Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 17, №1, 2021

Повернутися до номеру

Гармонизация личности и здоровье человека в современном мире

Автори: Семидоцкая Ж.Д.(1), Неффа М.Ю.(2)
(1) — Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
(2) — Областной клинический специализированный диспансер радиационной защиты населения, г. Харьков, Украина

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

В умовах поглиблення протиріч між технократичним і духовним розвитком людства все наполегливіше заявляє про себе необхідність духовного оздоровлення. На цьому шляху виникає необхідність переосмислення місця та ролі людини у процесах світобудови. Лікування духовності — валеологічна парадигма XXI століття. Духовність тісно взаємодіє із так званим фізичним вакуумом, з одного боку, і з фізичними структурами особистості — з іншого. Визнаючи духовно-фізичну структуру особистості, офіційна медицина прагне відновити тільки фізичне здоров’я, нехтуючи його духовною константою. Наукові докази існування єдиної енергосистеми Всесвіту вже з’явилися у формі експериментально обґрунтованої теорії фізичного вакууму і торсійних полів. Якщо ми бажаємо адекватно зрозуміти фундаментальні основи здоров’я, хвороби і розвитку особистості, неодмінно потрібно враховувати духовний аспект буття. Енергія думки безпосередньо управляє здоров’ям, стимулюючи його, або, навпаки, викликає хворобу. Думки людини — основний носій інформації, у якій укладено енергетичний потенціал. Пояснити енергетичні процеси в організмі законами класичної фізики не є можливим. Це галузь квантової фізики. Переважання розуму над матерією — квантова реальність. Деякі з положень квантової фізики постулює квантова біологія. Зокрема це стосується корпускулярно-хвильового дуалізму елементарних біологічних об’єктів і ймовірності як категорії, що відноситься до квантової суті біологічних об’єктів. Енергетичні процеси становлять основу психічної діяльності людини, а їх закони описують механізми її мислення і свідомості. Є взаємозв’язок між енергетичними процесами і фізіологією тіла, взаємозв’язок між речовиною й енергією. Таким чином, свідомість та енергія думки керують здоров’ям, стимулюючи його або, навпаки, викликаючи хворобу. Духовна людина здіймається вище генетичної долі. Епігенетика вивчає прихованість впливу на гени, що надається безліччю джерел, включаючи і думки, і переконання. Сила думки змінює генетичний код людини. Потрібно хотіти змін у своєму мисленні і свідомості. Ми своєю свідомістю впливаємо на процеси оздоровлення. Сила думки і слова багато важить у гармонізації особистості і збереженні здоров’я людини.

В условиях углубления противоречий между технократическим и духовным развитием человечества все настойчивее заявляет о себе необходимость духовного оздоровления. На пути к духовному оздоровлению возникает необходимость переосмысления места и роли человека в мироздании. Врачевание духовности — валеологическая парадигма XXI века. Духовность тесно взаимодействует с так называемым физическим вакуумом, с одной стороны, и с физическими структурами личности — с другой. Признавая духовно-физическую структуру личности, официальная медицина стремится восстановить только физическое здоровье, пренебрегая его духовной константой. Научные доказательства существования единой энергосистемы мироздания уже появились в форме экспериментально обоснованной теории физического вакуума и торсионных полей. Если мы хотим адекватно понять фундаментальные основы здоровья, болезни и развития личности, непременно нужно учитывать духовный аспект бытия. Энергия мысли напрямую управляет здоровьем, стимулируя его, или, наоборот, вызывает болезнь. Мысли человека — основной носитель информации, в которой заключен энергетический потенциал. Объяснить энергетические процессы в организме законами классической физики не представляется возможным. Это область квантовой физики. Преобладание разума над материей — квантовая реальность. Некоторые положения квантовой физики постулирует квантовая биология. В частности, это касается корпускулярно-волнового дуализма элементарных биологических объектов и вероятности как категории, относящейся к квантовой сущности биологических объектов. Энергетические процессы составляют основу психической деятельности человека, а их законы описывают механизмы его мышления и сознания. Имеется взаимосвязь между энергетическими процессами и физиологией тела, взаимосвязь между веществом и энергией. Таким образом, сознание, энергия мысли управляют здоровьем, стимулируя его или, наоборот, вызывая болезнь. Духовный человек поднимается выше генетической судьбы. Эпигенетика изучает скрытые влияния на гены, оказываемые множеством источников, включая и мысли, и убеждения. Сила мысли меняет генетический код человека. Нужно хотеть перемен в своем мышлении и сознании. Мы своим сознанием влияем на процессы оздоровления. Сила мысли и слова играет большую роль в гармонизации личности и сохранении здоровья человека.

With the deepening contradictions between the technocratic and spiritual development of humankind, the need for spiritual healing is becoming increasingly urgent. The path to spiritual healing is marked by the need to rethink the place and role of a human in the universe. The curing of spirituality is the valeological paradigm of the 21st century. Spirituality closely interacts with the so-called physical vacuum, on one side, and with the physical structures of the personality, on the other. By acknowledging the spiritual and physical structure of the personality, the conventional medicine seeks to restore only physical health, while neglecting its spiritual constant. Scientific evidence of the existence of a single energy system of the universe has already been revealed in the form of an experimentally substantiated theory of physical vacuum and torsion fields. If we want to get an adequate understanding of the fundamentals of health, disease, and personality development, we must certainly consider the spiritual aspect of being. The energy of thought directly controls health, stimulating it or, conversely, cau­sing illness. Human thoughts are the primary information carrier, where the energy potential is encapsulated. It does not seem possible to explain energy processes in a body by the laws of classical phy­sics. It is the domain of quantum physics. The domination of mind over matter is quantum reality. Some provisions of quantum physics are postulated by quantum biology. In particular, it concerns the corpuscular-wave duality of elementary biological objects, as well as the probability as a category related to the quantum essence of biological objects. Energy processes form the basis of human mental activity, and their laws describe the mechanisms of thinking and consciousness. There is a relationship between energy processes and body physiology, a correlation between substance and energy. In this way, consciousness and the energy of thought control health by stimulating it or, conversely, by causing illness. A spiritual person rises above his genetic destiny. Epigenetics studies the hidden impacts exerted on genes by multiple sources, including thoughts and beliefs. The power of thought changes a person’s genetic code. One should be willing to make changes in one’s thin­king and consciousness. We influence the healing processes with our consciousness. The power of thought and speech plays a major role in harmonizing the personality and maintaining a person’s health.


Ключові слова

гармонізація особистості; духовність; квантова фізика

гармонизация личности; духовность; квантовая физика

harmonization of personality; spirituality; quantum physics

Сколько истин, признаваемых нами в настоящее время бесспорными, в момент провозглашения их казались лишь парадоксами или даже ересями.
Екатерина II
Мы живем, почти ничего не понимая
в устройстве мира. 
Стивен Хокинг
Как вид человек находится на пороге создания таких технологий, которые могут фундаментально изменить нашу жизнь и наши возможности [1]. Это нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии и когнитивные науки. При этом человеческий разум двойственен. С одной стороны, это «инструментальный» разум, который позволяет создавать технологии и расширяет возможности человека, с другой стороны, проблемой «морального» разума и духовной сущности человека остается то, как использовать эти достижения. 
В условиях углубления противоречий между технократическим и духовным развитием человечества все настойчивее заявляет о себе необходимость духовного оздоровления. На пути к духовному оздоровлению необходимо переосмыслить место и роль человека в мироздании. На состоявшихся в 1998 г. в Москве Первых общественных слушаниях по Декларации прав Земли представитель общественного движения Т. Романова заявила следующее: «Главное сегодня — это осознание всем человеческим обществом, каждым человеком того, что наша бездуховная цивилизация направлена на удовлетворение безмерно растущих, в основном избыточных потребностей тела физического, что человечество утеряло цель своего развития и движения. Необходимо, чтобы целью каждого человека и общества стало преображение и духовное совершенствование во имя перехода человечества на новый виток эволюционного развития — от человека разумного к человеку духовному». 
Врачевание духовности — валеологическая парадигма XXI века. Духовность тесно взаимодействует с так называемым физическим вакуумом, с одной стороны, и с физическими структурами личности — с другой. Связующим звеном при этом является энергосистема организма. Признавая духовно-физическую структуру личности, официальная медицина стремится восстанавливать только физическое здоровье, пренебрегая его духовной константой. В организме существует стройная энергетическая система, управляющая жизнедеятельностью и являющаяся связующим звеном между человеком и Вселенной [2–4].
Энергоинформационная голограмма (ЭИГ) физического тела является пространственной информационно-энергетической моделью физического тела. В ней отражено и зафиксировано четкое взаиморасположение клеток будущего физического «чертежа» с указанием координат каждой клетки организма [5].
Научные доказательства существования единой энергосистемы мироздания уже появились. Они существуют в форме экспериментально обоснованной теории физического вакуума и торсионных полей. Физический вакуум — это материальная среда, передающая взаимодействия и рождающая элементарные частицы, это фундаментальное поле (по терминологии акад. И.Л. Герловица), и все поля — гравитационное, электромагнитное, торсионное (спиновое) — являются его различными фазами [6].
Основной закон мироздания — закон единения (закон равновесия и гармонии). Гармония — вот ключевое слово к здоровому существованию. Инстинкт поиска равновесия встроен в человека так же естественно, как чувство голода или жажды. Каждая функция в организме человека имеет свою изначальную норму, к которой она стремится вернуться.
Результаты исследований последних лет показали, что существует значительная связь между духовным миром человека и его здоровьем и что огромную роль при этом играет определенный философский взгляд на мир. 
Путь к здоровью — это процесс познавательный. Процесс духовного возрождения, нравственного очищения долог и труден, но без него путь к здоровью обречен. Постоянно познавая себя и мир, человек становится на бесконечный эволюционный путь развития, а следовательно, постоянно поддерживает в себе маятник жизни.
Духовный аспект бытия — это та часть человеческого существования, которую непременно нужно учитывать, если мы хотим адекватно понять фундаментальные основы здоровья, болезни и развития личности.
«В каждом из нас заложена сила нашего согласия на здоровье и болезнь. И это мы управляем этой великой силой, и никто другой» (Р. Бах). Жизнь начинается с самого себя [7].
Иерархия человеческого организма представляется в виде пирамиды. Верхушка — головной мозг, тело и ее основание — клетка. В конечном итоге все планы и свершения головного мозга реализует клетка. В их неразрывной связи и взаимодействии заключен секрет человека. Сделать контролируемым процесс управления клеткой — вот путь к здоровью. Развивая ощущения энергетических процессов в организме, человек может осознать не только клетки, их структуры, но и молекулы клеток, их атомы, корректируя их движение и строение. Энергия мысли напрямую управляет здоровьем, стимулируя его или, наоборот, вызывая болезни. Мысли человека — основной носитель информации, в которой заключен энергетический потенциал. Любая болезнь есть результат незнания себя и основных энергетических процессов внутри организма.
Объяснить энергетические процессы в организме человека только законами классической физики не представляется возможным.
Классическая физика имеет ограничения, когда она сталкивается с исследованием энергии, с поведением элементарных частиц, из которых все состоит в материальной Вселенной. Это — область квантовой физики. Поведение этого субатомного микромира ничем не напоминает огромный мир, в котором мы живем. Для обитателей макромира законы квантовой физики кажутся парадоксальными. В квантовой физике нет никаких определенных материальных объектов, физической реальности вообще не существует, пока мы не начинаем наблюдать ее («присутствие наблюдателя»). Материя постоянно трансформируется, осциллируя — то появляясь в виде материи (частица), то исчезая в виде энергии (волна). Частицы телепортируются через непроницаемые барьеры, находясь одновременно в двух состояниях, общаются на огромных расстояниях. Квантовая флуктуация — один из феноменов квантовой физики, которые кажутся невозможными. Таким образом, человеческий разум, т.е. наблюдатель, внутренне связан с поведением материи. Отсюда выходит, что преобладание разума над материей — квантовая реальность. Можно сделать вывод, что в микромире кванта субъективный разум может воздействовать на объективную реальность. Сосредоточиваясь на том, что ты хочешь, ты можешь вызывать желаемое к жизни и заодно можешь заставить исчезнуть все нежелательное, просто перестав обращать на него внимание. Когда возникает повышенное эмоциональное состояние, атомы начинают быстрее вертеться и излучать более сильное энергетическое поле, что, в свою очередь, воздействует на физическую материю. Физические частицы, из которых состоит тело, реагируют на возросшую энергию. Человек становится более энергией, чем материей, он скорее волна, чем частица. Используя сознание, человек создает больше энергии, поднимая материю на новую частоту, и тело реагирует на новые состояния сознания [8].
Чем медленнее частота вибрации атома, тем больше он похож на частицу. Атомы одновременно обладают свойствами частицы и волны. В квантовом поле материя и энергия настолько глубоко отождествлены, что их невозможно рассматривать раздельно.
С точки зрения квантовой модели любая болезнь есть понижение частоты. Вложив энергию своего сознания в новый образ мыслей, человек выводит болезнь с более низких частот на повышенную частоту. И теперь молекулы и клетки получают новую информацию, оказывая положительное воздействие на тело. Энергетические поля, которые при этом возникают, делают тело неподвластным законам физики. Второй закон термодинамики, по которому материальные вещи во Вселенной имеют склонность разрушаться (закон энтропии), перестает действовать. Человек переживает обратную энтропию.
Использование силы мысли — залог здоровья.
Квантовая биология постулирует некоторые положения, касающиеся биологических объектов:
— корпускулярно-волновой дуализм элементарных биологических объектов;
— принцип неопределенности характеристик биологических объектов;
— принцип дискретности в биологических объектах;
— принцип дополнительности биологических объектов;
— вероятность как свойство и категория, относящиеся к квантовой сущности биологических объектов.
Квантово-биологическая основа построения всего живого делает все физические структуры, образующие организм, чувствительными к внешним электромагнитным раздражителям, исходящим из Вселенной [9].
Медицина должна исследовать и восстанавливать в человеке процессы, связанные с движением элементарных структур организма, так называемые энергетические процессы. Именно они составляют основу жизни человека. Их нарушение приводит к поломке клеточных структур, а значит — к болезни. Энергетические процессы составляют основу психической деятельности человека, а их законы описывают механизмы его мышления и сознания.
Огромное влияние на эти универсальные потоки оказывает наше психическое состояние и характер наших мыслей, т.е. имеется взаимосвязь между энергетическими процессами и физиологией тела, взаимосвязь между веществом и энергией.
Таким образом, сознание, энергия мысли напрямую управляют здоровьем, стимулируя его или, наоборот, вызывая болезнь. Мысли человека — основной носитель информации, она несет в себе энергетический потенциал. Любая болезнь есть результат незнания себя и основных энергетических процессов внутри организма.
Задолго до древнегреческих философов и, конечно, задолго до квантовых физиков индийские мудрецы знали, что за пределами мира, воспринимаемого 5 чувствами, есть нечто важное. И эта высшая реальность каким-то образом связана с сознанием. Именно к этому пришла квантовая физика. Она утверждает, что в основе физической Вселенной лежит совершенно нефизический мир — то, что можно назвать «информацией», «волнами вероятности» или «сознанием», на более глубоком уровне «реальная Вселенная состоит из фундаментального поля сознания» [10]. Доктор Эдгар Митчелл, астронавт НАСА, пришел к этому выводу после космического путешествия: «В какой-то момент я вдруг осознал, что Вселенная разумна. Она развивается в определенном направлении, и мы каким-то образом тоже определяем это направление… Если перевести разговор в плоскость этики и морали, можно сказать, что мои мысли воздействуют на мир» [11].
«Все, что мы есть, — результат наших мыслей. Что мы думаем, тем и становимся» (Будда). Сознание и материя оказались неразрывными, и стало очевидным, что сознание выступает посредником, объединяющим, с одной стороны, все поля, весь материальный мир, а с другой стороны — все уровни тонкого мира. Жизнь и сознание — главные фундаментальные основы нашего понимания Вселенной [12].
«Все болезни начинаются во всеохватывающей среде Разума» (Дипак Чопра). Академик Н. Бехтерева отмечала, что почти все соматические болезни порождены мозгом. Там же следует искать и здоровье [13, 14].
Таким образом, высказанная еще Пифагором идея монады, т.е. неразрывности сознания и материи, нашла свое научное подтверждение лишь 2 тысячелетия спустя, и физическая реальность сознания на современном этапе уже не вызывает сомнения.
Духовный человек поднимается выше генетической судьбы. Представление о том, что ДНК является ключом, способным разрешить все тайны жизни, было пересмотрено в свете исследований, показывающих, что гены реагируют на информацию окружающего их поля. Важно то, что электромагнитные волны убеждений, наших мыслей являются частью этого поля. Хотя ДНК безусловно важна и определенно является кодом, передающим в наши клетки язык жизни, существует и другая сила — это эпигенетика, которая изучает скрытые влияния на гены, оказываемые множеством источников, включая и мысли, и убеждения.
Главным воздействием, способным менять состояние нашего здоровья, по мнению американского молекулярного биолога Брюса Липтона, является сила мысли, именно то, что происходит внутри нас. Сила мысли меняет генетический код человека. «Сегодня я могу утверждать, что мы способны управлять нашей биологической природой; мы можем с помощью мысли, веры и устремлений влиять на наши гены. Великое отличие человека от остальных существ на Земле как раз и заключается в том, что он может менять свое тело, исцелять сам себя от смертельных болезней, давая на это психическую установку организму». Но это может произойти только тогда, когда будет сломлен барьер, установленный подсознанием на пути вторжения силы нашей мысли в клеточные процессы и генетический код. Этот барьер обусловлен тем, что наше подсознание начиная с детства у большинства людей на 70 % состоит из негатива и лишь на 30 % — из позитива. А психические установки проникают только в область сознания, определяющего лишь 5 % нашей психической деятельности, не затрагивая 95 % подсознания. Поэтому только единицы действительно верят и сохраняют здоровье. Большинство же на уровне подсознания отрицают такую возможность [15].
Поэтому нужно научиться контролировать свои мысли, которые создают ментальный, а затем и реальный мир. «У каждого из нас есть только одно истинное призвание — найти путь к самому себе» (Герман Гессе). Для того чтобы квантовое поле начало реагировать, необходимо подняться на более высокий уровень воли и искренности. «Из квантовых законов движения следует, что сильное намерение, проявляющееся в быстрой последовательности сходных между собой намеренных действий, склонно удерживать соответствующую модель действия» (Генри Степп). И тогда квантовая физика начинает работать на уровне мельчайших частиц, принося телу здоровье.
Нужно хотеть перемен в своем мышлении и сознании. Материальный мир работает как часы и сопротивляется переменам. «Сопротивление новой информации имеет прочную нейрологическую основу у всех животных. Большая часть животных, в том числе большая часть людей, демонстрируют поистине обескураживающую способность игнорировать определенные виды информации, те, которые не вписываются в их туннели реальности» [16]. Незримый мир духа жаждет перемен. Остается только выбрать, в каком мире жить.
Мы своим сознанием влияем на процессы оздоровления. Единое поле сознания постоянно преобразуется. На чем мы фокусируем внимание — то и начинает реагировать на нас. На квантовом уровне материя реагирует на внимание человека — это признано новым в физике. 
«…Из квантовой физики и квантовой химии должна будет родиться квантовая биохимия, а из них — квантовая биология и, наконец, квантовая медицина…» (А.А. Чижевский).
Вера, принцип плацебо — все это непознанная реальность, и все работает в медицине. И все это работает тогда, когда человек находится в отличном от обычного эмоциональном состоянии, и, возможно, характеристика вибраций клетки становится другой, и, возможно, это уже не частицы, а волны. Очевидно, при этом сила мысли и слова имеет большое значение в гармонизации личности и сохранении здоровья человека. И если в квантовой физике наблюдатель создает реальность, то почему бы не предположить, что сила мысли и слова создает другое состояние организма в нашем материальном мире? 
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии какого-либо конфликта интересов и собственной финансовой заинтересованности при подготовке данной статьи.

Список літератури

 1. Харрари Ю.Н. Sapiens. Краткая история человечества. Москва: Синдбад, 2019. 520 с.
 2. Апанасенко Т.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. 240 с.
 3. Казначеев В.П., Спирин Е.А. Космопланетарный феномен человека: проблемы комплексного изучения. Новосибирск: Наука, 1991. 304 с.
 4. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. 2-е изд. Москва: Мысль, 1976. 352 с.
 5. Репьев С.И., Муромцев В.А., Соловьев Ю.А. Биология — смена научной парадигмы. Парапсихология и парафизика. 1999. № 1. С. 10-12.
 6. Акимов А.Е. Торсионные технологии — технологии XXI века. Новая энергетика. 2004. № 1. С. 2-11.
 7. Бах Р. Иллюзии. Киев: София, 2015. 160 с.
 8. Диспенза Дж. Сам себе плацебо. Как использовать силу подсознания для здоровья и процветания. Москва: Бомбора, 2018. 414 с.
 9. Бойко В.В. Концепция гипер- и гипопластических процессов в свете квантово-биологической теории. Квантово-биологическая теория. Под ред. В.В. Бойко, М.А. Красноголовца. Харьков: Факт, 2003. Гл. 1. С. 7-116.
 10. Арнц У. Книга Великих Вопросов. Что мы вообще знаем? Москва: София, 2008. 351 с. (OMNI).
 11. Радин Д. Сознательная вселенная. Москва: HarperEdge, 1997. 334 с.
 12. Ланца Р., Берман Б. Биоцентризм. Как жизнь создает Вселенную. СПб.: Питер, 2015. 224 с. (NewScience).
 13. Чопра Д. Тело и ум, неподвластные времени. Москва: София, 2009. 192 с.
 14. Бехтерева Н. Магия мозга и лабиринты жизни. Москва: АСТ, 2018. 384 с.
 15. Липтон Б. Биология веры. Как сила убеждения может изменить ваше тело и разум. Москва: Бомбора, 2018. 334 с. (Лаборатория подсознания. Наука о скрытых возможностях человека).
 16. Уилсон Р.А. Квантовая психология. Москва: София, 2016. 224 с.

Повернутися до номеру