Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024

Повернутися до номеру

Застосування високоенергетичного режиму абляції у пацієнтів з ідіопатичною шлуночковою екстрасистолією

Автори: Пророк С.Ю.
Клінічна лікарня «Феофанія» ДУС, м. Київ, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Актуальність. Значного поширення у світі набуває новий метод високоенергетичної абляції — high-power short-duration ablation (HPSDА) з високою енергією впливу, що коливається від 60 до 90 Вт. Проте кількість досліджень, присвячених застосуванню HPSDА у хворих з ідіопатичною шлуночковою аритмією (ІША), є обмеженою. Актуальним є вивчення доцільності застосування HPSDА для поліпшення результатів радіочастотної абляції (РЧА) у хворих на ІША. Мета: оцінити безпосередні результати застосування HPSDА при радіочастотній абляції ІША порівняно з класичним режимом абляції. Матеріали та методи. Нами було ретроспективно проаналізовано результати РЧА у 54 симптоматичних хворих з ІША. Середній вік хворих становив 45,0 ± 11,7 року. Переважали чоловіки (72,3 %). З урахуванням можливого впливу на результати абляції способу внутрішньосерцевого картування хворі були розділені на дві групи. Група І включала 27 (50 %) пацієнтів, у яких картування проводилось із застосуванням 3D-навігації. Група ІІ включала 27 (50 %) хворих, у яких 3D-навігація не використовувалась. Рішення про застосування високоенергетичного чи класичного методу абляції приймалось оператором емпірично, без урахування будь-яких факторів або характеристик пацієнта. При проведенні HPSDА використовувались такі параметри абляції: температура 45 °С, час експозиції 7 с, енергія 70 Вт. Результати. У І групі, де використовувалась 3D-навігація для локалізації субстрату, HPSDА було використано у 12 хворих (44,4 %), а класичний режим — у 15 пацієнтів (55,6 %). При проведенні звичайного картування HPSDА застосовувалась у 10 (37,0 %) хворих, а класичний режим — у 17 (63,0 %). При використанні класичної абляції повної супресії аритмії вдалося досягнути у всіх хворих, незалежно від способу картування. У випадку використання виключно HPSDА зникнення аритмії спостерігалося лише у 45,5 %. При використанні класичного впливу рецидив ІША протягом контрольного часу спостерігався у 16,6 % пацієнтів, тоді як при використанні HPSDА — у 33,3 %. Висновки. Високо-енергетичний режим продемонстрував значно нижчу ефективність для перманентної супресії ідіопатичних шлуночкових аритмій порівняно з класичними методами абляції (p = 0,007). Застосування високоенергетичного режиму абляції для супресії ідіопатичних шлуночокових аритмій асоційовано з високою імовірністю рецидиву аритмії протягом контрольного часу (p = 0,0010). Доцільним є конверсія режиму абляції для повної супресії аритмії при неефективності високоенергетичного режиму.

Background. A new method of high-power short-duration ablation (HPSDA) with high impact energy, ranging from 60 to 90 W, is becoming widespread in the world. However, the number of studies on the use of HPSDA in patients with idiopathic ventricular arrhythmias (IVA) is limited. It is relevant to study the feasibility of using HPSDA to improve the outcomes of radiofrequency ablation (RFA) in patients with IVA. The aim of the study: to evaluate the immediate results of HPSDA in RFA for IVA and to compare it with the classic ablation mode. Materials and methods. We have retrospectively analyzed the results of RFA in 54 patients with symptomatic IVA. Their average age was 45.0 ± 11.7 years. The majority were men (72.3 %). Given the possible effect of intracardiac mapping on the results of ablation, the patients were divided into two groups. Group I include 27 (50 %) participants in whom mapping was performed using 3D navigation. Group II include 27 (50 %) patients in whom 3D navigation was not used. The decision to use HPSDA or classic ablation was made empirically, without considering any factors or characteristics of a patient. The following ablation parameters were used during HPSDA: temperature 45 °C, exposure time 7 seconds, energy 70 W. Results. In group I, where 3D navigation was used to localize the substrate, HPSDA was performed in 12 patients (44.4 %), and the classic mode was used in 15 cases (55.6 %). With conventional mapping, HPSDA was applied in 10 (37.0 %) patients, and the classic mode in 17 (63.0 %). Сlassic ablation allowed to achieve complete arrhythmia suppression in all patients, regardless of the mapping method. When using only HPSDA, the disappearance of arrhythmia was observed only in 45.5 % of cases. With the use of the classic mode, recurrence of IVA during the control time was observed in 16.6 % of patients, while with the use HPSDA in 33.3 %. Conclusions. The high-power regimen demonstrated significantly lower efficacy for permanent suppression of IVA compared to classic ablation methods (p = 0.007). The use of HPSDA to suppress IVA is associated with a high risk of arrhythmia recurrence during control time (p = 0.0010). It is advisable to convert the ablation mode for complete suppression of arrhythmia when the HPSDA is ineffective.


Ключові слова

високоенергетична абляція; ідіопатична шлуночкова аритмія; супресія аритмії

high-power ablation; idiopathic ventricular arrhythmia; arrhythmia suppression


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Fink T, Schluter M, Kuck KH. From early beginnings to elaborate tools: contribution of German electrophysiology to the interventional treatment of cardiac arrhythmias. Clin Res Cardiol. 2018;107:94-9. DOI: 10.1007/s00392-018-1319-y. 
 2. Сorza R, Jonsson M, Friberg L, Rosenqvist M, Frykman V. Prognostic implication of premature ventricular contractions in patients without structural heart disease. EP Europace. 2022 Oct 20;25(2):517-25.
 3. Parreira L, Marinheiro R, Amador P, Mesquita D, Farinha J, Lopes A, et al. Frequent premature ventricular contractions. Association of burden and complexity with prognosis according to the presence of structural heart disease. Annals of Noninvasive Electrocardiology: The Official Journal of the International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology, Inc [Internet]. 2021 Jan 1 [cited 2024 Apr 25];26(1):e12800. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32964593/.
 4. Limpitikul WB, Dewland TA, Vittinghoff E, Soliman E, Nah G, Fang C, et al. Premature ventricular complexes and development of heart failure in a community-based population. Heart (British Cardiac Society) [Internet]. 2022 Jan 1 [cited 2024 Apr 25];108(2):105-10. DOI: 10.1136/heartjnl-2021-319473.
 5. Cronin EM, Bogun FM, Maury P, Peichl P, Chen M, Namboodiri N, et al. 2019 HRS/EHRA/APHRS/LAHRS expert consensus statement on catheter ablation of ventricular arrhythmias. EP Europace [Internet]. 2019 May 10;21(8):1143-4. DOI: 10.1093/europace/euz132.
 6. Kasun De Silva, Haris Haqqani, Mahajan R, Qian P, Chik W, Aleksandr Voskoboinik, et al. Catheter Ablation vs Antiarrhythmic Drug Therapy for Treatment of Premature Ventricular Complexes. JACC: Clinical Electrophysiology. 2023 Jun 1;9(6):873-85.
 7. Haanschoten DM, Vernooy K, Beukema RJ, Tamas Szili-Torok, Ter Bekke RMA, Khan M, et al. Elimination of Benign Ventricular Premature Beats or Ventricular Tachycardia with Catheter Ablation versus Two Different Optimal Antiarrhythmic Drug Treatment Regimens (Sotalol or Verapamil/Flecainide). Cardiology. 2020 Jan 1;145(12):795-801. DOI: 10.1159/000509661.
 8. Lavalle C, Mariani MV, Piro A, Straito M, Severino P, Della Rocca DG, et al. Electrocardiographic features, mapping and ablation of idiopathic outflow tract ventricular arrhythmias. Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology: An International Journal of Arrhythmias and Pacing [Internet]. 2020 Mar 1 [cited 2024 Apr 25];57(2):207-18. DOI: 10.1007/s10840-019-00617-9.
 9. Latchamsetty R, Yokokawa M, Morady F, Kim HM, Mathew S, Tilz R, et al. Multicenter outcomes for catheter ablation of idiopathic premature ventricular complexes. JACC Clin Electrophysiol. 2015;1:116-123.
 10. Heeger CH, Sano M, Popescu Ș, Subin B, Feher M, Phan HL, et al. Very high-power short-duration ablation for pulmonary vein isolation utilizing a very-close protocol — the FAST AND FURIOUS PVI study. Europace (London, England). 2022 Dec 22;25(3):880-8. doi: 10.1093/europace/euac243.
 11. Chen WJ, Gan CX, Cai YW, Liu YY, Xiao PL, Zou LL, et al. Impact of high-power short-duration atrial fibrillation ablation technique on the incidence of silent cerebral embolism: a prospective randomized controlled study. BMC Medicine. 2023 Nov 23;21(1).
 12. Bourier F, Vlachos K, Frontera A, Martin CA, Lam A, Masateru Takigawa, et al. In silico analysis of the relation between conventional and high-power short-duration RF ablation settings and resulting lesion metrics. Journal of Cardiovascular Electrophysiology. 2020 Apr 21;31(6):1332-9. doi: 10.1111/jce.14495. Epub 2020 Apr 21.
 13. Ma C, Yin X, Xia Y, Sun J, Dai S, Gao L, et al. High-power, short-duration ablation in the coronary sinus: clinical cases and preliminary observations on swine hearts. Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology (Print). 2021 Apr 15;63(2):311-21. https://doi.org/10.1007/s10840-021-00994-0.
 14. Heeger CH, Popescu SS, Kirstein B, Hatahet S, Traub A, Phan HL, et al. Very-high-power short-duration ablation for treatment of premature ventricular contractions — The FAST-AND-FURIOUS PVC study. IJC Heart & Vasculature. 2022 Jun 1;40:101042-2. doi: 10.1016/j.ijcha.2022.101042. 
 15. Heeger CH, Mamaev R, Eitel C, Kuck KH, Tilz RR. Treatment of frequent premature ventricular contractions via a single very high-power short-duration application. Europace (London, England). 2023 Mar 1;25(4):1515-5. doi: 10.1093/europace/euac226.

Повернутися до номеру