Інформація призначена тільки для фахівців сфери охорони здоров'я, осіб,
які мають вищу або середню спеціальну медичну освіту.

Підтвердіть, що Ви є фахівцем у сфері охорони здоров'я.

Рекомендації щодо оформлення списків літератури

 

Правильне оформлення списку літератури — дуже важливий аспект у підготовці рукопису, до якого слід підійти ґрунтовно.

Загальні рекомендації

Кожне джерело слід розміщати з нового рядка під порядковим номером, що вказується в тексті арабськими цифрами в квадратних дужках. У списку всі роботи розміщуються в порядку цитування, а НЕ за алфавітом. Оптимальна кількість робіт, що цитуються, в оригінальних статтях і лекціях становить 20–30, в оглядах — 40–60. Бажано цитувати оригінальні роботи, опубліковані за останні 5–7 років у зарубіжних періодичних виданнях, високоцитовані джерела, у тому числі із Scopus і Web of Science. Намагайтеся мінімізувати самоцитування або уникайте його. Також намагайтеся звести до мінімуму посилання на тези конференцій, монографії. До списку літератури не включають неопубліковані роботи, офіційні документи, рукописи дисертацій, підручники й довідники.

Повинна бути наведена додаткова інформація про статті — DOI, PubMed ID тощо. Якщо в списку менше половини джерел мають індекси DOI, стаття не може бути опублікована в міжнародному науковому журналі. Посилання повинні бути такими, які можна перевірити. Перед комплектацією списку літератури кожне джерело перевіряйте через сайти https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ ,  http://www.crossref.org/guestquery або https://scholar.google.com.ua/

Вимоги до оформлення пристаттєвого списку літератури згідно з Наказом ВАК України й згідно з міжнародними стандартами відрізняються, у зв᾽язку з чим його необхідно обов᾽язково надавати у 2 варіантах:

Список літератури згідно з вимогами ВАК України оформляється відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання».

Зверніть увагу! Згідно з новими вимогами:

- У назві бібліографічного запису подають відомості про одного, двох або трьох авторів, при цьому імена цих авторів через скісну риску не повторюють.

Т. І., Кочан І. М., Мацюк Г. П. Українське термінознавство. Львів, 1994. 216 с.

- Замість знака «крапка і тире» («, —«), що розділяє зони бібліографічного опису, у бібліографічному посиланні рекомендується застосовувати знак «крапка».

Козик В. В., Панкова Л. А., Даниленко Н. Б. Міжнародні економічні відносини. 3-тє вид., перероб. і допов. Київ : Знання-Прес, 2002. С. 245.

- Дві скісні риски («//») можна заміняти крапкою.

Россоха В. В. Соціально-економічні аспекти використання господарського комплексу Державної кримінально-виконавчої служби. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 8, С. 69-75.

При складанні списка використовуйте приклади оформлення різних джерел.

Список літератури (Reference) повинен бути оформлений символами латинського алфавіту згідно зі стандартами National Library of Medicine (NLM).

Транслітерація. Джерела українською, російською або іншими мовами, у яких використовується кирилиця, необхідно перетворити так: прізвища й ініціали авторів слід транслітерувати. Транслітерацію можна здійснити автоматично на сайті http://translit.net/, стандарт LC, а назву статті — перекласти англійською мовою (не транслітерувати!). При вказанні прізвищ авторів краще використовувати найбільш поширене написання прізвища даного автора в мережі Інтернет, що згадується в інших публікаціях.

Якщо ви використовували переклад якоїсь статті, краще наводити посилання на оригінальну публікацію.

Автор несе відповідальність за правильність даних, наведених у списку літератури.

Посилання на статтю періодичного видання. У бібліографічному описі кожного джерела слід указувати всіх авторів, відокремлювати їх один від одного комою і пробілом. Ініціали вказують після прізвища, знаками пунктуації не розділяють. Повні імена авторів не наводяться. У випадку 7 і понад авторів ставиться вказівка «et al.» після перших трьох прізвищ. Якщо авторів 6 і менше, «et al.» не використовується. Після переліку авторів ставиться крапка й пробіл. Назва публікації наводиться англійською мовою повністю, без скорочень. Після назви статті ставиться крапка й пробіл. Назва періодичного видання наводиться англійською мовою або транслітерується символами латинського алфавіту. Допускається наводити зареєстроване скорочення назви періодичного видання. Звичайно ця форма написання самостійно приймається виданням, дізнатися її можна на сайті журналу, видавництва, у Journal List, на сайті ISSN, або необхідно вказувати його повну назву без скорочення. Назви вітчизняних журналів скорочувати не можна. Після назви видання ставиться крапка й пробіл. Інформація про видання: рік видання відокремлюється крапкою з комою, потім наводиться номер тому, якщо необхідно, у круглих дужках указується номер журналу, після двокрапки наводиться діапазон сторінок. Для статті, опублікованої не англійською мовою, у кінці сформованого посилання в круглих дужках указується мова оригіналу. Додаткова інформація про статтю — номери DOI, PubMed ID тощо вказуються в кінці посилання.

Приклади:

Povorozniuk VV, Balatska NI, Klymovytskiy FV, Synenkiy OV. Actual nutririon, vitamin D deficiency and bone mineral density in the adult population of different regions of Ukraine. Trauma. 2012;13(4):12-16. (In Ukrainian).

Kienreich K, Tomaschitz A, Verheyen N. Vitamin D and cardiovascular disease. Nutrients. 2013;5(8):3005-21. doi: 10.3390/nu5083005.

Camilleri M, Papathanasopoulos A, Odunsi ST. Actions and therapeutic pathways of ghrelin for gastrointestinal disorders. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2009;6:343-352.

Beaugerie L, Brousse N, Bouvier AM, et al. Lymphoproliferative disorders in patients receiving thiopurines for inflammatory bowel disease: a prospective observational cohort study. Lancet 2009;374:1617-1625.

Scott F, Mamtani R, Brensinger C, et al. The risk of a second non-melanoma skin cancer with thiopurine and anti-TNF use in inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol 2014;109:S473. doi: 10.1016/S0016-5085(14)60282-1.

Посилання на книгу. Необхідно вказувати всіх авторів, відокремлювати їх один від одного комою й пробілом. Ініціали вказують після прізвища, знаками пунктуації не розділяють. Повні імена авторів не наводяться. Автори першого й другого порядку розділяються крапкою з комою й пробілом. Автори другого порядку — редактори, перекладачі. Після переліку авторів ставиться крапка й пробіл. Назва книги: наводиться транслітерація назви книги і/або переклад назви книги англійською мовою в квадратних дужках. Якщо книга видана англійською мовою, її назва в квадратні дужки не береться. Після назви книги ставиться крапка й пробіл. Номер видання (у форматі 1st, 2nd, 3rd, 4th тощо), додаткова інформація про видання: виправлене (rev.), доповнене (enl.), стереотипне (repr.) тощо. Зверніть увагу: перше видання вказується лише в тому випадку, якщо точно відомо про наступні перевидання і ви цитуєте саме перше видання. Місце видання: указується місто, у круглих дужках за необхідності указується країна. Після вказання місця видання ставиться двокрапка й пробіл. Назва видавництва указується транслітерацією латиницею або англійською мовою. Після видавництва ставиться крапка з комою й пробіл, рік видання, після якого крапка й пробіл. Далі зазначається обсяг книги в сторінках (наприклад, 568р.), після його вказання ставиться крапка й пробіл. Для книги, опублікованої не англійською мовою, у кінці посилання в круглих дужках указується мова оригіналу.

Приклади:

Lutsik AD, Detyuk YS, Lutsik MD, autors; Panasyuk YN, editor. Lektiny v gistokhimii [Lektins in histochemistry]. Lviv: Vyscha shkola; 1989. 144p. (in Russian).

Nikiforov AS, Guseva MR. Oftal'monevrologiia [Ophthalmoplegia]. Moscow: GEOTAR-Media; 2014. 656p. (in Russian).

Mann DL, Zipes DP, Libby P, Bonow RO. Braunwald's heart disease: a textbook of cardiovascular medicine. Philadelphia: Saunders; 2014. 2040p.

Nelson RW, Couto CG. Small Animal Internal Medicine. 5th ed. New-York: Mosby; 2014. 1504p.

Посилання на матеріали конференції. Необхідно вказувати всіх авторів, відокремлювати їх один від одного комою й пробілом. Ініціали вказують після прізвища, знаками пунктуації не розділяють. Повні імена авторів не наводяться. Після переліку авторів ставиться крапка й пробіл. Назва публікації наводиться англійською мовою. Після назви статті ставиться крапка й пробіл. Поєднувальна фраза — «In:». Назва збірника матеріалів конференції, а також назва конференції наводяться англійською мовою. Після назви ставиться крапка й пробіл. Слід указати максимально повні відомості про конференцію — дати проведення, місце проведення тощо. Видавництво: указується місто видання й назва видавництва транслітерацією латиницею або англійською мовою. Після вказання видавництва ставиться крапка з комою й пробіл; рік видання, після якого — крапка й пробіл. Для матеріалів, опублікованих не англійською мовою, у кінці сформованого посилання вказується мова оригіналу.

Sulkowski M, Krishnan P, Tripathi R. Effect of baseline resistance-associated variants on SVR with the 3D regimen plus RBV. In: Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI). 2016 Feb 22-25; Boston, MA.

Harnden P, Joffe JK, Jones WG. Germ cell tumours V. In: Proceeding of the 5th Germ Cell Tumour Conference. 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.

Bakeyeva LY, Saprunova VB, Pilipenko DI. Ultrastructure of mitochondria in endogenous oxidative stress, mitochondrial antioxidant protective effect SkQ1. In: Proceeding of the IV congress of the Russian Society of Biochemistry and Molecular Biology. 2008 May 11-15; Novosibirsk, Russian Federation. Novosibirsk; 2008. (in Russian).

Посилання на інтернет-публікацію. Указується назва англійською мовою, ставиться крапка й пробіл. Після чого «Available from:» і повна інтернет-адреса сторінки, яка закінчується крапкою й пробілом. Потім «Accessed:» і вказується дата, із якої матеріал доступний на вказаній сторінці.

Summary of product characteristics for Humira (adalimumab). Available from: http://www.ema.europa.eu/ docs/en_GB/document_library/EPAR_-_product_information/ human/000481/WC500050870.pdf. Accessed: December 29, 2015.

The Danish National Institute for Health Data and Disease Control (Statens Serum Institut). Available from: http://www.ssi.dk/Service/Sygdomsleksikon/S/Skoldkopper.aspx. Accessed: February 27, 2016.

Посилання на автореферат дисертації. За аналогією до посилання на книгу: вказуються прізвище й ініціали автора, назва, місце видання (місто), назва видавництва, рік, кількість сторінок.