Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ

НЕВРОЛОГИ, НЕЙРОХІРУРГИ, ЛІКАРІ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

"Emergency medicine" Том 18, №5, 2022

Back to issue

Damage of internal organs during intoxication with cyanide compounds

Authors: Ткачишин В.С.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна

Categories: Medicine of emergency

Sections: Specialist manual

print version


Summary

Синильна кислота є слабкою кислотою, водні розчини якої мають невиражений запах гіркого мигдалю. Похідні синильної кислоти мають назву ціанідів (ціанистий калій, ціанистий натрій). В умовах виробництва отруєння синильною кислотою і її сполуками можливе внаслідок вдихання її парів. Рідше вони потрапляють в організм через шкіру й шлунково-кишковий тракт. Токсичність синильної кислоти пояснюється спорідненістю її молекули з тривалентним залізом тканинного дихального ферменту цитохромоксидази. Ціанисті сполуки блокують його, позбавляючи можливості реагувати з киснем, у результаті чого виникає кисневе голодування тканин — тканинна гіпоксія. Найбільш страждає від гіпоксії центральна нервова система, зокрема зони, розміщені близько до дихального центру. Розрізняють гостре й хронічне отруєння ціанистими сполуками. Потерпілого необхідно вивести на чисте повітря. Необхідно швидко зняти забруднений одяг і розпочати надання медикаментозної допомоги. Медикаментозне лікування хворих з гострою інтоксикацією, викликаною ціанистими сполуками, базується на трьох основних принципах: 1) утворення так званого бар’єра в крові за допомогою внутрішньовенного введення метиленового синього, а також шляхом вдихання амілнітриту; 2) нейтралізація отрути шляхом введення великої кількості глюкози, яка сприяє утворенню нешкідливих сполук — ціангідриду й тіосульфату натрію; 3) вплив на окисні процеси в тканинах, для чого негайно починають проводити вдихання карбогену. У профілактиці отруєнь велике значення мають герметизація апаратури й устаткування, застосування місцевої витяжної вентиляції, механізація виробничих процесів, ретельний періодичний контроль за станом повітря в робочих приміщеннях. За необхідності роботи в контакті з парами синильної кислоти і її сполук обов’язковим є носіння протигаза.

Hydrocyanic acid is a weak acid, its aqueous solutions have a faint smell of bitter almonds. Hydrocyanic acid derivatives are called cyanides (potassium cyanide, sodium cyanide). Under production conditions, poisoning with hydrocyanic acid and its compounds is possible due to inhalation of its vapors. Less commonly, they enter the body through the skin and gastrointestinal tract. The toxicity of hydrocyanic acid is explained by the affi­nity of its molecule for the ferric iron of the tissue respiratory enzyme cytochrome oxidase. Cyanic compounds block it, making it impossible to react with oxygen, resulting in oxygen starvation of tissues — tissue hypoxia. The central nervous system suffers most from hypoxia, in particular, the zones located close to the respiratory center. There are acute and chronic cyanide poisonings. The victim must be removed to clean air. It is necessary to quickly take off contaminated clothing and begin medical assistance. Drug treatment of patients with acute intoxication caused by cyanide compounds is based on three main principles: 1) formation of the so-called barrier in the blood by intravenous administration of methylene blue, as well as by inhalation of amyl nitrite, 2) neutralization of the poison. For this purpose, a large amount of glucose is introduced, which contributes to the formation of harmless compounds — cyanohydrin and sodium thiosulfate, 3) impact on oxidative processes in tissues — carbogen inhalation is started immediately. In the prevention of poisonings, sealing of apparatus and equipment, the use of local exhaust ventilation, the mechanization of production processes, and constant thorough monitoring of the state of air in working rooms are of great importance. If you need to work in contact with vapors of hydrocyanic acid and its compounds, it is mandatory to wear a gas mask.


Keywords

синильна кислота; ціаніди; кров’яна отрута; гіпоксія; гостра і хронічна інтоксикація; діагностика; лікування; профілактика отруєнь

hydrocyanic acid; cyanides; blood poison; hypoxia; acute and chronic intoxication; diagnosis; treatment; prevention of poisoning


For the full article you need to subscribe to the magazine.


Bibliography

  1. Військова токсикологія, радіологія та медичний захист / За ред. Ю.М. Скалецького, І.Р. Мисули. Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. С. 65-80.
  2. Военная токсикология и токсикология экстремальных ситуаций / Под ред. А.А. Бова. Минск: БГМУ, 2010. С. 134-145.
  3. Отрути та протиотрути / За ред. М.Д. Василеги-Дерибаса. Запоріжжя: ЗДМУ, 2014. С. 127-141 с.
  4. Ткачишин В.С. Інтоксикація чадним газом: чим загрожує та як запобігти. Довідник спеціаліста з охорони праці. 2020. № 12. С. 54-57.
  5. Ткачишин В.С. Професійні хвороби. Київ: Інформаційно-аналітичне агентство, 2011. С. 518-522.

Back to issue