Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Нирки" Том 12, №4, 2023

Повернутися до номеру

Особливості надання нефрологічної допомоги в Україні під час воєнного стану

Автори: Іванов Д.Д., Джаббарлі Іса Шадоглан огли, Завальна І.М., Денова Л.Д.
Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Нефрологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Усі наявні у світовій літературі дані досліджень з цієї проблеми здебільшого не опубліковані та стосуються надання гемодіалізної допомоги у Сирії, Афганістані та Сербії в період військових конфліктів, а також екстремальних природних явищ, наприклад, у Туреччині, Японії та США. За цей час суттєво змінилися технічне та інформаційне забезпечення та методики лікування фармпрепаратами. Тому нові реалії та екстремальні умови надання нефрологічної допомоги в умовах воєнного стану потребують нових поглядів та алгоритмів для збереження життя та здоров’я пацієнтів із хронічною хворобою нирок (ХХН). Мета: презентувати дані клінічного спостереження та лікування пацієнтів з ХХН 1–5Д/Т стадії в Україні під час воєнного стану. Об’єкт дослідження — ХХН 1–5Д/Т стадії у пацієнтів в Україні під час воєнного стану. Предмет дослідження — організація надання нефрологічної допомоги пацієнтам з ХХН 1–5Д/Т стадії в Україні під час воєнного стану. Матеріали та методи. Дослідження ретро-, проспективне, досліджувалась первинна документація пацієнтів, які звертались по нефрологічну допомогу за період з 24 лютого 2022 року по 24 жовтня 2023 року. Для аналізу отриманих результатів використовували доступні у відкритих джерелах дані, які піддавались SWOT-аналізу та, за можливості, статистичній обробці за допомогою онлайн-калькуляторів. Результати. За даними ООН, населення України під час військових дій зменшилось на понад 6 млн, з них дітей не менше ніж 25 %. Крім того, документована внутрішня міграція, що об’єктивно також негативно вплинула на можливості надання кваліфікованої нефрологічної допомоги. Щодо надання медичної допомоги нефрологічні пацієнти, які становлять у середньому 10 % від популяції, формують доволі значну групу. Найбільш доступна статистика під час воєнного стану в Україні є по пацієнтах, що отримували нирково-замісну терапію. У перші 6 місяців від початку військових дій еміграція у вигляді біженців у ЄС становила 602 пацієнти, що отримували діаліз, понад 400 лишились на територіях, що тимчасово не контролюються Україною. Проте із всього довоєнного реєстру вірогідної інформації про понад 1000 пацієнтів, які отримували нирково-замісну терапію, ми досі не маємо. Під час військових дій нами запропоновано виділяти 4 зони, які відрізняються за характеристиками щодо можливостей надання нефрологічної допомоги. Висновки. З початком воєнного стану в Україні виникли першочергові труднощі в наданні нефрологічної допомоги. Результати дослідження показали, що ці труднощі пов’язані з непідготовленістю спеціалізованої медичної служби до викликів сьогодення та вирішення питань, які виникають у воєнний час, і зумовлені дефіцитом кадрів, медикаментів та витратних матеріалів. Проте воєнний стан дав поштовх для розвитку нових рішень, які виявились досить успішними у поліпшенні надання нефрологічної допомоги.

Background. All the research data available in the world literature on this problem are mostly unpublished and relate to the provision of hemodialysis care in Syria, Afghanistan and Serbia during military conflicts, as well as extreme natural phenomena, for example, in Turkey, Japan and the USA. During this time, technical and information support and methods of treatment with pharmaceuticals have changed significantly. Therefore, new realities and extreme conditions of providing nephrology care in the conditions of martial law require new views and algorithms to preserve the life and health of patients with chronic kidney disease (CKD). The purpose: to present data on clinical observation and treatment of patients with CKD stage 1–5 D/T in Ukraine during martial law. The object of the study is CKD stage 1–5 D/T in patients in Ukraine during martial law. The subject of the research is the organization of providing nephrology care to patients with CKD stage 1–5 D/T in Ukraine during martial law. Materials and methods. The study is retro- and prospective; the primary documentation of patients who applied for nephrology care from February 24, 2022 to October 24, 2023 was examined. To study the obtained results, we used data available in open sources, which were subject to SWOT analysis and, if possible, statistical processing using online calculators. Results. According to the United Nations, the population of Ukraine during the military operations decreased by more than 6 million, of which at least 25 % were children. In addition, internal migration is documented, which objectively also negatively affected the ability to provide qualified nephrology care. Regarding the provision of medical care, nephrology patients, who make up an ave­rage of 10 % of the population, form a fairly significant group. The most available statistics during the martial law in Ukraine are on patients receiving renal replacement therapy. In the first 6 months from the beginning of hostilities, emigration in the form of refugees to the European Union amounted to 602 patients receiving dialysis, more than 400 remained in the territories temporarily not controlled by Ukraine. However, from the entire pre-war registry, we still do not have reliable information about more than 1,000 patients who received renal replacement therapy. During the military operations, we proposed to distinguish 4 zones, which differ in their characteristics in terms of the possibilities of providing nephrology care. Conclusions. With the beginning of martial law in Ukraine, primary difficulties arose in the provision of nephrology care. The results of the study showed that these difficulties are related to the unpreparedness of specialized medical care for current challenges and to solve issues that arise in wartime, and are due to a shortage of personnel, medicines and consumables. However, martial law gave impetus to the development of new solutions that proved to be quite successful in improving the provision of nephrology care.


Ключові слова

воєнний стан в Україні; нефрологічна допомога в Україні; аналіз нефрологічної допомоги в Україні

martial law in Ukraine; nephrology care in Ukraine; analysis of nephrology care in Ukraine


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Ukraine — Complex Emergency Fact Sheet #22, Fiscal Year (FY) 2023 — Ukraine | ReliefWeb.
 2. Garry S., Checchi F. Armed conflict and public health: into the 21st century. J. Public Health. 2020. 42. e287-98. https://doi.org/10.1093/pubmed/fdz095.
 3. United Nations High Commissioner for Refugees official website. Available from: https://data.unhcr.org/en/situations/ukraine (7 November 2023, date last accessed).
 4. United Nations Regional Information Center for Western Europe official website. Available from: https://unric.org/en/the-un-and-the-war-in-ukraine-key-information/ (30 October 2023, date last accessed).
 5. Tuğlular S., Luyckx V., Vanholder R., Skoberne A., WiecekA., Nistor İ., et al., on behalf of the Renal Disaster Relief Task Force of the ERA. Lessons learned during the war in Ukraine: a report from the Renal Disaster Relief Task Force of the ERA. Nephrology Dialysis Transplantation. 2023 Sept. 38. 9. 1960-1968. https://doi.org/10.1093/ndt/gfad053.
 6. Ivanov D.D. Organization of the specialized medical care in conditions of limited resources (military status) (on the example of the provision of nephrology aid in Ukraine). Kidneys. 2023 July. 12(2). 100-106. DOI: 10.22141/2307-1257.12.2.2023.404.
 7. Movement Picture: Russia-Ukraine International Armed Conflict and impacted countries, February 2022 — June 2023 — Ukraine | ReliefWeb.
 8. Sever M.S., Vanholder R., Luyckx V. et al. Armed conflicts and kidney patients: a consensus statement from the Renal Disaster Relief Task Force of the ERA. Nephrol. Dial. Transplant. 2022. 38. 56-65. https://doi.org/10.1093/ndt/gfac247.
 9. Council Implementing Decision (EU) 2022/382 of 4 March 2022 establishing the existence of a mass influx of displaced persons from Ukraine within the meaning of Article 5 of Directive 2001/55/EC, and having the effect of introducing temporary protection. Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:32022D0382 (26 February 2023, date last accessed).
 10. Ivanov D.D. Professor D. Ivanov’s report at the KfH-Symposium Nephrologie & Rezertifizierung für Hypertensiologeninnen DHL® 19 (November, 2022, online-seminar). Kidneys. 2023 January. 11(4). 212-217. DOI: 10.22141/2307-1257.11.4.2022.385.
 11. Denova L.D., Ivanov D.D., Andrunevich R.R., KorzhO.M., Krasyuk E.K. Nephrological care in the conditions of martial law in Ukraine. Kidneys. 2022. 11(3). 7-20. DOI: https://doi.org/10.22141/2307-1257.11.3.2022.372.
 12. Stepanova N. War in Ukraine: the price of dialysis patients’ survival. J. Nephrol. 2022 Apr. 35(3). 717-718. doi: 10.1007/s40620-022-01308-x. PMID: 35301700; PMCID: PMC8929456.
 13. Bodas M., Kirsch T.D., Peleg K. Top hazards approach — rethinking the appropriateness of the All-Hazards approach in disaster risk management. 2020. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2212420919316358. Accessed 25 Aug 2022.
 14. Sever M.S., Sever L., Vanholder R. Disasters, children and the kidneys. Pediatr. Nephrol. 2020. 35. 1381-1393.
 15. Childfund. The devastating impact of natural disasters. 2013. https://www.childfund.org/Content/NewsDetail/2147489272/. Accessed 4 June 2022.
 16. EM-DAT, The Internationale Disaster Database (2021) 2021 Report. https://www.emdat.be/publications. Accessed 4 June 2022.
 17. Kolesnyk M., Dudar I., Stepanova N., Loboda O., Shifri I., Honchar Y., et al. One year of the full-scale war in Ukraine and kidney replacement therapy: Where do we stand now? A brief report of the Ukrainian Renal Disaster Relief Committee of the Ukrainian Association of Nephrologists and Kidney Transplant Specialists. Ukrainian Journal of Nephrology and Dialysis. 2023. 1(77). 3-8. https://doi.org/10.31450/ukrjnd.1(77).2023.01.
 18. ISN%20Atlas_2023%20Digital_REV_2023_04_10.pdf.
 19.  Milián I.N. et al. Escola de Cultura de Pau. Alert 2021! Report on conflicts, human rights and peacebuilding. Barcelona: Icaria, 2021. https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/alerta21i.pdf. Accessed 4 June 2022.
 20. Graham G. Save the Children Stop the war on children. 2019. Available at: https://www.stopwaronchildren.org/ Accessed April 5, 2022.
 21. Center for the study of traumatic stress disasters and poverty: natural disasters disproportionately affect the world’s low-income countries. https://www.cstsonline.org/assets/media/documents/CSTS_FS_Disasters_and_Poverty_Natural_Disasters_Disproportionally_Affect_the_Worlds_low_income.pdf. Accessed 25 Aug 2022.
 22. United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). 2022. Number of civilian casualties during the war in Ukraine 2022.
 23. Vanholder R., De Weggheleire A., Ivanov D.D., Luyckx V., Slama S., Sekkarie M., et al. Continuing kidney care in conflicts. Nat. Rev. Nephrol. 2022. https://doi.org/10.1038/s41581-022-00588-7.
 24. Smith R.S., Zucker R.J., Frasso R. Natural disasters in the Americas, dialysis patients, and implications for emergency planning: a systematic review. Prev. Chronic Dis. 2020. 17. E42.

Повернутися до номеру