Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.Сучасні академічні знання у практиці лікаря загальної практики - сімейного лікаря
день перший день другий

UkraineNeuroGlobal


UkraineCardioGlobal

Сучасні тренди діагностики і лікування в стоматології

Актуальні інфекційні захворювання день перший день другий

Травма та її наслідки

UkraineOncoGlobal

Всесвітній день боротьби із запальними захворюваннями кишечника
день перший
день другий

UkrainePediatricGlobal

Національна школа терапевтів України
день перший ЗАЛА СИНЯ
день перший ЗАЛА БОРДО
день другий ЗАЛА СИНЯ <
день другий ЗАЛА БОРДО

Жінка та війна: формули виживання

Коморбідний ендокринологічний пацієнт

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 18, №8, 2022

Повернутися до номеру

Особливості менеджменту предіабету в підлітків з надмірною масою тіла й ожирінням

Автори: Паньків В.І.
Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України, м. Київ, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Цукровий діабет 2-го типу (ЦД2) у дитячому й підлітковому віці — відносно нове захворювання. До 1980 р. єдиною формою ЦД у дітей і підлітків вважався ЦД 1-го типу (ЦД1). У даний час кількість дітей, які страждають від ЦД2, у всьому світі щорічно збільшується. Зростання числа підлітків із ЦД2 на тлі надмірної маси тіла й ожиріння зафіксовано і в Україні. Метою дослідження була оцінка ефективності й безпеки дієтичної добавки Сахніл як додаткового комплексу біологічно активних речовин рослинного походження в підлітків з порушенням вуглеводного обміну на тлі надмірної маси тіла й ожиріння. Матеріали та методи. Під спостереженням перебувало 18 підлітків з порушенням толерантності до глюкози (ПТГ) на тлі надмірної маси тіла й ожиріння. Групу контролю становили 20 підлітків з ожирінням, але без порушень вуглеводного обміну. Для пацієнтів із ПТГ критеріями включення до дослідження були: вік на момент встановлення діагнозу 15–18 років, наявність гіперінсулінемії та інсулінорезистентності (за індексом НОМА), надмірної маси тіла й ожиріння. Критерії виключення з дослідження: ЦД1 і моногенні форми ЦД, наявність кетонурії. Результати. У першій і другій групах наприкінці спостереження не відзначалася вірогідного зниження глікемії натще, рівня HbA1c, оскільки ці показники перебували в межах референсних значень. Однак наприкінці лікування в осіб першої групи з ПТГ відзначалося вірогідне зниження рівня глікемії через 2 години після навантаження. Терапія із застосуванням дієтичної добавки Сахніл привела до суттєвого зниження (на 23,1 %; р = 0,01) концентрації глікемії через 2 години після навантаження, що становило 7,06 ± 0,18 ммоль/л. Різниця між групами досягла високої вірогідності (р = 0,01). У процесі спостереження й лікування відзначалася тенденція до зниження рівня імунореактивного інсуліну (з 19,3 ± 3,1 мкОД/мл до 16,2 ± 2,7 мкОД/мл) і величини індексу HOMA (з 3,1 ± 0,4 до 2,7 ± 0,4) у підлітків із ПТГ на тлі надмірної маси тіла й ожиріння. Висновки. Дієтична добавка Сахніл є ефективним засобом для лікування підлітків з порушеною толерантністю до глюкози. Сахніл добре переноситься хворими, не викликає побічних ефектів.

Background. Type 2 diabetes mellitus (T2DM) in childhood and adolescence is a relatively new disease. Until 1980, type 1 diabetes was considered the only form of diabetes in children and adolescents. Currently, the number of children suffering from type 2 diabetes is increasing annually worldwide. An increase in the number of adolescents with T2DM against the backdrop of overweight and obesity has also been recorded in Ukraine. The purpose of the study was to evaluate the effectiveness and safety of the dietary supplement Sakhnil as an additional complex of biologically active substances of plant origin in adolescents with impaired carbohydrate metabolism in the presence of overweight and obesity. Materials and methods. Eighteen adolescents with impaired glucose tolerance (IGT) against the background of overweight and obesity were under observation. The control group consisted of 20 obese adolescents without carbohydrate metabolism disorders. For patients with IGT, the criteria for inclusion in the study were: age of 15–18 years at the time of diagnosis, presence of hyperinsulinemia and insulin resistance (according to the Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance (HOMA)), overweight and obesity. Exclusion criteria were: type 1 diabetes and monogenic forms of diabetes, presence of ketonuria. Results. In the first and second groups, by the end of observation, there was no significant decrease in fasting glycemia, HbA1c level, as these indicators were within the reference values. However, at the end of the treatment, the first group with IGT showed a significant decrease in the level of glycemia 2 hours after the load. Therapy with the dietary supplement Sakhnil led to a significant decrease (by 23.1 %, p = 0.01) in glycemia 2 hours after the load, which was 7.06 ± 0.18 mmol/l. The difference between groups reached high reliability (p = 0.01). In the process of observation and treatment, there was a tendency to decrease the level of immunoreactive insulin (from 19.3 ± 3.1 μU/ml to 16.2 ± 2.7) and the value of the HOMA (from 3.1 ± 0.4 to 2.7 ± 0.4) in adolescents with IGT on the background of overweight and obesity. Conclusions. Dietary supplement Sakhnil is an effective remedy for the treatment of adolescents with impaired glucose tolerance. Sakhnil is well tolerated by patients, does not cause side effects.


Ключові слова

порушення толерантності до глюкози; ожиріння; підлітки; фітотерапія; Сахніл

impaired glucose tolerance; obesity; adolescents; phytotherapy; Sakhnil

Вступ

Цукровий діабет 2-го типу (ЦД2) у дитячому й підлітковому віці — відносно нове захворювання. До 1980 р. єдиною формою ЦД у дітей і підлітків вважався ЦД 1-го типу (ЦД1). У даний час кількість дітей, які страждають від ЦД2, у всьому світі щорічно збільшується [1, 2]. Зростання числа підлітків із ЦД2 на тлі надмірної маси тіла й ожиріння зафіксовано і в Україні [3].
У більшості випадків ЦД у дітей і підлітків класифікується як ЦД1 або ЦД2. Діагностика типу ЦД ґрунтується на недостатньо коректних ознаках, таких як вік і гострота маніфестації, наявність кетонурії, ожиріння, обтяженої спадковості стосовно ЦД2, специфічних панкреатичних автоантитіл, рівні інсуліну й С-пептиду [4]. Однак специфічних клініко-лабораторних ознак для кожного типу ЦД не знайдено: автоімунні маркери, кетонурія, відсутність надмірної маси тіла відзначаються і при ЦД2, а ЦД1 у дітей може розвиватися на тлі ожиріння й за наявності ЦД2 у родині [5]. Відсутність чітких діагностичних критеріїв ускладнює проведення диференціальної діагностики між ЦД1 і ЦД2 у дітей і підлітків. Від діагнозу залежить обраний метод лікування, рішення про необхідність призначення інсуліну, цільові рівні глікованого гемоглобіну, терміни скринінгу ускладнень і прогноз щодо їх розвитку.
ЦД2 — тяжке хронічне захворювання з розвитком серйозних ускладнень. Ранній початок захворювання може призвести до розвитку в молодому працездатному віці хронічної ниркової недостатності, втрати зору, ампутації кінцівок, гострої і хронічної серцево-судинної патології [6].
Терапія ЦД2 у дитячому й підлітковому віці ускладнюється тим, що з усіх пероральних цукрознижувальних препаратів, які застосовуються для лікування ЦД2 у дорослих, лише метформін дозволений до використання.
У корекції предіабету й у складі комплексної терапії ЦД значного поширення набули препарати на основі рослинних компонентів. Фітотерапія розглядається як метод вибору в лікуванні початкових стадій ЦД2. В осіб із порушеною глікемією натще й порушенням толерантності до глюкози (ПТГ) вона у поєднанні з корекцією стилю життя може зупинити подальший розвиток хвороби [7]. У багатьох країнах накопичено значний досвід успішного лікування ЦД з використанням фітотерапії [8, 9].
В Україні зареєстровано комбінований рослинний препарат Сахніл, що справляє багатофакторний вплив на організм при порушеннях вуглеводного обміну. Ефект і механізм дії Сахнілу обумовлений властивостями компонентів, що входять до його складу: порошки яшад бхасми (Yashad Bhasma) — 37,5 мг, шудхи шаладжит (мумійо) (Shilajit Shuddha) — 37,5 мг, плоди момордики харанції (Momordica charantia) — 12,00 мг, екстракти: насіння касії (Cassia auriculata) — 45,00 мг, плодів ембліки лікарської (Emblica officinalis) — 37,45 мг, кореневища куркуми довгої (Curcuma longa) — 30,00 мг, насіння джамболани (Eugenia jambolana) — 15,00 мг, усієї рослини енікостема літораль (Enicostemma littorale) — 11,00 мг, листя джимнема сильвестра (Gymnema sylvestre) — 11,00 мг, листя мелії азедарах (Melia azadirachta) — 11,00 мг, серцевина птерокарпуса сумчастого (Pterocarpus marsupium) — 8,00 мг, стебел тиноспори серцелистої (Tinospora cordifolia) — 8,00 мг, усієї рослини сверції чирати (Swertia chirata) — 1,25 мг.
Перевагою рослинного комплексу Сахніл є багатогранний механізм його цукрознижувальної дії. Так, рослини, що входять до складу рослинного комплексу Сахніл (джимнема, момордика), справляють подібний до впливу метформіну ефект: знижують синтез глюкози в печінці, зменшують абсорбцію глюкози в кишечнику й покращують засвоєння глюкози периферичними тканинами, зменшуючи інсулінорезистентність [10, 11]. Подібно до препаратів сульфонілсечовини Сахніл стимулює вивільнення інсуліну β-клітинами підшлункової залози завдяки дії джимнеми, момордики, кореневища куркуми довгої [12]. Механізм цукрознижувальної дії, подібний до інгібіторів дипептидилпептидази-4, має момордика, яка містить інсуліноподібні пептиди, що підвищують толерантність до глюкози й сприяють зниженню рівня глікемії натще [11].
Метою дослідження була оцінка ефективності й безпеки дієтичної добавки Сахніл як додаткового комплексу біологічно активних речовин рослинного походження в підлітків з порушенням вуглеводного обміну на тлі надмірної маси тіла й ожиріння.

Матеріали та методи 

Під спостереженням перебувало 18 підлітків із ПТГ на тлі надмірної маси тіла й ожиріння. Групу контролю становили 20 підлітків з ожирінням, але без порушень вуглеводного обміну. Для пацієнтів із ПТГ критеріями включення до дослідження були: вік на момент встановлення діагнозу 15–18 років, наявність гіперінсулінемії та інсулінорезистентності (за індексом НОМА), надмірної маси тіла й ожиріння. Критерії виключення з дослідження: ЦД1 і моногенні форми ЦД, наявність кетонурії.
Пацієнти основної групи (n = 18) з ПТГ дотримувалися рекомендацій щодо зміни способу життя й фізичної активності та отримували дієтичну добавку Сахніл по 2 таблетки двічі на добу за 30 хвилин до їди впродовж трьох місяців. Пацієнти контрольної групи (n = 20) дотримувалися рекомендацій щодо зміни способу життя й фізичної активності. 
Визначали рівень глікемії натще і через 2 години після навантаження 75 г глюкози, показники ліпідного обміну до і після лікування (загальний холестерин, холестерин ліпопротеїнів низької і високої щільності, тригліцеридів), рівень імунореактивного інсуліну (ІРІ) за допомогою біохімічного аналізатора BioChem SA (High Technology Inc., США) і стандартних тест-наборів (High Technology Inc., США; «Філісіт-Діагностика», Україна). 
Загальноклінічне обстеження містило збирання скарг, анамнезу, вивчення родоводу, огляд, оцінку антропометричних даних з розрахунком індексу маси тіла (ІМТ) за формулою: ІМТ (кг/м2) = маса (кг)/ріст2 (м2). ІМТ аналізувався індивідуально за нормативами для конкретного віку й статі та був поданий у вигляді числа стандартних відхилень від середнього (SDS — standard deviation score). Діагностичним критерієм ожиріння вважався SDS ІМТ > 2,0, надлишкової маси тіла — 1,5–2,0 [13].
Для оцінки переносимості й реєстрації побічних ефектів усі обстежені особи були забезпечені щоденником самоконтролю. 
При обробці результатів використовували математичні й статистичні методи аналізу. Визначали середнє арифметичне значення трьох показників (глікемія натще, HbA1c, ліпідограма) у групах дослідження. Для порівняння рядів даних між собою використовували двовибірковий t-тест із різними дисперсіями. Рівень значущості р < 0,05 розглядали як вірогідний.

Результати

Характеристика підлітків із ПТГ на тлі надмірної маси тіла й ожиріння (перша група) і підлітків з ожирінням, але без порушень вуглеводного обміну (друга група) наведена в табл. 1.
У першій і другій групах наприкінці спостереження не відзначалося вірогідного зниження глікемії натще, рівня HbA1c, оскільки ці показники перебували в межах референсних значень. Однак наприкінці лікування в осіб першої групи з ПТГ відзначалося вірогідне зниження рівня глікемії через 2 години після навантаження. Терапія із застосуванням дієтичної добавки Сахніл призвела до суттєвого зниження (на 23,1 %; р = 0,01) концентрації глікемії через 2 години після навантаження, що становило 7,06 ± 0,18 ммоль/л. Різниця між групами досягла високої вірогідності (р = 0,01).
У процесі спостереження й лікування відзначалася тенденція до зниження рівня імунореактивного інсуліну (з 19,3 ± 3,1 мкОД/мл до 16,2 ± 2,7 мкОД/мл) і величини індексу HOMA (з 3,1 ± 0,4 до 2,7 ± 0,4) у підлітків із ПТГ на тлі надмірної маси тіла й ожиріння.
При аналізі показників ліпідного обміну в динаміці спостереження й лікування змін не встановлено, оскільки вони перебували в межах референсних значень.
Для оцінки переносимості й реєстрації побічних ефектів усі обстежені підлітки були забезпечені щоденником самоконтролю. У групі підлітків, які отримували Сахніл, у процесі спостереження побічні ефекти не зареєстровані. Загалом усі обстежені оцінили переносимість терапії із застосуванням дієтичної добавки Сахніл як добру.

Обговорення

Упродовж останнього десятиліття спостерігається ріст захворюваності на ЦД2 у дитячому й підлітковому віці [14]. 
Нами досліджено вплив Сахнілу в підлітків з ПТГ на тлі надмірної маси тіла й ожиріння. Загалом було проведено два візити: до лікування і через 3 місяці прийому фітокомплексу з аналізом лабораторних показників вуглеводного й ліпідного обміну (рівень глікемії в процесі глюкозотолерантного тесту, HbA1c, ІРІ, індекс HOMA, ліпідограма). Через 12 тижнів вживання рослинного комплексу Сахніл у пацієнтів із ПТГ спостерігалося вірогідне зниження глікемії через 2 години після навантаження глюкозою (7,06 ± 0,18 ммоль/л). 
Постпрандіальна гіперглікемія розглядається як більш важливий фактор ризику розвитку серцево-судинних ускладнень, ніж глікемія натще. Встановлено, що постпрандіальна гіперглікемія супроводжується збільшенням товщини комплексу інтима-медіа сонної артерії, що є початковою ознакою атеросклерозу. Дослідження ізольованої гіперглікемії через 2 години після навантаження глюкозою при нормальних показниках глікемії натще вказувало на збільшення вдвічі ризику серцево-судинних ускладнень [15].
Отже, антигіперглікемічна терапія із застосуванням дієтичної добавки Сахніл у добовій дозі 2 таблетки двічі на день призвела до зниження й нормалізації постпрандіальної глікемії в підлітків з ПТГ. Ці зміни мають статистично значущий характер порівняно як з початковим рівнем, так і з показниками контрольної групи.
Ожиріння залишається серйозною проблемою охорони здоров’я, пов’язаною з багатьма хронічними захворюваннями, спричиненими сучасними підходами до способу життя й нездоровими харчовими звичками. Відповідний спосіб життя має основне значення для успіху в менеджменті ожиріння. Удосконалення технологій привело до розширення досліджень у галузі фітотерапії з метою розробки інноваційної системи доставки ліків [16]. У майбутньому рослинні препарати матимуть ще більший вплив на лікування ожиріння. Тому дуже важливо порекомендувати використання фітотерапії Сахнілом для підвищення ефективності лікування ЦД2.

Висновки

Через 12 тижнів у підлітків з порушенням толерантності до глюкози, які отримували Сахніл, рівень глікемії через 2 години після навантаження глюкозою знизився на 23,1 % і становив 7,06 ± 0,18 ммоль/л. Ці зміни статистично значущі як порівняно з початковим рівнем, так і порівняно з контрольною групою.
Спостерігалася тенденція до зниження рівня імунореактивного інсуліну (з 19,3 ± 3,1 мкОД/мл до 16,2 ± 2,7 мкОД/мл) і величини індексу HOMA (з 3,1 ± 0,4 до 2,7 ± 0,4) у підлітків із ПТГ на тлі надмірної маси тіла й ожиріння після призначення 12-тижневої терапії Сахнілом.
Дієтична добавка Сахніл є ефективним засобом для лікування підлітків з порушеною толерантністю до глюкози. Сахніл добре переноситься хворими, не викликає побічних ефектів.
Конфлікт інтересів. Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів і власної фінансової зацікавленості при підготовці даної статті.
 
Отримано/Received 10.10.2022
Рецензовано/Revised 07.11.2022
Прийнято до друку/Accepted 25.11.2022

Список літератури

 1. Twig G., Zucker I., Afek A., Cukierman-Yaffe T., Bendor C.D., Derazne E. et al. Adolescent Obesity and Early-Onset Type 2 Diabetes. Diabetes Care. 2020 Jul. 43(7). 1487-1495. doi: 10.2337/dc19-1988. Epub 2020 Apr 22. PMID: 32321731.
 2. Kumar P., Srivastava S., Mishra P.S., Mooss E.T.K. Prevalence of pre-diabetes/type 2 diabetes among adolescents (10–19 years) and its association with different measures of overweight/obesity in India: a gendered perspective. BMC Endocr. Disord. 2021 Jul 7. 21(1). 146. doi: 10.1186/s12902-021-00802-w. PMID: 34233661; PMCID: PMC8261995.
 3. Громнацька Н., Лемішко Б., Куля О., Пасічна В. Скринінг метаболічного синдрому в дітей і підлітків. Міжнародний ендокринологічний журнал. 2022. 18(2). 94-99. https://doi.org/10.22141/2224-0721.18.2.2022.1153.
 4. Serbis A., Giapros V., Kotanidou E.P., Galli-Tsinopoulou A., Siomou E. Diagnosis, treatment and prevention of type 2 diabetes mellitus in children and adolescents. World J. Diabetes. 2021 Apr 15. 12(4). 344-365. doi: 10.4239/wjd.v12.i4.344. PMID: 33889284; PMCID: PMC8040084.
 5. Kao K.T., Sabin M.A. Type 2 diabetes mellitus in children and adolescents. Aust. Fam. Physician. 2016 Jun. 45(6). 401-6. PMID: 27622231.
 6. Temneanu O.R., Trandafir L.M., Purcarea M.R. Type 2 dia–betes mellitus in children and adolescents: a relatively new clinical problem within pediatric practice. J. Med. Life. 2016 Jul-Sep. 9(3). 235-239. PMID: 27974926; PMCID: PMC5154306.
 7. Волошин О., Глубоченко О., Паньків І., Глубоченко В., Малкович Н. Особливості фітотерапії цукрового діабету крізь призму коморбідності й профілактики ускладнень (огляд літератури). Міжнародний ендокринологічний журнал. 2019. 15(3). 258-267. https://doi.org/10.22141/2224-0721.15.3.2019.172113.
 8. Governa P., Baini G., Borgonetti V., Cettolin G., Giachetti D., Magnano A.R. et al. Phytotherapy in the Management of Diabetes: A Review Molecules. 2018. 23(1). 105. doi: 10.3390/molecules23010105. PMID: 29300317; PMCID: PMC6017385.
 9. Farzaei F., Morovati M.R., Farjadmand F., Farzaei M.H. A Mechanistic Review on Medicinal Plants Used for Diabetes Mellitus in Traditional Persian Medicine. J. Evid. Based Complementary Altern. Med. 2017. 22(4). 944-955. doi: 10.1177/2156587216686461. 
 10. Di Fabio G., Romanucci V., Zarrelli M., Giordano M., Zarrelli A. C-4 gem-dimethylated oleanes of Gymnema sylvestre and their pharmacological activities. Molecules. 2013. 18(12). 14892-919. doi: 10.3390/molecules181214892. PMID: 24304585; PMCID: PMC6269971.
 11. Joseph B., Jini D. Antidiabetic effects of Momordica charantia (bitter melon) and its medicinal potency. Asian Pac. J. Trop. Dis. 2013. 3(2). 93-102. doi: 10.1016/S2222-1808(13)60052-3. PMCID: PMC4027280.
 12. Singh J., Cumming E., Manoharan G., Kalasz H., Adeghate E. Medicinal chemistry of the anti-diabetic effects of momordica charantia: active constituents and modes of actions. Open Med. Chem. J. 2011. 5 (Suppl. 2). 70-7. doi: 10.2174/1874104501105010070. 
 13. Cole T.J., Bellizzi M.C., Flegal K.M., Dietz W.H. Establishing a standard definition for child overweight and obesity worldwide: international survey. BMJ. 2000 May 6. 320(7244). 1240-3. doi: 10.1136/bmj.320.7244.1240. PMID: 10797032; PMCID: PMC27365.
 14.  Baoyi Shao, Saiying Hou, Yuenyan Chan, Changchun Shao, Lixing Lao. Remission of new-onset type 2 diabetes mellitus in an adolescent using an integrative medicine approach: A case report. Journal of Integrative Medicine. 2021. 19(1). 85-88. https://doi.org/10.1016/j.joim.2020.10.005.
 15. Bonora E. Postprandial peaks as a risk factor for cardiovascular disease: epidemiological perspectives. Int. J. Clin. Pract. Suppl. 2002. (129). 5-11. PMID: 12166607.
 16. Pravin Shende, Roma Narvenker. Herbal nanotherapy: A new paradigm over conventional obesity treatment. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2021. 61. 102291. https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.102291.

Повернутися до номеру