Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал Том 19, №7, 2023

Повернутися до номеру

Дисоціативні моторні розлади — професійна дискінезія

Автори: Ткачишин В.С.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Професійна дискінезія — це функціональне ураження центральної нервової системи, що характеризується порушенням координації точних рухів, які необхідні для виконання певних виробничих операцій. Захворювання розвивається поступово і проявляється в працівників з великим стажем роботи. При цьому інші рухові функції зберігаються. На сучасному етапі розрізняють судомну, паретичну, атактичну, дрижальну, невралгічну і змішану клінічні форми цієї патології. У початковому періоді діагностика професійної дискінезії викликає певні труднощі, пов’язані з поширенням симптоматики виключно на одну дію. Важко також перевірити наявність самої дискінезії, що описується пацієнтом. Починати лікування слід якомога раніше, оскільки воно ефективне лише на початковій стадії захворювання. Необхідне повне і досить тривале припинення професійної діяльності. Лікування тривале й комплексне. Профілактичні заходи передбачають правильну організацію праці з рівномірним розподілом професійного навантаження. Оскільки професійна дискінезія діагностується пізно, на етапі вже розгорнутих клінічних проявів, то прогноз щодо одужання сумнівний. Професійний прогноз несприятливий. Пацієнтам потрібна переорієнтація і перекваліфікація на суміжні професії.

Occupational dyskinesia is a functional damage to the central nervous system, characterized by an impaired coordination of precise movements that are necessary to perform certain operations. The disease develops gradually and manifests in employees with a long work experience. At the same time, other motor functions are preserved. There are convulsive, paretic, ataxic, trembling, neuralgic and mixed clinical forms of this pathology at the present stage. In the initial period, the diagnosis of occupational dyskinesia causes certain difficulties associated with the spread of symptoms exclusively to one action. It is also difficult to verify the presence of dyskinesia itself, which is described by a patient. Treatment should be started as early as possible, as it is effective only at the initial stage of the disease. A complete and sufficiently long cessation of professional activity is necessary. Treatment is long and comprehensive. Preventive measures involve the correct organization of work with an even distribution of professional workload. Since occupational dyskinesia is diagnosed late, at the stage of already developed clinical manifestations, the prognosis for recovery is doubtful. The professional prognosis is unfavorable. Patients need reorientation and retraining for related professions.


Ключові слова

професійна дискінезія; клінічні форми; діагностика; лікування; профілактика; прогноз

occupational dyskinesia; clinical forms; diagnosis; treatment; prevention; prognosis


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Коломоєць М.Ю., Хухліна О.С. Професійні хвороби. Київ: Здоров’я, 2004. С. 482-484.
2. Капустник В.А., Костюк І.Ф., Бондаренко Г.О. та ін. Професійні хвороби / за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. 5-е вид., випр. Київ: Медицина, 2017. С. 160-162.
3. Ткачишин В.С. Захворювання опорно-рухового апарату та прилеглих структур, спричинені фізичним перевантаженням в процесі виробничої діяльності. Лекція 5. Професійна дискінезія, захворювання м’язів та периферичних нервів. Український ревматологічний журнал. 2006. № 1. С. 3-10. 
4. Ткачишин В.С. Професійні хвороби. Київ: Інформаційно-аналітичне агентство, 2011. С. 225-230.

Повернутися до номеру