Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Архів офтальмології України Том 9, №2, 2021

Повернутися до номеру

Форми удосконалення якості післядипломної освіти інтернів-офтальмологів

Автори: Риков С.О., Туманова О.В., Петренко О.В., Косуба С.І.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Основним напрямком вдосконалення процесу підвищення кваліфікації лікарів на етапі післядипломної освіти є поступове впровадження сучасних форм навчання. Інтернатура — перший крок до самостійної роботи лікаря, тому важливо саме з цього етапу направляти зусилля молодого фахівця до самовдосконалення. Традиційні методи навчання лікарів-інтернів у першу чергу спрямовані на отримання і поглиблення знань шляхом передачі інформації з подальшим втіленням у конкретних професійних діях з визнаними алгоритмами. Проте така методика навчання не сприяє розвитку самостійної пі­знавальної діяльності молодих колег, хоча саме на цьому постулаті базується концепція дистанційного навчання як нової форми післядипломної освіти. У статті характеризується сучасна система підготовки інтернів-офтальмологів. Обґрунтовується використання в навчальному процесі дистанційної форми навчання, клінічних розборів хворих, етапного тестового контролю, ситуаційних задач. Висловлюється побажання з поліпшення організації проведення інтернатури з офтальмології.

The main direction of improving the process of professional development of doctors at the stage of postgraduate training is the gradual introduction of modern forms of education. Internship is the first step to independent work of a doctor, so it is important from this stage to direct the efforts of a young specialist to self-improvement. Traditional methods of training interns are primarily aimed at obtaining and deepening knowledge through the transfer of information with subsequent implementation in specific professional activities with recognized algorithms. However, this method of teaching does not contribute to the development of independent cognitive activity of young colleagues, although it is on this postulate the concept of distance learning is based as a new form of postgraduate education. The article characterizes the modern system of training of interns-ophthalmologists. The use of distance learning, clinical analysis of patients’ data, stage test control, situational tasks in the educational process is substantiated. Wishes are expressed to improve the organization of the internship in ophthalmology.


Ключові слова

дистанційне навчання; практичне заняття; клінічний розбір; клінічний обхід

distance learning; practical class; clinical examination; clinical round


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

  1. Агранович Н.В., Ходжаян А.Б., Сохач А.Я. Дистанционное обучение как современная форма обучения медицинских кадров. Медицинский вестник Северного Кавказа. 2012. № 2. С. 90-92.
  2. Кузняк Н.Б., Бамбуляк А.В., Гончаренко В.А. Система дистанционного обучения как эффективная составляющая подготовки врачей-интернов к интегрированному лицензионному экзамену «Крок-3». Молодий вчений. 2014. № 7–2(10). С. 119-120.
  3. Музычина А.А., Агафонова Г.Ю., Бугоркова И.А. Дистанционная форма обучения при подготовке врачей-интернов стоматологов. Медико-соціальні проблеми сім’ї. 2012. Т. 17. № 3–4. С. 142-143.
  4. Кравчук І.В. Впровадження дистанційних технологій навчання в медицину та систему медичної освіти. Зб. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П.Л. Шупика. 2015. № 24(1). С. 615-627.
  5. Клигуненко Е.Н., Ехалов В.В., Сединкин В.А., Кравец О.В., Площенко Ю.А. Некоторые возможности дистанционного обучения врачей-интернов на цикле «Неотложные состояния». Медицина неотложных состояний. 2017. № 5(84). С. 105-108.
  6. Чернышева О.Е., Самойленко И.Г., Балычевцева И.В., Хапченкова Д.С., Герасименко В.В., Полесова Т.Р. Формы усовершенствования качества обучения врачей-интернов. Украинский журнал хирургии. 2016. № 1–2(30–31). С. 80-82.

Повернутися до номеру