Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Kidneys" Том 10, №4, 2021

Back to issue

Improving medical standards of care to children of an early and preschool age with urinary tract infections at the primary care stage

Authors: Безрук В.В. (1), Іванов Д.Д. (2)
(1) — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
(2) — Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Categories: Nephrology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Своєчасна діагностика, прогностична цінність клінічних ознак та подальша тактика ведення пацієнтів раннього віку з інфекціями сечовидільної системи на амбулаторному етапі є важливими складовими інтегрованого ведення пацієнта дитячого віку. У статті висвітлені новітні підходи щодо клінічного алгоритму діагностики інфекцій сечовидільної системи в дітей. Алгоритм діагностично-лікувальних заходів щодо надання допомоги дітям до 5 років з інфекціями сечовидільної системи, зокрема на етапі надання первинної медичної допомоги, включає: діагностику інфекції сечової системи в дітей раннього віку за допомогою The Diagnosis of Urinary Tract infection in Young children, оцінку пацієнта за Gorelick Scale score та UTIcalc, методи візуалізації з обов’язковим проведенням УЗД нирок і сечового міхура, мікційної цистограми після першого епізоду інфекції хлопчикам і другого — дівчаткам, призначення антибіотикотерапії з урахуванням даних регіонального моніторингу щодо антибіотикорезистентності основних груп уропатогенів, моніторинг антибіотикорезистентності із застосуванням електронних засобів та імплементацію в мікробіологічних лабораторіях настанови Європейської комісії з питань визначення чутливості до антибіотиків, а також запровадження рецептурного продажу антибіотиків.

Своевременная диагностика, прогностическая ценность клинических признаков и дальнейшая тактика ведения пациентов раннего возраста с инфекциями мочеполовой системы на амбулаторном этапе являются важными составляющими интегрированного ведения пациента детского возраста. В статье освещены новые подходы к клиническому алгоритму диагностики инфекции мочевыделительной системы у детей. Алгоритм диагностических и лечебных мероприятий по оказанию помощи детям до 5 лет с инфекциями мочеполовой системы, в частности на этапе оказания первичной медицинской помощи, включает: диагностику инфекции мочевой системы у детей раннего возраста с помощью The Diagnosis of Urinary Tract infection in Young children, оценку пациента при помощи Gorelick Scale score и UTIcalc, методы визуализации с обязательным проведением УЗИ почек и мочевого пузыря, проведение микционной цистограммы после первого эпизода инфекции мальчикам и второго — девочкам, назначение антибиотикотерапии с учетом данных регионального мониторинга антибиотикорезистентности основных групп уропатогенов, мониторинг антибиотикорезистентности с использованием электронных баз данных и имплементацию в микробиологические лаборатории руководства Европейской комиссии по вопросам определения чувствительности к антибиотикам, а также введение рецептурной продажи антибиотиков.

Timely diagnosis, prognostic value of clinical signs and further treatment of patients of an early age with urinary tract infections (UTI) during outpatient stage are important constituents of an integrated management of patients in childhood. The article deals with new approaches concerning clinical algorithm in diagnosis of urinary tract infections in children. The algorithm of diagnostic and therapeutic measures for providing care to children under 5 years of age with urinary tract infections, in particular at the stage of primary care, includes: diagnosis of urinary tract infection in young children using The Diagnosis of Urinary Tract infection in Young children, patient’s examination by Gorelick Scale and UTIcalc, imaging methods with mandatory ultrasound of the kidneys and bladder, micturating cystogram after the first episode of infection in boys and the second — in girls, the prescription of antibiotic therapy based on data from regional monitoring of antibiotic resistance of the main groups of uropathogens, monitoring antibiotic resistance using electronic means and the implementation in microbiological laboratories of the guidelines of the European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing, as well as introduction of the prescription sale of antibiotics.


Keywords

інфекція сечовидільної системи; діти

инфекция мочевыделительной системы; дети

urinary tract infection; children


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Karmazyn B.K., Alazraki A.L., Anupindi S.A. et al.; Expert Panel on Pediatric Imaging. ACR Appropriateness Criteria® Urinary Tract Infection-Child. J. Am. Coll. Radiol. 2017 May. 14(5S). S362-S371. doi: 10.1016/j.jacr.2017.02.028.
 2. Korbel L., Howell M., Spencer J.D. The clinical diagnosis and management of urinary tract infections in children and ado-lescents. Paediatr. Int. Child Health. 2017 Nov. 37(4). 273-279. doi: 10.1080/20469047.2017.1382046.
 3. Baligyan E., Burke M. Urinary Tract Infections in Children. Pediatr. Rev. 2018 Jan. 39(1). 3-12. doi: 10.1542/pir.2017-0007.
 4. Clark C.J., Kennedy W.A. 2nd, Shortliffe L.D. Urinary tract infection in children: when to worry. Urol. Clin. North Am. 2010. 37(2). 229-41. doi: 10.1016/j.ucl.2010.03.009.
 5. Будник Т.В. Актуальні питання інфекції сечовивідних шляхів у немовлят. Здоров’я дитини. 2020. 15(1). 49-59. doi: 10.22141/2224-0551.15.1.2020.196758.
 6. Дячук М.Д., Грузієва Т.С. Моніторинг захворюваності населення як основа для розробки лікувально-профілактичних заходів. Проблеми здоров’я та харчування України. 2019. 1(50). 67-74. doi: 10.33273/2663-9726-2019-50-1-67-74.
 7. Medico-social rationale for the optimized model of the specialized nephrology care delivery for the children with infectious inflammatory diseases of the urinary system at the regional level [Text]: the author’s abstract of the dissertation of the Doctor of Medical Sciences: 14.02.03 — social medicine, 14.01.10 — pediatrics / V.V. Bezruk; Ministry of Health of Ukraine, P.L. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education. Kyiv, 2021. 44 p. Bibliography: p. 34-39.
 8. Chang S.L., Shortliff L.D. Pediatric urinary tract infections. Pediatr. Clin. North Am. 2006 Jun. 53(3). 379-400, vi. doi: 10.1016/j. pcl.2006.02.011.
 9. Simões e Silva A.C., Oliveira E.A. Update on the approach of urinary tract infection in childhood. J. Pediatr. (Rio J.). 2015 Nov-Dec. 91(6 suppl. 1). S2-10. doi: 10.1016/j.jped.2015.05.003.
 10. Schlager T.A. Urinary Tract Infections in Infants and Chil-dren. Microbiol. Spectr. 2016 Oct. 4(5). doi: 10.1128/microbiolspec.UTI-0022-2016.
 11. Robinson J.L., Finlay J.C., Lang M.E. et al. Urinary tract infections in infants and children: Diagnosis and management. Paediatr. Child Health. 2014 Jun. 19(6). 315-25. doi: 10.1093/pch/19.6.315.
 12. Stephens G.M., Akers S., Nguyen H., Woxland H. Evaluation and management of urinary tract infections in the school-aged child. Prim. Care. 2015 Mar. 42(1). 33-41. doi: 10.1016/j.pop.2014.09.007.
 13. Larcombe J. Urinary tract infection in children. Am. Fam. Physician. 2010 Nov 15. 82(10). 1252-6.
 14. Larcombe J. Urinary tract infection in children. BMJ. 1999 Oct 30. 319(7218). 1173-5. doi: 10.1136/bmj.319.7218.1173.
 15. Alper B.S., Curry S.H. Urinary tract infection in children. Am. Fam. Physician. 2005 Dec 15. 72(12). 2483-8.
 16. Aktual`ni py`tannya nefrologiyi v prakty`ci simejnogo likarya [Tekst]: navchal`ny`j posibny`k / Yu.V. Voronenko [y`dr.]; red.: Yu.V. Voronenko, O.G. Shekera, D.D. Ivanov. Ky`yiv: Vy`davecz` Zaslavs`ky`j O.Yu., 2015. (in Ukrainian)
 17. Будник Т.В., Мордовець Є.М. Результати вивчення мікробіологічного портрета інфекцій сечової системи в дітей м. Києва та Київської області. Нирки. 2016. 2. 21-5.
 18. Kanegaye J.T., Jacob J.M., Malicki D. Automated urinalysis and urine dipstick in the emergency evaluation of young febrile children. Pediatrics. 2014. 134(3). 523-529.
 19. Velasco R., Benito H., Mozun R. et al.; Group for the Study of Febrile Infant of the RiSEUP-SPERG Network. Using a urine dipstick to identify a positive urine culture in young febrile infants is as effective as in older patients. Acta Paediatr. 2015. 104(1). e39-e44.
 20. Butler C.C., O’Brien K., Pickles T., Hood K., Wootton M., Howe R. еt al. Childhood urinary tract infection in primary care: a prospective observational study of prevalence, diagnosis, treatment, and recovery. British Journal of General Practice. 2015. 65(633). 217-223. doi: https://doi.org/10.3399/bjgp15X684361.
 21. Verbakel J.Y., Lemiengre M.B., De Burghgraeve T. et al. Should all acutely ill children in primary care be tested with point-of-care CRP: a cluster randomised trial. BMC Med. 2016. 14(1). 131.
 22. Díaz M.G., García R.P., Gamero D.B. et al. Lack of accuracy of biomarkers and physical examination to detect bacterial infection in febrile infants. Pediatr. Emerg. Care. 2016. 32(10). 664-668.
 23. Hay A.D., Birnie K., Busby J., Delaney B., Downing H., Dudley J. еt al. The Diagnosis of Urinary Tract infection in Young children (DUTY): a diagnostic prospective observational study to derive and validate a clinical algorithm for the diagnosis of urinary tract infection in children presenting to primary care with an acute illness. Health Technol. Assess. 2016. 20(51). 1-294. doi: 10.3310/hta20510.
 24. Duong H.P., Wissing K.M., Tram N., Mascart G., Lepage P., Ismaili K. Accuracy of automated flow cytometry-based leukocyte counts to rule out urinary tract infection in febrile children: a prospective cross-sectional study. J. Clin. Microbiol. 2016. 54(12). 2975-2981.
 25. Chaudhari P.P., Monuteaux M.C., Shah P., Bachur R.G. The importance of urine concentration on the diagnostic performance of the urinalysis for pediatric urinary tract infection. Ann. Emerg. Med. 2017. 70(1). 63-71.
 26. Felt J.R., Yurkovich C., Garshott D.M. et al. The utility of real-time quantitative polymerase chain reaction genotype detection in the diagnosis of urinary tract infections in children. Clin. Pediatr. (Phila). 2017. 56(10). 912-919.
 27. Shaikh N., Hoberman A., Hum S.W. et al. Development and validation of a calculator for estimating the probability of urinary tract infection in young febrile children. JAMA Pediatr. 2018. 172(6). 550-556.
 28. Chaudhari P.P., Monuteaux M.C., Bachur R.G. Microscopic bacteriuria detected by automated urinalysis for the diagnosis of urinary tract infection. J. Pediatr. 2018. 202. 238-244.
 29. Mitiku E., Amsalu A., Tadesse B.T. Pediatric urinary tract infection as a cause of outpatient clinic visits in southern Ethiopia: a cross sectional study. Ethiop. J. Health Sci. 2018. 28(2). 187-196.
 30. Tzimenatos L., Mahajan P., Dayan P.S. et al.; Pediatric Emergency Care Applied Research Network (PECARN). Accuracy of the urinalysis for urinary tract infections in febrile infants 60 days and younger. Pediatrics. 2018. 141(2). e20173068.
 31. Shaikh N., Shope M.F., Kurs-Lasky M. Urine specific gravity and the accuracy of urinalysis. Pediatrics. 2019. 144(5). e20190467.
 32. Boon H.A., Van den Bruel A., Struyf T., Gillemot A., Bullens D., Verbakel J.Y. Clinical Features for the Diagnosis of Pediatric Urinary Tract Infections: Systematic Review and Meta-Analysis. The Annals of Family Medicine. 2021. 19(5). 437-446. doi: https://doi.org/10.1370/afm.2684.

Back to issue