Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Kidneys" Том 9, №4, 2020

Back to issue

Accounting, treatment access for patients with stage III–V chronic kidney disease and acute renal failure: analysis and assessment

Authors: Пиріг Л.А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Nephrology

Sections: Clinical researches

print version


Summary

Проведено аналіз клінічного матеріалу відповідно «Національному реєстру пацієнтів з хронічною хворобою нирок і пацієнтів з гострим пошкодженням нирок». Представлена характеристика епідеміологчних та клінічних показників пацієнтів з хронічною хворобою нирок III–V ст., гострою нирковою недостатністю та їх погруповий аналіз, методам лікування хворих цих категорій з оцінкою ефективності. Ці дані залежно від України, нозологічних форм нефрологічних захворювань і співвіднесені з кількісною оцінкою населення України. Аналіз показників свідчить про прогалини в проведенні діагностики, недостатньо повний облік захворюваності, різноспрямованість показників, що в цілому не з позитивного боку характеризує стан нефрологічної допомоги в Україні. Проаналізовано ліжковий фонд, кількість фахівців, які надають допомогу нефрологічним пацієнтам. Особистий досвід автора та глибокий аналіз дозволяють висловити критичні й конструктивні зауваження щодо стану нефрологічної допомоги в Україні.

Представлен анализ клинического материала в соответствии с «Национальнімй реєстром пациентов с хронической болезнью почек и пациентов с острым повреждением почек». Дана характеристика эпидемиологическим показателям пациентов с хронической болезнью почек III–V ст., острой почечной недостаточностью и их погрупповой анализ, методам лечения больных этих категорий с оценкой эффективности. Эти данные приведены по регионам Украины, нозологическим формам нефрологических заболеваний и соотнесены с населением Украины. Анализ показателей свидетельствует о пробелах в проведении диагностики, недостаточно полном учете заболеваемости, разнонаправленности показателей, что в целом не с позитивной стороны характеризует состояние нефрологической помощи в Украине. Проанализирован коечный фонд, количество специалистов, оказывающих помощь нефрологическим пациентам. Личный опыт автора и глубокий анализ позволяют высказать критические и конструктивные замечания о состоянии нефрологической помощи в Украине.

The article deals with the analysis of the document “National Registry of Patients with Chronic Kidney Disease and Patients with Acute Kidney Injury”. The article presents the characteristics of the epidemiological parameters of patients with chronic kidney disease III–V grade, acute renal failure; group analysis, methods of treatment of patients of these categories with an assessment of effectiveness. These data are given by regions of Ukraine, nosological forms of nephrological diseases and are correlated to the population of Ukraine. The analysis of indicators demonstrates the gaps in the diagnosis, insufficient accounting of morbidity, multidirectional indicators, which in general does not characterize the state of nephrological service in Ukraine from a positive side. The bed capacity, the number of specialists providing cure to nephrological patients were analyzed. The author’s personal experience and deep analysis allow expressing critical and constructive comments on the state of nephrological service in Ukraine.


Keywords

хронічна хвороба нирок; хронічна, гостра ниркова недостатність; епідеміологія; нирково-замісна терапія; ефективність

хроническая болезнь почек; хроническая, острая почечная недостаточность; эпидемиология; почечно-заместительная терапия; эффективность

chronic kidney disease; chronic, acute renal failure; epidemiology; renal replacement therapy; effectiveness


For the full article you need to subscribe to the magazine.Back to issue