Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Журнал "Медицина невідкладних станів" Том 20, №3, 2024

Повернутися до номеру

Косі проєкції в аналізі даних мультиспіральної комп’ютерної томографії при вогнепальних пораненнях

Автори: Хорошун Е.М. (1, 2), Макаров В.В. (1, 2), Негодуйко В.В. (1, 2), Ясінський О.В. (1), Шармазанова О.П. (3), Пуляєв С.А. (1)
(1) - Військово-медичний клінічний центр Північного регіону, м. Харків, Україна
(2) - Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
(3) - Навчально-науковий медичний інститут, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», м. Харків, Україна

Рубрики: Медицина невідкладних станів

Розділи: Клінічні дослідження

Версія для друку


Резюме

Мета: визначити місце і роль косих проєкцій в аналізі даних мультиспіральної комп’ютерної томографії (МСКТ) при вогнепальних пораненнях. Матеріали та методи. Проспективно було вивчено понад 3300 МСКТ-досліджень, виконаних у поранених і травмованих за визначений період часу в умовах Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Командування Медичних сил. Усі поранені були чоловічої статі, середній вік становив 42,1 ± 2,4 року. Виконувалась МСКТ голови, органів грудної клітки та органів черевної порожнини, таза, кінцівок. Вивчали частоту застосування косих проєкцій та їхню інформативність. Результати. При проспективному вивченні понад 3300 досліджень виявлено, що в 100 % застосовувались коронарна, аксіальна, сагітальна проєкції та 3D-моделювання, а у 21,4 % — косі проєкції для поліпшення результатів МСКТ. Розподіл за локалізацією досліджень МСКТ був такий: голова — 32,9 %, шия — 7,6 %, органи грудної клітки — 32,2 %, органи черевної порожнини — 22,3 %, кінцівки — 5,0 %. МСКТ в ангіорежимі виконувалась у 3,5 % поранених і травмованих: голова — 27,2 %, шия — 18,4 %, органи грудної клітки — 28,9 %, органи черевної порожнини — 23,7 %, кінцівки — 1,8 %. Косі проєкції в аналізі даних МСКТ застосувались при вивченні ходу ранового каналу у 82,3 %; для поліпшення візуалізації судин при МСКТ в ангіорежимі — у 12,6 % і для поліпшення візуалізації лінії переломів кісток — у 5,1 %. Висновки. У структурі МСКТ-досліджень за локалізацією превалюють (за убуванням) голова, органи грудної клітки, органи черевної порожнини, шия та кінцівки. Косі проєкції застосовуються в п’ятій частині випадків і дозволяють покращити візуалізацію напрямку ходу ранового каналу, судин при ангіографії та ліній перелому плоских та довгих трубчастих кісток.

Background. The purpose is to determine the place and role of oblique projections in the analysis of multislice computed tomography (MSCT) data in gunshot wounds. Materials and me­thods. More than 3,300 MSCT studies performed in wounded and traumatized patients over a certain period in the Military Medical Clinical Center of the Northern Region of the Medical Forces Command were prospectively studied. All the wounded were male, the average age was 42.1 ± 2.4 years. MSCT of the head, thoracic and abdominal organs, pelvis, and limbs was performed. The frequency of using oblique projections and their informativeness were studied. Results. A prospective study demonstrated that coronal, axial, sagittal projections, and 3D modeling were used in 100 % of cases, and in 21.4 % — oblique projections to improve MSCT results. The distribution by localization of MSCT was as follows: head — 32.9 %, neck — 7.6 %, chest organs — 32.2 %, abdominal organs — 22.3 %, limbs — 5.0 %. MSCT in angiomode was performed in 3.5 % of injured and traumatized patients: head — 27.2 %, neck — 18.4 %, chest organs — 28.9 %, abdominal organs — 23.7 %, limbs — 1.8 %. Oblique projections in MSCT data analysis were used when studying the wound channel in 82.3 % of cases, to improve the visualization of vessels during MSCT in angiomode — in 12.6 % and to improve the visualization of bone fracture lines — in 5.1 %. Conclusions. In the structure of MSCT studies, the head, thoracic organs, abdominal organs, neck, and limbs prevail by localization (in descending order). Oblique projections are used is 1/5 of cases and allow to improve the visualization of the direction of the wound channel, vessels during angiography and lines of flat and long tubular bone fractures.


Ключові слова

вогнепальні поранення; мультиспіральна комп’ютерна томографія; косі проєкції

gunshot wounds; multislice computed tomography; oblique projections


Для ознайомлення з повним змістом статті необхідно оформити передплату на журнал.


Список літератури

 1. Атлас бойової хірургічної травми (Досвід антитерористичної операції/Операції об’єднаних сил). Під загальною ред. В.І. Цимбалюка. Харків: Колегіум, 2021. 385 с. 
 2. Внутрішні хвороби: Підручник, заснований на принципах доказової медицини. Kraków: Medycyna Praktyczna, 2018. 1632 с.
 3. Гречаник О.І., Абдуллаєв Р.Я., Лурін І.А., Гуменюк К.В., Негодуйко В.В., Слесаренко Д.О. Сучасні аспекти діагностики вогнепальних поранень живота. Досвід гібридної війни на сході України. Клінічна хірургія. 2021. Т. 88. № 5–6. С. 42-52. DOI: 10.26779/2522-1396.2021.5-6.42.
 4. Лікування поранених з бойовими ушкодженнями грудей: монографія / [упоряд.: Лурін І.А., Хорошун Е.М., Гуменюк К.В. та ін.]; за заг. ред. В.І. Цимбалюка. Тернопіль: ТНМУ, 2023. 236 с.
 5. Blum А, Gillet R, Rauch А, Urbaneja А, Biouichi Н. et al. 3D reconstructions, 4D imaging and postprocessing with CT in musculoskeletal disorders: Past, present and future. Diagnostic and Interventional Imaging. 2020;101(11):693-705. DOI: https://doi.org/10.1016/j.diii.2020.09.008ff. 
 6. Gopireddy DR, Kee-Sampson JW, Vulasala SS, Stein R, Kumar S, Virarkar M. Imaging of penetrating vascular trauma of the body and extremities secondary to ballistic and stab wounds. J Clin Imaging Sci. 2023;13:1. doi: 10.25259/JCIS_99_2022.
 7. Lurin І, Khoroshun Е, Negoduiko V, Makarov V, Shypilov S, Boroday V, Gorobeiko М., Dinets A. Retrieval of ferromagnetic fragments from the lung using video-assisted thoracoscopic surgery and magnetic tool: a case report of combat patient injured in the war in Ukraine. International Journal of Emergency Medicine. 2023;16:51. https://doi.org/10.1186/s12245-023-00527-8.
 8. Fathi М, Mirjafari А, Yaghoobpoor S, Ghanikolahloo М, Sadeghi Z, Bahrami А, Myers L, Gholamrezanezhad А. Diagnostic utility of whole-body computed tomography/pan-scan in trauma: a systematic review and meta-analysis study. Emergency Radiology. 2024;31:251-268. https://doi.org/10.1007/s10140-024-02213-5.
 9. Teixeira PAG, Jaquet Р, Bakour О, Jacquot А, Mole D, Sirveaux F et al. CT arthrography of the intra-articular long head of biceps tendon: diagnostic performance outside the labral-bicipital complex. Diagn Interv Imaging. 2019;100:437-444. https://doi.org/10.1016/j.diii.2019.02.005.
 10. Arif R, Feinberg L, Fan К. The Application of Cone Beam Computed Tomography (CBCT) on the Diagnosis and Management of Maxillofacial Trauma. Diagnostics. 2024;14(4):373. https://doi.org/10.3390/diagnostics14040373.
 11. Tsymbaliuk V, Lurin I, Gumeniuk K, Herasymenko O, Furkalo S, Oklei D, Negoduyko V, Gorobeiko M, Dinets A. Modeling of wound ballistics in biological tissues simulators. Medicni perspektivi. 2023;28(1):37-48. DOI: https://doi.org/10.26641/2307-0404.2023.1.275866.

Повернутися до номеру