Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №1, 2023

Повернутися до номеру

Участь гена рецептора вітаміну D у розвитку ідіопатичної низькорослості

Автори: Большова О.В. (1), Ризничук М.О. (2), Кваченюк Д.А. (1)
(1) — ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України», м. Київ, Україна
(2) — Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Ген рецептора вітаміну D (VDR) локалізований у 12-й хромосомі (регіон 12q13). Найбільш перспективні в клініко-діагностичному аспекті його поліморфні варіанти BsmI і FokI. У процесі нормального онтогенезу ген VDR впливає на загальний вміст кісткової тканини в організмі й зумовлену розвитком скелета довжину тіла. Мета дослідження — вивчення генотипових особливостей дітей з ідіопатичною низькорослістю. Матеріали та методи. Визначення BsmI поліморфізму гена VDR (rs1544410) проводили методом полімеразної ланцюгової реакції з наступним аналізом довжини рестрикційних фрагментів при виявленні їх шляхом електрофорезу в агарозному гелі у 18 дітей препубертатного віку з ідіопатичною низькорослістю. Результати. У групі дітей з ідіопатичною низькорослістю частка генотипу GG у чотири рази вища, ніж у групі контролю. У дітей гетерозигот G/А ризик ідіопатичної низькорослості вірогідно високий (співвідношення шансів (OR) = 6,00; 95% довірчий інтервал (СІ) 2,06–17,48; р < 0,01); при варіанті G/G ризик ідіопатичної низькорослості високий, але не вірогідний (OR = 4,54; 95% СІ 0,70–29,31; р = 0,11). Пацієнтів з генотипом АА утричі менше, ніж у контрольній групі, що вказує на те, що в гомозигот АА знижується ймовірність ідіопатичної низькорослості утричі порівняно з емпіричним ризиком. Частота алелі G у пацієн­тів з ідіопатичною низькорослістю (qG = 0,444) майже втричі вища, ніж у групі здорових (qG = 0,152), це вказує на те, що носійство алелі G поліморфного локусу rs1544410 BsmI гена VDR вірогідно асоціюється з ризиком розвитку ідіопатичної низькорослості (OR = 4,46; 95% СІ 3,60–5,51; р < 0,001). Висновки. У дітей за наявності генотипу G/А і G/G ризик ідіопатичної низькорослості зростає, а генотип А/А є протекторним поліморфізмом щодо ідіопатичної низькорослості. Носійство алелі G поліморфного локусу rs1544410 BsmI гена VDR асоціюється з ризиком розвитку ідіопатичної низькорослості, незважаючи на майже ідеальний розподіл генотипів.

Background. The vitamin D receptor (VDR) gene is loca­lized in the chromosome 12 (region 12q13). Its polymorphic variants BsmI and FokI are the most promising in clinical and diagnostic terms. During normal ontogenesis, the VDR gene affects the total bone content in the body and its resulting length determined by the development of the skeleton. The aim of the study was to assess genotypic features in children with idiopathic short stature. Materials and methods. Determination of the BsmI polymorphism in the VDR gene (rs1544410) was performed by polymerase chain reaction followed by analysis of the length of restriction fragments when detected by agarose gel electrophoresis in 18 prepubertal children with idiopathic short stature. Results. In the group of children with idiopathic short stature, the proportion of the GG genotype is four times higher than in the control group. In children of the G/A heterozygotes, the risk of idiopathic short stature is significantly high (odds ratio (OR) = 6.00; 95% confidence interval (CI) 2.06–17.48; p < 0.01); in the G/G variant, it is high but not significant (OR = 4.54; 95% CI 0.70–29.31; p = 0.11). Patients with the AA genotype were three times less than in the control group, indicating that the AA homozygotes have a threefold reduction in the risk of idio­pathic short stature compared to an empirical risk. The frequency of the G allele in patients (qG = 0.444) is almost three times higher than in the group of healthy individuals (qG = 0.152), indicating that the carriage of the G allele of the rs1544410 BsmI polymorphic locus of the VDR gene is significantly associated with the risk of developing idiopathic short stature (OR = 4.46; 95% CI 3.60–5.51; p < 0.001). Conclusions. In children with the G/A and G/G genotypes, the risk of idiopathic short stature increases, and the presence of the A/A genotype is a protective polymorphism against idiopathic short stature. Carriage of the G allele of the rs1544410 BsmI polymorphic locus of the VDR gene is associated with the risk of idiopathic short stature, despite the almost perfect distribution of genotypes.


Ключові слова

ідіопатична низькорослість; діти; BsmI поліморфізм гена рецептора вітаміну D; розподіл генотипів

idiopathic short stature; children; BsmI polymorphism in the vitamin D receptor gene; genotype distribution


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Mendes M.M., Botelho P.B., Ribeiro H. Vitamin D and musculoskeletal health: outstanding aspects to be considered in the light of current evidence. Endocr. Connect. 2022. 11(10). e210596. doi: 10.1530/EC-21-0596
 2. Usategui-Martín R., De Luis-Román D.A., Fernández-Gómez J.M., Ruiz-Mambrilla M., Pérez-Castrillón J.L. Vitamin D Receptor (VDR) Gene Polymorphisms Modify the Response to Vitamin D Supplementation: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nut–rients. 2022 Jan 15. 14(2). 360. doi: 10.3390/nu14020360. PMID: 35057541; PMCID: PMC8780067.
 3. Pankiv I. Vitamin D: new aspects of application, effective doses. The current state of the problem. International Journal of Endocrino–logy (Ukraine). 2021. 17(1). 38-42. https://doi.org/10.22141/2224-0721.17.1.2021.226430.
 4. Saponaro F., Saba A., Zucchi R. An Update on Vitamin D Metabolism. Int. J. Mol. Sci. 2020 Sep 8. 21(18). 6573. doi: 10.3390/ijms21186573. PMID: 32911795; PMCID: PMC7554947.
 5. Zhang S., Miller D.D., Li W. Non-Musculoskeletal Benefits of Vitamin D beyond the Musculoskeletal System. Int. J. Mol. Sci. 2021. 22(4). 2128. doi: 10.3390/ijms22042128.
 6. Henn M., Martin-Gorgojo V., Martin-Moreno J.M. Vitamin D in Cancer Prevention: Gaps in Current Knowledge and Room for Hope. Nutrients. 2022. 14(21). 4512. doi: 10.3390/nu14214512.
 7. González Rojo P., Pérez Ramírez C., Gálvez Navas J.M., Pineda Lancheros L.E., Rojo Tolosa S., Ramírez Tortosa M.D.C., Jiménez Morales A. Vitamin D-Related Single Nucleotide Polymorphisms as Risk Biomarker of Cardiovascular Disease. Int. J. Mol. Sci. 2022 Aug 4. 23(15). 8686. doi: 10.3390/ijms23158686. PMID: 35955825; PMCID: PMC9368814.
 8. Sadeghi M., Golshah A., Godiny M., Sharifi R., Khavid A., Nikkerdar N., Tadakamadla S.K. The Most Common Vitamin D Receptor Polymorphisms (ApaI, FokI, TaqI, BsmI, and BglI) in Children with Dental Caries: A Systematic Review and Meta-Analysis. Children (Basel). 2021 Apr 15. 8(4). 302. doi: 10.3390/children8040302. PMID: 33920959; PMCID: PMC8071280.
 9. Chen Y.M., Xu P., Wang Z.T., Zhu Y.M., Gong C.M., Huang C.H. et al. Polymorphisms of the Vitamin D Receptor Gene and Sex-Differential Associations with Lipid Profiles in Chinese Han Adults. Biomed Environ Sci. 2022 Feb 20. 35(2). 115-125. doi: 10.3967/bes2022.016. PMID: 35197176.
 10. Wang Y., Cui Z.Q., Luo T.B., Liu L. Correlations of VDR and VDBP genetic polymorphisms with susceptibility to adolescent idiopathic scoliosis and efficacy of brace treatment. Genomics. 2016. 108(5-6). 194-200. doi: 10.1016/j.ygeno.2016.11.004.
 11. Krasniqi E., Boshnjaku A., Wagner K.H., Wessner B. Associa–tion between Polymorphisms in Vitamin D Pathway-Related Genes, Vitamin D Status, Muscle Mass and Function: A Systematic Review. Nutrients. 2021. 13(9). 3109. doi: 10.3390/nu13093109.
 12. Wysoczańska-Klaczyńska A., Ślęzak A., Hetman M., Barg E. The impact of VDR gene polymorphisms on obesity, metabolic changes, bone mass disorders and neoplastic processes. Pediatr. Endocrinol. Diabetes Metab. 2018. 24(2). 96-105. (in Polish). doi: 10.18544/PEDM-24.02.0108. PMID: 30300431.
 13. Batai K., Murphy A.B., Shah E., Ruden M., Newsome J., Agate S. et al. Common vitamin D pathway gene variants reveal contrasting effects on serum vitamin D levels in African Americans and European Americans. Hum. Genet. 2014 Nov. 133(11). 1395-405. doi: 10.1007/s00439-014-1472-y. Epub 2014 Aug 2. PMID: 25085266; PMCID: PMC4185105.
 14. Laplana M., Royo J.L., Fibla J. Vitamin D Receptor polymorphisms and risk of enveloped virus infection: A meta-analysis. Gene. 2018 Dec 15. 678. 384-394. doi: 10.1016/j.gene.2018.08.017. Epub 2018 Aug 6. PMID: 30092343.
 15. Gašparović Krpina M., Barišić A., Peterlin A., Tul N., Ostojić S., Peterlin B., Pereza N. Vitamin D receptor polymorphisms in spontaneous preterm birth: a case-control study. Croat Med. J. 2020 Aug 31. 61(4). 338-345. doi: 10.3325/cmj.2020.61.338. PMID: 32881432; PMCID: PMC7480758.
 16. Shaat N., Katsarou A., Shahida B., Prasad R.B., Kristensen K., Planck T. Association between the rs1544410 polymorphism in the vitamin D receptor (VDR) gene and insulin secretion after gestational diabetes mellitus. PLoS One. 2020 May 14. 15(5). e0232297. doi: 10.1371/journal.pone.0232297. PMID: 32407388; PMCID: PMC7224565.
 17. Kempinska-Podhorodecka A., Adamowicz M., Chmielarz M., Janik M.K., Milkiewicz P., Milkiewicz M. Vitamin-D Receptor-Gene Polymorphisms Affect Quality of Life in Patients with Autoimmune Liver Diseases. Nutrients. 2020 Jul 27. 12(8). 2244. doi: 10.3390/nu12082244. PMID: 32727130; PMCID: PMC7469002.
 18. Gnagnarella P., Raimondi S., Aristarco V., Johansson H.A., Bellerba F., Corso F., Gandini S. Vitamin D Receptor Polymorphisms and Cancer. Adv. Exp. Med. Biol. 2020. 1268. 53-114. doi: 10.1007/–978-3-030-46227-7_4. PMID: 32918214.
 19. Wang W., Luo X.P., Cai L.X., Cui Z.R., Luo X.Y., Luo R.K. Relationship between vitamin D receptor (VDR) polymorphisms and the efficacy of recombinant human growth hormone (rhGH) treatment in children with idiopathic short stature. Genet. Mol. Res. 2015 Sep 8. 14(3). 10507-14. doi: 10.4238/2015.September.8.12. PMID: 26400282.
 20. Jafarpoor A., Jazayeri S.M., Bokharaei-Salim F., Ataei-Pirkooh A., Ghaziasadi A., Soltani S., Sadeghi A. et al. VDR gene polymorphisms are associated with the increased susceptibility to COVID-19 among iranian population: A case-control study. Int. J. Immunogenet. 2022 Aug. 49(4). 243-253. doi: 10.1111/iji.12585. Epub 2022 Jul 21. PMID: 35861117; PMCID: PMC9350092.
 21. Dempfle A., Wudy S.A., Saar K., Hagemann S., Friedel S., Scherag A. et al. Evidence for involvement of the vitamin D receptor gene in idiopathic short stature via a genome-wide linkage study and subsequent association studies. Hum. Mol. Genet. 2006 Sep 15. 15(18). 2772-83. doi: 10.1093/hmg/ddl218. Epub 2006 Aug 11. PMID: 16905557.
 22. Infantino C., Francavilla R., Vella A., Cenni S., Principi N., Strisciuglio C., Esposito S. Role of Vitamin D in Celiac Disease and Inflammatory Bowel Diseases. Nutrients. 2022 Dec 3. 14(23). 5154. doi: 10.3390/nu14235154. PMID: 36501183; PMCID: PMC9735899.
 23. Yang D., Anderson P.H., Wijenayaka A.R., Barratt K.R., Triliana R., Stapledon C.J.M. et al. Both ligand and VDR expression levels critically determine the effect of 1α,25-dihydroxyvitamin-D3 on osteoblast differentiation. J. Steroid Biochem. Mol. Biol. 2018 Mar. 177. 83-90. doi: 10.1016/j.jsbmb.2017.09.005. Epub 2017 Sep 6. PMID: 28887147.
 24. Punceviciene E., Gaizevska J., Sabaliauskaite R., Vencevi–ciene L., Puriene A., Vitkus D. et al. Vitamin D and VDR Gene Polymorphisms’ Association with Rheumatoid Arthritis in Lithuanian Popu–lation. Medicina (Kaunas). 2021 Apr 3. 57(4). 346. doi: 10.3390/medicina57040346. PMID: 33916688; PMCID: PMC8065838.
 25. Ali R., Fawzy I., Mohsen I., Settin A. Evaluation of vitamin D receptor gene polymorphisms (Fok-I and Bsm-I) in T1DM Saudi children. J. Clin. Lab. Anal. 2018 Jun. 32(5). e22397. doi: 10.1002/jcla.22397. Epub 2018 Feb 8. PMID: 29417618; PMCID: PMC6817155.
 26. Bao L., Chen M., Lei Y., Zhou Z., Shen H., Le F. Association between vitamin D receptor BsmI polymorphism and bone mineral density in pediatric patients: A meta-analysis and systematic review of observational studies. Medicine (Baltimore). 2017. 96(17). e6718. doi: 10.1097/MD.0000000000006718.

Повернутися до номеру