Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Стандартизація надання стоматологічної допомоги як складова успішної клінічної практики

Oral and General Health Том 5, №1, 2024

Повернутися до номеру

Лікування тортоаномалій при скупченості зубів з досягненням високої стабільності результатів

Автори: Жачко Н.І., Скрипник І.Л.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Рубрики: Стоматологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Метою дослідження було удосконалення методів лікування тортоаномалій при скупченості зубів з використанням циркулярної супракрестальної (надгребінної) фібротомії (ЦСФ) у пацієнтів віком від 16 років і визначення впливу ЦСФ на ясенне з’єднання при лікуванні тортоаномалій незнімною ортодонтичною мультибондинговою апаратурою для забезпечення довготривалого стабільного результату. Матеріали та методи. Для цього ми обстежили 37 пацієнтів віком від 16 років, які лікувалися за допомогою незнімної мультибондингової апаратури. Середній вік пацієнтів на початок лікування в групі ЦСФ і конт-рольній групі становив 17,1 ± 1,4 року і 15,7 ± 1,8 року відповідно. Середній термін лікування становив 20,3 ± 4,7 місяця для групи ЦСФ і 23,7 ± 1,8 місяця для контрольної групи. Усі 37 пацієнтів використовували незнімні апарати, доки не сформувалися нейтральне співвідношення між першими постійними молярами й оптимальний прикус у фронтальній ділянці. З них 17 пацієнтам виконали циркулярну супракрестальну фібротомію на фронтальній ділянці верхньої та нижньої щелепи за 5 тижнів до зняття незнімної апаратури, 14 пацієнтів становили контрольну групу. 5 пацієнтів досліджуваної групи із ЦСФ і 6 пацієнтів конт-рольної групи отримували лікування з видаленням премолярів. Метод фібротомії включав розсічення вестибулярних і лінгвальних транссептальних волокон, напівциркулярних волокон, розташованих між цементом і альвеолою, і різноспрямованих волокон, натягнутих між цементом одного зуба і вільним ясенним краєм проксимального сусіднього зуба. Так, під час ЦСФ сприйнятливі до розсічення інтергінгівальні, трансгінгівальні, транссептальні й напівциркулярні волокна розсікають. Стан пародонта в усіх пацієнтів на момент оперативного втручання був у межах норми, перед оперативним втручанням було проведено санацію порожнини рота й процедури професійної гігієни порожнини рота. Результати. Після лікування зміни нахилу різців нижньої та верхньої щелепи були мінімальними. Висновки. Клінічні результати свідчать про те, що ЦФС ефективна в профілактиці рецидивів тортоаномалій і при лікуванні скупченості зубів протягом періодів ретенції 6 місяців і 1 рік. Існує також імовірність того, що рецидив може відбутися і в більш пізні роки, особливо в зубній дузі на нижній щелепі. Скупченість зубів може збільшуватися незалежно від методу лікування в усіх ортодонтичних пацієнтів у зв’язку з нормальним процесом росту. Профілактика ранніх рецидивів тортоаномалій за допомогою ЦСФ запобігає пізньому рецидиву і призводить до більш стійкого стабільного довгострокового результату лікування тортоаномалій при скупченості зубів.

Background. The aim of the study was to improve the methods of treatment for torsiversion with crowded teeth using circumferential supracrestal fiberotomy (CSF) in patients aged 16 and older and the effect of CSF on the gingival junction in the treatment for torsiversion with fixed orthodontic multibon-ding equipment to provide a long-term stable result. Materials and methods. To do this, we examined 37 patients aged 16 years and older who were treated with non-removable multibonding equipment. The mean age of patients at the start of treatment in the CSF and control groups was 17.1 ± 1.4 and 15.7 ± 1.8 years, respectively. The mean treatment period was 20.3 ± 4.7 months for the CSF group and 23.7 ± 1.8 months for the control group. All 37 patients used fixed devices until an optimal bite was formed. Of these, 17 patients underwent circumferential supracrestal fiberotomy in the frontal region of the upper and lower jaw 5 weeks before removing the fixed equipment, 14 patients were in the control group. Five patients in the CSF study group and 6 controls were treated with premolar removal. The method of fiberotomy involves dissection of vestibular and lingual transeptal fibers, semicircular fibers located between the cement and the alveolus, and multidirectional fibers stretched between the cement of one tooth and the free gingival edge of the proximal adjacent tooth. Thus, intergingival, transgingival, transseptal, and semicircular fibers are susceptible to dissection during CSF. The periodontal condition in all patients at the time of surgery was within the normal range; before surgery, oral sanitation and professional oral hygiene procedures were performed. Results. After treatment, changes in the tilt of the incisors of the lower and upper jaw were minimal. Conclusions. Clinical results show that CSF is effective in preventing recurrence of torsiversions and in treating crowded teeth during retention periods of 6 months and 1 year. There is also the risk that relapse may continue in later years, especially in the mandibular dental arch. Crowded teeth may increase regardless of the treatment method in all orthodontic patients due to the normal growth process. Prevention of early relapses of torsiversion with CSF prevents late relapse and leads to a more stable long-term outcome of torsiversion treatment in crowded teeth.


Ключові слова

тортоаномалія; скупченість зубів; рецидив повороту зуба; циркулярна супракрестальна (надгребінна) фібротомія; зубощелепні аномалії; якість життя

torsiversion; crowded teeth; relapse of torsiversion; circumferential supracrestal fiberotomy; dentofacial anomalies; quality of life


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

1. Turner S, Harrison JE, Sharif FNJ, Owens D, Millett DT. Orthodontic treatment for crowded teeth in children. 2021. Published by John Wiley & Sons, Ltd. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003453.pub2.
2. Araghi S, Sharifi R, Ahmadi G, Esfehani M, Rezaei F. The Study of Prescribing Errors Among General Dentists. Glob J Health Sci. 2015;8(4):32-43. doi: 10.5539/gjhs.v8n4p32.
3. Schneider-Moser UEM, Moser L. Very early orthodontic treatment: when, why and how? Dental Press J Orthod. 2022;27(2):e22spe2. doi: 10.1590/2177-6709.27.2.e22spe2. 
4. Martin C, Littlewood SJ, Millett DT, Doubleday B, Bearn D, Worthington HV, Limones A. Retention procedures for stabilising tooth position after treatment with orthodontic braces. Cochrane Database Syst Rev. 2023;5(5):CD002283. doi: 10.1002/14651858.CD002283.pub5. 
5. Kalha AS. Orthodontic retention to have and to hold. Evid Based Dent. 2016;17(4):105-106. doi: 10.1038/sj.ebd.6401200.
6. Liu C, Wei Z, Jian F, McIntyre G, Millett DT, Lai W, Wang Y. Initial arch wires used in orthodontic treatment with fixed appliances. Cochrane Database Syst Rev. 2024;2(2):CD007859. doi: 10.1002/14651858.CD007859.pub5.
7. Shah A.A. Postretention changes in mandibular crow–ding: a review of the literature. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2003;124(3):298-308. doi: 10.1016/s0889-5406(03)00447-5.
8. Lopes Filho H, Maia LH, Lau TC, de Souza MM, Maia LC. Early vs late orthodontic treatment of tooth crowding by first premolar extraction: A systematic review. Angle Orthod. 2015;85(3):510-7. doi: 10.2319/050814-332.1. 
9. Al-Jasser R, Al-Subaie M, Al-Jasser N, Al-Rasheed A. Rotational relapse of anterior teeth following orthodontic treatment and circumferential supracrestal fiberotomy. Saudi Dent J. 2020;32(6):293-299. doi: 10.1016/j.sdentj.2019.10.003. 
10. Will LA. Stability and Retention. Front Oral Biol. 2016;18:56-63. doi: 10.1159/000353098.

Повернутися до номеру