Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Журнал "Артеріальна гіпертензія" Том 14, №4, 2021

Повернутися до номеру

Параметри серцевої гемодинаміки у хворих на цукровий діабет із порушенням функції нирок

Автори: Топчій І.І.(1), Кірієнко О.М.(1), Семенових П.С.(1), Кірієнко Д.О.(2), Циганков О.І.(1), Грідасова Л.М.(1)
(1) — Державна установа «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України», м. Харків, Україна
(2) — Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна

Рубрики: Кардіологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

У наш час цукровий діабет (ЦД) є складною світовою проблемою, вплив якої збільшується щороку. Так, у 2019 році ЦД у світі був виявлений у 463 млн дорослих людей (від 20 до 79 років). А основною причиною смертей у хворих на ЦД є серцево-судинні ускладнення. Метою дослідження було вивчення особливостей структурних і функціональних змін у серці у хворих на ЦД 2-го типу з порушенням функції нирок. Були обстежені 98 хворих із ЦД 2-го типу, із них 78 пацієнтів були з діабетичною нефропатією (ДН) різного ступеня тяжкості. Контрольну групу становили 20 здорових пацієнтів. Після клінічного обстеження залежно від стану функції нирок усі пацієнти були розділені на групи: I група — хворі на ЦД 2-го типу без ознак нефропатії (n = 36), II група — хворі на ЦД 2-го типу з нормальною швидкістю клубочкової фільтрації (ШКФ) та альбумінурією (n = 33), III група — хворі на ЦД 2-го типу зі зниженою ШКФ й альбумінурією (n = 29). Для дослідження змін гемодинаміки і структурних параметрів серця пацієнтам проводили трансторакальну ехокардіографію на ультразвуковому апараті «Ultima PA» (Radmir, Україна) з використанням секторального фазованого датчика з діапазоном частот 2–3 МГц за стандартною методикою згідно з рекомендаціями Американського ехокардіографічного товариства. Для отримання індексованих показників хворим проводили антропометричні виміри. У хворих із ДН та альбумінурією і зниженою ШКФ виявлене збільшення лінійних розмірів серця порівняно з контролем і хворими без ознак нефропатії. При ДН у хворих відзначається вірогідне збільшення маси міокарда лівого шлуночка й істотне збільшення частоти виявлення гіпертрофії лівого шлуночка до 91,3 % у хворих з альбумінурією й збереженою функцією нирок і до 100 % — при зниженні ШКФ.

Currently, diabetes mellitus (DM) is a complex global problem, which is increasing every year. So, in 2019, diabetes mellitus was detected in 463 million adults (from 20 to 79 years old) in the world. And the main cause of death in patients with diabetes mellitus is cardiovascular complications. The study was aimed investigate the features of functional and structural changes in the heart in patients with type 2 diabetes mellitus and nephropathy. A total of 98 patients with type 2 diabetes mellitus were examined, out of which 78 patients had diabetic nephropathy (DN) of varying severity. The control group consisted of 20 healthy patients. After a clinical examination, depending on the state of renal function, all patients were divided into the following groups: group I — patients with type 2 diabetes mellitus without signs of nephropathy (n = 36), group II — patients with type 2 diabetes mellitus with normal glomerular filtration rate (GFR) and albuminuria (n = 33), group III — patients with type 2 diabetes mellitus with decreased GFR and albuminuria (n = 29). To study changes in hemodynamics and structural parameters of the heart, patients underwent transthoracic echocardiography on an ULTIMA PA ultrasound machine (Radmir, Ukraine) using a sectoral phased transducer with a frequency range of 2–3 MHz according to the standard technique based on the recommendations of the American Echocardiographic Society. To determine indexing indicators, the patients underwent anthropometric measurements. Patients with DN and albuminuria and decreased GFR showed an increase in the linear dimensions of the heart in comparison with controls and patients without signs of nephropathy. With DN, patients have a significant increase in left ventricular mass and a significant increase in the detection rate of left ventricular hypertrophy up to 91.3 % in patients with albuminuria and preserved renal function and up to 100 % with a decrease in GFR.


Ключові слова

цукровий діабет; гіпертонічна хвороба; діабетична нефропатія; ремоделювання серця; хронічна хвороба нирок

diabetes mellitus; hypertensive heart disease; diabetic nephropathy; heart remodeling; chronic kidney disease


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Whiting D.R., Guariguata L., Weil C. et al. IDF diabetes atlas: global estimates of the prevalence of diabetes for 2011 and 2030. Diabetes Res. Clin. Pract. 2011. Vol. 94. Р. 311-321.
2. Дедов И.И., Шестакова М.В. Сахарный диабет: диагностика, лечение, профилактика. МИА, 2011. 808 с.
3. Дедов И.И., Шестакова М.В., Викулова О.К. Государственный регистр сахарного диабета в Российской Федерации: статус 2014 г. и перспективы развития. Сахарный диабет. 2015. Т. 18. № 3. С. 5-22.
4. Сунцов Ю.И., Болотская Л.Л., Казаков И.В. Эпидемиология сахарного диабета и прогноз его распространенности в Российской Федерации. Сахарный диабет. 2011. № 1. C. 15-17.
5. Моисеева В.С., Мухина Н.А. Национальные рекомендации. Сердечно-сосудистый риск и хроническая болезнь почек: стратегии кардионефропротекции. Клиническая нефрология. 2014. № 2. С. 4-29.
6. Gross J.L., Azevedo M.J., Silveiro S.P. et al. Diabetic nephropathy: diagnosis, prevention, and treatment. Diabetes Care. 2005. Vol. 28. № 1. P. 164-176.
7. Беловол А.Н., Князькова И.И. Сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет. Здоровье Украины. 2014. Т. 3. № 27. С. 28-29.
8. Моисеев В.С., Кобалава Ж.Д. Кардиоренальные синдромы (патогенетические, клинико-диагностические, прогностические и терапевтические аспекты). Терапевтический архив. 2011. № 12. С. 5-11.
9. Милованова Л.Ю., Милованов Ю.С., Козловская Л.В., Мухин Н.А. Новые маркеры кардиоренальных взаимосвязей при хронической болезни почек. Терапевтический архив. 2013. № 6. С. 17-24.
10. Bansal N., Katz R., Robinson-Cohen C. et al. Absolute rates of heart failure, coronary heart disease, and stroke in chronic kidney disease: an analysis of 3 community-based cohort studies. JAMA Cardiol. 2017. Vol. 2. № 3. Р. 314-318.
11. Lang R.M., Badano L.P., Mor-Avi V. et al. Recomendations for Cardiac Chamber by Echocardiography in Adults: An Update from the American Society of Echocardiography and the European Association of Cardiovascular Imaging. J. Am. Soc. Echocardiogr. 2015. Vol. 28(1). P. 1-38.
12. Williams B., Mancia G., Spiering W. et al. ESH Guidelines for the manangement of arterial hypertension The Task Force for the manangement of arterial hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and European Society of Hypertension (ESH). Eur. Heart J. 2018. Vol. 39(33). P. 3021-3104.
13. Kuzin A.I., Vasyliev A.A., Cherednykova M.A., Kame-rer O.V. Diahnostyka ta likuvannia dyslipidemii u khvorykh metabolichnym syndromom: metodychni rekomendatsii pryznacheni dlia likariv-terapevtiv, kardiolohiv, klinichnykh farmakolohiv, endokrynolohiv, diietolohiv, likariv zahalnoi praktyky, studentiv starshykh kursiv medychnykh VUZiv. [Elektronnyi resurs]. 2003. URL: http://www.medlit.pp.ua/12938_особливості_дисліпідемії_при_цукровому_діабеті_2_типу.html [in Ukrainian].
14. Typovi patolohichni protsesy. Patofiziolohiia obminu rechovyn: navchalnyi posibnyk [Elektronnyi resurs]. 2008. URL: http://medbib.in.ua/insulinonezavisimyiy-saharnyiy-diabet-44217.html [in Ukrainian].
15. Bluemke D.А., Kronmal R.A., Lima J.A. et al. The relationship of left ventricular mass and geometry to incident cardiovascular events: the MESA (Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis) study. J. Amer. Coll. Cardiol. 2008. Vol. 52. № 25. Р. 2148-2155.
16. Нечесова Т.А., Коробко И.Ю., Кузнецова Н.И. Ремоделирование левого желудочка и методы оценки. Медицинские новости. 2008. № 11. С. 7-13.
17. Tuegel C., Bansal N. Heart failure in patients with kidney disease. Heart. 2017. Vol. 103. № 23. P. 1848-1853.
18. Соколов Е.И. Диабетическое сердце. Mосква: Медицина, 2002. 416 с.
19. Peterson L.R., McKenzie C.R., Schaffer J.E. Diabetic cardiovascular disease: getting to the heart of the matter. Cardiovasc. Transl. Res. 2012. Vol. 5. № 4. Р. 436-445.
20. Wu N., Zhao W., Ye K. et al. Albuminuria Is Associated with Left Ventricular Hypertrophy in Patients with Early Diabetic Kidney Disease International. Journal of Endocrinology. 2014. Р. 8.

Повернутися до номеру