исходного уровня). Высокая эффективность и преимущество латанопроста без консерванта объясняются отсутствием токсического действия консервантов на трабекулу.
2. В течение 3 месяцев наблюдения сохранялся значительный и стабильный уровень снижения ВГД, что положительно влияло на динамику зрительных функций. У пациентов 2-й группы (латанопрост 0,005% с консервантом) на 3-й месяц отметили увеличение суммарного поля зрения на 5–10°. В то же время у пациентов, принимавших латанопрост 0,005% без консервантов, отмечено увеличение суммарного поля зрения на 10–30°, что говорит о нейропротекторных свойствах латанопроста. 
3. Результаты прокрашивания поверхности роговицы и конъюнктивы на 3-й месяц лечения по сравнению с исходными данными подтвердили преимущества латанопроста, не содержащего консерванта. В результате проведенного теста Ширмера отмечено, что в 1-й группе исходное среднее значение составило 14,8 мм, на 3-й месяц — 15,4 мм. Во 2-й группе исходное среднее значение составило 14,5 мм, на 3-й месяц отметили снижение суммарной слезопродукции до 13,7 мм. Время разрыва слезной пленки в 1-й группе составило 13,0 с, на 3-й месяц — 14,1 с. Во 2-й группе исходное среднее значение составило 12,1 с, на 3-й месяц отмечено уменьшение ВРСП до 11,3 с. Полученные данные можно объяснить токсическим воздействием консерванта, входящего в состав глазных капель, на глазную поверхность. 
4. Исходное общее количество баллов OSDI-опросника составило в 1-й группе 15,0 балла (что соответствует слабо выраженным проявлениям), на 3-й месяц уменьшилось до 11,8 балла (что соответствует отсутствию проявлений); исходное общее количество баллов OSDI-опросника во 2-й группе составило 16,2 балла (что соответствует слабо выраженным проявлениям), на 3-й месяц незначительно увеличилось до 17,8 балла (что соответствует слабо выраженным проявлениям) и свидетельствует о необходимости использовать простагландины без консерванта в качестве терапии первого выбора у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой.
Конфликт интересов. Не заявлен.

Список літератури

 1. https://dec.gov.ua/wp-content/uploads/images/dodatki/816/ 816dod4_2.pdf
 2. Quigley H.A., Broman A.T. The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020. Br. J. Ophthalmol. 2006. 90. 3. P. 262-267.
 3. Tham Y.S. et al. Global Prevalence of Glaucoma and Projection of Glaucoma Burden through 2040. A Systematic Rewiev and Meta-analysis. Ophthalmology. 2014. 121(11). Р. 2081-2090. doi: 10.1061/j.ophtha.2014.05.013.
 4. https://cyberleninka.ru/article/n/analogi-prostaglandinov-proshloe-nastoyaschee-i-buduschee/viewer
 5. Stjernschantz J., Alm A. Latanoprost as a new horizon in the medical management of glaucoma. Curr. Opin. Ophthalmol. 1996, Apr. 7(2). Р. 11-17. doi: 10.1097/00055735-19960400000003.
 6. Stjernschantz J., Resul B. Phenyl substituted prostaglandin analogs for glaucoma treatment. Drugs Future. 1992. 17. Р. 691-704. doi: 10.1358/dof.1992.017.08.187766.
 7. Walters T.R., DuBiner H.B., Carpenter S.P. et al. 24-Hour IOP control with once-daily bimatoprost, timolol gel-forming solution, or latanoprost: a 1-month, randomized, comparative clinical trial. Surv. Ophthalmol. 2004. 49. Suppl 1. Р. 26-35. doi: 10.1016/j.sur-vophthal.2003.12.017.
 8. Bill A. Conventional and uveoscleral drainage of aqueous humour in the cynomolgus monkey (Macacairus) at normal and high intraocular pressures. Exp. Eye Res. 1966. 5. Р. 45-54. doi: 10.1016/ S0014-4835(66)80019-2.
 9. Bill A. Movement of albumin and dextran through the sclera. Arch. Ophthalmol. 1965. 74. Р. 248-252. doi: 10.1001/archopht.1965.00970040250024.
 10. Bill A. The aqueous humour drainage mechanism in the cynomolgus monkey (Macacairus) with evidence for unconventional routes. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1965. 4. Р. 911-919.
 11. Bill A., Barany E.H. Gross facility, facility of conventional routes, and pseudofacility of aqueous humor outflow in the cynomolgus monkey. Arch. Ophthalmol. 1966. 75(5). Р. 665-673. doi: 10.1001/archopht.1966.00970050667017.
 12. Bill A., Phillips C.I. Uveoscleral drainage of aqueous humour in human eyes. Exp. Eye Res. 1971. 12(3). Р. 275-281. doi: 10.1016/0014-4835(71)90149-7.
 13. Uusitalo H., Egorov E., Kaarniranta K. et al. Benefits of switching from latanoprost to preservative-free tafluprost eye drops: a metaanalysis of two Phase IIIb clinical trials. Clin. Ophthalmol. 2016, Mar 15. 10. Р. 445-454. doi: 10.2147/0PTH.S91402.
 14. Oh D.J., Martin J.L., Williams A.J. et al. Effect of latanoprost on the expression of matrix metalloproteinases and their tissue inhibitors in human trabecular meshwork cells. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2006. 47. Р. 3887-3895. doi: 10.1167/iovs.06-0036. 
 15. Richter M., Krauss A.H., Woodward D.F., Lutjen-Drecoll E. Morphological changes in the anterior eye segment after long-term treatment with different receptor selective prostaglandin agonists and a prostamide. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2003. 44. Р. 4419-4426. doi: 10.1167/iovs.02-1281.
 16. Patel S.S., Spencer C.M. Latanoprost: A Review of its Pharmacological Properties, Clinical Efficacy and Tolerability in the Management of Primary Open-Angle Glaucoma and Ocular Hypertension. Drugs&Aging. 1996. Nov. 9(5). Р. 363-378. doi: 10.2165/00002512-199609050-00007.
 17. Завгородняя Н.Г., Пасечникова Н.В. Первичная глаукома. Новый взгляд на старую проблему. Запорожье; Одесса: Агентство «Орбита-Юг», 2010. 192 с. 
 18. Alm A., Villumsen J., Tornquist P. et al. Intraocular pressure-reducing effect of PhXA41 in patients with increased eye pressure: a one-month study. Ophthalmology. 1993, Sep. 100. Р. 1312-1317. doi: 10.1016/S0161-6420(93)31482-X.
 19. Hotehama Y., Mishima H.K., Kitazawa Y. et al. Ocular hypotensive effect of phXA41 in patients with ocular hypertension or primary open-angle glaucoma. Jpn J. Ophthalmol. 1993. 37(3). Р. 270-274.
 20. Nagasubramanian S., Sheth G.P., Hitchings R.A. et al. Intraocular pressure-reducing effect of PhXA41 in ocular hypertension: comparison of dose regimens. Ophthalmology. 1993, Sep. 100. Р. 1305-1311. doi: 10.1016/S0161-6420(13)31817-X.
 21. Racz P., Ruzsonyi M.R., Nagy Z.T. et al. Maintained intraocular pressure reduction with once-a-day application of a new prostaglandin F2a analogue (PhXA41). An in-hospital, placebo-controlled study. Arch. Ophthalmol. 1993, May. III. Р. 657-661. doi: 10.1001/ar-chopht.1993.01090050091036.
 22. Patel S.S., Spencer C.M. Latanoprost: A Review of its Pharmacological Properties, Clinical Efficacy and Tolerability in the Management of Primary Open-Angle Glaucoma and Ocular Hypertension. Drugs & Aging. 1996, Nov. 9(5). Р. 363-378. doi: 10.2165/00002512-199609050-00007.
 23. Alm A., Grierson I., Shields M.B. Side effects associated with prostaglandin analog therapy. Surv. Ophthalmol. 2008. 53. Suppl 1. Р. 93-105. doi: 10.1016/j.survophthal.2008.08.004.
 24. Aptel F., Cucherat M., Denis P. Efficacy and tolerability of prostaglandin analogs: a meta-analysis of randomized controlled clinical trials. J. Glaucoma. 2008. 17. Р. 667-673. doi: 10.1097/ IJG.0b013e3181666557.
 25. Cheng J.W., Wei R.L. Meta-analysis of 13 randomized controlled trials comparing bimatoprost with latanoprost in patients with elevated intraocular pressure. Clin. Ther. 2008. 30. Р. 622-632. doi: 10.1016/j.clinthera.2008.04.006.
 26. Cucherat M., Stalmans I., Rouland J.F. Relative efficacy and safety of preservative-free latanoprost (T2345) for the treatment of open-angle glaucoma and ocular hypertension: an adjusted indirect comparison meta-analysis of randomized clinical trials. J. Glaucoma. 2014. 23. Р. 69-75. doi: 10.1097/IJG.0b013e3182a075e6.
 27. Eyawo O., Nachega J., Lefebvre P. et al. Efficacy and safety of prostaglandin analogues in patients with predominantly primary open-angle glaucoma or ocular hypertension: a meta-analysis. Clin. Ophthalmol. 2009. 3. Р. 447-456.
 28. Gandolfi S., Simmons S.T., Sturm R. et al. Three-month comparison of bimatoprost and latanoprost in patients with glaucoma and ocular hypertension. Adv. Ther. 2001. 18. Р. 110-121. doi: 10.1007/ BF02850299.
 29. Honrubia F., Garcia-Sanchez J., Polo V. et al. Conjunctivalhy-peraemia with the use of latanoprost versus other prostaglandin analogues in patients with ocular hypertension or glaucoma: a meta-analysis of randomised clinical trials. Br. J. Ophthalmol. 2009. 93. Р. 316-321. doi: 10.1136/bjo.2007.135111.
 30. Konstas A.G., Katsimbris J.M., Lallos N. et al. Latanoprost 0.005% versus bimatoprost 0.03% in primary open-angle glaucoma patients. Ophthalmology. 2005. 112. Р. 262-266. doi: 10.1016/j.oph-tha.2004.08.022.
 31. Noecker R.S., Dirks M.S., Choplin N.T. et al. A six-month randomized clinical trial comparing the intraocular pressure-lowering efficacy of bimatoprost and latanoprost inpatients with ocular hypertension or glaucoma. Am. J. Ophthalmol. 2003. 135. Р. 55-63. doi: 10.1016/S0002-9394(02)01827-5.
 32. Orme M., Collins S., Dakin H. et al. Mixed treatment comparison and meta-regression of the efficacy and safety of prostaglandin analogues and comparators for primary open-angle glaucoma and ocular hypertension. Curr. Med. Res. Opin. 2010. 26. Р. 511-528. doi: 10.1185/03007990903498786.
 33. Parrish R.K., Palmberg P., Sheu W.P., XLT Study Group. A comparison of latanoprost, bimatoprost, and travoprost in patients with elevated intraocular pressure: a 12-week, randomized, masked-evaluator multicenter study. Am. J. Ophthalmol. 2003. 135. Р. 688-703. doi: 10.1016/S0002-9394(03)00098-9.
 34. Stewart W.C., Kolker A.E., Stewart J.A. et al. Conjunctival hyperemia in healthy subjects after short-term dosing with latanoprost, bimatoprost, and travoprost. Am. J. Ophthalmol. 2003. 135. Р. 314-320. doi: 10.1016/S0002-9394(02)01980-3.
 35. Walters T.R., DuBiner H.B., Carpenter S.P. et al. 24-Hour IOP control with once-daily bimatoprost, timolol gel-forming solution, or latanoprost: a 1-month, randomized, comparative clinical trial. Surv. Ophthalmol. 2004. 49. Suppl 1. Р. 26-35. doi: 10.1016/j.sur-vophthal.2003.12.017.
 36. Traverso C.E., Ropo A., Papadia M., Uusitalo H. A phase II study on the duration and stability of the intraocular pressure-lowering effect and tolerability of ta uprost compared with latanoprost. J. Ocul. Pharmacol. Ther. 2010. 26. Р. 97-104. doi: 10.1089/jop.2009.0066.
 37. Uusitalo H., Pillunat L.E., Ropo A. Phase III Study Investigators. Efficacy and safety of ta uprost 0.0015% versus latanoprost 0.005% eye drops in open-angle glaucoma and ocular hypertension: 24-month results of a randomized, double-masked phase III study. Acta Ophthalmol. 2010. 88. Р. 12-19. doi: 10.1111/j.1755-3768.2010.01862.x.
 38. Bandeen-Roche K., Munoz B., Tielsch J.M., West S.K., Schein O.D. Self-reported assessment of dry eye in a populationbased setting. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 1997. 38. Р. 2469-2475.
 39. Erb C., Gast U., Schremmer D. German register for glaucoma patients with dry eye. I. Basic outcome with respect to dry eye. Graefe’s Arch. Clin. Exp. Ophthalmol. 2008. 246(11). Р. 1593-1601. 
 40. Lemp M.A. Report of the National Eye Institute/Industry workshop on Clinical Trials in Dry Eyes. The CLAO Journal. 1995. 21(4). Р. 221-232.
 41. https://www.aao.org/image/oxford-grading-system
 42. DEWS. Methodologies to diagnose and monitor dry eyedisease. Report of the Diagnostic Methodology Subcomitteeofthe International Dry Eye Workshop. Ocul. Surf. 2007. 5. Р. 108-152.
 43. https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/ocular-surface-disease-index
 44. Walt J.G., Rowe M.M., Stern K.L. Evaluating the functional impact of dry eye: the ocular surface disease index (abstract). Drug. Inf. J. 1997. 31. Р. 1436.
 45. Miller K.L., Walt J.G., Mink D.R., Satram-Hoang S., Wilson S.E., Perry H.D., Asbell P.A., Pflugfelder S.C. Minimal clinically important difference for the ocular surface disease index. Archives of Ophthalmology. 2010. 128(1). Р. 94-101.
 46. https://doi.org/10.1001/archophthalmol.2009.356
 47. http://www.supereyecare.com/resources/OSDI.pdf
 48. Terminology and guidelines for glaucoma. European glaucoma society. 4 ed. 2014.

Повернутися до номеру