Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.СІМЕЙНІ ЛІКАРІ ТА ТЕРАПЕВТИ
день перший
день другий

АКУШЕРИ ГІНЕКОЛОГИ

КАРДІОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, РЕВМАТОЛОГИ, НЕВРОЛОГИ, ЕНДОКРИНОЛОГИ

СТОМАТОЛОГИ

ІНФЕКЦІОНІСТИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИ, ГЕПАТОЛОГИ
день перший
день другий

ТРАВМАТОЛОГИ

ОНКОЛОГИ, (ОНКО-ГЕМАТОЛОГИ, ХІМІОТЕРАПЕВТИ, МАМОЛОГИ, ОНКО-ХІРУРГИ)

ЕНДОКРИНОЛОГИ, СІМЕЙНІ ЛІКАРІ, ПЕДІАТРИ, КАРДІОЛОГИ ТА ІНШІ СПЕЦІАЛІСТИ

ПЕДІАТРИ ТА СІМЕЙНІ ЛІКАРІ

АНЕСТЕЗІОЛОГИ, ХІРУРГИ

ГІНЕКОЛОГИ

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 19, №1, 2023

Повернутися до номеру

Зв’язок між гіперкальціємією та біохімічними показниками в пацієнтів з ендокринними захворюваннями

Автори: O.A. Goncharova (1, 2), V.M. Dubovik (2), E.I. Plekhova (2), M.E. Sazonov (2)
(1) — Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
(2) — State Institution “V. Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”, Kharkiv, Ukraine

Рубрики: Ендокринологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Хоча зараз головними чинниками гіперкальціємії (ГК) вважають первинний гіперпаратиреоз й онкопатологію, ГК досить часто виявляють і при різних ендокринопатіях. За сучасними даними, іонізований кальцій (Са2+) є внутрішньоклітинним посередником у функціо­нуванні ферментів і гормонів. Усе це обумовлює важливість з’ясування особливостей кореляції ГК із біохімічними показниками при різних патологіях ендокринних органів, що і стало метою цього дослідження. Матеріали та методи. Ретро­спективно за даними історій хвороби 537 пацієнтів із виявленою ГК, які перебували в ендокринологічній клініці Інституту проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського у 2020–2021 рр., проаналізовано особливості кореляції між ГК (за вмістом Са2+) і рівнями фосфору (Р), загального білка (ЗБ), аспартат­амінотрансферази (АсАТ) й аланінамінотрансферази (АлАТ) при різних ендокринних патологіях. Результати. Установлено суттєву різницю між спектром і ступенем достовірності зв’язків навіть у межах одного патологічного стану. У групі хворих на гіпотиреоз відзначалася зворотна кореляція ГК із Р (p < 0,01) і високодостовірна — з АсАТ (p < 0,001). Водночас при хворобі Грейвса спостерігалася пряма асоціація з Р (p < 0,01) і зворотна — із ЗБ (p < 0,001), АсАТ (p < 0,001) і АлАТ (p < 0,01). При пухлинах ендокринних органів отримано наступні дані: багатовузловий нетоксичний зоб — пряма кореляція з Р (p < 0,001) і зворотна із ЗБ (p < 0,001) і АлАТ (p < 0,01); рак щитоподібної залози — пряма кореляція з Р (p < 0,01) і зворотна високодостовірна із ЗБ (p < 0,001) і АлАТ (p < 0,001); вузлова патологія надниркових залоз — пряма кореляція із ЗБ (p < 0,01) і зворотна — з АсАТ (p < 0,01) і АлАТ (p < 0,001). При цукровому діабеті встановлено тільки зворотну кореляцію з Р (p < 0,01), а при первинному гіперпаратиреозі — зворотну з Р (p < 0,01) та ЗБ (p < 0,001) і пряму — з АлАТ (p < 0,001). Висновки. Порушення метаболічних процесів за наявності ГК у хворих із різною патологією ендокринних органів мають свої особливості. Характер установлених зв’язків між Са2+ і біохімічними параметрами щодо різної ендокринної патології необхідно враховувати при розробці терапевтичної стратегії у хворих із гіперкальціємією.

Background. Although today primary hyperparathyroidism and cancers are considered the main factors of hypercalcemia (HC), the latter is quite often detected in various endocrinopathies. According to modern data, ionized calcium (Ca2+) is an intracellular mediator in the functioning of enzymes and hormones. All this determines the importance of finding out the features of the associations between HC and biochemical indicators in various endocrine disorders, which was the purpose of this study. Materials and methods. Retrospectively, according to the medical histories of 537 patients with detected HC, who were treated at the endocrinology clinic of the V. Danilevsky Institute for the Endocrine Pathology Problems in 2020–2021, we have analyzed the features of correlations between HC (by the content of Ca2+) and the levels of phosphorus (P), total protein (TP), aspartate aminotransferase (AST) and alanine aminotransferase (ALT) in various endocrine pathologies. Results. A significant difference between the spectrum and degree of probability of associations was found even within the limits of one type of pathological conditions. In the group with hypothyroidism, there was an inverse correlation of HC with P (p < 0.01) and a highly probable correlation with AST (p < 0.001). At the same time, a direct association with P (p < 0.01) and an inverse correlation with TP (p < 0.001), AST (p < 0.001) and ALT (p < 0.01) was revealed in case of Graves’ disease. The following data were obtained for tumors of endocrine organs: nontoxic multinodular goiter — direct with P (p < 0.001) and inverse with TP (p < 0.001) and ALT (p < 0.01); thyroid cancer — direct correlation with P (p < 0.01) and inverse highly probable with TP (p < 0.001) and ALT (p < 0.001); nodular pathology of the adrenal glands — direct correlation with TP (p < 0.01) and inverse with AST (p < 0.01) and ALT (p < 0.001). In diabetes mellitus, only an inverse correlation with P was found (p < 0.01). There was an inverse correlation with P (p < 0.01) and TP (p < 0.001), and a direct one with ALT (p < 0.001) in primary hyperparathyroidism. Conclusions. Metabolic disorders in the pre­sence of hypercalcemia in patients with various endocrine pathologies have their own characteristics. The nature of revealed correlations between ionized calcium and biochemical parameters in terms of various endocrine diseases must be taken into account when developing a therapeutic strategy for patients with hypercalcemia.


Ключові слова

гіперкальціємія; гіпотиреоз; хвороба Грейвса; рак щитоподібної залози; вузлова патологія щитоподібної залози; первинний гіперпаратиреоз; аспартатамінотрансфераза; аланінамінотрансфераза

hypercalcemia; hypothyroidism; Graves’ disease; thyroid cancer; nodular thyroid pathology; primary hyperparathyroidism; aspartate aminotransferase; alanine aminotransferase


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Podgórska B., Wielogórska-Partyka M., Godzień J., Siemińska J., Ciborowski M. et al. Applications of Metabolomics in Calcium Metabolism Disorders in Humans. Int. J. Mol. Sci. 2022 Sep 8. 23(18). 10407. doi: 10.3390/ijms231810407.
 2. Walker M.D., Shane E. Hypercalcemia: A Review. JAMA. 2022 Oct 25. 328(16). 1624-1636. doi: 10.1001/jama.2022.18331.
 3. Chou C.W., Fang W.H., Chen Y.Y., Wang C.C., Kao T.W., Wu C.J., Chen W.L. Association between Serum Calcium and Risk of Cardiometabolic Disease among Community-dwelling Adults in Taiwan. Sci. Rep. 2020 Feb 21. 10(1). 3192. doi: 10.1038/s41598-020-60209-w.
 4. Asonitis N., Angelousi A., Zafeiris C., Lambrou G.I., Dontas I., Kassi E. Diagnosis, Pathophysiology and Management of Hypercalcemia in Malignancy: A Review of the Literature. Horm. Metab. Res. 2019. 51(12). 770-778. doi: 10.1055/a-1049-0647.
 5. Hamroun A., Pekar J.D., Lionet A., Ghulam A., Maboudou P., Mercier A., Brousseau T. et al. Ionized calcium: analytical challenges and clinical relevance. J. of Laboratory and Precision Medicine. 2020. 5. doi: 10.21037/jlpm-20-60.
 6. Khoury N., Carmichael K.A. Evaluation and therapy of hypercalcemia. Mo Med. 2011. 108(2). 99-103.
 7. Goltzman D. Nonparathyroid Hypercalcemia. Front. Horm. Res. 2019. 51. 77-90. doi: 10.1159/000491040.
 8. Thongprayoon C., Cheungpasitporn W., Chewcharat A., Mao M.A., Thirunavukkarasu S., Kashani K.B. Hospital mortality and long-term mortality among hospitalized patients with various admission serum ionized calcium levels. Postgrad. Med. 2020. 132(4). 385-390. doi: 10.1080/00325481.2020.1728980.
 9. Buege M.J., Do B., Lee H.C., Weber D.M., Horowitz S.B., Feng L., Qing Y., Shank B.R. Corrected calcium versus ionized cal–cium measurements for identifying hypercalcemia in patients with mul–tiple myeloma. Cancer Treat. Res. Commun. 2019. 21. 100159. doi: 10.1016/j.ctarc.2019.100159.
 10. Villa-Etchegoyen C., Lombarte M., Matamoros N., Beli–zán J.M., Cormick G. Mechanisms Involved in the Relationship between Low Calcium Intake and High Blood Pressure. Nutrients. 2019. 11(5). 1112. doi: 10.3390/nu11051112.
 11. Conceição E.P., Carvalho J.C., Manhães A.C., Guarda D.S., Figueiredo M.S. et al. Effect of Early Overfeeding on Palatable Food Preference and Brain Dopaminergic Reward System at Adulthood: Role of Calcium Supplementation. J. Neuroendocrinol. 2016. 28(5). doi: 10.1111/jne.12380.
 12. Karachentsev Y., Sazonov M., Khaziev V., Dubovik V., Goncharova O., Gopkalova I. Diagnosis and treatment of primary hyperparathyroidism (20 years of own experience and literature review). International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2021. 17(5). 377-384. doi: 10.22141/2224-0721.17.5.2021.241515.
 13. Simonsen J.K., Rejnmark L. Endocrine Disorders with Parathyroid Hormone-Independent Hypercalcemia. Endocrinol. Metab. Clin. North Am. 2021. 50(4). 711-720. doi: 10.1016/j.ecl.2021.07.002.
 14. Stewart T.A., Davis F.M. An element for development: calcium signaling in mammalian reproduction and development. Biochim. Biophys. Acta Mol. Cell. Res. 2019. 1866(7). 1230-1238. doi: 10.1016/j.bbamcr.2019.02.016.
 15. Mastali V.P., Hoseini R., Azizi M. The short-term effect of vitamin D supplementation on the response to muscle and liver damages indices by exhaustive aerobic exercise in untrained men: a quasi-experimental study. BMC Sports Sci. Med. Rehabil. 2022. 14. 7. doi: 10.1186/s13102-022-00398-1.
 16. Zoppini G., Cacciatori V., Negri C., Stoico V., Lippi G., Targher G., Bonora E. The aspartate aminotransferase-to-alanine aminotransferase ratio predicts all-cause and cardiovascular mortality in patients with type 2 diabetes. Medicine (Baltimore). 2016. 95(43). e4821. doi: 10.1097/MD.0000000000004821.
 17. Walker M.D., Shane E. Hypercalcemia: A Review. JAMA. 2022. 328(16). 1624-1636. doi: 10.1001/jama.2022.18331.
 18. Pankiv V. Hyperparathyroidism: diagnosis, clinical signs and symptoms, modern approaches to treatment. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2013. 49. 87-98 (in Ukrainian). doi: 10.22141/2224-0721.1.49.2013.84058.
 19. Botros M., Sikaris K.A. The De Ritis ratio: the test of time. Clin. Biochem. Rev. 2013. 34(3). 117-30.

Повернутися до номеру