Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Kidneys" Том 9, №3, 2020

Back to issue

Cardiovascular pathologies in the urban population of the Republic of Uzbekistan with chronic kidney disease on hemodialysis

Authors: О.N. Sharapov(1, 2), B.T. Daminov(1, 2), S.V. Yarygina(3)
(1) — Tashkent Pediatric Medical Institute, Tashkent, the Republic of Uzbekistan
(2) — Republican Specialized Scientific Practical Medical Center of Nephrology and Kidney Transplantation, Tashkent, the Republic of Uzbekistan
(3) — Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center of Urology, Tashkent, the Republic of Uzbekistan

Categories: Nephrology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Актуальність. Хронічна хвороба нирок (ХХН) на сьогоднi є незаперечним глобальним суспільним пріоритетом. Незважаючи на те, що поширеність ХХН і її вплив на здоров’я вивчалися в основному в економічно розвинених країнах, тягар цього захворювання ще більший в країнах, що розвиваються. Мета дослідження: вивчення структури серцево-судинних патологій у пацієнтів із хронічною хворобою нирок V стадії, які отримують програмний гемодіаліз, серед міського населення Республіки Узбекистан. Матеріали та методи. Під час наукового дослідження були обстежені 104 пацієнти, які постійно проживають в м. Ташкент. Середній вік пацієнтів становив 49,7 ± 11,7 року. У дослідження були включені пацієнти з клінічно встановленим діагнозом ХХН V стадії в результаті нефропатій різного генезу. Швидкість клубочкової фільтрації розраховували, грунтуючись на концентрації креатиніну в сироватці за формулою CKD-Epi. Сеанси гемодіалізу проводили за схемою 4 години 3 рази на тиждень. Результати. За результатами дослідження 104 пацієнтів у 62 (59,6 %) обстежених була виявлена ​серцево-судинна патологія. Найчастіше зустрічається артеріальна гіпертензія, від неї страждали майже 53 % (n = 55) пацієнтів. Стабільна стенокардія напруження була діагностована в 38,5 % (n = 40) обстежених. Хронічна серцева недостатність виявлена в понад 19 % (n = 20) пацієнтів. Висновки. На підставі аналізу даних 104 пацієнтів із ХХН на програмному гемодіалізі можна припустити, що основними патологіями серцево-судинної системи у хворих міського населення були хронічна серцева недостатність, артеріальна гіпертензія, стенокардія напруження й різні аритмії. Можна зробити висновок, що коморбідна патологія серцево-судинної системи зай­має провідне місце в структурі серцево-судинних уражень у пацієнтів із хронічною хворобою нирок термінальної стадії, які отримують програмний гемодіаліз, і суттєво не відрізнялася в статевому розрізі. Також можна відзначити високу частоту цукрового діабету в обстежуваних пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, що відповідає літературним даним.

Актуальность. Хроническая болезнь почек (ХБП) в настоящее время является неоспоримым глобальным общественным приоритетом. Несмотря на то, что распространенность ХБП и ее влияние на здоровье изучались в основном в экономически развитых странах, бремя этого заболевания еще больше в развивающихся странах. Цель исследования: изучение структуры сердечно-сосудистых патологий у пациентов с хронической болезнью почек V стадии, получающих программный гемодиализ, среди городского населения Республики Узбекистан. Материалы и методы. В ходе научного исследования были обследованы 104 пациента, постоянно проживающих в г. Ташкенте. Средний возраст пациентов составил 49,7 ± 11,7 года. В исследование были включены пациенты с клинически установленным диагнозом ХБП V стадии в результате нефропатий различного генеза. Скорость клубочковой фильтрации рассчитывали, основываясь на концентрации креатинина сыворотки по формуле CKD-Epi. Сеансы гемодиализа проводили по схеме 4 часа 3 раза в неделю. Результаты. По результатам исследования 104 пациентов у 62 (59,6 %) обследованных была обнаружена сердечно-сосудистая патология. Самой частой оказалась артериальная гипертензия, ею страдали почти 53 % (n = 55) пациентов. Стабильная стенокардия напряжения была диагностирована у 38,5 % (n = 40) обследованных. Хроническая сердечная недостаточность была выявлена у более чем 19 % (n = 20) пациентов. Выводы. На основании анализа данных 104 пациентов с ХБП на программном гемодиализе можно предположить, что основными патологиями сердечно-сосудистой системы у больных городского населения являлись хроническая сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, стенокардия напряжения и различные аритмии. Можно сделать вывод, что коморбидная патология сердечно-сосудистой системы занимает ведущее место в структуре сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с хронической болезнью почек терминальной стадии, получающих программный гемодиализ, и существенно не отличается в половом разрезе. Также можно отметить высокую частоту сахарного диабета у обследуемых пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что соответствует литературным данным.

Background. Chronic kidney disease (CKD) is now an undeniable global public priority. Although the prevalence and health effects of CKD have been studied primarily in economically developed countries, the burden of the disease is even greater in developing countries. For this purpose, we decided to study the structure of cardiovascular pathologies in patients with stage 5 chronic kidney disease receiving programmed hemodialysis of the urban population. Materials and methods. In the course of the scientific study, 104 patients permanently residing in the city of Tashkent were examined. The average age of the patients was 49.7 ± 11.7 years. The study included patients with a clinically established diagnosis of stage 5 CKD due to nephropathies of various origins. Glomerular filtration rate was calculated based on serum creatinine concentration using the CKD-Epi formula. Hemodialysis sessions were carried out according to the scheme 4 hours 3 times a week. Results. According to the results of a study of 104 patients, 62 (59.6 %) of the examined had cardiovascular pathology. The most frequent occurrence was arterial hypertension, almost 53 % (n = 55) of patients suffered from it. Stable angina was detected in 38.5 % patients (n = 40). Chronic heart failure was found in more than 19 % (n = 20) of patients. Conclusions. The results of the analysis of 104 CKD patients on hemodialysis demonstrated that the main pathologies of the cardiovascular system in urban patients were chronic heart failure, arterial hypertension, angina, and various arrhythmias. It can be assumed that the comorbid pathology of the cardiovascular system dominates in the structure of cardiovascular lesions in patients with end-stage chronic kidney disease receiving programmed hemodialysis and is not sex-related. It also may be noted the high incidence of diabetes mellitus in the examined patients with cardiovascular disease, which corresponds to the literature data.


Keywords

хронічна хвороба нирок; гемодіаліз; серцево-судинна система; артеріальна гіпертензія; стенокардія; хронічна серцева недостатність

хроническая болезнь почек; гемодиализ; сердечно-сосудистая система; артериальная гипертензия; стенокардия; хроническая сердечная недостаточность

chronic kidney disease; hemodialysis; cardiovascular system; arterial hypertension; angina; chronic heart failure


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Jager K.J. et al. A single number for advocacy and communication — worldwide more than 850 million individuals have kidney diseases. Nephrology Dialysis Transplantation. 2019. Vol. 34. No 11. P. 1803-1805. doi: 10.1093/ndt/gfz174.

2. Levin A., Tonelli M., Bonventre J. et al. Global kidney health 2017 and beyond: a roadmap for closing gaps in care, research, and policy. Lancet. 2017. 390. P. 1888-1917. doi: 10.1016/S0140-6736(17)30788-2.

3. Crews D.C., Bello A.K., Saadi G. et al. Burden, access, and disparities in kidney disease. Kidney International. 2019. 95. P. 242-248. doi: 10.1016/j.kint.2018.11.007.

4. Hill N.R., Fatoba S.T., Oke J.L. et al. Global prevalence of chronic kidney disease — a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2016. 11. doi: 10.1371/journal.pone.0158765.

5. Xie Y., Bowe B., Mokdad A.H. et al. Analysis of the global burden of disease study highlights the global, regional, and national trends of chronic kidney disease epidemiology from 1990 to 2016. Kidney International. 2018. 94. P. 567-581. doi: 10.1016/j.kint.2018.04.011.

6. Gruberg L. et al. Comparison of outcomes after percutaneous coronary revascularization with stents in patients with and without mild chronic renal insufficiency. American Journal of Cardiology. 2002. Vol. 89. P. 54-57. doi: 10.1016/s0002-9149(01)02163-4.

7. Mancia G. Guidelines for the Management of Arterial Hypertension. Journal of Hypertension. 2007. Vol. 25. P. 1105-1187. doi: 10.1097/HJH.0000000000000466.

8. Tonelli M. et al. Chronic kidney disease and mortality risk: a systematic review. Journal of American Society of Nephrology. 2006. Vol. 17. P. 2034-2047. doi: 10.1681/ASN.2005101085.

9. Meisinger C. et al. Сhronic kidney disease and risk of incident myocardial infarction. European Heart Journal. 2006. Vol. 27. P. 1245-1250. doi: 10.1093/eurheartj/ehi880.

10. Forman J.P., Brenner B.M. ‘Hypertension’ and ‘microalbuminuria’: the bell tolls for thee. Kidney Int. 2006. 69 (1). 22-28. doi: 10.1038/sj.ki.5000056.

11. Redon J., Williams B. Microalbuminuria in essential hypertension: redefining the threshold. J. Hypertens. 2002. 20 (3). 353-355. doi: 10.1097/00004872-200203000-00002.

12. Sarafidis P.A., Bakris G.L. Microalbuminuria and chronic kidney disease as risk factors for cardiovascular disease. Nephrol. Dial. Transplant. 2006. 21 (9). 2366-2374. doi: 10.1093/ndt/gfl309.

13. Smirnov A.V., Dobronravov V.A., Kayukov I.G. Cardiorenal continuum, pathogenetical grounds of preventive nephrology. Nephrology (Saint-Petersburg). 2005. 9 (3). P. 7-15. (In Russian).

14. Sánchez-Perales C., Vázquez-Ruiz de Castroviejo E., Segura-Torres P. et al. Incidence of acute myocardial infarction in the evolution of dialysis patients. Nefrologia. 2012. 32 (5). P. 597-604. doi: 10.3265/Nefrologia.pre2012.Jun.11464.

15. Dobronravov V.A. et al. Myocardial ischemia in patients on maintenance haemodialysis: results of 7-year prospective observational study. Nephrology (Saint-Petersburg). 2013. 17 (1). P. 45-49. (In Russian).

16. Volkov M.M. et al. Atherosclerosis as the main factor of calcinosis of the heart valve apparatus in the predialysis period of chronic kidney disease. Nephrology (Saint-Petersburg). 2007. 11 (4). P. 47-54. (In Russian).

17. George J.A., Brandenburg J.T., Fabian J. et al. Kidney damage and associated risk factors in rural and urban sub-Saharan Africa (AWI-Gen): a cross-sectional population study. Lancet Glob. Health. 2019. 7 (12). e1632-e1643. doi: 10.1016/S2214-109X(19)30443-7.

18. Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension [published correction appears in Eur. Heart J. 2019 Feb 1. 40 (5). 475]. Eur. Heart J. 2018. 39 (33). P. 3021-3104. doi: 10.1093/eurheartj/ehy339.

19. Pun P.H. et al. Characteristics of cardiac arrest and bystander resuscitation within outpatient dialysis clinics in North Carolina. Journal of the American College of Cardiology. 2018. Vol. 71. No 11. P. 303. doi: 10.1016/S0735-1097(18)30844-1.

20. Ametov A.S., Kurochkin I.O., Zubkov A.A. Saharnyj diabet i serdechno-sosudistye zabolevanija. Rossijskij medicinskij zhurnal. 2014. No 13. P. 954-963. (In Russian).

21. Budnevsky A.V., Ovsyannikov E.S., Redka A.V. The influence of anemia on cardiovascular disease course. Cardiovascular Therapy and Prevention. 2016. 15 (1). P. 64-68. (In Russian). doi: 10.15829/1728-8800-2016-1-64-68.

22. Fouad S. Cost effectiveness of darbepoetin alfa versus epoetin alfa in the management of anemic patients with chronic kidney disease: health insurance perspective. Value in Health. 2016. Vol. 19. P. A589. doi: 10.1016/j.jval.2016.09.1394.

23. Sharapov O.N. Serdechno-sosudistye oslozhnenija u bol'nyh, s hronicheskoj bolezn'ju pochek, poluchajushhih programmnyj gemodializ. Nauka i zdravoohranenija. 2019. Vol. II, No 4. P. 8. (In Russian).

24. Makarov E.V., Maksudova A.N., Shakirov I.D. Status of the cardiovascular system in patients on hemodialysis. Practical medicine. 2015. Vol. 7. No 7. P. 124-129.


Back to issue