Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Архів офтальмології України Том 9, №2, 2021

Повернутися до номеру

Сучасний погляд на діагностику та лікування посттравматичних рубцевих деформацій періорбітальної ділянки

Автори: Петренко О.В.(1), Григораш Н.В.(2)
(1) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
(2) — Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону, м. Вінниця, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Лікування рубцевих деформацій періорбітальної ділянки є однією із найбільш складних проблем офтальмопластики. Від правильної оцінки типу рубцювання залежить вибір тактики лікування, що в подальшому визначає його ефективність. На основі аналізу літературних джерел визначено причини виникнення рубців періорбітальної ділянки, наведено сучасні методи їх клінічної оцінки та лікування. Метою роботи був аналіз сучасного стану питань патогенезу, класифікації, діагностики та лікування посттравматичних рубцевих деформацій періорбітальної ділянки. Матеріали та методи. Дослідження проведено з використанням пошуково-інформаційних систем PubMed, eLibrary, Google Scolar та бібліотечних баз даних за період 2012–2020 рр. Результати. Встановлено, що утворення та тип рубців залежать від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів. За найбільш поширеною класифікацією рубці поділяються на нормотрофічні, атрофічні, гіпотрофічні, які відносяться до поверхневих рубців, а також глибокі — гіпертрофічні, келоїдні та змішані. Визначення етапів формування рубцевої тканини є важливим для вибору методу лікування хворого та отримання максимально можливого позитивного результату. Наведено різні думки щодо етапів та термінів процесу загоєння рани та формування рубців. Визначено основні сучасні методи оцінювання та діагностики рубців, проаналізовано їх переваги та недоліки. Проаналізовано сучасні підходи до лікування рубців, зважаючи на їх тип. Висновки. На основі проведеного аналізу сучасних літературних джерел можна зазначити, що питання етіології і патогенезу патологічних рубців дотепер остаточно не вирішено. Не існує єдиного підходу до діагностики та лікування рубців, оптимальних термінів початку лікування. Особливу проблему становить лікування рубцевих деформацій періорбітальної ділянки, що зумовлено її анатомо-функціональною складністю. Все це робить актуальним вивчення особливостей перебігу формування рубців саме цієї ділянки та розроблення індивідуалізованих алгоритмів їх лікування.

Background. The treatment of cicatricial deformities of the periorbital region is one of the most difficult problems of ophthalmoplasty. The choice of treatment tactics depends on the correct assessment of the type of periorbital scarring, which further determines its effectiveness. Based on the analysis of literature sources, the causes of periorbital scarring are determined, and modern me­thods of their clinical assessment and treatment are presented. The purpose: to analyze the current state of the issues of pathogenesis, classification, diagnosis, and treatment of post-traumatic cicatricial deformities of the periorbital region. Materials and methods. The research was carried out using the search and information systems PubMed, eLibrary, Google Scholar, and library databases for the period 2012–2020. Results. It was found that the formation and type of scars depend on many internal and external factors. The most common classification divides the scars into normotrophic, atrophic, hypotrophic, which refer to superficial scars, as well as deep — hypertrophic, keloid, and mixed. Determining the stages of scar tissue formation is important for choosing a method of treating a patient and obtaining the most positive result. Various thoughts are given regar­ding the stages and timing of the wound healing and scar formation process. The main modern methods of assessing and diagnosing scars have been determined, their advantages and disadvantages have been analyzed. The modern approaches to the treatment of scars based on their type were analyzed. Conclusions. The results of the analysis of modern literary sources showed that the issue of the etiology and pathogenesis of pathological scars has not yet been finally resolved. There is no single approach to diagnosis and treatment of scars, the optimal timing of treatment initiation. A particular problem is the treatment of cicatricial deformities of the periorbital region, which is predetermined by its anatomical and functional complexity. All this makes the task of studying the features of the course of scar formation of this particular area and the development of individualized algorithms for their treatment urgent.


Ключові слова

рубець; рубцеві деформації; дефекти повік; лікування рубців; періорбітальна ділянка; офтальмопластична хірургія; реконструктивна офтальмопластика; огляд

scar; cicatricial deformity; eyelid malformation; scar removal; periorbital area; ophthalmoplasty; reconstructive blepharoplasty; review


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Лоувер Дж.С., Арндт К.А. Коррекция рубцов. Эстетическая медицина. 2009. С. 10. 
 2. Marshall C.D., Hu M.S., Leavitt T., Barnes L.A., Lorenz H.P., Longaker M.T. Cutaneous Scarring: Basic Science, Current Treatments, and Future Directions. Adv. Wound Care (New Rochelle). 2018 Feb 1. Vol. 7(2). Р. 29-45.
 3. Петренко О.В. Причины развития посттравматических деформаций вспомогательного аппарата глаза. Современные мед. технологии. 2012. № 2(14). С. 219-222.
 4. Филатова И.А. Реконструктивные вмешательства при исходах современной бытовой и производственной травмы вспомогательного аппарата глаза. Известия Российской военно-медицинской академии. 2018. Т. 37. № 2. C. 81-845.
 5. Нураева А.Б. Принципы реконструкции посттравматических дефектов верхнего века. Практическая медицина. 2017. С. 60-62.
 6. Ковалева Л.Н. Клинико-морфологические параллели у пациентов с рубцовой патологией кожи. Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология. 2016. № 1–4. С. 108-17.
 7. Мантурова Н.Е., Круглова Л.С., Стенько А.Г. Рубцы кожи. Клинические проявления, диагностика и лечение. Москва: Гэотар, 2021. С. 44-47.
 8. Байтингер В.Ф. Морфофункциональные особенности патологических кожных рубцов: состояние вопроса. Вопросы реконструктивной и пластической хирургии. 2013. № 1(44). С. 28-34.
 9. David B. Hom. Facial Scar management. Facial Plastic Surgery Clinics of North America. 2017. Vol. 25. № 1. P. 36-46.
 10. Сафонов И. Лечение и коррекция рубцов. Атлас. 2015. С. 114.
 11. Massry G.G. Cicatricial canthal webs. Ophthal. Plast. Re-constr. Surg. 2016. P. 60.
 12. Lian N., Li T. Growth factor pathways in hypertrophic scars: molecular pathogenesis and therapeutic implications. Biomed. Pharmacother. 2016. P. 42-50.
 13. Bi S., Chai L., Yuan X., Cao C., Li S. MicroRNA-98 inhibits the cell proliferation of human hypertrophic scar fibroblasts via targeting. Col1A1. Biol. Res. 2017. P. 50
 14. Шаробаро В.И., Романец О.П. Методы оптимизации лечения и профилактики рубцов. Хирургия. 2015. № 9. С. 85-90.
 15. Аветіков Д.С., Трапова Х.О. Переваги і недоліки існуючих методик профілактики утворення патологічних рубців. Актуальні проблеми сучасної медицини. 2013. Т. 13. Вип. 3. С. 10-12.
 16. Банщиков П.А., Егоров В.В., Смолякова Г.П. Клиническое обоснование к использованию височной мышцы в качестве сосудисто-трофической основы при особо сложных вариантах блефаропластики. Современные технологии в офтальмологии. 2016. № 2. С. 209-212.
 17. Богомолова Е.Б., Мартусевич А.К., Клеменова И.А., Янин Д.В., Галка А.Г. Применение современных методов визуализации в оценке состояния и прогнозировании развития патологических рубцов. Медицина. 2017. № 5(3). С. 58-75.
 18. Крупаткина А.И., Сидорова В.В. Лазерная допплеровская флоуметрия микроциркуляции крови. Руководство для врачей. Москва: Медицина, 2005. 256 с. 
 19. Филатова И.А., Романова И.А. Первый опыт применения метода лазерной допплеровской флоуметрии в оценке состояния рубцов в различные сроки. Вестник Оренбургского государственного университета. 2010. С. 234-235.
 20. Трыкова И.А. Ультразвуковое исследование в диагностике и выборе тактики лечения пациентов с рубцовыми деформациями покровных тканей: Автореф. дисс. Москва, 2013. 22 c.
 21. Трыкова И.А., Шаробаро В.И., Тимина И.Е., Чекмарева И.А., Мороз В.Ю., Юденич А.А., Ваганова Н.А. Неинвазивная дифференциальная диагностика гипертрофических и келоидных рубцов с помощью высокочастотного ультразвука. Анналы пластической реконструктивной и эстетической хирургии. 2012. № 3. С. 66-71.
 22. Владимирова О.В., Лаврешин П.М., Минаев С.В., Владимиров И.В. Опыт применения противорубцового комбинированного средства с босвеллиевой и гиалуроновой кислотами и цепалином у пациентов с рубцами на ранних стадиях их развития. Амбулаторная хирургия. 2019. № 1–2(73–74). С. 140-145.
 23. Захарова М.А. Рациональные сроки и методы хирургической обработки и ранней реконструкции при травмах век: Автореф. дисс. Москва, 2013. 24 с.
 24. Willows B.M., Ilyas M., Sharma A. Laser in the management of scars. Burns. 2017. Vol. 43(7). P. 1379-1389. 
 25. Zuccaro J., Ziolkowski N., Fish J. A Systematic Review of the Effectiveness of Laser Therapy for Hypertrophic Burn Scars. Clin. Plast. Surg. 2017. Vol. 44(4). P. 767-779. 
 26. Pushker N., Batra J., Meel R. et al. Lateral eyelid rotation flap:a novel technique for reconstruction of full thickness eyelid defect. Int. Ophthalmol. 2015. Vol. 35. № 6. P. 793-799.
 27. Нельга И.О., Петинати Я.А., Ткаченко С.Б. Рубцовые изменения кожи: Методы лечения и профилактики. Экспериментальная и клиническая дерматокосметология. 2014. № 1. С. 19-23.
 28. Банщиков П.А., Егоров В.В., Смолякова Г.П. Повышение эффективности реконструктивно-восстановительной блефаропластики при обширных полнослойных дефектах век. Современные технологии в офтальмологии. 2016. № 4. С. 22.
 29. Shah V.V., Aldahan A.S., Mlacker S. 5-Fluorouracil in the treatment of hypertrophic scars. А comprehensive rewiew of the literature. Dermatology Theraphy. 2016. Vol. 6. Р. 169-183.
 30. Yoo D.B., Azizzaden B., Massry G.G. Injectable 5-FU with or without added steroid in periorbital skin grafting: initial observations. Ophtalmology Plastic Reconstructive Surgery. 2015. Vol. 31. Р. 122-126.
 31. Kent R.A., Shupp J., Fernandez S., Prindeze N., Deklotz C.M.C. Effectiveness of early laser treatment in surgical scar minimization: a systematic review and meta-analysis. Dermatol Surgery. 2020. Vol. 46. Р. 402-10.
 32. Цепколенко В.А. Современный алгоритм коррекции инволюционно-дистрофических изменений кожи. Клинические лекции по косметологии и эстетической медицине. Запорожье: Просвіта, 2016. С. 368-378.
 33. Филатова И.А., Грищенко С.В., Романова И.А. Хирургическое и восстановительное лечение при рубцовых деформациях век после тяжелой травмы. Медицина катастроф. 2011. № 4(76). С. 27-9.

Повернутися до номеру