Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 16, №8, 2020

Back to issue

Vladimir Negovsky: a dream incarnation

Authors: Усенко Л.В., Царев А.В.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины», г. Днепр, Украина

Categories: Medicine of emergency

Sections: Нistory of medicine

print version


Summary

У статті окреслений життєвий шлях і науково-дослідницька діяльність засновника реаніматології (інтенсивної терапії) В.А. Неговського (1909–2003). У 1936 р. він організував перший у світі науковий реанімаційний центр, що отримав назву лабораторії спеціального призначення з проблеми «Відновлення життєвих процесів при явищах, подібних до смерті». У період Великої Вітчизняної війни В.А. Неговським була організована фронтова бригада, з якою він виїхав на передову і в 1943 р. вперше застосував розроблений комплекс реанімаційних заходів у поранених солдатів. У захищеній в 1943 р. докторській дисертації «Відновлення життєвих функцій організму, що знаходиться в стані агонії або періоду клінічної смерті» він виклав основні положення патофізіології термінальних станів і принципи комплексного методу оживлення організму. У тому ж році дисертація була видана окремою книгою. У 1945–1946 рр. В.А. Неговський публікує повідомлення в журналах «JAMA» і «Nature» про клінічний досвід використання розробленого методу серцево-легеневої реанімації і важливість розробки даної проблеми медицини, забезпечивши таким чином пріоритет у створенні нового наукового напрямку. Колектив лабораторії в 1952 р. створив першу інструкцію «Про впровадження в лікувальну практику методів відновлення життєвих функцій організму, що знаходиться в стані агонії або клінічної смерті», яка була видана Міністерством охорони здоров’я СРСР для використання в клінічній практиці. Ця інструкція перевидавалася у 1955, 1959 і 1963 роках із внесенням змін до алгоритму серцево-легеневої реанімації. У 1959 р. за ініціативою В.А. Неговського був організований перший в СРСР прообраз реанімаційного відділення, що отримав назву «Центр лікування шоку і термінальних станів». У 1961 р. він повідомляє про виникнення нової медичної науки — реаніматології, предметом якої є вивчення неспецифічних загальних патологічних реакцій організму, патогенез, терапія і профілактика термінальних станів, життєзабезпечення при критичних станах. У 1972 р. в першому номері щойно створеного журналу «Resuscitation» В.А. Неговський публікує статтю «Другий крок в реанімації — терапія постреанімаційної хвороби», у якій він викладає патофізіологічні механізми розвитку постреанімаційних змін в організмі. Особливою темою є подолання «залізної завіси» і знайомство В.А. Неговського з американським засновником перших відділень інтенсивного догляду (Intensive Care Unit) П. Сафаром, яке заклало основу багаторічної наукової взаємодії й особистої дружби. У 1985 р. на основі лабораторії В.А. Неговським був організований Науково-дослідний інститут загальної реаніматології АМН СРСР, який носить тепер його ім’я.

В статье очерчен жизненный путь и научно-исследовательская деятельность основателя реаниматологии (интенсивной терапии) В.А. Неговского (1909–2003). В 1936 г. он организовал первый в мире научный реанимационный центр, получивший название лаборатории специального назначения по проблеме «Восстановление жизненных процессов при явлениях, сходных со смертью». В период Великой Отечественной войны В.А. Неговским была организована фронтовая бригада, с которой он выехал на передовую и в 1943 г. впервые применил разработанный комплекс реанимационных мероприятий у раненых солдат. В защищенной в 1943 г. докторской диссертации «Восстановление жизненных функций организма, находящегося в состоянии агонии или периода клинической смерти» он изложил основные положения патофизиологии терминальных состояний и принципы комплексного метода оживления организма. В том же году диссертация была издана отдельной книгой. В 1945–1946 гг. В.А. Неговский опубликовал сообщения в журналах «JAMA» и «Nature» о клиническом опыте использования разработанного метода сердечно-легочной реанимации и важности разработки данной проблемы медицины, обеспечив, таким образом, приоритет в создании нового научного направления. Коллектив лаборатории в 1952 г. создал первую инструкцию «О внедрении в лечебную практику методов восстановления жизненных функций организма, находящегося в состоянии агонии или клинической смерти», которая была издана Министерством здравоохранения СССР для использования в клинической практике. Эта инструкция переиздавалась в 1955, 1959 и 1963 годах с внесением изменений в алгоритм сердечно-легочной реанимации. В 1959 г. по инициативе В.А. Неговского был организован первый в СССР прообраз реанимационного отделения, который получил название «Центр по лечению шока и терминальных состояний». В 1961 г. он сообщает о возникновении новой медицинской науки — реаниматологии, предметом изучения которой являются неспецифические общие патологические реакции организма, патогенез, терапия и профилактика терминальных состояний, жизнеобеспечение при критических состояниях. В 1972 г. в первом номере только что созданного журнала «Resuscitation» В.А. Неговский опубликовал статью «Второй шаг в реанимации — терапия постреанимационной болезни», в которой он изложил патофизиологические механизмы развития постреанимационных изменений в организме. Особой темой является преодоление «железного занавеса» и знакомство В.А. Неговского с американским создателем первых отделений интенсивного ухода П. Сафаром, которое заложило основу многолетнего научного взаимодействия и личной дружбы. В 1985 г. на основе лаборатории В.А. Неговским был организован Научно-исследовательский институт общей реаниматологии АМН СССР, который носит теперь его имя.

The article deals with the life path and research activities of the founder of resuscitation science (intensive care) Vladimir A. Negovsky. He was born in 1909 in the city of Kozelets, Ukraine. After graduating from university in 1933, Negovsky worked as a researcher in the pathophysiological laboratory of the Central Institute of Hematology and Blood Transfusion in Moscow, where he worked for about a year with Professor S.S. Bryuchonenko, the creator of one of the world’s first heart-lung apparatus and where, apparently, his scientific interests were finally formed. In 1936, Negovsky wrote a letter to the Prime Minister of the USSR V.M. Molotov, in which he substantiated the prospects and importance of research in the field of cardiopulmonary resuscitation and asked for help in creating a research laboratory on this problem. Surprisingly, his request was granted — in the same year an order was issued on the organization of a special-purpose laboratory on the problem: ‘Restoration of life processes in phenomena similar to death”. Such a scientific research laboratory was created for the first time in the world. V.A. Negovsky and his collaborators modified the resuscitation method proposed by F.A. Andreev (1879–1952) and included the injection of Ringer-Locke’s solution with adrenaline into the carotid artery towards the heart (centripetally, i.e. against the blood flow). This method was improved by Negovsky and the Laboratory staff by using the radial and brachial arteries as an access for centripetal blood injection, which made it possible to simplify the technique for use in clinical practice and was supplemented by artificial lung ventilation by forced air injection into the lungs with bellows, as they have shown that intra-arterial pumping alone without mechanical ventilation is often ineffective. In the years before the attack of Nazi Germany on the USSR (1938–1941), V.A. Negovsky and his colleagues carried out a series of experimental studies devoted to the resuscitation of animals with lethal blood loss, as well as to the problem of extinction and restoration of brain functions, the results of which were published in several articles. In 1942, V.A. Negovsky defended his PhD on the topic “The relationship of respiration and blood circulation in the process of dying of animals from blood loss and in the subsequent period of restoration of vital functions”. During World War II, Negovsky organized a front-line medical teams, with which he went to the front line and where, in 1943, the developed complex of resuscitation measures was first used for wounded soldiers. In his dissertation on medicine “Restoration of vital functions of an organism in a state of agony or a period of clinical death” defended in 1943, he outlined the main provisions of the pathophysiology of terminal states and the principles of a complex method of resuscitation; the dissertation was published in a book in the same year. In 1945–1946, V.A. Negovsky publishes reports in the journals “JAMA” and “Nature” about the clinical experience of using the developed method of cardiopulmonary resuscitation and the importance of developing this problem of medicine, thus providing a priority in creating a new scientific direction. In 1946, using the experience gained in the war, the Laboratory staff continued their clinical work, starting to provide medical care to dying patients at the Institute of Thoracic Surgery of the USSR of the Academy of Medical Sciences, thus creating their own clinical resuscitation unit. In 1947, V.A. Negovsky was awarded the title of professor. Despite the successes achieved, Negovsky and his colleagues had to overcome stubborn misunderstanding and expressed resistance from many representatives of the medical community. An interesting fact in the biography of V.A. Negovsky was his participation in 1953 in the CPR (chest compression and administration of pharmacological drugs) of Joseph Stalin. In 1952, the Laboratory team created the first instruction, which was published by the USSR Ministry of Health for use in clinical practice “On the introduction into medical practice of methods for restoring the vital functions of an organism in a state of agony or clinical death”, which was republished in 1955, 1959 and 1963 with the introduction of changes to the CPR algorithm. In 1959, on the initiative of V. \A. Negovsky, the first prototype of the intensive care unit in the USSR was organized, which was named “Center for the Treatment of Shock and Terminal States”. In 1961, he reported about creating a new medical science — resuscitation science, the subject of which is nonspecific general pathological reactions of the body, pathogenesis, therapy, and prevention of terminal states, life support in critical states. In 1972, in the first issue of the newly created journal “Resuscitation”, V.A. Negovsky published an article “The second step in resuscitation — the treatment of the ‘post-resuscitation’ disease”, in which he outlines the pathophysiological mechanisms of the development of post-resuscitation changes in the body. A special topic is overcoming the “iron curtain” and acquaintance of V.A. Negovsky with the American founder of the first Intensive Care Units (ICU) P. Safar, who laid the foundation for many years of scientific interaction and personal friendship. In 1985, on the basis of the Laboratory, Negovsky organized the Research Institute of General Reanimatology of the USSR of the Academy of Medical Sciences, which now bears his name. Vladimir Negovsky loved classical music, especially I.S. Bach, painting — Sandro Botticelli, Francisco Goya, always found time and energy for skiing. He died on August 2, 2003, and is buried in Moscow.


Keywords

реаніматологія; серцево-легенева і церебральна реанімація; постреанімаційна хвороба; інтенсивна терапія; історія медицини

реаниматология; сердечно-легочная и церебральная реанимация; постреанимационная болезнь; интенсивная терапия; история медицины

resuscitation; cardiopulmonary and cerebral resuscitation; post-resuscitation disease; intensive care; history of medicine


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

 1. Мороз В.В. К 100-летию академика РАМН Владимира Александровича Неговского. Общая реаниматология. 2009. № 1. С. 5-11. doi.org/10.15360/1813-9779-2009-1-5
 2. Болякина Г.К. Журнал «Resuscitation» о наших сооте-чественниках. Дополнения к напечатанному. Клиническая анестезиология и реаниматология. 2007. № 3. С. 61-66.
 3. Мороз В.В., Ивлева В.В., Кожура В.Л., Гурвич А.М., Золотокрылина Е.С., Толова С.В. Становление и развитие научной школы академика Российской АМН В. А. Неговского. Фундаментальные проблемы реаниматологии. Том 1. М.: НИИОР РАМН, 2000. С. 240-250.
 4. Усенко Л.В., Царев А.В. Владимир Неговский и Питер Сафар — прощание с эпохой. Достижения и перспективы анестезиологии и интенсивной терапии. Днепропетровск: Арт-Пресс, 2003. С. 2-12.
 5. Неговский В.А. Пути развития проблемы оживления организма. Природа. 1947. № 6. С. 18-26.
 6. Царев А.В., Усенко Л.В. С.С. Брюхоненко и С.И. Чечулин — рождение искусственного кровообращения. Медицина неотложных состояний. 2010. № 4. С. 130-132. 
 7. Неговский В.А. Влияние коагуляторов и стабилизаторов на изолированную кишку кролика. Сборник трудов Института экспериментальной физиологии и терапии. М., 1938. С. 135-164. 
 8. Научно-исследовательская лаборатория общей реаниматологии (проспект). Москва: Медицина, 1984. 31 с.
 9. Сайт института общей реаниматологии им. В.А. Неговского РАМН. Режим доступа: //niiorramn.ru
 10. Андреев Ф.А. Опыты восстановления деятельности сердца, дыхания и функций центральной нервной системы. Вопросы научной медицины. 1913. № 2. С. 137-172. 
 11. Неговский В.А. Клиническая смерть как необратимый этап умирания. М.: Издательство АМН СССР. 1951. 32 с.
 12. Неговский В.А., Макарычев А.И., Теличева М.И., Шустер М.И., Гаевская М.С. Оживление собак после клинической смерти в результате обескровливания. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1938. № 3. С. 358-362. 
 13. Неговский В.А. Оживление собак после смертельной кровопотери. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1938. № 3. С. 250-255.
 14. Неговский В.А. К вопросу о восстановлении жизненных функций организма (Обзор). Архив биологии наук. 1940. № 2. С. 135-146. 
 15. Смирнов Г.Д., Неговский В.А., Зачиняева И.А. Физиологические свойства коры в состоянии «клинической смерти» и в периоде последующего восстановления. Тезисы докладов 7-го совещания по проблемам высшей нервной деятельности, посвященного памяти акад. И.П. Павлова. 16–19.V.1940. Л., 1940. С. 63-65.
 16. Смирнов Г.Д., Неговский В.А. Изменения электроэнцефалограммы у собак при нарастающей кровопотере во время «клинической смерти» и при последующем восстановлении жизненных функций. Вопросы нейрохирургии. 1941. № 5–6. С. 70-76.
 17. Неговский В.А. Взаимоотношения дыхания и кровообращения в процессе умирания животных от кровопотери и в последующем периоде восстановления жизненных функций. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 1943. № 6. С. 37-40. 
 18. Неговский В.А. К вопросу об активной терапии состояний агонии и клинической смерти. Госпитальное дело. 1943. № 10. С. 47-52. 
 19. Неговский В.А. Восстановление жизненных функций организма, находящегося в состоянии агонии или в периоде клинической смерти. М.: Медгиз, 1943. 170 с.
 20. Неговский В.А. Опыт терапии состояний агонии и клинической смерти в войсковом районе. М.: Медгиз, 1945. 94 с.
 21. Negоvsку V. Treatment of the agonal state and clinical death. JAMA. 1945. Vol. 129 (17). P. 1226. 
 22. Negovsky V. Treatment of the agonal state and clinical death. Nature. 1946. Vol. 157. P. 3980. 
 23. Карнеева И.Е. История формирования и динамика структуры Российской академии медицинских наук: Дис… канд. ист. наук. М., 1994. 203 с.
 24. Ussenko L.V., Tsarev A.V., Leschenko Y.A. Naum L. Gurvich. A pioneer of defibrillation. Resuscitation. 2006. Vol. 70 (2). P. 170-172. https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2006.05.005
 25. Горбунов Б.Б., Венин И.В., Востриков В.А. История дефибрилляции в СССР, России и Украине: Техника на службе медицины. LAP LAMBERT Academic Publishing Saarbrucken, 2016. 105 с. ISBN: 978-3-659-94784-1.
 26. Efimov I.R. Naum Lazarevich Gurvich (1905–1981) and his contribution to the history of defibrillation. Cardiol. J. 2009. Vol. 16 (2). P. 190-193.
 27. Неговский В.А. Восстановление жизненных функций организма (проблема оживления). Наука и жизнь. 1946. № 10. C. 24-28.
 28. Неговский В.А. Восстановление жизненных функций организма. Природа. 1952. № 12. C. 36-44.
 29. О внедрении в лечебную практику методов восстановления жизненных функций организма, находящегося в состоянии агонии или клинической смерти. МЗ СССР. М.: Медгиз, 1952. 19 с.
 30. О внедрении в лечебную практику метода лечения терминальных состояний. МЗ СССР. М.: Медгиз, 1955. 23 с.
 31. Инструкция по применению методов восстановления жизненных функций больных, находящихся в терминальных состояниях. МЗ СССР. М.: Медгиз, 1959. 50 с.
 32. Инструкция по применению непрямого массажа сердца и искусственного дыхания при оказании неотложной помощи. М.: МЗ СССР, 1963. 19 с.
 33. Аллилуева С.И. Двадцать писем к другу. М.: Книга, 1989. 24 с.
 34. Павлов А. «Я причесала Иосифу Виссарионовичу брови, потом волосы. А пятачков для глаз не нашлось…» Комсомольская правда. 1998. № 42 (366/21776). С. 1, 3.
 35. Неговский В.А. Патофизиология и терапия агонии и клинической смерти. М.: Медгиз, 1954. 256 с. 
 36. Буланова О.Н. 20-летие Лаборатории экспериментальной физиологии по оживлению организма АМН СССР. Вестник АМН СССР. 1957. № 2. С. 79-83.
 37. Неговский В.А. Оживление организма и искусственная гипотермия. М.: Медгиз, 1960. 303 c. 
 38. Negovskii V.A. Resuscitation and artificial hypothermia. New York: Consult, Bureau, 1962. 314 p.
 39. Неговский В.А. Реаниматология и ее задачи. Хирургия. 1961. № 11. С. 11-20.
 40. Safar P. Memoirs about Vladimir Negovsky of Moscow professor and Academician. Теоретические и клинические проблемы современной реаниматологии. Материалы международного симпозиума, посвященного 90-летию со дня рождения академика РАМН В.А. Неговского. 23–24 марта 1999 г. М., 1999. C. 6-8.
 41. Safar P. (Ed.) Resuscitation controversial aspects. An international symposium held at the first European Congress of Anaesthesiology of the World Federation of Societies of Anaesthesiologists. Vienna, Austria, September 5, 1962. Berlin: Springer-Verlag, 1963. 64 p.
 42. Safar P. Vladimir A. Negovsky the father of «reanimatology». In: P. Baskett, Th. Baskett (Red.) Resuscitation Greats. Bristol: Clinical Press, 2007. P. 206-212.
 43. Гурвич Н.Л., Никербоккер Г.Г., Макарычев В.А. Сравнительная эффективность одиночного электрического импульса и переменного тока для дефибрилляции сердца при электротравме. Электричество. 1966. № 3. С. 38-40.
 44. Negovsky V.A. The second step in resuscitation — the treatment of the ‘post-resuscitation’ disease. Resuscitation. 1972. Vol. 1 (1). P. 1-7.
 45. Negovsky V.A. Reprint of: The second step in resuscitation — the treatment of the post-resuscitation disease Resuscitation. 2012. Vol. 83 (10). P. 1187-1190. doi: https://doi.org/10.1016/j.resuscitation.2012.07.023
 46. Неговский В.А., Гурвич А.М., Золотокрылина Е.С. Пост-реанимационная болезнь. М.: Медицина, 1979. 383 c.
 47. Negovsky V.A., Gurvitch A.M., Zolotokrylina E.S. Postresuscitation disease. Amsterdam; N.Y.; Oxford: Elsevier, 1983. 392 p. 
 48. Труды конференции, посвященной проблеме патофизиологии и терапии терминальных состояний в клинике и практике неотложной помощи. 10–12.ХII.1952. М.: Медгиз, 1954. 240 с.
 49. Усенко Л.В. Стратегия восстановления личности больных после перенесенных критических состояний. Днепропетровск, 2014. 27 с.
 50. Усенко Л.В., Криштафор А.А. Влияние перфторана на качество психоневрологического восстановления после перенесенной клинической смерти. Перфторорганические соединения в биологии и медицине. Пущино, 1999. С. 87-94.
 51. Царев А.В. Оценка эффективности и безопасности квазисинусоидального и трапецеидального биполярных импульсов при трансторакальной дефибрилляции в эксперименте. Біль, знеболювання і інтенсивна терапія. 2008. № 4. С. 48-52.
 52. Tsarev A.V., Ussenko L.V. Comparison between biphasic quasisinosoidal and truncated waveforms in a swine model of VF. Resuscitation. 2010. Vol. 81. P. S54.
 53. Кобеляцкий Ю.Ю., Царев А.В. Механическая компрессия грудной клетки при проведении сердечно-легочной реанимации: опыт использования аппарата «Autopulse». Медицина неотложных состояний. 2013. № 4. С. 62-67.
 54. Bhatti F., Naiman M., Tsarev A., Kulstad E. Esophageal temperature management in patients suffering from traumatic brain injury. Therapeutic Нypothermia and Тemperature Мanagement. 2019. Vol. 9 (4). P. 238-242.
 55. Усенко Л.В., Царев А.В. Искусственная гипотермия в современной реаниматологии. Общая реаниматология. 2009. № 1. С. 21-23.
 56. Усенко Л.В., Кобеляцкий Ю.Ю., Криштафор А.А. В.А. Неговский — время, идеи, воплощения. Асклепий. 2009. № 1. С. 69-78.

Back to issue