Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Міжнародний ендокринологічний журнал Том 20, №2, 2024

Повернутися до номеру

Неалкогольна жирова хвороба печінки: нові додаткові неінвазивні діагностичні маркери та ризики розвитку коморбідних захворювань

Автори: Kh.A. Moskva, O.P. Kikhtyak, M.L. Farmaha, Ya.L. Leshchuk, M.Yu. Horecha
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine

Рубрики: Гастроентерологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) є актуальною проблемою сучасного суспільства, у патогенезі якої особливу роль відіграють надлишок циркулюючої глюкози та інсулінорезистентність, а її діагностування викликає певні труднощі. Мета: виявити нові додаткові неінвазійні діагностичні маркери в пацієнтів із НАЖХП та ризик розвитку в них коморбідних захворювань. Матеріали та методи. У дослідження залучено 64 чоловіки віком від 39 до 62 років: у 35 встановлено діагноз неалкогольної жирової хвороби печінки згідно з рекомендаціями EASL-EASD-EASO, 29 осіб увійшли в контрольну групу. В обох групах оцінювали результати загального, біохімічного аналізів крові та ультразвукового обстеження органів черевної порожнини. Результати. У пацієнтів із НАЖХП були вірогідно вищими маса тіла та індекс маси тіла, вищими — індекс НОМА, рівні глюкози, загального холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїнів низької щільності, лужної фосфатази, гамма-глутамінтрансферази, аланінамінотрасферази, аспартатамінотрансферази й коефі­цієнт атерогенності. Усі інші лабораторні показники вірогідно не відрізнялися в обох групах. Додатковими неінвазивними маркерами НАЖХП були високі індекс маси тіла, індекс НОМА, рівні загального холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїнів низької щільності, аланінамінотрансферази й коефіцієнт атерогенності, що також може вказувати на ризики розвитку в майбутньому цукрового діабету 2-го типу та артеріальної гіпертензії. Висновки. Серед пацієнтів із НАЖХП протягом трьох років артеріальна гіпертензія виникала в 22,2 % випадків, а ЦД 2-го типу — у 20,0 %, що вище, ніж в осіб без НАЖХП (8,7 і 4,3 % відповідно). Виявлено, що на момент першого обстеження пацієнти з НАЖХП мали наступні вищі параметри: маса тіла та індекс маси тіла, рівні глюкози, HOMA-IR, загального холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїнів низької щільності, лужної фосфатази, гамма-глутамілтрансферази, аланінамінотрансферази, аспартатамінотрансферази та індекс атерогенності. З цих показників високий індекс маси тіла, HOMA-IR, загальний холестерин, тригліцериди, ліпопротеїни низької щільності, індекс атерогенності й лужна фосфатаза є потенційними неінвазивними маркерами ризику НАЖХП. Це підкреслює важливість їх вивчення для ранньої діагностики ЦД 2-го типу та артеріальної гіпертензії, що може покращити лікування цієї когорти пацієнтів у майбутньому.

Background. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) is a pressing issue in modern society. While excess circulating glucose and insulin resistance contribute to its pathogenesis, the diagnosis poses particular challenges. The purpose of the study was to identify new additional non-invasive diagnostic markers of NAFLD and the risk of developing comorbid diseases in these patients. Materials and methods. The study involved 64 men aged 39 to 62 years: 35 patients were diagnosed with non-alcoholic fatty liver disease according to EASL-EASD-EASO guidelines, 29 patients comprised the control group. The results of complete blood count, biochemical blood tests, and abdominal ultrasound were evaluated in both groups. Results. Patients with NAFLD had significantly higher body weight and body mass index, higher glucose, HOMA-IR, total cholesterol, triglycerides, low-density lipoproteins, atherogenic index, alkaline phosphatase, gamma-glutamyl transferase, alanine aminotransferase, and aspartate aminotransferase. Additional non-invasive markers of NAFLD were high body mass index, HOMA-IR, total cholesterol, triglycerides, low-density lipoproteins, atherogenic index, and alanine aminotransferase, which may also indicate future risks of type 2 diabetes and hypertension. Conclusions. Among patients with NAFLD within three years, hypertension occurred in 22.2 % of cases and type 2 diabetes in 20.0 %, which is higher than in patients without NAFLD (8.7 and 4.3 %, respectively). We found that at the time of initial examination, patients with NAFLD had higher body weight and body mass index, as well as higher glucose, HOMA-IR, total cholesterol, triglycerides, low-density lipoproteins, atherogenic index, alkaline phosphatase, gamma-glutamyl transferase, alanine aminotransferase, and aspartate aminotransferase. From these metrics, we identified high body mass index, HOMA-IR, total cholesterol, triglycerides, low-density lipoproteins, atherogenic index, alkaline phosphatase as potential non-invasive risk markers for NAFLD. This highlights the importance of studying them for the early diagnosis of type 2 diabetes and hypertension, which could improve the treatment of this cohort of patients in the future.


Ключові слова

неалкогольна жирова хвороба печінки; цукровий діабет 2-го типу; артеріальна гіпертензія; ожиріння; неінвазивні діагностичні маркери

non-alcoholic fatty liver disease; type 2 diabetes; hypertension; obesity; non-invasive diagnostic markers


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Pouwels S., Sakran N., Graham Y., Leal A., Pintar T. et al. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD): a review of pathophysio–logy, clinical management and effects of weight loss. BMC Endocr. Disord. 2022 Mar 14. 22(1). 63. doi: 10.1186/s12902-022-00980-1.
 2. Westfall E., Jeske R., Bader A.R. Nonalcoholic Fatty Liver Disease: Common Questions and Answers on Diagnosis and Management. Am. Fam. Physician. 2020 Nov 15. 102(10). 603-612.
 3. Keles U., Ow J.R., Kuentzel K.B., Zhao L.N., Kaldis P. Li–ver-derived metabolites as signaling molecules in fatty liver disease. Cell. Mol. Life Sci. 2022 Dec 7. 80(1). 4. doi: 10.1007/s00018-022-04658-8.
 4. Sheka A.C., Hameed B., Ikramuddin S. Nonalcoholic Steatohepatitis — Reply. JAMA. 2020 Sep 1. 324(9). 899-900. doi: 10.1001/jama.2020.10437.
 5. Tkach S., Pankiv V., Dorofeev A. Relationship between serum 25-hydroxyvitamine D and non-alcoholic fatty liver disease. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2023. 19(3). 194-199. doi: 10.22141/2224-0721.19.3.2023.1271.
 6. Moskva K.A., Urbanovych A.M., Lapovets L.J. Microbiota, as a new target of pathogenetic treatment of type 2 diabetes mellitus. Problems of Endocrine Pathology. 2021. 66(4). 85-90. doi: 10.21856/j-PEP.2018.4.09.
 7. Gutch M., Kumar S., Razi S.M., Gupta K.K., Gupta A. Assessment of insulin sensitivity/resistance. Indian J. Endocrinol. Metab. 2015 Jan-Feb. 19(1). 160-4. doi: 10.4103/2230-8210.146874.
 8. Wong V.W., Tse C.H., Lam T.T., Wong G.L., Chim A.M. et al. Molecular characterization of the fecal microbiota in patients with nonalcoholic steatohepatitis — a longitudinal study. PLoS One. 2013 Apr 25. 8(4). e62885. doi: 10.1371/journal.pone.0062885.
 9. Komarytsia O., Radchenko O., Moskva K., Borovets M. Changes in gut microbiota in patients with metabolic-associated fatty liver disease. International Journal of Endocrinology (Ukraine). 2023. 19(6). 419-423. doi: 10.22141/2224-0721.19.6.2023.1309.
 10. European Association for the Study of the Liver (EASL); European Association for the Study of Diabetes (EASD); European Association for the Study of Obesity (EASO). EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines for the management of non-alcoholic fatty liver disease. J. Hepatol. 2016 Jun. 64(6). 1388-402. doi: 10.1016/j.jhep.2015.11.004.
 11. Jennison E., Patel J., Scorletti E., Byrne C.D. Diagnosis and management of non-alcoholic fatty liver disease. Postgrad. Med. J. 2019 Jun. 95(1124). 314-322. doi: 10.1136/postgradmedj-2018-136316.
 12. Han S.K., Baik S.K., Kim M.Y. Non-alcoholic fatty liver di–sease: Definition and subtypes. Clin. Mol. Hepatol. 2023 Feb. 29 (suppl). S5-S16. doi: 10.3350/cmh.2022.0424.
 13. Cusi K., Isaacs S., Barb D., Basu R., Caprio S. et al. American Association of Clinical Endocrinology Clinical Practice Guideline for the Diagnosis and Management of Nonalcoholic Fatty Liver Di–sease in Primary Care and Endocrinology Clinical Settings: Co-Sponsored by the American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD). Endocr. Pract. 2022 May. 28(5). 528-562. doi: 10.1016/j.eprac.2022.03.010.
 14. Bedogni G., Bellentani S., Miglioli L., Masutti F., Passalacqua M. et al. The Fatty Liver Index: a simple and accurate predictor of hepatic steatosis in the general population. BMC Gastroenterol. 2006 Nov 2. 6. 33. doi: 10.1186/1471-230X-6-33.
 15. Kotronen A., Peltonen M., Hakkarainen A., Sevastianova K., Bergholm R. et al. Prediction of non-alcoholic fatty liver disease and liver fat using metabolic and genetic factors. Gastroenterology. 2009 Sep. 137(3). 865-72. doi: 10.1053/j.gastro.2009.06.005.
 16. Lee J.H., Kim D., Kim H.J., Lee C.H., Yang J.I. et al. Hepa–tic steatosis index: a simple screening tool reflecting nonalcoholic fatty liver disease. Dig. Liver Dis. 2010 Jul. 42(7). 503-8. doi: 10.1016/j.dld.2009.08.002.
 17. Munteanu M., Tiniakos D., Anstee Q., Charlotte F., Marche–sini G. et al.; FLIP Consortium and the FibroFrance Group. Diagnostic performance of FibroTest, SteatoTest and ActiTest in patients with NAFLD using the SAF score as histological reference. Aliment. Pharmacol. Ther. 2016 Oct. 44(8). 877-89. doi: 10.1111/apt.13770.
 18. Ferraioli G., Soares Monteiro L.B. Ultrasound-based techniques for the diagnosis of liver steatosis. World J. Gastroenterol. 2019 Oct 28. 25(40). 6053-6062. doi: 10.3748/wjg.v25.i40.6053.
 19. Huang T.D., Behary J., Zekry A. Non-alcoholic fatty liver di–sease: a review of epidemiology, risk factors, diagnosis and management. Intern. Med. J. 2020 Sep. 50(9). 1038-1047. doi: 10.1111/imj.14709.
 20. Solomentseva T.A. New criteria for metabolically associated fatty liver disease: an advantage or an issue? Review. Modern Gastroenterology. 2023. 4(132). 84-90. doi: 10.30978/MG-2023-4-84 (in Ukrainian).

Повернутися до номеру