Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Архів офтальмології України Том 11, №1, 2023

Повернутися до номеру

Взаємозв’язок тяжкості діабетичного макулярного набряку та стадії діабетичної ретинопатії при цукровому діабеті 2-го типу

Автори: Могілевський С.Ю., Іванюта Є.П.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика МОЗ України, м. Київ, Україна
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. На сьогодні остаточно не з’ясований взаємозв’язок розвитку діабетичної ретинопатії (ДР) за стадіями та ступеня тяжкості діабетичного макулярного набряку (ДМН) за умов цукрового діабету 2-го типу (ЦД2). Мета роботи: дослідити взаємозв’язок тяжкості діабетичного макулярного набряку, стадії діабетичної ретинопатії та цукрового діабету 2-го типу. Матеріали та методи. Дослідження включало 81 пацієнта (81 око) із ЦД2, у яких за Міжнародною клінічною шкалою тяжкості ДР Американської академії офтальмології (2002 рік) виявлена легка (10 очей, 1-ша група), помірна або тяжка (33 ока, 2-га група) непроліферативна ДР та проліферативна ДР (38 очей, 3-тя група); контрольну групу становили 50 пацієнтів (50 очей) з ЦД2, нормалізованим вуглеводним обміном, ДР 0 (ретинопатія відсутня) та відсутнім ДМН. Усім пацієнтам були виконані загальноприйняті офтальмологічні дослідження, оптична когерентна томографія (ОКТ). ДМН встановлювали при товщині сітківки більше ніж значення нормативної бази даних за полями ETDRS програмного забезпечення спектральнодоменної ОКT. Для статистичних досліджень використано програмні пакети MedStat і MedCalc v. 15.1 (MedCalc Software bvba). Результати. У пацієнтів з ЦД2, які на момент першого звернення по спеціалізовану офтальмологічну допомогу мали ДР і ДМН, був встановлений прямий взаємозв’язок стадії ДР та ступеня тяжкості ДМН (р = 0,043). Ранговий кореляційний аналіз Спірмена показав наявність позитивного зв’язку стадії ДР та ступеня ДМН (r = 0,25; 95% ДІ 0,04–0,45; р = 0,022). При порівнянні пацієнтів за стадіями ДР або за ступенем тяжкості ДМН встановлена відповідність клініко-офтальмологічних показників (віку, внутрішньоочного тиску, вмісту у крові глюкози та глікованого гемоглобіну). Встановлена позитивна залежність тривалості ЦД2 від ступеня тяжкості ДМН (р = 0,021), але не від стадії ДР (р = 0,603). Висновок. Проведене дослідження виявило особливості пацієнтів з ЦД2, ДР та ДМН, які вперше звернулися по спеціалізовану офтальмологічну допомогу.

Background. To date, the correlation between the deve­lopment of diabetic retinopathy (DR) according to the stages and severity of diabetic macular edema (DME) in type 2 diabetes mellitus (T2DM) has not been definitively clarified. Objective: to study the correlation between the severity of diabetic macular edema, the stage of diabetic retinopathy and type 2 diabetes mellitus. Materials and methods. Observation involved 81 patients (81 eyes) with T2DM who were diagnosed with a mild (10 eyes, group 1), moderate or severe form (33 eyes, group 2) of non-proliferative DR and proliferative DR (38 eyes, group 3) according to the International clinical DR severity scale of the American Academy of Ophthalmology (2002); the control group consisted of 50 patients (50 eyes) with T2DM, normalized carbohydrate metabolism, DR 0 (no retinopathy) and no DME. All patients underwent generally accepted ophthalmological examinations, optical coherence tomography (OCT). DME was detected at a retinal thickness greater than the values of the normative database on the ETDRS fields of the spectral domain OCT software. MedStat and MedCalc v.15.1 (MedCalc Software bvba) software packages were used for statistical research. Results. In patients with T2DM who at the time of the first visit for specialized eye care had DR and DME, a direct connection between the stage of DR and the degree of DME severity was found (p = 0.043). Spearman’s rank correlation analysis showed a positive connection between the stage of DR and the degree of DME (r = 0.25; 95% confidence interval 0.04–0.45; p = 0.022). When comparing patients by stages of DR or degree of DME severity, the correspondence of clinical and ophthalmological parameters (age, intraocular pressure, blood glucose and glycated hemoglobin) was found. A positive dependence of the duration of T2DM on the degree of DME severity was noted (p = 0.021), but not on the stage of DR (p = 0.603). Conclusion. The conducted study revealed the peculiarities of patients with T2DM, DR, and DME who sought specialized eye care for the first time.


Ключові слова

діабетичний макулярний набряк; діабетична ретинопатія; цукровий діабет 2-го типу; глікемія

diabetic macular edema; diabetic retinopathy; type 2 diabetes mellitus; glycemia; disease duration


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Teo Z.L., Tham Y.C., Yu M., Chee M.L., Rim T.H., Cheung N., et al. Global Prevalence of Diabetic Retinopathy and Projection of Burden through 2045: Systematic Review and Meta-analysis. Ophthalmology. 2021 Nov. 128(11). 1580-1591. doi: 10.1016/j.ophtha.2021.04.027.
 2. Ixcamey M., Palma C. Diabetic macular edema. Dis. Mon. 2021 May. 67(5). 101138. doi: 10.1016/j.disamonth.2021.101138.
 3. Saeedi P., Petersohn I., Salpea P., Malanda B., Karuranga S., Unwin N., et al.; IDF Diabetes Atlas Committee. Global and regional diabetes prevalence estimates for 2019 and projections for 2030 and 2045: Results from the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, 9th edition. Diabetes Res. Clin. Pract. 2019 Nov. 157. 107843. doi: 10.1016/j.diabres.2019.107843. 
 4. Wong T.Y., Sabanayagam C. Strategies to tackle the global burden of diabetic retinopathy: from epidemiology to artificial intelligence. Ophthalmologica. 2020. 243(1). 9-20. doi: 10.1159/000502387.
 5. Sun H., Saeedi P., Karuranga S., Pinkepank M., Ogurtsova K., Duncan B.B., et al. IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. Diabetes Res. Clin. Pract. 2022 Jan. 183. 109119. doi: 10.1016/j.diabres.2021.109119. 
 6. Lundeen E.A., Kim M., Rein D.B., Wittenborn J.S., Saaddine J., Ehrlich J.R., et al. Trends in the Prevalence and Treatment of Diabetic Macular Edema and Vision-Threatening Diabetic Retino–pathy Among Commercially Insured Adults Aged < 65 Years. Diabetes Care. 2023 Apr 1. 46(4). 687-696. doi: 10.2337/dc22-1834.
 7. Im J.H.B., Jin Y.P., Chow R., Yan P. Prevalence of diabe–tic macular edema based on optical coherence tomography in people with diabetes: A systematic review and meta-analysis. Surv. Ophthalmol. 2022 Jul-Aug. 67(4). 1244-1251. doi: 10.1016/j.survophthal.2022.01.009.
 8. Trott M., Driscoll R., Pardhan S. Associations between diabetic retinopathy and modifiable risk factors: An umbrella review of meta-ana–lyses. Diabet Med. 2022 Jun. 39(6). e14796. doi: 10.1111/dme.14796.
 9. Могілевський С.Ю., Панченко Ю.О. Особливості діабетичної макулопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу. Архів офтальмології України. 2018. Т. 6 (2 (11)). С. 28-32.
 10. Могілевський С.Ю., Панченко Ю.О., Зябліцев С.В. Прогнозування ризику діабетичного макулярного набряку при діабетичній ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу. Офтальмологічний журнал. 2019. № 3. С. 3-8.
 11. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Grading diabetic retinopathy from stereoscopic color fundus photographs — an extension of the modified Airlie house classification: ETDRS report № 10. Ophthalmology. 2020 Apr. 127(4S). 99-119. http://doi.org/10.1016/j.ophtha.2020.01.030.
 12. Гур’янов В.Г., Лях Ю.Є., Парій В.Д., Короткий О.В., Чалий О.В., Чалий К.О., Цехмістер Я.В. Посібник з біостатистики. Аналіз результатів медичних досліджень у пакеті EZR (R-statistics). Київ: Вістка, 2018. 208.
 13. Saini D.C., Kochar A., Poonia R. Clinical correlation of diabetic retinopathy with nephropathy and neuropathy. Indian J. Ophthalmol. 2021 Nov. 69(11). 3364-3368. doi: 10.4103/ijo.IJO_1237_21. PMID: 34708806; PMCID: PMC8725070.
 14. Lobo C., Santos T., Marques I.P., Madeira M.H., Santos A.R., Figueira J., Cunha-Vaz J. Characterisation of progression of macular oedema in the initial stages of diabetic retinopathy: a 3-year longitudinal study. Eye (Lond). 2023 Feb. 37(2). 313-319. doi: 10.1038/s41433-022-01937-3.
 15. Tarasewicz D., Conell C., Gilliam L.K., Melles R.B. Quantification of risk factors for diabetic retinopathy progression. Acta Diabetol. 2023 Mar. 60(3). 363-369. doi: 10.1007/s00592-022-02007-6. Epub 2022 Dec 17. PMID: 36527502.

Повернутися до номеру