Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 57, №4, 2023

Повернутися до номеру

Рівень нейрокініну В у пацієнтів із неалкогольною жировою хворобою печінки та ураженням кишечника після СОVID-19

Автори: Ye.S. Sirchak, A.V. Stehura
State Higher Educational Establishment “Uzhhorod National University”, Uzhhorod, Ukraine

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Дослідження нейропептидів, у тому числі субстанції Р, нейрокінінів, може виявити ймовірні механізми прогресування уражень шлунково-кишкового тракту із формуванням його моторної дисфункції в осіб із коронавірусною хворобою 2019 (COVID-19), особливо при метаболічно асоційованих станах, таких як неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП), ожиріння, цукровий діабет 2 типу. Мета: визначити особливості зміни рівня нейрокініну В (NK-B) у сироватці крові пацієнтів із НАЖХП після СОVID-19. Матеріали та методи. У наукове дослідження включено 104 особи з НАЖХП та ураженням кишечника на амбулаторному етапі спостереження після СОVID-19 (вони ввійшли в основну, І групу обстежених). У ІІ групу (порівняння) включено 78 пацієнтів із НАЖХП, які не хворіли на СОVID-19, а також не мали скарг, що вказують на ураження кишечника. В усіх обстежених визначали рівень NK-B у сироватці крові. ­Результати. Скарги, що вказували на ураження кишечника в осіб із НАЖХП після COVID-19, частіше проявлялись зміною акту дефекації, а саме: запори діагностовано в 51,0 % випадків (р < 0,001), схильність до діареї — у 26,9 %, а в 22,1 % обстежених І групи виявлено запори, що змінюються проносами. При НАЖХП установлено вірогідне збільшення сироваткового рівня NK-В із мінімальними відхиленнями від норми у пацієнтів ІІ групи (в 1,1 раза; р < 0,05), тоді як у І групи зареєстровано суттєві відхилення від норми (у 3,0 раза; р < 0,001). При ураженні кишечника, що проявляється запорами, показники NK-В були найменшими. У пацієнтів із діареєю на тлі НАЖХП після СOVID-19 рівень NK-В був максимальним і в 6,2 раза (р < 0,001) перевищував показники контрольної групи. Висновки. В обстежених із НАЖХП ураження кишечника після COVID-19 частіше проявляється запорами (51,0 % випадків). У пацієнтів із НАЖХП після COVID-19 встановлено зміни рівня нейрокініну В у сироватці крові, при цьому мінімальним він був у хворих із запорами ((0,173 ± 0,009) нг/мл; р < 0,01), а максимальним — в осіб із діареєю (збільшення до (1,782 ± 0,023) нг/мл; р < 0,001).

Background. The study of neuropeptides, including substance P, neurokinins, may reveal possible mechanisms of the progression of gastrointestinal lesions with the formation of motility disorders in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19), especially in metabolically associated diseases such as non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), obesity, type 2 diabetes mellitus. Aim of the research: to determine the peculiarities of changes in serum neurokinin B (NK-B) levels in patients with NAFLD after COVID-19. Materials and me­thods. The study included 104 patients with NAFLD and intestinal lesions at the outpatient stage of follow-up after COVID-19 (they formed the main group of those being treated (group I)). Group II (comparison one) included 78 patients with NAFLD who did not have neither COVID-19, nor complaints indicating intestinal lesions. All examined patients were tested for NK-B levels in blood serum. Results. Complaints indicating intestinal lesions in patients with NAFLD after COVID-19 were more often manifested by changes in the act of defecation, namely constipation was diagnosed in 51.0 % of cases (р < 0.001), a tendency to diarrhea — in 26.9 %, and in 22.1 % of patients in group I, constipation followed by diarrhea was diagnosed. Among NAFLD patients, a significant increase in serum NK-B levels with minimal deviations from the norm was found in group II (1.1-fold; р < 0.05), while in group I, significant deviations from the norm were diagnosed (3.0-fold; р < 0.001). The lowest levels of NK-B were detected in intestinal damage manifested by constipation. In patients with diarrhea in NAFLD after COVID-19, the level of NK-B was maximal and 6.2 times (р < 0.001) higher than that of the control group. Conclusions. Among patients with NAFLD, intestinal damage after COVID-19 is more often manifested by constipation (in 51.0 % of cases). In patients with NAFLD after COVID-19, changes in the level of neurokinin B in the blood serum were found, with its minimum in constipation ((0.173 ± 0.009) pg/ml; р < 0.01), and maximum values in patients with diarrhea (an increase to (1.782 ± 0.023) pg/ml; р < 0.001).


Ключові слова

неалкогольна жирова хвороба печінки; ураження кишечника; СOVID-19; нейрокінін В

non-alcoholic fatty liver disease; intestinal lesions; СOVID-19; neurokinin B


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Kurniawan A., Hariyanto T.I. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) and COVID-19 outcomes: A systematic review, meta-ana–lysis, and meta-regression. Narra J. 2023. Vol. 3(1). P. e102. doi: 10.52225/narra.v3i1.102.
 2. NAFLD and COVID-19: a Pooled Analysis / S. Sachdeva. SN Comprehensive Clinical Medicine. 2020. Vol. 2. P. 2726-2729. doi: 10.1007/s42399-020-00631-3.
 3. Miranda C., Garlatti E., Da Porto A. Liver injury in COVID-19 patients with non-alcoholic fatty liver disease: an update. Arch Med Sci Atheroscler Dis. 2023. Vol. 8. P. e1-e10. doi: 10.5114/amsad/160950.
 4. The global epidemiology of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) and nonalcoholic steatohepatitis (NASH): a systematic review / Z.M. Younossi et al. Hepatology. 2023. Vol. 77(4). P. 1335-1347.
 5. Nowroozi A., Momtazmanesh S., Rezaei N. Nowroozi A. COVID-19 and MAFLD/NAFLD: An updated review. Front Med. 2023. Vol. 10. P. 1126491. doi: 10.3389/fmed.2023.1126491.
 6. Trottein F., Sokol H. Potential Causes and Consequences of Gastrointestinal Disorders during a SARS-CoV-2 Infection. Cell Rep. 2020. Vol. 32(3). P. 107915. doi: 10.1016/j.celrep.2020.107915.
 7. WHO: Global Database on Body Mass Index. Available from: http://apps.who.int/bmi/index.jsp?introPage=intro_3.html.
 8. European Association for the Study of the Liver (EASL), European Association for the Study of Diabetes (EASD), European Association for the Study of Obesity (EASO). EASL-EASD-EASO clinical practice guidelines for the management of nonalcoholic fatty liver disease. J Hepatol. 2016. Vol. 64. P. 1388-1402. doi: 10.1016/j.jhep.2015.11.004.
 9. Сучасний погляд на регуляторні механізми моторної функції товстої кишки / Г.В. Лук’янцева та ін. Вісник проблем біології і медицини. 2021. № 4(162). С. 40-46. doi: 10.3389/fmed.2023.1126491.
 10. Бочарова В.В. Патогенетичне обґрунтування нейропептидомодулюючої терапії вугрової хвороби. Дерматологія та венерологія. 2017. № 4(78). С. 17-20. doi: 10.1016/j.celrep.2020.107915.
 11. Neurokinin B Administration Induces Hot Flushes in Women / C.N. Jayasena et al. Sci Rep. 2015. Vol. 5. P. 8466. doi: 10.1038/srep08466.
 12. Basal Serum Neurokinin B Levels in Differentiating Idiopa–thic Central Precocious Puberty from Premature Thelarche / M. Parlak et al. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017. Vol. 9(2). P. 101-105. doi: 10.4274/jcrpe.3817.
 13. Analysis of the expression of neurokinin B, kisspeptin, and their cognate receptors NK3R and KISS1R in the human female genital tract / A. Cejudo Roman et al. Fertil Steril. 2012. Vol. 97(5). P. 1213-1219. doi: 10.1016/j.fertnstert.2012.02.021.

Повернутися до номеру