Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

International neurological journal Том 18, №6, 2022

Back to issue

Quality of life as a motivational indicator of the effectiveness of the rehabilitation process. The original questionnaire of the patient’s quality of life of the neurorehabilitation department

Authors: Сіделковський О., Рибалка О., Савчук М.
Клініка сучасної неврології «Аксімед», м. Київ, Україна

Categories: Neurology

Sections: Specialist manual

print version


Summary

У реабілітології, особливо в неврологічній практиці, якості життя хворого завжди надається велике значення. Якість життя — один із головних показників, що характеризує духовний, емоційний, економічний стан людини, у центрі якого завжди знаходиться здоров’я індивідуума. Якщо один з її маркерів не відповідає очікуванням, людина може не тільки втратити емоційну забарвленість і зовнішню привабливість якості життя, але й мати значно серйозніші наслідки — втрату сенсу життя. На наш погляд, аналіз якості життя пацієнта й визначення ставлення хворого до порушених функцій організму й запропонованого курсу лікування (комплаєнс) є альфою та омегою всієї реабілітаційної допомоги. Наведений варіант оригінального орієнтовного опитувальника якості життя пацієнта дає можливість фахівцю (особливо в неврологічній практиці) скласти базове уявлення про його основні постулати. Якщо на один з пунктів опитувальника відповідь «так», у висновку зазначається: якість життя порушена. Коли в процесі проведення опитування виявляється критичне ставлення хворого до запропонованого лікування, цілі й задачі реабілітації можуть бути докорінно переглянуті.

In rehabilitation, especially in neurological practice, the patient’s quality of life is always of great importance. The quality of life is one of the main indicators that characterizes the spiritual, emotional, and economic state of a person in the center of which is always the health of the individual. If one of the markers of the quality of life does not meet expectations, a person may not only lose the emotional coloring and external attractiveness of vitality, but also have much more serious consequences — a lack of purpose of life. In our opinion, the analysis of the patient’s quality of life and determination of the patient’s attitude to the impaired body functions and the proposed course of treatment (compliance) are the alpha and omega of all rehabilitation care. The given version of the original indicative questionnaire of the patient’s quality of life provides an opportunity for a specialist (especially in neurological practice) to form a basic idea of its main postulates. If the answer to one of the items in the questionnaire is “yes”, the conclusion states: the qua-lity of life is impaired. When in the process of a survey a critical attitude of the patient towards the proposed treatment is revealed, the goals and objectives of rehabilitation can be fundamentally revised.


Keywords

якість життя; нейрореабілітація; оригінальний опитувальник; комплаєнс

quality of life; neurorehabilitation; original questionnaire; compliance


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

1. Белова А.Н. Шкалы, тесты и опросники в неврологии. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Практическая медицина, 2018. 696 с.
2. Мартинюк В.Ю., Назар О.В. Міжнародні шкали оцінки ефективності реабілітації дітей з церебральним паралічем. Соціальна педіатрія та реабілітологія. 2012. № 2(3). С. 34-42.
3. Мартинюк В.Ю. Основи медико-соціальної реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи. Навчально-методичний посібник. Київ: Інтермед, 2005. 416 с.
4. Сіделковський О.Л., Овсянніков О.А., Марусіченко В.В., Савчук М.М. Діагностичні шкали і тести в неврології, нейрохірургії і нейрореабілітації. Київ: Пабліш Про, 2022. 296 с.
5. Сиделковский А.Л. Нейрореабилитация. Основы теории и практики. Киев: Паблиш Про, 2022. 592 с.
6. Цимбалюк В.I. Шкали в нейрохірургії. Київ: Задруга, 2015. 236 с.

Back to issue