Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Архів офтальмології України Том 11, №1, 2023

Повернутися до номеру

Вплив цукрового діабету 2-го типу на віддалені результати хірургічного лікування катаракти

Автори: Жабоєдов Д.Г., Кирпичников О.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
Медичний центр «Зір 100 %», м. Київ, Україна

Рубрики: Офтальмологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Основною проблемою при цукровому діабеті (ЦД) є неконтрольований високий рівень глюкози в крові — гіперглікемія, яка призводить до вироблення кінцевих продуктів глікування, посилення окиснювального стресу та активації поліолового шляху утилізації глюкози, що зрештою може призвести до розвитку катаракти. Але, незважаючи на останні технічні досягнення в галузі хірургії катаракти — мінімізацію операційного розрізу, зниження часу впливу та потужності ультразвуку, дозована фізична травма ока під час операції, як і раніше, залишається провідною причиною розвитку післяопераційної неінфекційної ексудативно-запальної реакції. Матеріали та методи. Під спостереженням перебувало 165 пацієнтів (296 очей). 1-шу групу спостереження становили 80 пацієнтів (146 очей) із катарактою, хворих на ЦД 2-го типу, яким виконувалася факоемульсифікація (ФЕК) з імплантацією інтраокулярної лінзи (ІОЛ). ЦД 2-го типу у всіх пацієнтів був компенсований за даними дослідження показників вуглеводного обміну (рівень глюкози венозної плазми натще і вміст глікованого гемоглобіну). У всіх пацієнтів супутньою була легка або помірна непроліферативна діабетична ретинопатія (НПДР) відповідно до Міжнародної шкали тяжкості діабетичної ретинопатії Американської академії офтальмології (2002 рік). Групу контролю становили 85 хворих (150 очей) із віковою катарактою без супутніх захворювань, яким також виконувалася ФЕК з імплантацією ІОЛ. Результати. Після виконання ФЕК з імплантацією ІОЛ у пацієнтів із ЦД 2-го типу через 1 рік спостережень некоригована гострота зору статистично значуще нижча на 25 % (t = 7,42; p ≤ 0,01), максимально коригована гострота зору нижча на 16 % (t = 4,95; p ≤ 0,01) порівняно із пацієнтами без діабету. Частота післяопераційних ускладнень через 1 рік у середньому становила 6,83 % і була вища в 3 рази, ніж у пацієнтів без діабету (контрольна група) (χ21 рік = 3,617, p = 0,05), показник ВОТ вищий на 11 % (t = 4,08; p ≤ 0,01), середня кількість ендотеліальних клітин нижча на 4 % (t = 4,08; p ≤ 0,01), середня товщина фовеолярної зони сітківки вища на 10 % (t = 6,58; p ≤ 0,01). Частота запальних ускладнень у пацієнтів з ЦД 2-го типу в середньому становила 20,91 %, що було статистино значуще вище у 10 разів, ніж у пацієнтів контрольної групи, у яких їх частота становила 2 % (χ2 = 22,506, p < 0,001). Після виконання ФЕК з імплантацією ІОЛ при ЦД 2-го типу в 16,67 % випадків зафіксовано перехід в тяжку стадію НПДР.

Background. The main problem in diabetes is an uncontrolled high level of glucose in the blood — hyperglycemia, which leads to the production of glycation end products, increased oxidative stress and activation of the polyol pathway of glucose utilization that ultimately can cause the development of cataract. However, despite the latest technical achievements in the field of cataract surgery, such as minimization of the surgical incision, reduction of exposure time and power of ultrasound, a dosed phy­sical trauma to the eye during surgery remains the leading cause of postoperative non-infectious exudative-inflammatory reaction as before. Materials and methods. One hundred and sixty-five patients (296 eyes) were under observation. The first observation group consisted of 80 patients (146 eyes) with cataract and type 2 diabetes, who underwent phacoemulsification (PHACO) with intraocular lens (IOL) implantation. Type 2 diabetes in all patients was compensated according to the indicators of carbohydrate metabolism (fasting venous plasma glucose level and glycated hemoglobin content). All patients had concomitant mild or moderate nonproliferative diabetic retinopathy according to the internatio­nal scale of diabetic retinopathy severity (American Academy of Ophthalmology, 2002). The control group consisted of 85 patients (150 eyes) with age-related cataract without concomitant diseases who also underwent PHACO with IOL implantation. Results. After PHACO with IOL implantation in patients with type 2 dia­betes, after 1 year of observation, the uncorrected visual acui­ty is statistically significantly lower by 25 % (t = 7.42; p ≤ 0.01), the maximum corrected visual acuity is lower by 16 % (t = 4.95; p ≤ 0.01) compared to patients without diabetes. The frequency of postoperative complications after 1 year averaged 6.83 % and was 3 times higher than in control group (χ21 year = 3.617; p = 0.05), intraocular pressure was 11 % higher (t = 4.08; p ≤ 0.01), the average number of endothelial cells is lower by 4 % (t = 4.08; p ≤ 0.01), the average thickness of the foveolar zone of the retina is higher by 10 % (t = 6.58; p ≤ 0.01). The frequency of inflammatory complications in patients with type 2 diabetes was 20.91 % on average, which was statistically significantly 10-fold higher than in control group, where their frequency was 2 % (χ2 = 22.506; p < 0.001). After performing PHACO with IOL implantation in type 2 diabetes, there were detected 16.67 % of cases of transition to the severe stage of nonproliferative diabetic retinopathy.


Ключові слова

катаракта; факоемульсифікація; післяопераційні ускладнення; віддалені результати; цукровий діабет 2-го типу

cataract; phacoemulsification; postoperative complications; type 2 diabetes


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Grzybowski A., Kanclerz P., Huerva V., Ascaso F.J., Tuumi–nen R. Diabetes and Phacoemulsification Cataract Surgery: Difficulties, Risks and Potential Complications. Journal of Clinical Medicine. 2019 May. 8(5). 716.
 2. Peterson S.R., Silva P.A., Murtha T.J., Sun J.K. Cataract surgery in patients with diabetes: management strategies. InSeminars in Ophthalmology. 2018 Jan 2. 33 (1). 75-82.
 3. Haddad N.M., Sun J.K., Abujaber S., Schlossman D.K., Silva P.S. Cataract surgery and its complications in diabetic patients. InSeminars in Ophthalmology. 2014 Sep 1. 29 (5-6). 329-337.
 4. Osher R.H. Microcoaxial phacoemulsification Part 2: Clinical study. J. Cataract Refract. Surg. 2007. 33 (3). 408-412.
 5. Hoffman R.S., Fine I.H., Packer M. New phacoemulsification technology. Curr. Opin. Ophthalmol. 2005. 16. 1. P. 38-43.
 6. Frone E., Tataru C. Incisions in cataract surgery through phacoemulsification. Oftalmologia. 2010. 54. 3. 105-109.
 7. Kahraman G., Amon M., Franz C. et al. Intraindividual comparison of surgical trauma after bimanual microincision and conventional small-incision coaxial phacoemulsification. J. Cataract Refract. Surg. 2007. 33. 4. 618-622.
 8. Muller M., Kohnen T. Incisions for biaxial and coaxial microincision cataract surgery. Ophthalmologe. 2010. 107 (2). 108-115.
 9. Kiziltoprak H., Tekin K., Inanc M., Goker Y.S. Cataract in diabetes mellitus. World journal of diabetes. 2019 Mar 15. 10(3). 140.
 10. Hugod M., Storr-Paulsen A., Norregaard J.C., Nicolini J., Larsen A.B., Thulesen J. Corneal endothelial cell changes associated with cataract surgery in patients with type 2 diabetes mellitus. Cornea. 2011 Jul 1. 30(7). 749-53.
 11. Yang R., Sha X., Zeng M., Tan Y., Zheng Y., Fan F. The Influence of Phacoemulsification on Corneal Endothelia Cells at Varying Blood Glucose Levels. Eye science. 2016 Aug 24. 26(2). 91-5.
 12. Zhang J.Y., Feng Y.F., Cai J.Q. Phacoemulsification versus manual small-incision cataract surgery for age-related cataract: meta-analysis of randomized controlled trials. Clin. Exp. Ophthalmol. 2013 May-Jun. 41(4). 379-86.
 13. Mohammadi S.F., Hashemi H., Mazouri A., Rahman A.N., Ashrafi E., Mehrjardi H.Z., Roohipour R., Fotouhi A. Outcomes of cataract surgery at a referral center. Journal of Ophthalmic & Vision Research. 2015 July. 10(3). 250.
 14. Machan C.M., Hrynchak P.K., Irving E.L. Age-related ca–taract is associated with type 2 diabetes and statin use. Optom. Vis. Sci. 2012. 89(8). 1165-1171.
 15. Raman R., Pal S.S., Adams J.S., et al. Prevalence and risk factors for cataract in diabetes: Sankara Nethralaya Diabetic Retino–pathy Epidemiology and Molecular Genetics Study, report no. 17. Invest. Ophthalmol. Vis. Sci. 2010. 51(12). 6253-6261.
 16. Peterson S.R., Silva P.A., Murtha T.J., Sun J.K. Cataract Surgery in Patients with Diabetes: Management Strategies. Semin Ophthalmol. 2018. 33(1). 75-82. 
 17. Haddad N.M., Sun J.K., Abujaber S., et al. Cataract surgery and its complications in diabetic patients. Semin. Ophthalmol. 2014. 29(5-6). 329-337.

Повернутися до номеру