Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 57, №3, 2023

Повернутися до номеру

Клінічне значення сироваткових рівнів IgA, IgG до Saccharomyces cerevisiae та перинуклеарних антинейтрофільних цитоплазматичних антитіл у диференційній діагностиці запальних захворювань кишечника

Автори: Степанов Ю.М., Стойкевич М.В., Гайдар Ю.А., Кленіна І.А., Татарчук О.М.
ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України», м. Дніпро, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. У наш час продовжується пошук біологічних маркерів, що мають високу специфічність та чутливість і можуть використовуватися як неінвазивні маркери для діагностики запальних захворювань кишечника (ЗЗК), зокрема диференціації виразкового коліту (ВК) і хвороби Крона (ХК), що важливо для визначення лікувальної тактики і прогнозу розвитку захворювання. Мета: визначити вміст антитіл IgA, IgG до Saccharomyces cerevisiae, перинуклеарних антинейтрофільних цитоплазматичних антитіл та їх клінічне значення у пацієнтів з виразковим колітом та хворобою Крона. Матеріали та методи. Обстежено 49 хворих на ЗЗК, які знаходились на лікуванні у відділенні захворювань кишечника ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України». Усі хворі були розділені на дві групи: 33 хворі на ВК та 16 хворих на ХК. Крім того, хворі були поділені на групи залежно від тяжкості перебігу ВК: легкий ступінь ВК — 3 пацієнти, ВК середнього ступеня — 26 пацієнтів та 4 пацієнти — з тяжким ступенем перебігу ВК. Серед хворих на ХК було 13 пацієнтів середнього ступеня тяжкості перебігу та 3 пацієнти — з перебігом ХК тяжкого ступеня. Р-ANCA класу IgG визначали за допомогою непрямої реакції імунофлюоресценції, у сироватці крові визначали титр IgА та IgG до антитіл до Saccharomyces cerevisiae (ASCA) методом імуноферментного аналізу. Статистичну обробку результатів здійснювали за допомогою пакета прикладних програм Statistica 6.1. Результати. У більшості пацієнтів з ВК виявлялись р-ANCA, а у хворих на ХК — підвищений титр IgА та IgG до ASCA. У хворих на ХК рівень IgА та IgG до ASCA залежав від ступеня тяжкості перебігу хвороби, що підтверджувалося встановленим кореляційним зв’язком їх рівня із ступенем тяжкості хвороби (r = 0,608; р = 0,012). Проведення аналізу показало, що тест p-ANCA IgG для підтвердження діагнозу ВК має чутливість 63 % і специфічність 86 %. Тоді як наявність підвищеного рівня IgA або IgG до ASCA для діагностики ХК має чутливість 72 % і специфічність 82 %. Комбінація «p-ANCA IgG-позитивних і IgА, IgG до ASCA-негативних результатів» у пацієнтів з ВК показала чутливість і специфічність 75,6 і 68,8 % відповідно, з діагностичною точністю 68,8 %. Для комбінації «IgА, IgG до ASCA-позитивних і p-ANCA-негативних результатів» у пацієнтів з ХК чутливість становила 81,3 %, а специфічність — 80 % з діагностичною точністю 80,8 %. Тому одночасне визначення IgA, IgG до ASCA та p-ANCA IgG збільшує позитивну прогностичну точність при диференційній діагностиці ВК та ХК у пацієнтів із ЗЗК. Висновки. Встановлено, що окреме визначення показників IgА, IgG до ASCA та р-ANCA класу IgG для диференціації ВК та ХК має меншу чутливість та специфічність, натомість при об’єднанні двох тестів прогностична цінність позитивного результату та специфічність можуть бути істотно збільшені.

Background. It is important to search for biological markers with high specificity and sensitivity as a non-invasive method for accurate diagnosis of inflammatory bowel disease (IBD), in particular, differentiation of ulcerative colitis (UC) and Crohn’s disease (CD), which is important for both prognosis and treatment. The purpose of the study was to determine the titer of anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies (ASCA) IgG, IgA, perinuclear antineutrophil cytoplasmic antibodies (p-ANCA) and their clinical significance in patients with ulcerative colitis and Crohn’s disease. Materials and methods. The study included 49 patients with IBD who were treated at the Department of Intestinal Di­seases of the State Institution “Institute of Gastroenterology of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine”. All patients were divided into two groups: 33 individuals with UC and 16 with CD. In addition, the patients were divided into groups depending on the severity of UC course: mild — 3, moderate — 26, and 4 individuals had severe UC. Among patients with CD, severity was moderate in 13 cases and severe CD was detected in 3 cases. p-ANCA IgG were determined by an indirect immunofluorescence assay. The serum level of ASCA IgA and IgG was evaluated by the enzyme-linked immunosorbent assay. The results were statistically processed using the Statistica 6.1 software package. Results. Most patients with UC appeared to have p-ANCA, and in patients with CD, an increased level of ASCA IgA and IgG was found. Among patients with CD, the level of ASCA IgA and IgG depended on the severity of the disease, which was confirmed by the revealed correlation between their level and the severity of the disease (r = 0.608; p = 0.012). Analysis showed that the p-ANCA IgG test for confirming the diagnosis of UC has a sensitivity of 63 % and a specificity of 86 %, whereas the presence of an elevated level of ASCA IgA or IgG for the diagnosis of CD has a sensitivity of 72 % and a specificity of 82 %. The combination of positive p-ANCA IgG and negative ASCA IgA, IgG in patients with UC showed a sensitivity and specificity of 75.6 and 68.8 %, respectively, with a diagnostic accuracy of 68.8 %. For combination of positive ASCA IgA, IgG and negative p-ANCA IgG in patients with CD, the sensitivity was 81.3 % and the specificity was 80 % with a diagnostic accuracy of 80.8 %. Therefore, the simultaneous determination of ASCA IgA, IgG and p-ANCA IgG increases the positive predictive accuracy in the differential diagnosis of UC and CD among patients with IBD. Conclusions. It was found that the separate assessment of ASCA IgA, IgG and p-ANCA IgG for the differentiation of UC and CD has lower sensitivity and specificity, but when the two tests are combined, the predictive value of a positive result and specificity can be significantly increased.


Ключові слова

виразковий коліт; хвороба Крона; діагностичні маркери; перинуклеарні антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла; антитіла до Saccharomyces cerevisiae

ulcerative colitis; Crohn’s disease; diagnostic markers; perinuclear antineurophil cytoplasmic antibodies; antibodies to Saccharomyces cerevisiae


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. British Society of Gastroenterology consensus guidelines on the management of inflammatory bowel disease in adults / C.A. Lamb et al. Gut. 2019. Vol. 68(Suppl 3). Р. s1-s106. doi: 10.1136/gutjnl-–2019-318484.
 2. Степанов Ю.М., Скирда І.Ю., Петішко О.П. Хронічні запальні захворювання кишечника: особливості епідеміології в Україні. Гастроентерологія. 2017. Т. 51. № 2. С. 97-105. doi: 10.22141/2308-2097.51.2.2017.101703.
 3. Chang J.T. Pathophysiology of Inflammatory Bowel Disea–ses. N Engl J Med. 2020. Vol. 383(27). Р. 2652-2664. doi: 10.1056/NEJMra2002697. 
 4. Anti-Saccharomyces cerevisiae Antibodies Are Only Modestly More Common in Subjects Later Developing Crohn’s Disease / L. Bodecker-Zingmark et al. Dig Dis Sci. 2023. Vol. 68(2). Р. 608-615. doi: 10.1007/s10620-022-07630-5.
 5. Assessment of clinical activity and severity using serum ANCA and ASCA antibodies in patients with ulcerative colitis / Y. Pang et al. Allergy Asthma Clin Immunol. 2020. Vol. 16. Р. 37. doi: 10.1186/s13223-020-00433-1.
 6. Anti-Saccharomyces cerevisiae Antibodies as a Prognostic Biomarker in Children With Crohn Disease / A. Chandrakumar et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019. Vol. 69(1). Р. 82-87. doi: 10.1097/MPG.0000000000002311.
 7. Nationwide prevalence of inflammatory bowel disease in Sweden: a population-based register study / K. Büsch et al. Aliment Pharmacol Ther. 2014. Vol. 39(1). Р. 57-68. doi: 10.1111/apt.12528.
 8. Reappraisal of antibodies against Saccharomyces cerevisiae (ASCA) as persistent biomarkers in quiescent Crohn’s disease / M. Duarte-Silva et al. Autoimmunity. 2019. Vol. 52(1). Р. 37-47. doi: 10.1080/08916934.2019.1588889.
 9. Novel clinical and diagnostic aspects of antineutrophil cytoplasmic antibodies / J. Schulte-Pelkum et al. J Immunol Res. 2014. Vol. 2014. Р. 185416. doi: 10.1155/2014/185416.
 10. Hallen-Adams H.E., Suhr M.J. Fungi in the healthy human gastrointestinal tract. Virulence. 2017. Vol. (3). Р. 352-358. doi: 10.1080/21505594.2016.1247140.
 11. Serum Biomarkers Identify Patients Who Will Develop Inflammatory Bowel Diseases Up to 5 Years Before Diagnosis / J. Torres et al. Gastroenterology. 2020. Vol. 159(1). Р. 96-104. doi: 10.1053/j.gastro.2020.03.007.
 12. Variation of Gut Mucosal Microbiome With Anti-Saccharomyces cerevisiae Antibody Status in Pediatric Crohn Disease / S. Kansal et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2019. Vol. 69(6). Р. 696-703. doi: 10.1097/MPG.0000000000002461.

Повернутися до номеру