Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №1, 2023

Повернутися до номеру

Порівняльний аналіз рівнів тиреотропного гормону, глікованого гемоглобіну й показників ліпідного обміну в жінок Львівської і Київської областей

Автори: Москва Х.А., Кіхтяк О.П.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Поширеність захворювань щитоподібної залози, зокрема ендемічного зоба й автоімунних захворювань, уже понад століття розглядається науковцями як причина зниження праце­здатності населення, а також впливає на когнітивні здібності наступних поколінь. Географічно Львівська область перебуває в ендемічній йододефіцитній зоні, у той час як Київська область зазнала негативного радіаційного впливу внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС). Оскільки обидва ці чинники впливають на стан тиреоїдної системи, дослідження рівнів гормонів щитоподібної залози в жінок вказаних областей дає можливість виявити ризики тиреоїдних патологій і сформувати стратегію щодо їх профілактики. Мета дослідження: з’ясувати й проаналізувати рівні тиреотропного гормону, глікованого гемоглобіну й показників ліпідного обміну в жінок Львівської і Київської областей. Матеріали та методи. Обстежено 150 жінок, середній вік яких становив 48 ± 7 років. Умовами включення в дослідження були: відсутність цукрового діабету або лікування тиреоїдних патологій, а також інших тяжких захворювань. Обстеження проводили один раз протягом липня — серпня 2022 року. Визначали рівень тиреотропного гормону гіпофіза (ТТГ), антитіла до тиреоїдної пероксидази (АтТПО), глікований гемоглобін, загальний холестерин, ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ). Результати. В обстежуваних жінок Київської області рівень ТТГ у середньому становив 2,21 ± 0,30 мМО/л, у той час як концентрація ТТГ в обстежуваних Львівської області була 2,42 ± 0,17 мМО/л (р > 0,05). Відзначено суттєву різницю між середніми значеннями АтТПО, у частини жінок виявлено наявність високих рівнів антитіл без проявів гіпотиреозу й клінічних скарг. Середні значення АтТПО у обстежених Київської області становили 81,21 ± 19,41 МО/мл, жінок Львівської області — 38,41 ± 5,97 МО/мл (р < 0,05). При аналізі вуглеводного обміну не було виявлено вірогідних відмінностей між рівнями глікованого гемоглобіну в обстежуваних жінок Київської і Львівської областей — 5,81 ± 0,09 % і 5,66 ± 0,04 % відповідно (р > 0,05). У частини жінок було виявлено незначне підвищення глікованого гемоглобіну — понад 5,6 %, що не досягало рівня 6,5 %. Дана група обстежуваних належить до категорії ризику розвитку цукрового діабету типу 2, цей стан позначається терміном «пре­діабет». Щодо ліпідного обміну нами відзначається відсутність вірогідних відмінностей у рівнях загального холестерину і ЛПНЩ. Висновки. Проведене спостереження виявило відмінності показників ТТГ, АтТПО у здорових жінок, які проживають у Львівській і Київській областях. Можемо припустити, що результати Львівщини відображають проблематику ендемічної зони західних областей України. У свою чергу, вірогідно вищі рівні АтТПО в мешканок Київщини, найімовірніше, є наслідком аварії на ЧАЕС, що до сьогодні здатна впливати на здоров’я населення цього регіону.

Background. The prevalence of thyroid diseases, including endemic goiter and autoimmune disorders, has been consi­dered by scientists for more than a century as a cause for reducing the working capacity of the population and also affects the cognitive ability of future generations. Geographically, Lviv region is in an endemic iodine deficiency zone, while Kyiv region suffered negative radiation exposure as a result of the accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant. Since both factors affect the state of the thyroid system, the study on the levels of thyroid hormones among women in the specified areas makes it possible to identify the risks of thyroid pathologies and to develop a strategy for their prevention. The purpose of the study: to find out and analyze the levels of thyroid-stimulating hormone (TSH), glycated hemoglobin and indicators of lipid metabolism in women of Lviv and Kyiv regions. Materials and methods. One hundred and fifty women were examined, their average age was 48 ± 7 years. The criterion for inclusion in the study were: absence of diabetes or treatment for thyroid pathologies, as well as other serious diseases. The survey was conducted once, in July-August 2022. The level of pituitary TSH, antibodies to thyroid peroxidase (TPO-Ab), glycated hemoglobin, total cholesterol, low-density lipoprotein was evaluated. Results. In examined women of the Kyiv region, the average TSH was 2.21 ± 0.30 mIU/l, while in those from the Lviv region it was within 2.42 ± 0.17 mIU/l (p > 0.05). A significant difference was found between the average values of TPO-Ab, some women had high levels of antibodies without manifestations of hypothyroidism and clinical complaints. The average value of TPO-Ab in patients from the Kyiv region was 81.21 ± 19.41 IU/ml and in women from the Lviv region it was 38.41 ± 5.97 IU/ml (р < 0,05). When analyzing carbohydrate metabolism, no significant changes were found between the levels of glycated hemoglobin in the examined women of Kyiv and Lviv regions, 5.81 ± 0.09 % and 5.66 ± 0.04 %, respectively (р > 0.05). Some women showed a slight increase in glycated hemoglobin over 5.6 %, which did not reach the level of 6.5 %. This group of examinees were at risk of developing type 2 diabetes and is characterized by the term “prediabetes”. Regarding lipid metabolism, we found no significant changes in the level of total cholesterol and low-density lipoprotein. Conclusions. The conducted observation revealed differences in TSH, TPO-Ab indicators in healthy women living in Lviv and Kyiv regions. We can assume that the obtained results of Lviv region reflect the problems of the endemic zone of the Western regions of Ukraine. In turn, significantly higher levels of TPO-Ab among residents of Kyiv region are most likely a consequence of the accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant, which can still affect the health of the population of this region.


Ключові слова

йодний дефіцит; тиреотропний гормон; глікований гемоглобін; ліпідний обмін

iodine deficiency; thyroid-stimulating hormone; glycated hemoglobin; lipid metabolism

Вступ 

Йодний дефіцит і захворювання, що виникають унаслідок цього, на теренах Західної України вперше було описано в журналі «Буковина. Загальне краєзнавство» (Die Bukowina. Eine allgemeine Heimatkunde, Чернівці) ще в 1899 р. Згодом подібні спостереження з’явилися і в інших регіонах України зі зменшеним вмістом йоду в ґрунтах і воді — Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській, Волинській та інших областях [1] (рис. 1). 
Йодний дефіцит намагалися усунути різними способами, а згодом у 1986 році аварія на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) призвела до появи додаткового чинника ризику негативного впливу на роботу щитоподібної залози (ЩЗ). Виникла нова хвиля спостережень, та акцент зсувається на пошук і виявлення онкологічно небезпечних вузлів. У період після Чорнобильської катастрофи на державному рівні була запроваджена програма профілактичного вживання йоду серед дітей і школярів, яка згодом була припинена з різних політично-економічних причин, а відповідальність за вживання йоду було перекладено на самих українців [2]. 
На зламі 2019–2020 років у світі виникає нова загроза — виявлено вірус, що викликає COVID-19, і це започатковує нову хвилю досліджень і пошуку рішення щодо захворювань ЩЗ, адже в науковій літературі публікуються дані про його взаємозв’язок із захворюваннями ЩЗ [3]. 
Поширеність патології ЩЗ досить значна. Патологія ЩЗ станом на 01.01.2018 становить 46 % від загальної ендокринологічної захворюваності, зокрема, на вузловий зоб припадає 9,8 %, гіпотиреоз — 6,4 %, тиреоїдити — 5,9 %, тиреотоксикоз — 1,7 %, онкологію ЩЗ — 4,3 % [4]. Проте розподіл між статями не рівномірний, частка захворюваності серед жінок суттєво вища, ніж у чоловіків. 
Останніми роками вплив гормонів ЩЗ на рівень інсуліну й ліпідів поглиблено вивчається. Встановлено, що гіпотиреоз є інсулінорезистентним станом і пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку дисліпідемії [5]. Інсулінорезистентність (ІР) і дисліпідемія є центральним патофізіологічним явищем, що лежить в основі метаболічного синдрому, основним серцево-судинним фактором ризику [6]. Точний механізм, що пов’язує гіпотиреоз з інсулінорезистентністю і дисліпідемією, до сьогодні залишається незрозумілим [7]. Субклінічний гіпотиреоз часто пов’язують з порушеннями ліпідного обміну й активності інсуліну [8, 9], але тривають суперечки щодо того, чи має місце ця асоціація при легкому субклінічному гіпотиреоїдному стані [10, 11]. 
Метою нашої роботи було визначити й проаналізувати рівні тиреотропного гормону, глікованого гемоглобіну і показників ліпідного обміну в жінок Львівської і Київської областей.

Матеріали та методи

У дослідженні брали участь 150 жінок, які звернулися в клінічну лабораторію «Ескулаб» у Київській і Львівській областях для обстеження. Середній вік обстежених становив 48 ± 7 років. Умовами включення в дослідження були: добровільна згода пацієнта на участь в обстеженні, відсутність цукрового діабету чи лікування тиреоїдних патологій, а також інших тяжких захворювань.
Дослідження проводили в один етап протягом липня — серпня 2022 року. Визначали рівень тиреотропного гормону гіпофізу, антитіла до тиреопероксидази (АтТПО), глікований гемоглобін, показники ліпідного обміну, такі як загальний холестерин, ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ).
Уміст глікованого гемоглобіну (HbA1c) визначали за допомогою Tosoh Automated Glycohemoglobin Analyzer HLC-723G8 методом рідинної хроматографії з катіонним непористим іонообмінником. Уміст загального холестерину і ЛПНЩ визначали на біохімічному аналізаторі Roche Cobas INTEGRA 400 plus ензиматичним колориметричним і гомогенним ензиматичним колориметричним методом відповідно; ТТГ і АтТПО визначали хемілюмінесцентним методом на автоматичному аналізаторі Roche Cobas 6000. 
Параметричні дані наведені як М ± m, оскільки розподіл показників був нормальним. Статистична обробка даних проводилась варіаційно-статистичним методом за допомогою програмного забезпечення Excel (Microsoft Office, США) і Statistica 7.0 (Statsoft, США).

Результати

Як показано на рис. 2, в обстежуваних жінок Київської області рівень ТТГ у середньому становив 2,21 ± 0,30 мМО/л, у той час як концентрація ТТГ в обстежуваних Львівської області була 2,42 ± 0,17 мМО/л (р > 0,05). Вірогідної відмінності між рівнями даного показника в різних областях виявлено не було, проте результати жінок Львівської області були дещо вищими, що можемо пояснити приналежністю даного регіону до зони, ендемічної за дефіцитом йоду.
Відзначалася суттєва різниця між середніми значеннями АтТПО (рис. 3) у Київській і Львівській областях. Так, у частини жінок було виявлено наявність високих рівнів антитіл без проявів гіпотиреозу й клінічних скарг. Середнє значення АтТПО у обстежених Київської області становило 81,21 ± 19,41 МО/мл, жінок Львівської області — 38,41 ± 5,97 МО/мл (р < 0,05).
При аналізі вуглеводного обміну (рис. 4) не було виявлено вірогідних змін між рівнями HbA1c обстежуваних жінок Київської і Львівської областей — 5,81 ± 0,09 % і 5,66 ± 0,04 % відповідно (р > 0,05). У частини жінок було виявлено незначне підвищення HbA1c — понад 5,6 %, що не досягало рівня 6,5 %. Ця група обстежених належить до категорії ризику розвитку цукрового діабету типу 2, цей стан позначається терміном «предіабет». Усім пацієнтам з такими характерними відхиленнями було рекомендовано звернутися до ендокринолога для дообстеження.
Щодо ліпідного обміну нами відзначалася відсутність вірогідних відмінностей рівня загального холестерину. У жінок Київської області середнє значення становило 5,49 ± 0,22 ммоль/л, у той час як в обстежених Львівської області середній рівень загального холестерину був дещо вищим і становив 5,68 ± 0,10 ммоль/л (р > 0,05), що відображено на рис. 5. Також виявлено вищі рівні ЛПНЩ у мешканок Львівщини без вірогідної різниці порівняно з результатами жінок Київської області — 3,36 ± 0,09 ммоль/л і 3,28 ± 0,19 ммоль/л відповідно (р > 0,05)
Зведені результати нашого дослідження подано в табл. 1, вони відображають відмінності показників і вплив середовища на їх рівні залежно від регіону проживання обстежуваних жінок. 

Обговорення

Поширеність захворювань ЩЗ, зокрема ендемічного зоба й автоімунних захворювань, уже понад століття розглядається науковцями як причина зниження працездатності населення, а також впливає на когнітивну здатність наступних поколінь. Географічно Львівська область перебуває в ендемічній йододефіцитній зоні, у той час як Київська область зазнала негативного радіаційного впливу внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Оскільки обидва ці чинники впливають на стан тиреоїдної системи, дослідження рівнів гормонів щитоподібної залози серед жінок вказаних областей дає можливість виявити ризики тиреоїдних патологій і сформувати стратегію щодо їх профілактики.
Отримані результати можемо пов’язати з більшим ураженням мешканців Київської області радіаційними випарами після аварії на Чорнобильській АЕС 1986 року. Вони збігаються з даними, наведеними в літературі, і корелюють зі зростанням частоти автоімунних захворювань щитоподібної залози на теренах, уражених радіоактивним йодом, що є пізнім наслідком радіаційного ураження [12].
Дещо вищі рівні загального холестерину й ліпопротеїнів низької щільності в жінок Львівської області корелюють з трохи вищими рівнями ТТГ, і хоча вірогідного зв’язку виявлено не було, отримані результати підтверджують думку про зв’язок ліпідного профілю і тиреоїдної панелі. 

Висновки

Проведене дослідження допомогло виявити відмінності показників ТТГ, АтТПО в здорових жінок, які проживають у Львівській і Київській областях. Можемо припустити, що результати Львівщини відбивають проблематику ендемічної зони західних областей України. У свою чергу, вірогідно вищі рівні АтТПО у мешканок Київщини — це відгомін аварії на Чорнобильській атомній станції 1986 р., що до сьогодні здатна впливати на здоров’я населення цього регіону. Вважаємо, що проведення скринінгових досліджень ширшого кола населення допоможе виявити відхилення вуглеводного обміну і патології щитоподібної залози на етапах, коли можна допомогти пацієнту контролювати перебіг захворювання.
Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів і власної фінансової зацікавленості при підготовці даної статті.
Інформація про фінансування. Дослідження проведено за сприяння лабораторії «Ескулаб».
 
Отримано/Received 04.01.2023
Рецензовано/Revised 31.01.2023
Прийнято до друку/Accepted 06.02.2023

Список літератури

 1. Mamenko M.E. Iodine deficiency in the world and in Ukraine: current state of the problem. Modern Pediatrics. Ukraine. 2020. 7(111). 40-46. doi 10.15574/SP.2020.111.40.
 2. Tronko M., Mabuchi K., Bogdanova T., Hatch M., Likhtarev I., Bouville A. et al. Thyroid cancer in Ukraine after the Chernobyl accident (in the framework of the Ukraine-US Thyroid Project). J. Radiol Prot. 2012 Mar. 32(1). 65-9. doi: 10.1088/0952-4746/32/1/N65. Epub 2012 Mar 6. PMID: 22394669; PMCID: PMC3902783.
 3. Pankiv V., Pashkovska N., Pankiv I., Maslyanko V., Tsaryk I. Pathophysiological and clinical aspects of interaction between coronavirus disease 2019 and thyroid. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2021. 17(4). 329-333. https://doi.org/10.22141/2224-0721.17.4.2021.237348.
 4. Чукур О.О. Динаміка захворюваності й поширеності патології щитоподібної залози серед дорослого населення України. Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. 2019. 4. 19-25. https://doi.org/10.11603/1681-2786.2018.4.10020.
 5. Srivastava S., Mathur G., Chauhan G., Kapoor P., Bhaskar P., Jain G. et al. Impact of Thyroid Dysfunction on Insulin Resistance: A Study from a Tertiary Care Center in India. J. Assoc. Physicians India. 2021 Feb. 69(2). 49-53. PMID: 33527811.
 6. Moran C., McEniery C.M., Schoenmakers N., Mitchell C., Sleigh A., Watson L., Lyons G. et al. Dyslipidemia, Insulin Resistance, Ectopic Lipid Accumulation, and Vascular Function in Resistance to Thyroid Hormone β. J. Clin. Endocrinol. Metab. 2021 Apr 23. 106(5). e2005-e2014. doi: 10.1210/clinem/dgab002. PMID: 33524107; PMCID: PMC8063262.
 7. Liu H., Peng D. Update on dyslipidemia in hypothyroidism: the mechanism of dyslipidemia in hypothyroidism. Endocr. Connect. 2022 Feb 7. 11(2). e210002. doi: 10.1530/EC-21-0002. PMID: 35015703; PMCID: PMC8859969.
 8. Hussain A., Elmahdawi A.M., Elzeraidi N.E., Nouh F., Algathafi K. The Effects of Dyslipidemia in Subclinical Hypothyroi–dism. Cureus. 2019 Nov 16. 11(11). e6173. doi: 10.7759/cureus.6173. PMID: 31890380; PMCID: PMC6913946. 
 9. Kara O. Influence of subclinical hypothyroidism on metabo–lic parameters in obese children and adolescents. Clin. Exp. Pediatr. 2020 Mar. 63(3). 110-114. doi: 10.3345/cep.2019.01536. Epub 2020 Mar 6. PMID: 32164046; PMCID: PMC7073379.
 10. Rastgooye Haghi A., Solhjoo M., Tavakoli M.H. Correlation Between Subclinical Hypothyroidism and Dyslipidemia. Iran J. Pathol. 2017 Spring. 12(2). 106-111. Epub 2017 Apr 1. PMID: 29515631; PMCID: PMC5831065.
 11. B U.U., Mn S., Km S., Prashant A., Doddamani P., Sv S. Effect of insulin resistance in assessing the clinical outcome of clinical and subclinical hypothyroid patients. J. Clin. Diagn. Res. 2015 Feb. 9(2). OC01-4. doi: 10.7860/JCDR/2015/9754.5513. Epub 2015 Feb 1. PMID: 25859477; PMCID: PMC4378759.
 12. Nagayama Y. Radiation-related thyroid autoimmunity and dysfunction. Journal of Radiation Research. 2017. 59(2). 98-107. https://doi.org/10.1093/jrr/rrx054.

Повернутися до номеру