Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.UkrainePediatricGlobal

UkrainePediatricGlobal

Журнал "Здоров`я дитини" Том 19, №2, 2024

Повернутися до номеру

Ефективність алергенспецифічної імунотерапії у дітей з бронхіальною астмою, сенсибілізованих до кліщів домашнього пилу

Автори: Прохорова М.П. (1), Волосовець О.П. (1), Кривопустов С.П. (1), Купкіна А.В. (1), Волосовець Т.М. (2)
(1) - Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, Україна
(2) - Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Рубрики: Педіатрія/Неонатологія

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Єдиним методом лікування, що може змінити природний перебіг алергії, є алергенспецифічна імунотерапія, яка дозволяє зменшити чутливість організму дитини до алергену та знизити активність хронічного запалення. Доказова база ефективності застосування алергенспецифічної імунотерапії в лікуванні бронхіальної астми (БА) останнім часом суттєво розширилася. Проте дійсно важливі результати залишаються занадто обмеженими, щоб зробити клінічно корисні висновки щодо ефективності сублінгвальної алергенспецифічної імунотерапії (СЛІТ) у людей з БА, і потребують подальших доказів. Метою дослідження є оцінка ефективності СЛІТ як додаткового лікування атопічної БА різного ступеня тяжкості у дітей, сенсибілізованих до кліщів домашнього пилу. Матеріали та методи. Основну групу спостереження становили 80 дітей з БА, віком від 5 до 17 років, їх було розподілено на три групи за тяжкістю перебігу захворювання: група 1 — 20 дітей з легким інтермітуючим перебігом БА, група 2 — 30 дітей з легким персистуючим перебігом БА, група 3 — 30 дітей із середньотяжким персистуючим перебігом БА. Обстежено також 30 практично здорових дітей без БА як контрольна група. Для СЛІТ використовували спрей сублінгвальний Оралтек, виробництва Inmunotek, Іспанія (суміш алергенів кліщів домашнього пилу Dermatophagoides pteronyssinus 50 %/Dermatophagoides farinae 50 %, 1 мл розчину у флаконі містить 30 000 ТО екстракту природних алергенів). Для оцінки ефективності лікування здійснювали аналіз загального бала клінічних проявів (ЗБКП) БА та алергічного риніту (АР) і ступеня контрольованості БА за Asthma Control Test. Також аналізувався стан клітинної та гуморальної ланок імунітету у динаміці терапії. Ці показники оцінювалися протягом 1 місяця до початку і 1 місяця після закінчення річного курсу терапії. Для оцінки обґрунтованості та вірогідності отриманих результатів проводилась статистична обробка даних з використанням програм Microsoft Excel 2016, Statistica for Windows 10. Для оцінки вірогідності отриманих результатів використовували t-критерій Стьюдента. Різницю між порівнюваними величинами вважали статистично значущою на рівні р < 0,05. Результати. Результати статистичного аналізу підтвердили вірогідне поліпшення після лікування показників контролю в групах пацієнтів, які отримували СЛІТ: зниження ЗБКП, частоти виникнення клінічних симптомів і прийому препаратів невідкладної терапії (р < 0,05). До кінця дослідження позитивна динаміка клінічних симптомів порівняно з показниками до початку лікування (відповідно до наведеного вище переліку) становила: у хворих групи 1 — 82,5; 91,8; 94,5 %, у хворих групи 2 — 80,5; 88,4; 92,7 %, у хворих групи 3 — 76,7; 85,3; 91,2 %. Після лікування з додаванням СЛІТ до базисної терапії спостерігали вірогідне підвищення IgE та sIgA, підвищення спонтанної проліферативної відповіді Т-лімфоцитів на мітоген у всіх трьох групах спостереження до рівня контрольної групи, вірогідне зменшення еозинофільного запалення та поліпшення показників клітинної і гуморальної ланки імунітету (р < 0,001). Висновки. Призначення СЛІТ у дітей з БА легкого інтермітуючого перебігу, БА легкого персистуючого перебігу та цілорічним АР, БА середньотяжкого персистуючого перебігу та цілорічним АР дає можливість отримати стійкий контроль захворювання, дозволяє скоротити число візитів до лікаря та обґрунтовує широке використання цього методу в клінічній алергологічній практиці.

Background. The only method of treatment that can change the natural course of allergies is allergen-specific immunotherapy, which allows reducing the sensitivity of the child’s body to the causative allergen and decreasing the activity of chronic inflammation. The evidence base for the effectiveness of allergen-specific immunotherapy in the treatment of bronchial asthma (BA) has significantly expanded recently. However, the truly important results remain too limited to make clinically useful conclusions about the efficacy of sublingual allergen-specific immunotherapy (SLIT) in people with BA and further evidence is needed. The purpose of the study is to evaluate the effectiveness of SLIT as an additional treatment for atopic BA of varying severity in children sensitized to house dust mites. Materials and methods. The main group consisted of 80 children with BA aged from 5 to 17 years, they were divided into three groups according to the severity of the disease: group 1 — 20 children with mild intermittent asthma, group 2 — 30 children with mild persistent asthma, group 3 — 30 children with moderately severe persistent asthma. Thirty practically healthy children without BA were also examined as a control group. For SLIT, a sublingual ORALTEK spray produced by Inmunotek (Spain) was used, a mixture of house dust mite allergens Dermatophagoides pteronyssinus 50 %/Dermatophagoides farinae 50 %, 1 ml of the solution contains 30,000 IU of natural allergen extract. To assess the effectiveness of the treatment, we conducted an analysis of the total score of clinical manifestations of asthma and allergic rhinitis and the degree of asthma control according to the Asthma Control Test. We also analyzed the state of cellular and humoral immunity in the dynamics of therapy. These indicators were evaluated within 1 month before the beginning and a month after the end of the one-year course of therapy. To assess the validity and reliability of the obtained results, statistical data processing was carried out using Microsoft Excel 2016 and Statistica for Windows 10 programs. The Student’s t-test was applied to assess the reliability of the results. The difference between the compared values was considered statistically significant at p < 0.05. Results. The results of the statistical analysis confirmed a significant improvement in the control indicators of patients who received SLIT: reduction in the total score of clinical manifestations, the frequency of clinical symptoms and the use of emergency drugs (p < 0.05). By the end of the study, the dynamics of a decrease in these indicators compared to the data before the start of treatment (according to the above list) was as follows: in patients of group 1 — 82.5, 91.8, 94.5 %, in patients of group 2 — 80.5, 88.4, 92.7 %, in patients of group 3 — 76.7, 85.3, 91.2 %. After treatment with the addition of SLIT to the basic therapy, a reliable increase in IgE and sIgA was observed, an increase in the spontaneous proliferative response of T-lymphocytes to the mitogen in all three groups to the level of the controls, a probable decrease in eosinophilic inflammation and an improvement in indicators of the cellular and humoral immunity (p < 0.001). Conclusions. The prescription of SLIT to children with mild intermittent BA, mild persistent BA and perennial allergic rhinitis, moderate persistent BA and perennial allergic rhinitis provides an opportunity to obtain stable control of the disease, reduces the number of visits to the doctor and justifies the wide use of this method in clinical allergy practice.


Ключові слова

бронхіальна астма; діти; сублінгвальна алергенспецифічна імунотерапія

bronchial asthma; children; sublingual allergen-specific immunotherapy


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Volosovets O.P., Bolbot Y.K., Kryvopustov S.P., Mozyrska O.V., Kryvopustova M.V., Prokhorova M.P., Kupkina A.V. Bronchial asthma in children of Ukraine: medical and environmental parallels of morbidity and prevalence. Medichni perspectivi. 2020;XXV(3):184-191. Ukrainian. doi: 10.26641/2307-0404.2020.3.214861.
 2. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention (2020 Update) [(accessed on 21 September 2020)]; Available online: https://ginasthma.org/gina-reports/.
 3. Agache I, Lau S, Akdis CA, et al. EAACI Guidelines on Allergen Immunotherapy: House dust mite-driven allergic asthma. Allergy. 2019 May;74(5):855-873. doi: 10.1111/all.13749. PMID: 31095767.
 4. Giannetti A, Ricci G, Procaccianti M, Santoro A, Caffarelli C. Safety, Efficacy, and Preventive Role of Subcutaneous and Sublingual Allergen Immunotherapy for the Treatment of Pediatric Asthma. J Asthma Allergy. 2020 Nov 10;13:575-587. doi: 10.2147/JAA.S234280. PMID: 33204114; PMCID: PMC7667503.
 5. Volosovets O.P., Kryvopustov S.P., Mozyrska O.V. Atopic dermatitis in children. Clinical phenotypes, persistence and comorbi–dity. Zdorov’ya dytyny. 2021;16(4):10-14. Ukrainian. https://doi.org/10.22141/2224-0551.16.4.2021.236903.
 6. Diamant Z, van Maaren M, Muraro A, Jesenak M, Striz I. Allergen immunotherapy for allergic asthma: The future seems bright. Respir Med. 2023 Apr-May;210:107125. doi: 10.1016/j.rmed.2023.107125. Epub 2023 Jan 24. PMID: 36702170.
 7. Sahiner UM, Giovannini M, Escribese MM, et al. Mechanisms of Allergen Immunotherapy and Potential Biomarkers for Clinical Evaluation. J Pers Med. 2023 May 17;13(5):845. doi: 10.3390/jpm13050845. PMID: 37241015; PMCID: PMC10223594.
 8. Durham SR, Shamji MH. Allergen immunotherapy: past, present and future. Nat Rev Immunol. 2023 May;23(5):317-328. doi: 10.1038/s41577-022-00786-1. Epub 2022 Oct 17. PMID: 36253555; PMCID: PMC9575636.
 9. Besh L, Slyuzar Z, Matsyura O. Optimization of allergen-specific immunotherapy in children with bronchial asthma: selection features, patient monitoring and efficacy. Georgian Med News. 2020 Sep;(306):67-72. Russian. PMID: 33130649.
 10. Aarestrup FM, Taketomi EA, Santos Galvão CE, et al. Good clinical practice recommendations in allergen immunotherapy: Position paper of the Brazilian Association of Allergy and Immunology — ASBAI. World Allergy Organ J. 2022 Sep 24;15(10):100697. doi: 10.1016/j.waojou.2022.100697. PMID: 36254179; PMCID: PMC9513275.
 11. Marushko YuV, Halushko BL, Yuriev CD, Hyshchak TV. Sensitization profile to house dust mite allergens in children with allergies in Ukraine. Modern Pediatrics. Ukraine. 2022;6(126):30-36. Ukrainian. doi: 10.15574/SP.2022.126.30. 
 12. Zubchenko S, Hayduchok I, Yur’yev S, Chopyak V. Evaluation of clinical efficiency of allergen immunotherapy in patients with allergic diseases. Immunology and Allergology: Science and Practice. 2020;(3-4): 71-78. Ukrainian. https://doi.org/10.37321/immunology.2020.3-4-08. 
 13. Caffarelli C, Mastrorilli C, Procaccianti M, Santoro A. Use of Sublingual Immunotherapy for Aeroallergens in Children with Asthma. J Clin Med. 2020 Oct 21;9(10):3381. doi: 10.3390/jcm9103381. PMID: 33096894; PMCID: PMC7589061.
 14. Tabar AI, Delgado J, González-Mancebo E, Arroabarren E, Soto Retes L, Domínguez-Ortega J; Spanish Allergy and Clinical Immunology Scientific Society (SEAIC). Recent Advances in Allergen-Specific Immunotherapy as Treatment for Allergic Asthma: A Practical Overview. Int Arch Allergy Immunol. 2021;182(6):496-514. doi: 10.1159/000513811. Epub 2021 Feb 25. PMID: 33631755. 
 15. Passalacqua G, Bagnasco D, Canonica GW. 30 years of sublingual immunotherapy. Allergy. 2020 May;75(5):1107-1120. doi: 10.1111/all.14113. Epub 2019 Dec 20. PMID: 31715001.
 16. Shamji MH, Kappen JH, Akdis M, et al. Biomarkers for monitoring clinical efficacy of allergen immunotherapy for allergic rhinoconjunctivitis and allergic asthma: an EAACI Position Paper. Allergy. 2017 Aug;72(8):1156-1173. doi: 10.1111/all.13138. Epub 2017 Apr 6. PMID: 28152201.
 17. Pfaar O, Ankermann T, Augustin M, et al. Guideline on allergen immunotherapy in IgE-mediated allergic diseases. Allergol Select. 2022 Sep 6;6:167-232. doi: 10.5414/ALX02331E. PMID: 36178453; PMCID: PMC9513845.
 18. Miraglia Del Giudice M, Licari A, Brambilla I, Tosca MA, Ciprandi G. Allergen Immunotherapy in Pediatric Asthma: A Pragmatic Point of View. Children (Basel). 2020 Jun 8;7(6):58. doi: 10.3390/children7060058. PMID: 32521598; PMCID: PMC7346201. 
 19. Fortescue R, Kew KM, Leung MShiu Tsun. Sublingual immunotherapy for asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews. 2020;9:CD011293. DOI: 10.1002/14651858.CD011293.pub3. Accessed 03 December 2023.
 20. Manohar SM, Shah P, Nair A. Flow cytometry: principles, applications and recent advances. Bioanalysis. 2021 Feb;13(3):181-198. doi: 10.4155/bio-2020-0267. Epub 2021 Feb 5. PMID: 33543666.
 21. Heinzerling L, Mari A, Bergmann KC, et al. The skin prick test — European standards. Clin Transl Allergy. 2013 Feb 1;3(1):3. doi: 10.1186/2045-7022-3-3. PMID: 23369181; PMCID: PMC3565910.
 22. Kryuchko TO, Tkachenko OYa, Shcherbak VV, Kolenko IO, Bubir LM. The current state of the problem of diagnosis and treatment of allergic rhinitis in pediatric practice. Zdorov’ya dytyny. 2021;16 (5):75-83. Ukrainian. doi: 10.22141/2224-0551.16.5.2021.239718.
 23. Canonica GW, Baena-Cagnani CE, Bousquet J, et al. Recommendations for standardization of clinical trials with Allergen Specific Immunotherapy for respiratory allergy. A statement of a World Allergy Organization (WAO) taskforce. Allergy. 2007 Mar;62(3):317-24. doi: 10.1111/j.1398-9995.2006.01312.x. PMID: 17298350.
 24. Wang L, Ai T, Luo R, Fan Y, Duan Y. Benefit Effect of Sublingual Dust Mite Drops on the Control of Asthma in Children. Int J Gen Med. 2021 Jul 14;14:3431-3438. doi: 10.2147/IJGM.S316448. PMID: 34285566; PMCID: PMC8286724.
 25. Ai T, Zhang P, Luo R, Fan Y, Xia W, Wang L. Effectiveness of sublingual immunotherapy with house dust mite drops in asthmatic children at different ages. Front Pediatr. 2023 Jun 12;11:1170860. doi: 10.3389/fped.2023.1170860. PMID: 37377755; PMCID: PMC10291045.
 26. Hoshino M, Akitsu K, Kubota K. Effect of Sublingual Immunotherapy on Airway Inflammation and Airway Wall Thickness in Allergic Asthma. J Allergy Clin Immunol Pract. 2019 Nov-Dec;7(8):2804-2811. doi: 10.1016/j.jaip.2019.06.003. Epub 2019 Jun 20. PMID: 31228618.
 27. Xian M, Feng M, Dong Y, Wei N, Su Q, Li J. Changes in CD4+CD25+FoxP3+ Regulatory T Cells and Serum Cytokines in Sublingual and Subcutaneous Immunotherapy in Allergic Rhinitis with or without Asthma. Int Arch Allergy Immunol. 2020;181(1):71-80. doi: 10.1159/000503143. Epub 2019 Nov 13. PMID: 31722337; PMCID: PMC6979435.
 28. Beigh AH, Rasool R, Kawoosa F, et al. Improved pulmonary function test (PFT) after 1 one year of Sublingual Immunotherapy (SLIT) in unison with pharmacotherapy in mild allergic asthmatics. Immunol Lett. 2021 Feb;230:36-41. doi: 10.1016/j.imlet.2020.12.004. Epub 2020 Dec 16. PMID: 33340589.
 29. Lytvynets LA, Lytvynets-Golutyak VE, Chopyak VV. Assessment of Immunological Disorders in the Genesis of Bronchial Asthma in Children with Different Degrees of the Disease Controllability. World of Medicine and Biology. 2020;1(71):078-083. doi: 10.26724/2079-8334-2020-1-71-78-83.

Повернутися до номеру