Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkraineNeuroGlobal


UkraineNeuroGlobal

Міжнародний неврологічний журнал Том 19, №8, 2023

Повернутися до номеру

Щодо хронічної недостатності мозкового кровообігу, зумовленої кардіальною патологією (огляд літератури)

Автори: Зозуля І.С., Волосовець А.О.
Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Неврологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Широке впровадження кардіологічних методів діагностики в клінічну ангіоневрологію значно збагатило дані про роль серцево-судинних захворювань у розвитку цереброваскулярної патології. Різноманітна серцева патологія відіграє визначальну роль у розвитку кардіоемболічних і гемодинамічних ішемічних інсультів. Науково доведено, що хронічна серцева недостатність (ХСН) поряд з гіпертонічною хворобою є фактором ризику виникнення хронічної форми цереброваскулярної патології — хронічної недостатності мозкового кровообігу. Характерною ознакою всіх видів серцево-судинної недостатності є неспроможність системи кровообігу доставляти органам, системам, тканинам, у тому числі головному мозку, необхідну для їхнього нормального функціонування кількість крові як у спокої, так і при навантаженні. Неврологи у своїй повсякденній практиці зустрічаються з хворими, у яких є хронічна серцева недостатність і симптоми цереброваскулярної патології (зниження пам’яті, працездатності, депресія). Недооцінка цих станів може обернутися скороченням життя за рахунок необоротних уражень органів-мішеней (серце, мозок, нирки). За відсутності адекватного лікування летальний кінець можливий протягом перших 5 років після виникнення серцевої недостатності. Ступінь прогресування захворювання (ХСН) залежить від багатьох причин: клініко-патогенетичного варіанта ХСН, темпу розвитку патологічного процесу, наявності ураження і ремоделювання міокарда, ускладнень зі сторони органів-мішеней. У даній роботі ми намагалися зробити аналіз літературних даних вітчизняних і зарубіжних авторів щодо патогенетичних механізмів виникнення хронічної серцевої недостатності, впливу на її розвиток і перебіг її ускладнень, і в першу чергу ураження головного мозку у вигляді хронічної недостатності мозкового кровообігу.

The widespread introduction of cardiological diagnostic methods in clinical angioneurology has significantly enriched the data on the role of cardiovascular diseases in the development of cerebrovascular pathology. Various cardiac disorders play a significant role in the development of cardioembolic and haemodynamic ischaemic strokes. It has been scientifically proven that chronic heart failure, along with hypertension, is a risk factor for the occurrence of a chronic form of cerebrovascular disease — chronic cerebrovascular insufficiency. The characteristic feature of all types of cardiovascular insufficiency is the inability of the circulatory system to deliver to the organs, systems, tissues, including the brain, the amount of blood necessary for their normal functioning, both at rest and especially during exertion. In their daily practice, neurologists encounter patients with chronic heart failure and symptoms of cerebrovascular disease (memory loss, reduced performance, depression). Underestimation of these conditions can result in a shortened life due to irreversible damage to target organs (heart, brain, kidneys). In the absence of adequate treatment, death is possible within the first 5 years after the onset of heart failure. The degree of disease progression depends on many factors: clinical and pathogenetic variant of chronic heart failure, the rate of the pathological process, the presence of myocardial damage and remodeling, complications from target organs. In this article, we tried to analyse the literature data of domestic and foreign authors on the pathogenetic mechanisms of chronic heart failure, the impact on its development and the course of its complications, and, above all, brain damage in the form of chronic cerebrovascular insufficiency.


Ключові слова

хронічна серцева недостатність; патогенетичні механізми; хронічна недостатність мозкового кровообігу; огляд

chronic heart failure; pathogenetic mechanisms; chronic cerebrovascular insufficiency; review


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Ганджа Т.І., Соколов М.Ф., Супрун А.О., Бойко А.В. Невідкладні стани в кардіології. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога. Київ: Медицина, 2023. С. 28-49.
2. Глауров А.Г., Заин В.Н., Табакман Е.Н. Некоторые вопросы кардиальной патологии и цереброваскулярной недостаточности. Съезд невропатологов и психиатров Молдовы. Тезисы докладов. Кишинев, 1998. С. 37-38.
3. Зозуля І.С., Боброва В.І., Ганджа Т.І., Боброва О.В. Кардіогенні фактори ризику цереброваскулярної ішемії. Актуальні питання медицини невідкладних станів. Київ, 2013. С. 165-167.
4. Зозуля І.С., Волосовець А.О., Зозуля А.І. Невідкладні стани в невропатології. Гостра гіпертензивна енцефалопатія. Медицина невідкладних станів. Екстрена (швидка) медична допомога. Київ: Медицина, 2023. С. 227-228.
5. Зозуля І.С., Волосовець А.О. Сучасний погляд на профілактику ішемічного інсульту. Медицина невідкладних станів: вибрані клінічні лекції. Харків, 2020. Т. 9. С. 239-252.
6. Зозуля И.С., Ганджа Т.И., Супрун А.О. Неотложные состояния в кардиологии. Острые и неотложные состояния в практике врача. 2016. № 1(57). С. 5-8.
7. Зозуля І.С., Ганджа Т.І., Соколов М.Ф., Супрун А.О. Надання невідкладної допомоги пацієнтам із гострою серцево-судинною патологією. Вінниця: Меркьюрі-Поділля, 2016. С. 88.
8. Зозуля І.С., Чемер Н.М. Діагностика венозної дисциркуляторної енцефалопатії у вагітних із обмеженим перебігом першого триместру гестації та її корекція. Вінниця: Меркьюрі-Поділ-ля, 2015. 110 с.
9. Brutsaert D.L., Sys S.U., Gillebart T.S. Diastolic failure: pathophysiology and therapeutic implication heart function. Y. Am. Coll. Cardiol. 1993. 27. 318-232.
10. Doehner W., Rauchhaus M., Florea V.G., Sharma R., Bolger A.P., Davos C.H., Coats A.J., Anker S.D. Uric acid in cachectic and noncachectic patients with chronic heart failure: relationship to leg vascular resistance. Am. Heart J. 2001. 141. 5. 742-799.
11. Nakamura M., Peripheral vascular remodeling in chronic heart failure: clinical relevance and new conceptualization of its mechanisms. J. Card. Fail. 1999. 5(2). 127-138.
12. Nishimura R.A., Tajik A.J. Evaluation of diastolic filling of left ventricle in health and disease: Doppler echocardiography is the clinician’s Rosetta Stone. J. Am. Coll. Cardiol. 1997 Jul. 30(1). 8-18.
13. Ohno M., Cheng C.P., Little W.C. Mechanism of altered patterns of left ventricular filling during the development of congestive heart failure. Circulation. 1994 May. 89(5). 2241-50.
14. Simone G., Greco R., Relation of left ventricular diastolic properties to systolic function in arterial hypertension. Circulation. 2000 Jan 18. 101(2). 152-7.
15. Zabalgoitia M., Ur Rahman S.N., Haley W.E. Role of left ventricular hypertrophy in diastolic dysfunction in aged hypertensive patients. J. Hypertens. 1997 Oct. 15(10). 1175-9.

Повернутися до номеру