Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Гастроентерологія" Том 57, №4, 2023

Повернутися до номеру

Систематичний огляд досліджень з ефективності біосугестивної терапії в корекції психосоматичних порушень: фокус на розлади кишково-мозкової взаємодії

Автори: Губська О.Ю. (1), Алексєєва В.В. (1), Дудко О.В. (1), Кузьмінець А.А. (1), Божицька О.М. (1, 2), Мафтичук Б.Р. (1)
(1) — Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) — Національний військово-медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь», м. Київ, Україна

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Довідник фахівця

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Зростання темпів сучасного життя, пандемія, війна в Україні, наявність соматичної патології і психічні стани взаємопов’язані та мають прямий причино-наслідковий зв’язок. Психологічний дистрес часто переживається у вигляді фізичних симптомів. Психотерапевтичні та психокоригуючі методи, рекомендовані Римським комітетом, стали стандартом терапії гастроентерологічних пацієнтів, які мають функціональні розлади травлення (ФРТ) або, згідно із сучасною термінологією, розлади по осі кишечник — головний мозок, або розлади кишково-мозкової взаємодії (РКМВ). При розладах адаптації та багатьох невротичних розладах на тлі хронічного дистресу окрім фармакологічної корекції важливу роль відіграє психокорекція, когнітивно-поведінкова та інші види психотерапії. Метод біосугестивної терапії (БСТ) є наступником методу гіпнотерапії в Україні та як ефективний немедикаментозний психокоригуючий підхід останніми роками набуває значного поширення в корекції психологічних порушень. Мета: аналіз усіх наявних на 2023 рік публікацій, присвячених досвіду використання та результатам ефективності БСТ як методу кишковоспрямованої терапії, а також в інших досліджених та опублікованих у науковій літературі клінічних ситуаціях. Обговорення. У результаті проведеного нами аналізу відібрано 21 публікацію досліджень, що були представлені в українських та закордонних виданнях стосовно ефективності методу біосугестивної терапії. На тлі використання БСТ у пацієнтів з ФРТ або РКМВ, окрім зниження інтесивності психічних розладів, відмічено зменшення проявів захворювання. У вимушено переміщених осіб із зони АТО та під час воєнних дій в Україні за наявного хронічного болю використання БСТ приводило до зниження симптомів тривоги та депресії, рівня стресу і поліпшення загального самопочуття при стресасоційованих станах. Метод БСТ показав зменшення проявів поведінкових розладів у дітей та дорослих. Висновки. Метод БСТ може використовуватися для корекції різноманітних психосоматичних та стресасоційованих розладів, поєднаних з функціональними та хронічними захворюваннями, ендокринною патологією, поведінкових проблем дитячого та підліткового віку. Використання БСТ як гілки кишковоспрямованої гіпнотерапії потребує подальших досліджень щодо різних проявів РКМВ, що буде представлено найближчим часом.

Background. The increasing pace of modern life, the pandemic, the war in Ukraine, the presence of somatic pathology and mental states are interconnected and have a direct cause and effect relationship. Psychological distress is often experienced as physical symptoms. Psychotherapeutic and psychocorrective methods recommended by the Rome Committee have become the standard of therapy for patients with functional gastrointestinal disorders or, according to modern terminology, disorders of the gut-brain interaction (DGBI). In adjustment disorders and many neurotic disorders against the background of chronic distress, psychocorrection, cognitive behavioral and other types of psychotherapy play an important role in addition to pharmacological correction. The method of biosuggestive therapy (BST) is the successor of hypnotherapy in Ukraine and, as an effective non-pharmacological psychocorrective approach, has recently gained considerable popularity in the correction of psychological disorders. The goal of our research was to analyze all publications available in 2023 on the experience of using and the results of the effectiveness of the BST as a method of intestinal-directed therapy, and in other clinical situations researched and published in the scientific literature. Discussion. As a result of our analysis, 21 works were selected that were presented in Ukrainian and foreign publications regarding the effectiveness of the biosuggestive therapy. When BST is used in patients with functional gastrointestinal disorders or DGBI, a decrease in the manifestations of the disease was noted in addition to a decrease in the severity of mental disorders. In forcibly displaced persons from the ATO zone and during military operations in Ukraine, the use of BST in chronic pain led to a decrease in symptoms of anxiety and depression, the level of stress and an increase in general well-being in stress-related conditions. The BST showed a reduction in behavioral disorders in children and adults. Conclusions. The BST method can be used to correct various psychosomatic and stress-related disorders, combined with functional and chronic diseases, endocrine pathology, behavioral problems of childhood and adolescence. The use of BST as a branch of gut-directed hypnotherapy needs further research with regard to different manifestations of DGBI, which will be presented in the near future.


Ключові слова

розлади по осі кишечник — головний мозок; кишковоспрямована гіпнотерапія; біо­сугестивна терапія; функціональні розлади травлення; психосоматичні розлади

disorders of the gut-brain interaction; gut-directed hypnotherapy; biosuggestive therapy; functional gastrointestinal disorders; psychosomatic disorders


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Sharonova I.V. Mental health of the individual as a subject of psychological research. Рroblems of modern psychology. 2013. 738-47. (In Ukrainian).
 2. Demetska O. Aspects of diagnosis and treatment of psychosomatic pathology. Zdorovia Ukr 21 Stor. 2021. 497(4). 53. (In Ukrainian).
 3. Mykhailov B.V. Medico-psychological management of persons with acute disorders of mental state and behavior. Int Med J. 2016. 22(1). 73-80. (In Ukrainian).
 4. Drossman D.A. Functional gastrointestinal disorders: history, pathophysiology, clinical features and Rome IV. Gastroenterology. 2016. 150 (6). 1262-70.e2. doi: 10.1053/j.gastro.2016.02.032.
 5. Keefer L., Ballou S.K., Drossman D.A., Ringstrom G., Elsenbruch S., Ljótsson B. A Rome Working Team Report on brain-gut behavior therapies for disorders of gut-brain interaction. Gastroentero–logy. 2022 Jan. 162(1). 300-315. doi: 10.1053/j.gastro.2021.09.015.
 6. Gubska O.Y., Prykashchykova G.I. Psychogastroenterology of disorders of intestinal-brain interaction. Review with own research. Mod Gastroenterol. 2023 Jun 29. (3). 61-66. doi: 10.30978/MG-2023-3-61. 
 7. Peters S.L., Yao C.K., Philpott H., Yelland G.W., Muir J.G., Gibson P.R. Randomised clinical trial: the efficacy of gut-directed hypnotherapy is similar to that of the low FODMAP diet for the treatment of irritable bowel syndrome. Aliment. Pharmacol. Ther. 2016. 44 (5). 447-59. doi: 10.1111/apt.13706.
 8. Krouwel M., Farley A., Greenfield S., Ismail T., Jolly K. Systematic review, meta-analysis with subgroup analysis of hypnotherapy for irritable bowel syndrome, effect of intervention characteristics. Complement Ther Med. 2021. 57. 102672. doi: 10.1016/j.ctim.2021.102672.
 9. Strashny O.S. The diseases people play. Kharkiv: Family leisure club, 2018. 320 p. 
 10. Strashny O.S. The neuroses people play. Kharkiv: Family leisure club, 2019. 288 p. 
 11. Strashny O.S. The problems people play. Kharkiv: Family leisure club, 2021. 320 p. 
 12. Strashny O.S. A method of forming an audio data block for biosuggestive therapy of psychosomatic disorders [Internet]. Kyiv, 2023. Р. 6. Available from: https://iprop-ua.com/inv/pdf/himbjqhc-pub-description.pdf. Accessed: October 02. 2023. 
 13. Biosuggestive Therapy [Internet]. [cited 2023 Nov 15]. Avai–lable from: https://www.biosuggest.eu/. Accessed: October 25, 2023.
 14. Voloshyn V.M. The method of biosuggestive therapy. In: Biosuggestive therapy. Collection of scientific articles and reports. 2023. Available from: https://palace.kyiv.ua/8334/. Accessed: October 16, 2023.
 15. Zelenska K.O., Kraskovska T.Yu. Biosuggestive therapy in the treatment system of stress-related disorders in internally displaced persons. Med today tomorrow. 2020. 89(4). 66-73. doi: 10.35339/MSZ.2020.89.04.09.
 16. Venger O.P., Ivanitska T.I. Using biosuggestive therapy to improve psychological processes of internally displaced persons during the war in Ukraine. Ukr visnyk psykhonevrolohii. 2022. 30(3). 56. doi: 10.11603/1811-2471.2022.V.I4.13160/.
 17. Strashny O.S. Good practice for children who have become witnesses and/or victims of violence, and who have also committed violence: recommendation for use. Kyiv, 2015. P. 108. Available from: https://drive.google.com/file/d/1owrUiYrma6NBOQN4hC-xtVWRTJFfz5hF/view?fbclid=IwAR2yIw3XiTfp6nHLuWtv0uezfiCO90pJJcRZ1kSqlJAED2Bi8LufomwTCTI.
 18. Gubska O., Strashny A., Prykashchykova H., Pronosa-Steb–liuk K., Stebliuk V. Biosugestive Therapy in the Correction of Psychosomatic Symptoms in People from Deoccupied Kyiv’s Suburbs. In: International Training and Science Conference “In search of truth and humanity in the age of war”. Leszno, 2022. Р. 9. (In Ukrainian).
 19. Merskey H.E., editor. Classification of chronic pain: Descriptions of chronic pain syndromes and definitions of pain terms. Pain. 1986. Suppl 3. 226.
 20. Osokina O.I., Udod O.A., Ivniev B.B., Seleznova S.V., Putiatin H.H., Ushenin S.H. Possibilities of biosuggestive therapy in the correction of pain syndrome in psychoneurology and dentistry. Ukr Bull Psychoneurol. 2017. 93(25(4)). 73-79. (In Ukrainian).
 21. Burchinsky S.G. Possibilities of complex pathogenetic correction of the main clinical syndromes in neurotic disorders. Ukr Med J. 2023. 153(2). 33-37. doi: 10.32471/umj.1680-3051.153.239541.
 22. Strashny O.S. Biosugestive psychotherapy: recommendation for use. Donetsk, 2017. Available from: https://drive.google.com/file/d/1b7bAF1ExObFfVjJx72GKGpjRDLQBEBBJ/view?fbclid=–IwAR0CMSnTm0MYwkgRVGwfcSjP-gPOw1SAgwPTDclfKThNm5LdRIu49L3Rji4. Accessed: September 11, 2023.
 23. Sinaiko V.M., Kondratenko A.P., Zemlianitsyna O.V. Complex approach to correction of emotional disorders in patients with type II diabetes using biosuggestive therapy. Med today tomorrow. 2021 Mar 31. 90(1). 62-68. doi: 10.35339/MSZ.2021.90.01.SKZ.
 24. Nevzorova S.I. Biosuggestive therapy of anxiety disorders in thyrotoxicosis. In: Abstracts based on the materials of the XIV All-Ukrainian Scientific and Practical Conference of Young Scientists with International Participation “Current Issues of Clinical Medicine”. 2020. Р. 144-145. (In Ukrainian).
 25. Yashchyshyna Y.M. Biosuggestive psychotherapy as a method of short-term medical and psychological rehabilitation of children and adolescents during the war. In: Abstracts of the presentation at the conference “Actual problems of clinical and technological medicine”. Kyiv: KVITs, 2023. Р. 222-225. (In Ukrainian).
 26. Shugaуlo Y.B. Internet addiction and its prevention among children and teenagers. Bull Zaporizhzhia Natl Univ Pedagog Sci. 2015. 25(2). 17-24. (In Ukrainian).
 27. Venher O.P., Ivanitska T.I. Psychotherapeutic correction of depression and anxiety in people suffering from Internet addiction. In: Proceedings of the XXIV International Congress of Students and Young Scientists. Ternopil: Ternopil National Medical University, 2020. Р. 164. doi: 10.11603/1811-2471.2022.V.I4.13160 (In Ukrainian).
 28. Nesterenko T.V. Study of the effectiveness of biosuggestive therapy in the complex correction of logoneurosis in adults. In: Abstracts of the 4th International scientific and practical conference “European scientific discussions”. Rome, 2021. Р. 443-446. 
 29. Osokina O.I., Udod O.A., Ivniev B.B., Ushenin S.G., Putyatin G.G., Nesterenko T.V., et al. Biosuggestive therapy in the treatment of dental phobia. Med Sci Ukr. 2017. 13(1–2). 74-81. 
 30. Chacko M.R., Chiou E.H., Middleman A.B., Li B.U., Misra S.M., Hoppin A.G. Functional abdominal pain in children and adolescents: Management in primary care. In: UpToDate [Internet]. Mar 30. Wolters Kluwer, 2023. Available from: https://www.uptodate.com/contents/functional-abdominal-pain-in-children-and-adolescents-management-in-primary-care. Accessed: October 07, 2023.
 31. Pemberton L., Kita L., Andrews K. Practitioners’ experiences of using Gut Directed Hypnosis for irritable bowel syndrome: Perceived impact upon client wellbeing: A qualitative study. Complement Ther Med. 2020 Dec 1. 55. 102605. doi: 10.1016/J.CTIM.2020.102605.
 32. Noble H., Hasan S.S., Simpson V., Whorwell P.J., Va–sant D.H. Patient satisfaction after remotely delivered gut-directed hypnotherapy for irritable bowel syndrome during the COVID-19 era: implications for future practice. BMJ Open Gastroenterol. 2022 Nov 1. 9(1). e001039. doi: 10.1136/BMJGAST-2022-001039.
 33. Hasan S.S., Ballou S., Keefer L., Vasant D.H. Improving access to gut-directed hypnotherapy for irritable bowel syndrome in the digital therapeutics’ era: Are mobile applications a “smart” solution? Neurogastroenterol Motil. 2023 Feb. 35(4). e14554. doi: 10.1111/nmo.14554.

Повернутися до номеру